Quyết định số 112/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
35
lượt xem
5
download

Quyết định số 112/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 112/2008/QĐ-BNN về việc định mức kinh tế-kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 112/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 112/2008/QĐ-BNN Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH Đ NH M C KINH T -K THU T GIAO R NG, CHO THUÊ R NG, C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG Đ T CHO M C ĐÍCH LÂM NGHI P G N V I VI C L P H SƠ QU N LÝ R NG B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh đ nh s 23/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph v thi hành Lu t B o v và phát tri n r ng; Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c cán b và C c trư ng C c Ki m lâm, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Đ nh m c kinh t -k thu t giao r ng, cho thuê r ng, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t cho m c đích lâm nghi p g n v i vi c l p h sơ qu n lý r ng. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Th trư ng các đơn v tr c thu c B , Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như Đi u 3; - B trư ng, các Th trư ng; - B LĐTBXH; - B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; H a Đ c Nh - Công báo; - Lưu VT, KH, TC, PC. Đ NH M C KINH T – K THU T GIAO R NG, CHO THUÊ R NG, C P GI Y CH NG NH N QUY N S ĐÂT CHO M C ĐÍCH LÂM NGHI P G N V I VI C L P H SƠ QU N LÝ R NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 112 /2008/QĐ-BNN ngày 19 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương I QUY Đ NH CHUNG 1. Đ nh m c kinh t -k thu t này đư c áp d ng đ xác đ nh hao phí lao đ ng, v t tư, nhiên li u, các ph c p c n thi t ph c v công tác giao r ng, cho thuê r ng, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t và l p h sơ qu n lý r ng. 2. Các tính chi phí lao đ ng như sau: M c ti n chi phí M c lương t i thi u chung S h s lương = x x lao đ ng 22 ngày công c pb c 3. Ph c p lưu đ ng Ph c p lưu đ ng đư c tính tr theo s ngày th c t làm vi c đ i v i khâu ngo i nghi p theo công th c sau: M c ti n ph c p M c lương t i thi u chung S công ngo i = x x 0,6 lưu đ ng 22 ngày nghiêp 1
 2. 4. Ph c p khó khăn (K) Ph c p khó khăn đư c tính tr theo s ngày th c t làm vi c đ i v i khâu ngo i nghi p theo công th c sau: M c ti n ph c p M c lương t i thi u chung h s lương S công ngo i = x x x K khó khăn 22 ngày c pb c nghiêp a) K = 1,0: Áp d ng v i các xã có h s khu v c nh hơn 0,3. b) K = 1,2: Áp d ng v i các xã có h s khu v c t 0,3 đ n 0,5. c) K = 1,4: Áp d ng v i các xã có h s khu v c trên 0,5. 5. T ng chi phí đ giao r ng, cho thuê r ng, c p gi y chúng nh n quy n s d ng đ t và l p h sơ qu n lý r ng bao g m các chi phí v lao đ ng, ph c p lưu đ ng, ph c p khu v c, v t tư, nhiên li u và các chi phí khác theo quy đ nh c a Nhà nư c. Chương II N I DUNG CÁC BƯ C CÔNG VI C 1. Công tác chu n b 1.1. Thu th p các lo i tài li u, b n đ . 1.2. Xây d ng đ cương d toán. 1.3. Ch nh s a đ cương, d toán. 1.4. Thi t k k thu t. 1.5. Can v b n đ ph c v công tác ngo i nghi p. 1.6. T p hu n k thu t, nghi p v . 1.7. Chu n b d ng c k thu t, h u c n. 2. Công tác ngo i nghi p 2.1. Kh o sát xây d ng phương án giao r ng, cho thuê r ng. a) Làm th t c hành chính v i chính quy n đ a phương và các bên liên quan. b) T ch c ph bi n k ho ch tri n khai. c) Khoanh v các lo i đ t, lo i r ng. d) Xác đ nh ranh gi i các th a đ t d ki n giao, cho thuê. e) Phác th o sơ đ giao r ng/cho thuê r ng, làm vi c th ng nh t v i các bên liên quan. f) H p thông qua phương án. 2.2. T ch c giao r ng, cho thuê r ng t i th c đ a. a) Đo đ c, xác đ nh ranh gi i th a đ t lâm nghi p. b) Đo đ c, xác đ nh ranh gi i đ t có r ng. c) L p ô tiêu chu n xác minh r ng. d) Đi u tra tài nguyên r ng trên các ô tiêu chu n. e) Làm vi c th ng nh t v i đ a phương, các bên liên quan và l p k ho ch bàn giao r ng, đ t lâm nghi p t i th c đ a. g) Bàn giao r ng, đ t lâm nghi p t i th c đ a. h) V n chuy n, đóng m c ranh gi i. 3. Công tác n i nghi p 3.1. L p phương án giao r ng, cho thuê r ng a) Tính di n tích r ng và đ t lâm nghi p b) S hoá và biên t p b n đ c) Tính toán th ng kê các lo i bi u d) Phân tích s li u ngo i nghi p e) Vi t Báo cáo thuy t minh phương án. 2
 3. g) Ch nh s a phương án h) Ki m tra n i nghi p i) In n, giao n p tài li u 3.2. L p h sơ giao r ng, cho thuê r ng a) Tính di n tích các th a đ t, di n tích các lô r ng. b) Nh p s li u theo các bi u đi u tra ô tiêu chu n c) Tính toán x lý s li u ô tiêu chu n d) V sơ đ các th a đ t e) S hoá và biên t p b n đ f) L p cơ s d li u g) L p h sơ giao, cho thuê r ng h) Trình duy t h sơ i) Ch nh s a tài li u, báo cáo k) Ki m tra n i nghi p l) In n, giao n p tài li u 4. Hoàn ch nh th t c đ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t và l p h sơ qu n lý r ng. 4.1. Hoàn ch nh th t c a) L p s đ a chính. b) L p s m c kê. c) Trích l c th a đ t. d) L p s c p gi y ch ng nh n. e) Vi t gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t. f) T ng h p bi u th ng kê đ t đai. g) Ki m tra đ i soát tài li u, b n đ . h) Th m đ nh h sơ giao r ng, cho thuê r ng. 4.2. Trình duy t. 4.3. Nghi m thu h sơ; bàn giao tài li u phân c p qu n lý các tài li u; trao gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t. Chương III Đ NH M C KINH T - K THU T T NG H P 1. Trư ng h p giao, cho thuê r ng t nhiên đ ng th i v i giao, cho thuê đ t B ng 1: Đ nh m c t ng h p giao, cho thuê r ng t nhiên đ ng th i v i giao, cho thuê đ t đ i v i h gia đình ho c c ng đ ng M c di n tích giao bình quân cho 1 h H s Đơn v Trên lương TT H ng m c chi phí Trên 5ha tính không 10ha Trên c p đ n quá 5ha đ n 20ha b c 10ha 20ha (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Lao đ ng công/ha 4,20 2,51 1,97 1,73 3,68 Trong đó ngo i nghi p công/ha 2,12 1,45 1,27 1,18 V t tư (tính theo t l % so 2 % 10,31 7,96 6,83 5,90 v i chi phí lao đ ng) 3 V n chuy n km/ha 4,33 1,87 1,00 0,64 3
