Quyết định số 112-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
10
download

Quyết định số 112-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 112-HĐBT về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của chính quyền cấp xã do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 112-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 112-H BT Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 112 - H BT NGÀY 15-10-1981 V CH C NĂNG, NHI M V VÀ T CH C B MÁY C A CHÍNH QUY N C P XÃ H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c tình hình và yêu c u nhi m v c a chính quy n c p xã hi n nay, QUY T NNH i u 1: Xã là ơn v hành chính cơ s c a Nhà nư c nông thôn; chính quy n Nhà nư c c p xã bao g m H i ng Nhân dân và U ban Nhân dân xã ư c nhân dân b u ra theo Hi n pháp và pháp lu t, là cơ quan qu n lý Nhà nư c xã. i u 2: Chính quy n c p xã có ch c năng qu n lý m i m t công tác c a Nhà nư c xã, nh m b o m cho Hi n pháp và pháp lu t ư c tôn tr ng và ch p hành nghiêm ch nh a phương, b o m và phát huy quy n làm ch t p th c a nhân dân lao ng; b o m quy n l i c a công dân, chăm lo i s ng v t ch t và văn hoá c a nhân dân trong xã; ng viên m i công dân trong xã làm tròn nghĩa v i v i Nhà nư c. i u 3: Chính quy n Nhà nư c c p xã có nh ng nhi m v và quy n h n ch y u như sau: 1. V xây d ng và th c hi n k ho ch: - i v i nh ng xã ã cơ b n hoàn thành h p tác hoá, U ban Nhân dân xã tr c ti p xây d ng và th c hi n các ph n k ho ch do xã ph trách như s nghi p giáo d c, văn hoá, y t , xã h i và ngân sách xã; t ng h p nh ng ch tiêu ch y u v phát tri n s n xu t, n p thu , bán s n phNm cho Nhà nư c, xây d ng các công trình ph c v s n xu t, vay v n ngân hàng... trong k ho ch c a h p tác xã dưa vào k ho ch chung c a xã, báo cáo H i ng Nhân dân xã quy t nh và trình U ban Nhân dân huy n duy t, ki m tra, giúp các h p tác xã hoàn thành k ho ch. - i v i nh ng xã ang ti n hành h p tác hoá, U ban Nhân dân xã ch o các ban s n xu t p, buôn, các t p oàn s n xu t, các h p tác xã xây d ng k ho ch s n xu t, kinh doanh; t ng h p các k ho ch ó báo cáo H i ng Nhân dân xã quy t nh, trình U ban Nhân dân huy n duy t và t ch c th c hi n.
  2. 2. Qu n lý ru ng t, r ng, bãi bi n và các tài nguyên thiên nhiên khác trong xã theo pháp lu t quy nh. 3. Qu n lý dân s , h t ch h khNu, sinh t , giá thú theo chính sách, ch hi n hành; qu n lý lao ng, t ch c th c hi n k ho ch phân b lao ng, ch và k ho ch huy ng dân công cho Nhà nư c, cho xã. 4. Qu n lý và thi hành chính sách tài chính, thu thu , thu n cho Nhà nư c; xây d ng và qu n lý thu chi ngân sách xã theo quy nh chung. 5. Ki m tra, ôn c các h p tác xã, t p oàn s n xu t v các m t công tác sau ây: - Th c hi n k ho ch s n xu t; ch p hành các chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c. Th c hi n y các nghĩa v i v i Nhà nư c, trư c h t là nghĩa v lương th c, th c phNm, nghĩa v n p thu , tr n . - Thi hành úng i u l h p tác xã t p oàn s n xu t, tr ng tâm là th c hi n úng các nguyên t c v s n xu t, phân ph i, s d ng v n và các tài s n c a t p th , s d ng, b o qu n cơ s v t ch t và k thu t c a h p tác xã, t p oàn s n xu t. 6. Th c hi n chính sách c i t o xã h i ch nghĩa; qu n lý th trư ng, ngăn ch n m i hành vi kinh doanh, buôn bán trái phép; u cơ tích tr . 