Quyết định số 112/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
79
lượt xem
3
download

Quyết định số 112/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 112/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1852/QĐ-UB-NC ngày 10 tháng 12 năm 1993 của Ủy ban nhân dân thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 112/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 112/2006/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2006 QUY T Đ NH V BÃI B QUY T Đ NH S 1852/QĐ-UB-NC NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 1993 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 114/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v cán b , công ch c xã - phư ng, th tr n; Căn c Quy t nh s 77/2006/Q -TTg ngày 13 tháng 4 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v ban hành Quy ch làm vi c m u c a y ban nhân dân xã - phư ng, th tr n; Xét ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 335/TTr-SNV ngày 19 tháng 6 năm 2006; QUY T Đ NH : i u 1. Nay bãi b Quy t nh s 1852/Q -UB-NC ngày 10 tháng 12 năm 1993 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy nh t m th i ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a y ban nhân dân xã. i u 2.Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 (mư i) ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Th trư ng các cơ quan có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các huy n và Ch t ch y ban nhân dân các xã thu c thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3 - Th tư ng Chính ph - Văn phòng Chính ph -B N iv - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp) - Thư ng tr c Thành y Lê Thanh H i - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - oàn i bi u Qu c h i thành ph
  2. - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph - Ban T ch c Thành y - Các Ban H i ng nhân dân thành ph - S Tư pháp, S Tài chính, Công an thành ph - VPH -UB : PVP/VX, NC - T VX, PC, NC, Công Báo thành ph - Lưu : VT. (VX-Nh)
Đồng bộ tài khoản