 4. B ng 2: Đ nh m c t ng h p giao, cho thuê r ng t nhiên đ ng th i v i giao, cho thuê đ t đ i v i t ch c M c di n tích giao H s Đơn v Nh hơn Trên Trên Trên lương TT H ng m c chi phí ho c 500ha 1000ha 5000ha tính c p b ng đ n đ n đ n10000 b c 500 ha 1000 ha 5000 ha ha (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Lao đ ng công/ha 3,08 2,02 0,92 0,45 3,68 Trong đó ngo i nghi p công/ha 1,47 1,17 0,57 0,28 V t tư (tính theo t l % so 2 % 9,80 7,03 6,91 6,85 v i chi phí lao đ ng) 3 V n chuy n km/ha 4,67 2,60 0,92 0,44 M c di n tích giao Trên Trên H s Đơn v TT H ng m c chi phí 10000ha 20000ha Trên lương tính đ n 20000 đ n 30000 30000 ha c pb c ha ha (n i ti p c a b ng 1.2) (9) (10) (11) (12) 1 Lao đ ng công/ha 0,31 0,24 0,20 3,68 Trong đó ngo i nghi p công/ha 0,19 0,15 0,12 V t tư (tính theo t l % so 2 % 6,91 6,70 6,62 v i chi phí lao đ ng) 3 V n chuy n km/ha 0,23 0,17 0,14 (xem đ nh m c chi ti t cho lao đ ng, v t tư và v n chuy n trong ph n ph l c) 2. Các trư ng h p khác a) Trư ng h p giao, cho thuê r ng tr ng đ ng th i v i giao, cho thuê đ t và trư ng h p giao, cho thuê r ng t nhiên trong trư ng h p đã đư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t đư c tính b ng 85% so v i đ nh m c đã trình bày t i B ng 1 và B ng 2; b) Trư ng h p giao, cho thuê r ng tr ng trong trư ng h p đã đư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t đư c tính b ng 70% so v i đ nh m c đã trình bày t i B ng 1 và B ng 2; c) Trư ng h p giao, cho thuê đ t lâm nghi p không có r ng áp d ng quy đ nh c a B Tài nguyên và Môi trư ng. PHU L C CHI TI T Đ NH M C LAO Đ NG, V T TƯ VÀ V N CHUY N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 112 /2008/QĐ-BNN ngày 19 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) 1. Chi ti t đ nh m c lao đ ng 1.1. Trư ng h p giao, cho thuê r ng t nhiên đ ng th i v i giao, cho thuê đ t đ i v i h gia đình ho c công đ ng (tính cho xã bình quân 100 h dân) B ng 1.1: Di n tích th a đ t không quá 5ha (bình quân 3 ha/h ) Đ nh H s S Đơn v T ng s TT H ng m c công vi c m c lương lư ng tính công (công) BQ T ng c ng 1.261 4
 5. I Chu n b 57,7 - Thu th p tài li u, b n đ ph c v c/trình 1 c/trình 15,0 15,0 3,33 - Xây d ng đ cương và d toán 1 c/trình 8,8 8,8 5,42 - Ch nh s a đ cương, d toán 1 c/trình 3,5 3,5 5,42 - Thi t k k thu t 1 c/trình 10,0 10,0 5,42 - Can v b n đ ngo i nghi p 300 ha 0,00125 0,4 2,41 - T p hu n th ng nh t bi n pháp k thu t 2 ngư i 5,0 10,0 3,00 - Chu n b d ng c k thu t, đ i s ng 1 c/trình 10,0 10,0 3,00 II Ngo i nghi p 636,7 1 Xây d ng phương án giao r ng, cho thuê r ng 90,7 - Sơ thám làm th t c hành chính v i xã 1 xã 20,0 20,0 4,65 - H p dân ph bi n k ho ch tr.khai (l n 1) 5 thôn 2,0 10,0 4,65 Khoanh v các lo i đ t, lo i r ng ph c v xây - 300 ha 0,02 6,0 3,00 d ng phương án giao, cho thuê r ng Khoanh v , xác đ nh ranh gi i các lô r ng d 100 h 0,20 20,0 3,00 ki n giao cho h Phác th o sơ đ giao r ng/cho thuê r ng, làm 5 thôn 2,0 10,0 4,65 vi c th ng nh t sơ đ t i các thôn - H p thông qua phương án g/r ng (l n 2) 1 c/trình 15,0 15,0 4,98 - Ki m tra ngo i nghi p 81 công 7% 5,7 4,65 - Chuy n quân, rút quân 2 ngư i 2,0 4,0 3,99 2 Th c hi n giao r ng ngoài th c đ a 546,0 - Đo đ c/Rà soát ranh gi i th a đ t LN 70 km 0,50 35,0 3,06 Đo đ c bóc tách ranh gi i r ng - 53 km 0,50 26,5 3,06 ( DT có r ng chi m 75% = 225ha) - Ch n, l p ô tiêu chu n 500m2, 1 ô/h 100 ô TC 2,0 200,0 3,46 - Đi u tra tài nguyên trên các ô tiêu chu n 100 ô TC 1,0 100,0 3,46 Làm vi c th ng nh t s li u v i đ a phương và - 1 c/trình 15,0 15,0 3,26 l p k ho ch bàn giao r ng t i th c đ a - Bàn giao r ng t i th c đ a 100 h 1,0 100,0 3,26 V n chuy n, đóng m c r.gi i t i th c đ a - 100 m c 0,3 30,0 2,34 (1m c/h x 100 h = 100 m c) - Ki m tra ngo i nghi p 507 công 7% 35,5 4,65 - Chuy n quân, rút quân 2 ngư i 2,0 4,0 3,99 III N i nghi p 364,6 1 Xây d ng phương án giao r ng, cho thuê r ng 105,8 Tính di n tích r ng và đ t r ng ph c v xây - 300 ha 0,001 0,3 2,41 d ng phương án - S hoá và biên t p b n đ (1/10.000) 0,1 m nh 25,0 2,5 3,63 - Tính toán th ng kê các lo i bi u 20 bi u 0,100 2,0 3,66 - Phân tích s li u ph c v vi t báo cáo 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Vi t Báo cáo phương án giao r ng 1 c/trình 40,0 40,0 4,65 - Ch nh s a tài li u, báo cáo 1 c/trình 16,5 16,5 3,99 - Ki m tra n i nghi p 83 công 15% 12,5 4,32 5