7. Gi gìn an ninh chính tr , tr t t và an toàn xã h i; bài tr t n n xã h i, ch ng m i hi n tư ng tiêu c c; b o v tài s n xã h i ch nghĩa và tài s n, tính m ng c a nhân dân. i v i các cơ quan, xí nghi p, tr m, tr i, c a hàng, kho tàng, ư ng giao thông, ng d n d u, ư ng dây i n và nh ng tài s n khác thu c cơ quan c p trên t t i xã ho c i qua lãnh th xã, U ban Nhân dân xã có trách nhi m b o v và giúp , t o i u ki n cho các ơn v ó hoàn thành nhi m v . 8. Th c hi n ch và k ho ch nghĩa v quân s theo úng pháp lu t và k ho ch Nhà nư c; xây d ng l c lư ng vũ trang a phương; t ch c chi n u và s n sàng chi n u; th c hi n công tác h u phương quân i. 9. Qu n lý ti u thu nông, ư ng giao thông trong xã. 10. T ch c công tác văn hoá, thông tin, truy n thanh, giáo d c, y t , th d c th thao, và qu n lý các cơ s nói trên. 11. Chăm lo c i thi n i s ng v t ch t và văn hoá c a nhân dân trong xã. 12. Phát hi n và x lý theo quy n h n ư c giao nh ng hành vi vi ph m pháp lu t. Giám sát các cơ s kinh t , văn hoá và các cơ quan c p trên ho t ng t i xã, ch p hành pháp lu t, chính sách Nhà nư c và thi hành các ngh quy t, quy t nh c a chính quy n a phương. U ban Nhân dân xã có quy n ình ch thi hành nh ng ch trương ho c vi c làm c a các t ch c kinh t t p th và các t ch c khác tr c thu c xã trái v i pháp lu t, xét
  3. th y có h i cho Nhà nư c và t p th , cho quy n l i chính áng c a xã viên và công dân, nhưng ph i báo cáo ngay v i U ban Nhân dân c p huy n, ho c th xã bi t. i u 4: H i ng Nhân dân xã là cơ quan quy n l c Nhà nư c xã, ho t ng theo ch h i ngh , nh kỳ 3 tháng m t l n, khi c n có th h p b t thư ng. H i ng nhân dân xã th o lu n và quy t nh các bi n pháp b o m cho Hi n pháp và pháp lu t tôn tr ng và thi hành nghiêm ch nh a phương, các công tác quan tr ng có liên quan n k ho ch, ngân sách xã, n nghĩa v và quy n l i, có quan h n i s ng, tình c m, phong t c, t p quán... c a nhân dân a phương. Ngh quy t c a H i ng nhân dân ph i bi u quy t theo a s tán thành. H i ng nhân dân xã, giám sát U ban Nhân dân xã và các ban chuyên môn c a xã, ch p hành m i m t công tác ư c giao. U ban Nhân dân và các ban chuyên môn c a xã ph i tr l i nghiêm túc các i u ch t v n do i bi u H i ng nhân dân xã nêu ra. i bi u H i ng nhân dân xã ph i gương m u ch p hành và có trách nhi m v n ng nhân dân a phương nghiêm ch nh ch p hành ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, các ch th , ngh quy t c a cơ quan chính quy n c p trên và ngh quy t c a H i ng nhân dân xã. i u 5: U ban Nhân dân xã là cơ quan ch p hành c a H i ng nhân dân xã, là cơ quan hành chính Nhà nư c xã, ch u trách nhi m trư c H i ng nhân dân xã và cơ quan hành chính Nhà nư c c p trên v m i m t công tác ư c giao. U ban Nhân dân xã làm vi c theo nguyên t c t p th lãnh o, phân công ph trách. M i thành viên c a U ban Nhân dân xã ch u trách nhi m chung v công tác c a U ban và ch u trách nhi m v ph n công tác ư c t p th phân công. Ch t ch U ban Nhân dân xã là ngư i ch u trách nhi m chính v m i m t công tác c a U ban Nhân dân xã và b o m nguyên t c phân công nói trên. i u 6: Thành viên và s phân công c a U ban Nhân dân xã ư c quy nh như sau: - U ban Nhân dân xã có t 5 n 7 thành viên; - U ban Nhân dân xã mi n núi có nhi u dân t c xen k có th có t 5 n 9 thành viên. B ph n thư ng tr c c a U ban Nhân dân xã g m ch t ch, các phó ch t ch và u viên thư ký. Tuỳ theo tình hình c i m và trình cán b , U ban Nhân dân xã có th phân công như sau: Ch t ch ph trách chung công tác chính quy n, ph trách công tác kinh t , k ho ch, tr c ti p làm trư ng ban tài chính ngân sách xã. Phó ch t ch ph trách n i chính, trư ng công an xã.