 6. - In n, giao n p tài li u 1 c/trình 10,0 10,0 3,27 2 Th c hi n các th t c giao r ng, cho thuê r ng 158,8 - Tính di n tích r ng và đ t r ng sau khi đo 100 h 0,010 1,0 2,41 - Nh p s li u theo các bi u đi u tra ô TC 100 bi u 0,050 5,0 3,99 - Tính toán x lý s li u ô TC 100 bi u 0,125 12,5 4,65 - V sơ đ các th a đ t 100 th a 0,079 7,9 3,63 - S hoá và biên t p b n đ (1/10.000) 0,1 m nh 25,0 2,5 3,63 - L p cơ s d li u 1 c/trình 40,0 40,0 4,65 - L p h sơ giao, cho thuê r ng 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Trình duy t h sơ 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Ch nh s a tài li u, báo cáo 1 c/trình 16,5 16,5 3,99 - Ki m tra n i nghi p 129 công 15% 19,4 4,32 - In n, giao n p tài li u 1 c/trình 10,0 10,0 3,27 Hoàn ch nh h sơ đ a chính, trình duy t và c p 3 1 c/trình 100,0 100,0 4,65 gi y ch ng nh n quy n s d ng IV Ph c v 1.001 công 1/15 66,8 4,03 V Qu n lý 1.126 công 12% 135,1 4,32 - Đ nh m c công lao đ ng tr c ti p/ha và h s lương bình quân 4,20 3,68 - Ph c p ngo i nghi p/ha (h s 0,6) 2,12 0,60 B ng 1.2: Di n tích th a đ t trên 5ha đ n 10ha (bình quân 7,5ha/h ) Đ nh H s S Đơn v T ng s TT H ng m c công vi c m c lương lư ng tính công (công) BQ T ng c ng 1.882 I Chu n b 68,2 - Thu th p tài li u, b n đ ph c v c/trình 1 c/trình 15,0 15,0 3,33 - Xây d ng đ cương và d toán 1 c/trình 8,8 8,8 5,42 - Ch nh s a đ cương, d toán 1 c/trình 3,5 3,5 5,42 - Thi t k k thu t 1 c/trình 10,0 10,0 5,42 - Can v b n đ ngo i nghi p 750 ha 0,00125 0,9 2,41 - T p hu n th ng nh t bi n pháp k thu t 4 ngư i 5,0 20,0 3,00 - Chu n b d ng c k thu t, đ i s ng 1 c/trình 10,0 10,0 3,00 II Ngo i nghi p 1.089,7 1 Xây d ng phương án giao r ng, cho thuê r ng 104,3 - Sơ thám làm th t c hành chính v i xã 1 xã 20,0 20,0 4,65 - H p dân ph bi n k ho ch tr.khai (l n 1) 5 thôn 2,0 10,0 4,65 Khoanh v các lo i đ t, lo i r ng ph c v xây - 750 ha 0,02 15,0 3,00 d ng phương án giao, cho thuê r ng Khoanh v ranh gi i các lô r ng d ki n giao 100 h 0,20 20,0 3,00 cho h Phác th o sơ đ giao r ng/cho thuê r ng, làm 5 thôn 2,0 10,0 4,65 vi c th ng nh t sơ đ t i các thôn - H p thông qua phương án giao, cho thuê r ng 1 c/trình 15,0 15,0 4,98 6
 7. (l n 2) - Ki m tra ngo i nghi p 90 công 7% 6,3 4,65 - Chuy n quân, rút quân 4 ngư i 2,0 8,0 3,99 2 Th c hi n các th t c giao r ng, cho thuê r ng 985,4 - Đo đ c/Rà soát ranh gi i th a đ t LN 110 km 0,50 55,0 3,06 Đo đ c bóc tách ranh gi i r ng - 83 km 0,50 41,5 3,06 ( DT có r ng chi m 75% = 560ha) Ch n, l p ô TC 500m2 (2% DT có r ng = 224 - 224 ô TC 2,0 448,0 3,46 ô) - Đi u tra tài nguyên trên các ô tiêu chu n 224 ô TC 1,0 224,0 3,46 Làm vi c th ng nh t s li u v i đ a phương và - 1 c/trình 15,0 15,0 3,26 l p k ho ch bàn giao r ng t i th c đ a - Bàn giao r ng t i th c đ a 100 h 1,0 100,0 3,26 V n chuy n, đóng m c r.gi i t i th c đ a - 100 m c 0,3 30,0 2,34 (1m c/h x 100 h = 100 m c) - Ki m tra ngo i nghi p 914 công 7% 63,9 4,65 - Chuy n quân, rút quân 4 ngư i 2,0 8,0 3,99 III N i nghi p 421,6 1 Xây d ng phương án giao r ng, cho thuê r ng 109,2 Tính di n tích r ng và đ t r ng ph c v xây - 750 ha 0,001 0,8 2,41 d ng phương án - S hoá và biên t p b n đ (1/10.000) 0,2 m nh 25,0 5,0 3,63 - Tính toán th ng kê các lo i bi u 20 bi u 0,100 2,0 3,66 - Phân tích s li u ph c v vi t báo cáo 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Vi t Báo cáo phương án giao r ng 1 c/trình 40,0 40,0 4,65 - Ch nh s a tài li u, báo cáo 1 c/trình 16,5 16,5 3,99 - Ki m tra n i nghi p 86 công 15% 12,9 4,32 - In n, giao n p tài li u 1 c/trình 10,0 10,0 3,27 2 Th c hi n các th t c giao r ng, cho thuê r ng 192,4 - Tính di n tích r ng và đ t r ng sau khi đo 100 h 0,010 1,0 2,41 - Nh p s li u theo các bi u đi u tra ô TC 224 bi u 0,050 11,2 3,99 - Tính toán x lý s li u ô TC 224 bi u 0,125 28,0 4,65 - V sơ đ các th a đ t 100 th a 0,079 7,9 3,63 - S hoá và biên t p b n đ (1/10.000) 0,2 m nh 25,0 5,0 3,63 - L p cơ s d li u 1 c/trình 45,0 45,0 4,65 - L p h sơ giao, cho thuê r ng 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Trình duy t h sơ 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Ch nh s a tài li u, báo cáo 1 c/trình 16,5 16,5 3,99 - Ki m tra n i nghi p 159 công 15% 23,8 4,32 - In n, giao n p tài li u 1 c/trình 10,0 10,0 3,27 Hoàn ch nh h sơ đ a chính, trình duy t và c p 3 1 c/trình 120,0 120,0 4,65 gi y ch ng nh n quy n s d ng IV Ph c v 1.511 công 1/15 100,8 4,03 V Qu n lý 1.680 công 12% 201,6 4,32 7
 8. - Đ nh m c công lao đ ng tr c ti p/ha và h s lương bình quân 2,51 3,68 - Ph c p ngo i nghi p/ha (h s 0,6) 1,45 0,60 B ng 1.3: Di n tích th a đ t trên 10ha đ n 20ha (bình quân 15ha/h ) Đ nh H s S Đơn v T ng s TT H ng m c công vi c m c lương lư ng tính công (công) BQ T ng c ng 2.956 I Chu n b 69,2 - Thu th p tài li u, b n đ ph c v c/trình 1 c/trình 15,0 15,0 3,33 - Xây d ng đ cương và d toán 1 c/trình 8,8 8,8 5,42 - Ch nh s a đ cương, d toán 1 c/trình 3,5 3,5 5,42 - Thi t k k thu t 1 c/trình 10,0 10,0 5,42 - Can v b n đ ngo i nghi p 1.500 ha 0,00125 1,9 2,41 - T p hu n th ng nh t bi n pháp k thu t 4 ngư i 5,0 20,0 3,00 - Chu n b d ng c k thu t, đ i s ng 1 c/trình 10,0 10,0 3,00 II Ngo i nghi p 1.910,0 1 Xây d ng phương án giao r ng, cho thuê r ng 120,4 - Sơ thám làm th t c hành chính v i xã 1 xã 20,0 20,0 4,65 - H p dân ph bi n k ho ch tr.khai (l n 1) 5 thôn 2,0 10,0 4,65 Khoanh v các lo i đ t, lo i r ng ph c v xây - 1.500 ha 0,02 30,0 3,00 d ng phương án giao, cho thuê r ng Khoanh v ranh gi i các lô r ng d ki n giao 100 h 0,20 20,0 3,00 cho h Phác th o sơ đ giao r ng/cho thuê r ng, làm 5 thôn 2,0 10,0 4,65 vi c th ng nh t sơ đ t i các thôn H p thông qua phương án giao, cho thuê r ng - 1 c/trình 15,0 15,0 4,98 (l n 2) - Ki m tra ngo i nghi p 105 công 7% 7,4 4,65 - Chuy n quân, rút quân 4 ngư i 2,0 8,0 4,0 2 Th c hi n các th t c giao r ng, cho thuê r ng 1.789,6 - Đo đ c/Rà soát ranh gi i th a đ t LN 160,0 km 0,50 80,0 3,06 Đo đ c bóc tách ranh gi i r ng - 120,0 km 0,50 60,0 3,06 ( DT có r ng chi m 75% = 1125ha) Ch n, l p ô TC 500m2 (2% DT có r ng = 450 - 450,0 ô TC 2,0 900,0 3,46 ô) - Đi u tra tài nguyên trên các ô tiêu chu n 450,0 ô TC 1,0 450,0 3,46 Làm vi c th ng nh t s li u v i đ a phương và - 1 c/trình 15,0 15,0 3,26 l p k ho ch bàn giao r ng t i th c đ a - Bàn giao r ng t i th c đ a 100 h 1,0 100,0 3,26 V n chuy n, đóng m c ranh gi i t i th c đ a - 200,0 m c 0,3 60,0 2,34 (2m c/h x 100 h = 200 m c) - Ki m tra ngo i nghi p 1.665 công 7% 116,6 4,65 - Chuy n quân, rút quân 4 ngư i 2,0 8,0 3,99 III N i nghi p 499,5 8
 9. 1 Xây d ng phương án giao r ng, cho thuê r ng 112,9 Tính di n tích r ng và đ t r ng đ xây d ng - 1.500 ha 0,001 1,5 2,41 phương án - S hoá và biên t p b n đ (1/10.000) 0,3 m nh 25,0 7,5 3,63 - Tính toán th ng kê các lo i bi u 20 bi u 0,100 2,0 3,66 - Phân tích s li u ph c v vi t báo cáo 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Vi t Báo cáo phương án giao r ng 1 c/trình 40,0 40,0 4,65 - Ch nh s a tài li u, báo cáo 1 c/trình 16,5 16,5 3,99 - Ki m tra n i nghi p 90 công 15% 13,4 4,32 - In n, giao n p tài li u 1 c/trình 10,0 10,0 3,27 2 Th c hi n các th t c giao r ng, cho thuê r ng 246,6 - Tính di n tích r ng và đ t r ng sau khi đo 100 h 0,010 1,0 2,41 - Nh p s li u theo các bi u đi u tra ô TC 450 bi u 0,050 22,5 3,99 - Tính toán x lý s li u ô TC 450 bi u 0,125 56,3 4,65 - V sơ đ các th a đ t 100 th a 0,079 7,9 3,63 - S hoá và biên t p b n đ (1/10.000) 0,3 m nh 25,0 7,5 3,63 - L p cơ s d li u 1 c/trình 50,0 50,0 4,65 - L p h sơ giao, cho thuê r ng 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Trình duy t h sơ 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Ch nh s a tài li u, báo cáo 1 c/trình 16,5 16,5 3,99 - Ki m tra n i nghi p 206 công 15% 30,9 4,32 - In n, giao n p tài li u 1 c/trình 10,0 10,0 3,27 Hoàn ch nh h sơ đ a chính, trình duy t và c p 3 1 c/trình 140,0 140,0 4,65 gi y ch ng nh n quy n s d ng IV Ph c v 2.410 công 1/15 160,6 4,03 V Qu n lý 2.639 công 12% 316,7 4,32 - Đ nh m c công lao đ ng tr c ti p/ha và h s lương bình quân 1,97 3,68 - Ph c p ngo i nghi p/ha (h s 0,6) 1,27 0,60 B ng 1.4: Di n tích th a đ t trên 20 ha Đ nh H s S Đơn v T ng s TT H ng m c công vi c m c lương lư ng tính công (công) BQ T ng c ng 4.332 I Chu n b 80,4 - Thu th p tài li u, b n đ ph c v c/trình 1 c/trình 15,0 15,0 3,33 - Xây d ng đ cương và d toán 1 c/trình 8,8 8,8 5,42 - Ch nh s a đ cương, d toán 1 c/trình 3,5 3,5 5,42 - Thi t k k thu t 1 c/trình 10,0 10,0 5,42 - Can v b n đ ngo i nghi p 2.500 ha 0,00125 3,1 2,41 - T p hu n th ng nh t bi n pháp k thu t 6 ngư i 5,0 30,0 3,00 - Chu n b d ng c k thu t, đ i s ng 1 c/trình 10,0 10,0 3,00 II Ngo i nghi p 2.958,5 9
 10. 1 Xây d ng phương án giao r ng, cho thuê r ng 145,8 - Sơ thám làm th t c hành chính v i xã 1 xã 20,0 20,0 4,65 - H p dân ph bi n k ho ch tr.khai (l n 1) 5 thôn 2,0 10,0 4,65 Khoanh v các lo i đ t, lo i r ng ph c v - 2.500 ha 0,02 50,0 3,00 xây d ng phương án giao, cho thuê r ng Khoanh v ranh gi i các lô r ng d ki n giao 100 h 0,20 20,0 3,00 cho h Phác th o sơ đ giao r ng, làm vi c th ng nh t 5 thôn 2,0 10,0 4,65 sơ đ t i các thôn H p thông qua phương án giao, cho thuê r ng - 1 c/trình 15,0 15,0 4,98 (l n 2) - Ki m tra ngo i nghi p 125 công 7% 8,8 4,65 - Chuy n quân, rút quân 6 ngư i 2,0 12,0 4,0 2 Th c hi n giao r ng ngoài th c đ a 2.812,7 - Đo đ c/Rà soát ranh gi i th a đ t LN 220,0 km 0,50 110,0 3,06 Đo đ c bóc tách ranh gi i r ng - 165,0 km 0,50 82,5 3,06 ( DT có r ng chi m 75% = 1875ha) Ch n, l p ô TC 500m2 (2% DT có r ng = 750 - 750,0 ô TC 2,0 1.500,0 3,46 ô) - Đi u tra tài nguyên trên các ô tiêu chu n 750,0 ô TC 1,0 750,0 3,46 Làm vi c th ng nh t s li u v i đ a phương và - 1 c/trình 15,0 15,0 3,26 l p k ho ch bàn giao r ng t i th c đ a - Bàn giao r ng t i th c đ a 100 h 1,0 100,0 3,26 V n chuy n, đóng m c ranh gi i t i th c đ a - 200,0 m c 0,3 60,0 2,34 (3m c/h x 100 h = 300 m c) - Ki m tra ngo i nghi p 2.618 công 7% 183,2 4,65 - Chuy n quân, rút quân 6 ngư i 2,0 12,0 3,99 III N i nghi p 592,6 1 Xây d ng phương án giao r ng, cho thuê r ng 117,0 Tính di n tích r ng và đ t r ng đ xây d ng - 2.500 ha 0,001 2,5 2,41 phương án - S hoá và biên t p b n đ (1/10.000) 0,4 m nh 25,0 10,0 3,63 - Tính toán th ng kê các lo i bi u 20 bi u 0,100 2,0 3,66 - Phân tích s li u ph c v vi t báo cáo 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Vi t Báo cáo phương án giao r ng 1 c/trình 40,0 40,0 4,65 - Ch nh s a tài li u, báo cáo 1 c/trình 16,5 16,5 3,99 - Ki m tra n i nghi p 93 công 15% 14,0 4,32 - In n, giao n p tài li u 1 c/trình 10,0 10,0 3,27 2 Th c hi n các th t c giao r ng, cho thuê r ng 315,6 - Tính di n tích r ng và đ t r ng sau khi đo 100 h 0,010 1,0 2,41 - Nh p s li u theo các bi u đi u tra ô TC 750 bi u 0,050 37,5 3,99 - Tính toán x lý s li u ô TC 750 bi u 0,125 93,8 4,65 - V sơ đ các th a đ t 100 th a 0,079 7,9 3,63 - S hoá và biên t p b n đ (1/10.000) 0,4 m nh 25,0 10,0 3,63 - L p cơ s d li u 1 c/trình 55,0 55,0 4,65 10
 11. - L p h sơ giao, cho thuê r ng 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Trình duy t h sơ 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Ch nh s a tài li u, báo cáo 1 c/trình 16,5 16,5 3,99 - Ki m tra n i nghi p 266 công 15% 39,9 4,32 - In n, giao n p tài li u 1 c/trình 10,0 10,0 3,27 Hoàn ch nh h sơ đ a chính, trình duy t và c p 3 1 c/trình 160,0 160,0 4,65 gi y ch ng nh n quy n s d ng IV Ph c v 3.551 công 1/15 236,7 4,03 V Qu n lý 3.868 công 12% 464,2 4,32 - Đ nh m c công lao đ ng tr c ti p/ha và h s lương bình quân 1,73 3,68 - Ph c p ngo i nghi p/ha (h s 0,6) 1,18 0,60 1.2. Trư ng h p giao, cho thuê r ng t nhiên đ ng th i v i giao, cho thuê đ t đ i v i t ch c B ng 1.5: Phương án giao cho t ch c có di n tích không quá 500 ha (bình quân 300ha) Đ nh H s S Đơn v T ng s TT H ng m c công vi c m c lương lư ng tính công (công) BQ T ng c ng 923,2 I Chu n b 57,7 - Thu th p tài li u, b n đ ph c v c/trình 1 c/trình 15,0 15,0 3,33 - Xây d ng đ cương và d toán 1 c/trình 8,8 8,8 5,42 - Ch nh s a đ cương, d toán 1 c/trình 3,5 3,5 5,42 - Thi t k k thu t 1 c/trình 10,0 10,0 5,42 - Can v b n đ ngo i nghi p 300 ha 0,00125 0,4 2,41 - T p hu n th ng nh t bi n pháp k thu t 2 ngư i 5,0 10,0 3,00 - Chu n b d ng c k thu t, đ i s ng 1 c/trình 10,0 10,0 3,00 II Ngo i nghi p 441,2 1 Xây d ng phương án giao r ng, cho thuê r ng 106,0 Sơ thám làm th t c hành chính v i đ a - 2 xã 20,000 40,0 4,65 phương - H p v i ch r ng và đ a phương (l n 1) 2 xã 2,000 4,0 4,65 - Làm lán tr i 300 ha 0,001 0,3 2,67 Khoanh v các lo i đ t, lo i r ng ph c v xây - 300 ha 0,020 6,0 3,00 d ng phương án giao, cho thuê r ng Khoanh v , xác đ nh ranh gi i các lô r ng d 2 xã 10,00 20,0 3,00 ki n giao cho ch r ng theo xã Phác th o sơ đ giao r ng r ng, làm vi c 2 xã 5,0 10,0 4,65 th ng nh t sơ đ v i các xã H p thông qua phương án giao, cho thuê r ng - 1 c/trình 15,0 15,0 4,98 (l n 2) - Ki m tra ngo i nghi p 95 công 7% 6,7 4,65 - Chuy n quân, rút quân 2 ngư i 2,0 4,0 3,99 2 Th c hi n các th t c giao r ng, cho thuê r ng 335,2 Đo đ c/Rà soát ranh gi i th a đ t LN (100% - 39 km 0,500 19,5 3,06 t ng DT) 11
 12. - Đo đ c bóc tách ranh gi i r ng (chi m 75%) 29 km 0,500 14,5 3,06 Ch n, l p ô TC 500m2 (2% DT có r ng = 72 ô - 72 ô TC 2,000 144,0 3,46 ) - Đi u tra tài nguyên trên các ô tiêu chu n 72 ô TC 1,000 72,0 3,46 - Hoàn ch nh s li u, b n đ ngo i nghi p 300 ha 0,005 1,5 5,42 Làm vi c th ng nh t s li u v i ch r ng, đ a - phương và l p k ho ch bàn giao r ng t i 2 xã 5,000 10,0 3,26 th c đ a - Bàn giao r ng t i th c đ a 2 xã 15,000 30,0 3,26 - V n chuy n, đóng m c ranh gi i (30m c/xã) 60 m c 0,300 18,0 2,34 - Ki m tra ngo i nghi p 310 công 7% 21,7 4,65 - Chuy n quân, rút quân 2 ngư i 2,000 4,0 3,99 III N i nghi p 277,5 1 Xây d ng phương án giao r ng, cho thuê r ng 107,5 - Hoàn ch nh s li u, b n đ ngo i nghi p 300 ha 0,005 1,5 5,42 Tính di n tích r ng và đ t r ng đ xây d ng - 300 ha 0,001 0,3 2,41 phương án - S hoá và biên t p b n đ (1/10.000) 0,1 m nh 25,0 2,5 3,63 - Tính toán th ng kê các lo i bi u 20 bi u 0,100 2,0 3,66 - Phân tích s li u ph c v vi t báo cáo 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Vi t Báo cáo phương án giao r ng 1 c/trình 40,0 40,0 4,65 - Ch nh s a tài li u, báo cáo 1 c/trình 16,5 16,5 3,99 - Ki m tra n i nghi p 85 công 15% 12,7 4,32 - In n, giao n p tài li u 1 c/trình 10,0 10,0 3,27 2 Th c hi n các th t c giao r ng, cho thuê r ng 145,0 - Hoàn ch nh s li u, b n đ ngo i nghi p 300 ha 0,005 1,5 5,42 - Tính di n tích r ng và đ t r ng sau khi đo 300 ha 0,001 0,3 2,41 - Nh p s li u theo các bi u đi u tra ô TC 72 bi u 0,050 3,6 3,99 - Tính toán x lý s li u ô TC 72 bi u 0,125 9,0 4,65 - S hoá và biên t p b n đ (1/10.000) 0,1 m nh 25,0 2,5 3,63 - L p cơ s d li u 1 c/trình 40,0 40,0 4,65 - L p h sơ giao, cho thuê r ng 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Trình duy t h sơ 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Ch nh s a tài li u, báo cáo 1 c/trình 16,5 16,5 3,99 - Ki m tra n i nghi p 117 công 15% 17,6 4,32 - In n, giao n p tài li u 1 c/trình 10,0 10,0 3,27 Hoàn ch nh h sơ đ a chính, trình duy t và c p 3 1 c/trình 25,0 25,0 4,65 gi y ch ng nh n IV Ph c v 719 công 1/15 47,9 4,03 V Qu n lý 824 công 12% 98,9 4,32 - Đ nh m c công lao đ ng tr c ti p/ha và h s lương bình quân 3,08 3,68 - Ph c p ngo i nghi p/ha (h s 0,6) 1,47 0,60 B ng 1.6: Phương án giao cho t ch c có di n tích t trên 500 đ n 1000 ha (bình quân 750ha) 12
 13. Đ nh H s S Đơn v T ng s TT H ng m c công vi c m c lương lư ng tính công (công) BQ T ng c ng 1.515,2 I Chu n b 68,2 - Thu th p tài li u, b n đ ph c v c/trình 1 c/trình 15,0 15,0 3,33 - Xây d ng đ cương và d toán 1 c/trình 8,8 8,8 5,42 - Ch nh s a đ cương, d toán 1 c/trình 3,5 3,5 5,42 - Thi t k k thu t 1 c/trình 10,0 10,0 5,42 - Can v b n đ ngo i nghi p 750 ha 0,00125 0,9 2,41 - T p hu n th ng nh t bi n pháp k thu t 4 ngư i 5,0 20,0 3,00 - Chu n b d ng c k thu t, đ i s ng 1 c/trình 10,0 10,0 3,00 II Ngo i nghi p 875,3 1 Xây d ng phương án giao r ng, cho thuê r ng 120,1 Sơ thám làm th t c hành chính v i đ a - 2 xã 20,000 40,0 4,65 phương - H p v i ch r ng và đ a phương (l n 1) 2 xã 2,000 4,0 4,65 - Làm lán tr i 750 ha 0,001 0,8 2,67 Khoanh v các lo i đ t, lo i r ng ph c v xây - 750 ha 0,020 15,0 3,00 d ng phương án giao, cho thuê r ng Khoanh v , xác đ nh ranh gi i các lô r ng d 2 xã 10,00 20,0 3,00 ki n giao cho ch r ng theo xã Phác th o sơ đ giao r ng/cho thuê r ng, làm 2 xã 5,0 10,0 4,65 vi c th ng nh t sơ đ v i các xã H p thông qua phương án giao, cho thuê r ng - 1 c/trình 15,0 15,0 4,98 (l n 2) - Ki m tra ngo i nghi p 105 công 7% 7,3 4,65 - Chuy n quân, rút quân 4 ngư i 2,0 8,0 3,99 2 Th c hi n các th t c giao r ng, cho thuê r ng 755,2 - Đo đ c/Rà soát ranh gi i th a đ t LN (100%) 110 km 0,500 55,0 3,06 - Đo đ c bóc tách ranh gi i r ng (chi m 75%) 83 km 0,500 41,5 3,06 L p ô tiêu chu n 500m2 (2% DT có r ng = - 180 ô TC 2,000 360,0 3,46 180 ô ) - Đi u tra tài nguyên trên các ô tiêu chu n 180 ô TC 1,000 180,0 3,46 - Hoàn ch nh s li u, b n đ ngo i nghi p 750 ha 0,005 3,8 5,42 Làm vi c th ng nh t s li u v i ch r ng, đ a - phương và l p k ho ch bàn giao r ng t i 2 xã 5,000 10,0 3,26 th c đ a - Bàn giao r ng t i th c đ a 2 xã 15,000 30,0 3,26 - V n chuy n, đóng m c ranh gi i (30m c/xã) 60 m c 0,300 18,0 2,34 - Ki m tra ngo i nghi p 698 công 7% 48,9 4,65 - Chuy n quân, rút quân 4 ngư i 2,000 8,0 3,99 III N i nghi p 329,1 1 Xây d ng phương án giao r ng, cho thuê r ng 117,6 - Hoàn ch nh s li u, b n đ ngo i nghi p 750 ha 0,005 3,8 5,42 13
 14. Tính di n tích r ng và đ t r ng đ xây d ng - 750 ha 0,001 0,8 2,41 phương án - S hoá và biên t p b n đ (1/10.000) 0,3 m nh 25,0 7,5 3,63 - Tính toán th ng kê các lo i bi u 30 bi u 0,100 3,0 3,66 - Phân tích s li u ph c v vi t báo cáo 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Vi t Báo cáo phương án giao r ng 1 c/trình 40,0 40,0 4,65 - Ch nh s a tài li u, báo cáo 1 c/trình 16,5 16,5 3,99 - Ki m tra n i nghi p 94 công 15% 14,0 4,32 - In n, giao n p tài li u 1 c/trình 10,0 10,0 3,27 2 Th c hi n các th t c giao r ng, cho thuê r ng 181,5 - Hoàn ch nh s li u, b n đ ngo i nghi p 750 ha 0,005 3,8 5,42 - Tính di n tích r ng và đ t r ng sau khi đo đ c 750 ha 0,001 0,8 2,41 - Nh p s li u theo các bi u đi u tra ô TC 180 bi u 0,050 9,0 3,99 - Tính toán x lý s li u ô TC 180 bi u 0,125 22,5 4,65 - S hoá và biên t p b n đ (1/10.000) 0,3 m nh 25,0 7,5 3,63 - L p cơ s d li u 1 c/trình 45,0 45,0 4,65 - L p h sơ giao, cho thuê r ng 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Trình duy t h sơ 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Ch nh s a tài li u, báo cáo 1 c/trình 16,5 16,5 3,99 - Ki m tra n i nghi p 149 công 15% 22,4 4,32 - In n, giao n p tài li u 1 c/trình 10,0 10,0 3,27 Hoàn ch nh h sơ đ a chính, trình duy t và c p 3 1 c/trình 30,0 30,0 4,65 gi y ch ng nh n IV Ph c v 1.204 công 1/15 80,3 4,03 V Qu n lý 1.353 công 12% 162,3 4,32 - Đ nh m c công lao đ ng tr c ti p/ha và h s lương bình quân 2,02 3,68 - Ph c p ngo i nghi p/ha (h s 0,6) 1,17 0,60 B ng 1.7: Phương án giao cho t ch c có di n tích t trên 1000 đ n 5000 ha (bình quân 2500 ha) Đ nh H s S Đơn v T ng s TT H ng m c công vi c m c lương lư ng tính công (công) BQ T ng c ng 2.310,8 I Chu n b 80,4 - Thu th p tài li u, b n đ ph c v c/trình 1 c/trình 15,0 15,0 3,33 - Xây d ng đ cương và d toán 1 c/trình 8,8 8,8 5,42 - Ch nh s a đ cương, d toán 1 c/trình 3,5 3,5 5,42 - Thi t k k thu t 1 c/trình 10,0 10,0 5,42 - Can v b n đ ngo i nghi p 2.500 ha 0,00125 3,1 2,41 - T p hu n th ng nh t bi n pháp k thu t 6 ngư i 5,0 30,0 3,00 - Chu n b d ng c k thu t, đ i s ng 1 c/trình 10,0 10,0 3,00 II Ngo i nghi p 1.429,5 1 Xây d ng phương án giao r ng, cho thuê r ng 203,0 14
 15. Sơ thám làm th t c hành chính v i đ a - 3 xã 20,000 60,0 4,65 phương - H p v i ch r ng và đ a phương (l n 1) 3 xã 2,000 6,0 4,65 - Làm lán tr i 2.500 ha 0,001 2,5 2,67 Khoanh v các lo i đ t, lo i r ng ph c v xây - 2.500 ha 0,020 50,0 3,00 d ng phương án giao, cho thuê r ng Khoanh v , xác đ nh ranh gi i các lô r ng d 3 xã 10,00 30,0 3,00 ki n giao cho ch r ng theo xã Phác th o sơ đ giao r ng/cho thuê r ng, làm 3 xã 5,0 15,0 4,65 vi c th ng nh t sơ đ v i các xã H p thông qua phương án giao, cho thuê r ng - 1 c/trình 15,0 15,0 4,98 (l n 2) - Ki m tra ngo i nghi p 179 công 7% 12,5 4,65 - Chuy n quân, rút quân 6 ngư i 2,0 12,0 3,99 2 Th c hi n các th t c giao r ng, cho thuê r ng 1.226,5 Đo đ c/Rà soát ranh gi i th a đ t LN (70% - 155 km 0,500 77,5 3,06 t ng DT) Đo đ c bóc tách ranh gi i r ng (DT có r ng - 116 km 0,500 58,0 3,06 75%) L p ô TC 500m2 (10 tr ng thái x 30 ô/trth = - 300 ô TC 2,000 600,0 3,46 300 ô ) - Đi u tra tài nguyên trên các ô tiêu chu n 300 ô TC 1,000 300,0 3,46 - Hoàn ch nh s li u, b n đ ngo i nghi p 2.500 ha 0,005 12,5 5,42 Làm vi c th ng nh t s li u v i ch r ng, đ a - phương và l p k ho ch bàn giao r ng t i 3 xã 5,000 15,0 3,26 th c đ a - Bàn giao r ng t i th c đ a 3 xã 15,000 45,0 3,26 - V n chuy n, đóng m c ranh gi i (30m c/xã) 90 m c 0,300 27,0 2,34 - Ki m tra ngo i nghi p 1.135 công 7% 79,5 4,65 - Chuy n quân, rút quân 6 ngư i 2,000 12,0 3,99 III N i nghi p 429,4 1 Xây d ng phương án giao r ng, cho thuê r ng 150,9 - Hoàn ch nh s li u, b n đ ngo i nghi p 2.500 ha 0,005 12,5 5,42 Tính di n tích r ng và đ t r ng đ xây d ng - 2.500 ha 0,001 2,5 2,41 phương án - S hoá và biên t p b n đ (1/10.000) 1,0 m nh 25,0 25,0 3,63 - Tính toán th ng kê các lo i bi u 40 bi u 0,100 4,0 3,66 - Phân tích s li u ph c v vi t báo cáo 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Vi t Báo cáo phương án giao r ng 1 c/trình 40,0 40,0 4,65 - Ch nh s a tài li u, báo cáo 1 c/trình 16,5 16,5 3,99 - Ki m tra n i nghi p 123 công 15% 18,4 4,32 - In n, giao n p tài li u 1 c/trình 10,0 10,0 3,27 2 Th c hi n các th t c giao r ng, cho thuê r ng 243,5 - Hoàn ch nh s li u, b n đ ngo i nghi p 2.500 ha 0,005 12,5 5,42 - Tính di n tích r ng và đ t r ng sau khi đo 2.500 ha 0,001 2,5 2,41 - Nh p s li u theo các bi u đi u tra ô TC 300 bi u 0,050 15,0 3,99 15
 16. - Tính toán x lý s li u ô TC 300 bi u 0,125 37,5 4,65 - S hoá và biên t p b n đ (1/10.000) 1,0 m nh 25,0 25,0 3,63 - L p cơ s d li u 1 c/trình 50,0 50,0 4,65 - L p h sơ giao, cho thuê r ng 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Trình duy t h sơ 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Ch nh s a tài li u, báo cáo 1 c/trình 16,5 16,5 3,99 - Ki m tra n i nghi p 203 công 15% 30,5 4,32 - In n, giao n p tài li u 1 c/trình 10,0 10,0 3,27 Hoàn ch nh h sơ đ a chính, trình duy t và c p 3 1 c/trình 35,0 35,0 4,65 gi y ch ng nh n IV Ph c v 1.859 công 1/15 123,9 4,03 V Qu n lý 2.063 công 12% 247,6 4,32 - Đ nh m c công lao đ ng tr c ti p/ha và h s lương bình quân 0,92 3,68 - Ph c p ngo i nghi p/ha (h s 0,6) 0,57 0,60 B ng 1.8: Phương án giao cho t ch c có di n tích t trên 5.000 đ n 10.000 ha (bình quân 7500 ha) Đ nh H s S Đơn v T ng s TT H ng m c công vi c m c lương lư ng tính công (công) BQ T ng c ng 3.341,5 I Chu n b 106,7 - Thu th p tài li u, b n đ ph c v c/trình 1 c/trình 15,0 15,0 3,33 - Xây d ng đ cương và d toán 1 c/trình 8,8 8,8 5,42 - Ch nh s a đ cương, d toán 1 c/trình 3,5 3,5 5,42 - Thi t k k thu t 1 c/trình 10,0 10,0 5,42 - Can v b n đ ngo i nghi p 7.500 ha 0,00125 9,4 2,41 - T p hu n th ng nh t bi n pháp k thu t 10 ngư i 5,0 50,0 3,00 - Chu n b d ng c k thu t, đ i s ng 1 c/trình 10,0 10,0 3,00 II Ngo i nghi p 2.118,4 1 Xây d ng phương án giao r ng, cho thuê r ng 362,9 Sơ thám làm th t c hành chính v i đ a - 4 xã 20,000 80,0 4,65 phương - H p v i ch r ng và đ a phương (l n 1) 4 xã 2,000 8,0 4,65 - Làm lán tr i 7.500 ha 0,001 7,5 2,67 Khoanh v các lo i đ t, lo i r ng ph c v xây - 7.500 ha 0,020 150,0 3,00 d ng phương án giao, cho thuê r ng Khoanh v , xác đ nh ranh gi i các lô r ng d 4 xã 10,00 40,0 3,00 ki n giao cho ch r ng theo xã Phác th o sơ đ giao r ng/cho thuê r ng, làm 4 xã 5,0 20,0 4,65 vi c th ng nh t sơ đ v i các xã H p thông qua phương án giao, cho thuê r ng - 1 c/trình 15,0 15,0 4,98 (l n 2) - Ki m tra ngo i nghi p 321 công 7% 22,4 4,65 - Chuy n quân, rút quân 10 ngư i 2,0 20,0 3,99 2 Th c hi n các th t c giao r ng, cho thuê r ng 1.755,5 16
 17. Đo đ c/Rà soát ranh gi i th a đ t LN (50% - 487 km 0,500 243,5 3,06 t ng DT) Đo đ c bóc tách ranh gi i r ng (DT có r ng - 365 km 0,500 182,5 3,06 75%) L p ô TC 500m2 (12 tr ng thái x 30 ô/trth = - 360 ô TC 2,000 720,0 3,46 360 ô ) - Đi u tra tài nguyên trên các ô tiêu chu n 360 ô TC 1,000 360,0 3,46 Làm vi c th ng nh t s li u v i ch r ng, đ a - phương và l p k ho ch bàn giao r ng t i 4 xã 5,000 20,0 3,26 th c đ a - Bàn giao r ng t i th c đ a 4 xã 15,000 60,0 3,26 - V n chuy n, đóng m c ranh gi i (30m c/xã) 120 m c 0,300 36,0 2,34 - Ki m tra ngo i nghi p 1.622 công 7% 113,5 4,65 - Chuy n quân, rút quân 10 ngư i 2,000 20,0 3,99 III N i nghi p 578,6 1 Xây d ng phương án giao r ng, cho thuê r ng 214,1 - Hoàn ch nh s li u, b n đ ngo i nghi p 7.500 ha 0,005 37,5 5,42 Tính di n tích r ng và đ t r ng đ xây d ng - 7.500 ha 0,001 7,5 2,41 phương án - S hoá và biên t p b n đ (1/10.000) 2,0 m nh 25,0 50,0 3,63 - Tính toán th ng kê các lo i bi u 40 bi u 0,100 4,0 3,66 - Phân tích s li u ph c v vi t báo cáo 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Vi t Báo cáo phương án giao r ng 1 c/trình 40,0 40,0 4,65 - Ch nh s a tài li u, báo cáo 1 c/trình 16,5 16,5 3,99 - Ki m tra n i nghi p 178 công 15% 26,6 4,32 - In n, giao n p tài li u 1 c/trình 10,0 10,0 3,27 2 Th c hi n các th t c giao r ng, cho thuê r ng 324,5 - Hoàn ch nh s li u, b n đ ngo i nghi p 7.500 ha 0,005 37,5 5,42 - Tính di n tích r ng và đ t r ng sau khi đo 7.500 ha 0,001 7,5 2,41 - Nh p s li u theo các bi u đi u tra ô TC 360 bi u 0,050 18,0 3,99 - Tính toán x lý s li u ô TC 360 bi u 0,125 45,0 4,65 - S hoá và biên t p b n đ (1/10.000) 2,0 m nh 25,0 50,0 3,63 - L p cơ s d li u 1 c/trình 55,0 55,0 4,65 - L p h sơ giao, cho thuê r ng 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Trình duy t h sơ 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Ch nh s a tài li u, báo cáo 1 c/trình 16,5 16,5 3,99 - Ki m tra n i nghi p 274 công 15% 41,0 4,32 - In n, giao n p tài li u 1 c/trình 10,0 10,0 3,27 Hoàn ch nh h sơ đ a chính, trình duy t và c p 3 1 c/trình 40,0 40,0 4,65 gi y ch ng nh n IV Ph c v 2.697 công 1/15 179,8 4,03 V Qu n lý 2.984 công 12% 358,0 4,32 - Đ nh m c công lao đ ng tr c ti p/ha và h s lương bình quân 0,45 3,68 - Ph c p ngo i nghi p/ha (h s 0,6) 0,28 0,60 17
 18. B ng 1.9: Phương án giao cho t ch c có di n tích t trên 10.000 đ n 20.000 ha (bình quân 15.000 ha) Đ nh H s S Đơn v T ng s TT H ng m c công vi c m c lương lư ng tính công (công) BQ T ng c ng 4.581,7 I Chu n b 116,1 - Thu th p tài li u, b n đ ph c v c/trình 1 c/trình 15,0 15,0 3,33 - Xây d ng đ cương và d toán 1 c/trình 8,8 8,8 5,42 - Ch nh s a đ cương, d toán 1 c/trình 3,5 3,5 5,42 - Thi t k k thu t 1 c/trình 10,0 10,0 5,42 - Can v b n đ ngo i nghi p 15.000 ha 0,00125 18,8 2,41 - T p hu n th ng nh t bi n pháp k thu t 10 ngư i 5,0 50,0 3,00 - Chu n b d ng c k thu t, đ i s ng 1 c/trình 10,0 10,0 3,00 II Ngo i nghi p 2.897,9 1 Xây d ng phương án giao r ng, cho thuê r ng 610,6 Sơ thám làm th t c hành chính v i đ a - 6 xã 20,000 120,0 4,65 phương - H p v i ch r ng và đ a phương (l n 1) 6 xã 2,000 12,0 4,65 - Làm lán tr i 15.000 ha 0,001 15,0 2,67 Khoanh v các lo i đ t, lo i r ng ph c v xây - 15.000 ha 0,020 300,0 3,00 d ng phương án giao, cho thuê r ng Khoanh v , xác đ nh ranh gi i các lô r ng d 6 xã 10,00 60,0 3,00 ki n giao cho ch r ng theo xã Phác th o sơ đ giao r ng/cho thuê r ng, làm 6 xã 5,0 30,0 4,65 vi c th ng nh t sơ đ v i các xã H p thông qua phương án giao, cho thuê r ng - 1 c/trình 15,0 15,0 4,98 (l n 2) - Ki m tra ngo i nghi p 552 công 7% 38,6 4,65 - Chuy n quân, rút quân 10 ngư i 2,0 20,0 3,99 2 Th c hi n các th t c giao r ng, cho thuê r ng 2.287,3 Đo đ c/Rà soát ranh gi i th a đ t LN (35% - 680 km 0,500 340,0 3,06 t ng DT) Đo đ c bóc tách ranh gi i r ng (DT có r ng - 510 km 0,500 255,0 3,06 75%) L p ô TC 500m2 (15 tr ng thái x 30 ô/trth = - 450 ô TC 2,000 900,0 3,46 450 ô ) - Đi u tra tài nguyên trên các ô tiêu chu n 450 ô TC 1,000 450,0 3,46 Làm vi c th ng nh t s li u v i ch r ng, đ a - phương và l p k ho ch bàn giao r ng t i 6 xã 5,000 30,0 3,26 th c đ a - Bàn giao r ng t i th c đ a 6 xã 15,000 90,0 3,26 - V n chuy n, đóng m c ranh gi i (30m c/xã) 180 m c 0,300 54,0 2,34 - Ki m tra ngo i nghi p 2.119 công 7% 148,3 4,65 - Chuy n quân, rút quân 10 ngư i 2,000 20,0 3,99 III N i nghi p 828,4 18
 19. 1 Xây d ng phương án giao r ng, cho thuê r ng 325,7 - Hoàn ch nh s li u, b n đ ngo i nghi p 15.000 ha 0,005 75,0 5,42 Tính di n tích r ng và đ t r ng đ xây d ng - 15.000 ha 0,001 15,0 2,41 phương án - S hoá và biên t p b n đ (1/10.000) 4,0 m nh 25,0 100,0 3,63 - Tính toán th ng kê các lo i bi u 60 bi u 0,100 6,0 3,66 - Phân tích s li u ph c v vi t báo cáo 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Vi t Báo cáo phương án giao r ng 1 c/trình 40,0 40,0 4,65 - Ch nh s a tài li u, báo cáo 1 c/trình 16,5 16,5 3,99 - Ki m tra n i nghi p 275 công 15% 41,2 4,32 - In n, giao n p tài li u 1 c/trình 10,0 10,0 3,27 2 Th c hi n các th t c giao r ng, cho thuê r ng 457,7 - Hoàn ch nh s li u, b n đ ngo i nghi p 15.000 ha 0,005 75,0 5,42 - Tính di n tích r ng và đ t r ng sau khi đo 15.000 ha 0,001 15,0 2,41 - Nh p s li u theo các bi u đi u tra ô TC 450 bi u 0,050 22,5 3,99 - Tính toán x lý s li u ô TC 450 bi u 0,125 56,3 4,65 - S hoá và biên t p b n đ (1/10.000) 4,0 m nh 25,0 100,0 3,63 - L p cơ s d li u 1 c/trình 60,0 60,0 4,65 - L p h sơ giao, cho thuê r ng 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Trình duy t h sơ 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Ch nh s a tài li u, báo cáo 1 c/trình 16,5 16,5 3,99 - Ki m tra n i nghi p 389 công 15% 58,4 4,32 - In n, giao n p tài li u 1 c/trình 10,0 10,0 3,27 Hoàn ch nh h sơ đ a chính, trình duy t và c p 3 1 c/trình 45,0 45,0 4,65 gi y ch ng nh n IV Ph c v 3.726 công 1/15 248,4 4,03 V Qu n lý 4.091 công 12% 490,9 4,32 - Đ nh m c công lao đ ng tr c ti p/ha và h s lương bình quân 0,31 3,68 - Ph c p ngo i nghi p/ha (h s 0,6) 0,19 0,60 B ng 1.10: Phương án giao cho t ch c có di n tích t trên 20.000 đ n 30.000 ha (bình quân 25.000 ha) Đ nh H s S Đơn v T ng s TT H ng m c công vi c m c lương lư ng tính công (công) BQ T ng c ng 5.932,0 I Chu n b 128,6 - Thu th p tài li u, b n đ ph c v c/trình 1 c/trình 15,0 15,0 3,33 - Xây d ng đ cương và d toán 1 c/trình 8,8 8,8 5,42 - Ch nh s a đ cương, d toán 1 c/trình 3,5 3,5 5,42 - Thi t k k thu t 1 c/trình 10,0 10,0 5,42 - Can v b n đ ngo i nghi p 25.000 ha 0,00125 31,3 2,41 - T p hu n th ng nh t bi n pháp k thu t 10 ngư i 5,0 50,0 3,00 19
 20. - Chu n b d ng c k thu t, đ i s ng 1 c/trình 10,0 10,0 3,00 II Ngo i nghi p 3.674,8 1 Xây d ng phương án giao r ng, cho thuê r ng 914,5 Sơ thám làm th t c hành chính v i đ a - 8 xã 20,000 160,0 4,65 phương - H p v i ch r ng và đ a phương (l n 1) 8 xã 2,000 16,0 4,65 - Làm lán tr i 25.000 ha 0,001 25,0 2,67 Khoanh v các lo i đ t, lo i r ng ph c v xây - 25.000 ha 0,020 500,0 3,00 d ng phương án giao, cho thuê r ng Khoanh v , xác đ nh ranh gi i các lô r ng d 8 xã 10,00 80,0 3,00 ki n giao cho ch r ng theo xã Phác th o sơ đ giao r ng/cho thuê r ng, làm 8 xã 5,0 40,0 4,65 vi c th ng nh t sơ đ v i các xã H p thông qua phương án giao, cho thuê r ng - 1 c/trình 15,0 15,0 4,98 (l n 2) - Ki m tra ngo i nghi p 836 công 7% 58,5 4,65 - Chuy n quân, rút quân 10 ngư i 2,0 20,0 3,99 2 Th c hi n các th t c giao r ng, cho thuê r ng 2.760,3 Đo đ c/Rà soát ranh gi i th a đ t LN (25% - 810 km 0,500 405,0 3,06 t ng DT) Đo đ c bóc tách ranh gi i r ng (DT có r ng - 608 km 0,500 304,0 3,06 75%) L p ô TC 500m2 (18 tr ng thái x 30 ô/trth = - 540 ô TC 2,000 1.080,0 3,46 540 ô ) - Đi u tra tài nguyên trên các ô tiêu chu n 540 ô TC 1,000 540,0 3,46 Làm vi c th ng nh t s li u v i ch r ng, đ a - phương và l p k ho ch bàn giao r ng t i 8 xã 5,000 40,0 3,26 th c đ a - Bàn giao r ng t i th c đ a 8 xã 15,000 120,0 3,26 - V n chuy n, đóng m c ranh gi i (30m c/xã) 240 m c 0,300 72,0 2,34 - Ki m tra ngo i nghi p 2.561 công 7% 179,3 4,65 - Chuy n quân, rút quân 10 ngư i 2,000 20,0 3,99 III N i nghi p 1170,0 1 Xây d ng phương án giao r ng, cho thuê r ng 483,2 - Hoàn ch nh s li u, b n đ ngo i nghi p 25.000 ha 0,005 125,0 5,42 Tính di n tích r ng và đ t r ng đ xây d ng - 25.000 ha 0,001 25,0 2,41 phương án - S hoá và biên t p b n đ (1/10.000) 7,0 m nh 25,0 175,0 3,63 - Tính toán th ng kê các lo i bi u 80 bi u 0,100 8,0 3,66 - Phân tích s li u ph c v vi t báo cáo 1 c/trình 22,0 22,0 4,65 - Vi t Báo cáo phương án giao r ng 1 c/trình 40,0 40,0 4,65 - Ch nh s a tài li u, báo cáo 1 c/trình 16,5 16,5 3,99 - Ki m tra n i nghi p 412 công 15% 61,7 4,32 - In n, giao n p tài li u 1 c/trình 10,0 10,0 3,27 2 Th c hi n các th t c giao r ng, cho thuê r ng 636,8 - Hoàn ch nh s li u, b n đ ngo i nghi p 25.000 ha 0,005 125,0 5,42 20
Đồng bộ tài khoản