  4. Phó ch t ch (xã có hai phó ch t ch) ph trách nông nghi p, xây d ng h p tác hoá ho c ph trách văn hoá, xã h i, i s ng. U viên thư ký ph trách văn phòng, giúp vi c ch t ch và phó ch t ch gi i quy t công vi c hàng ngày. U viên quân s tr c ti p là xã i trư ng. U viên ph trách giao thông, thu l i, qu n lý ru ng t và qu n lý lao ng. Các u viên khác tr c ti p làm trư ng ban chuyên môn ho c ph trách các thôn p, b n. i u 7: Các ban chuyên môn c a U ban Nhân dân xã g m có: 1. Ban kinh t - k ho ch ph trách các m t công tác: - K ho ch; th ng kê; lao ng; ru ng t; giao thông; thu l i; lưu thông phân ph i; s n xu t nông nghi p, ngư nghi p, lâm nghi p. - Thi hành chính sách c i t o xây d ng h p tác xã. 2. Ban tài chính ph trách các m t công tác: tài chính, ngân sách, thu , k toán, tài v , qu . 3. Ban văn hoá - xã h i, ph trách các m t công tác: văn hoá và thông tin; truy n thanh; giáo d c, th d c - th thao; thương binh và xã h i. 4. Công an xã, ph trách các m t công tác: an ninh, tr t t , h t ch, h i khNu. 5. Ban ch huy quân s xã chuyên trách công tác quân s . Tr m y t , chuyên trách công tác b o v s c kho . 7. Tr m bưu i n, chuyên trách công tác liên l c, bưu i n, thư tín. i u 8: - Quan h công tác gi a U ban Nhân dân xã v i U ban Nhân dân huy n, th xã, ng u xã và các oàn th nhân dân, các t ch c kinh t t p th xã ư c quy nh như sau: - U ban Nhân dân xã ch u s lãnh o, ch o tr c ti p c a U ban Nhân dân huy n, th xã v các m t công tác c a Nhà nư c xã, thư ng xuyên báo cáo, xin ch th và ch u s ki m tra, giám sát c a U ban Nhân dân huy n, th xã. - U ban Nhân dân xã ch u s lãnh o tr c ti p c a ng u xã, có trách nhi m t ch c th c hi n ch th , ngh quy t c a ng u , thư ng xuyên báo cáo xin ch th và ch u s ki m tra, giám sát v m i m t công tác c a ng u . - U ban Nhân dân xã thư ng xuyên liên h v i M t tr n t qu c và các oàn th nhân dân hi u rõ ý nguy n c a nhân dân trư c khi quy t nh nh ng ch trương có
  5. liên quan n nghĩa v và quy n l i c a nhân dân; d a vào M t tr n t qu c và các oàn th v n ng và t ch c nhân dân th c hi n ư ng l i, ch trương c a ng, pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c, và tham gia qu n lý Nhà nư c a phương. - U ban Nhân dân xã t o i u ki n giúp các h p tác xã, t p oàn s n xu t phát tri n s n xu t; ng th i th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i h p tác xã và t p oàn s n xu t theo quy nh i m 5, i u 3 quy t nh này. i u 9: U ban Nhân dân t nh, thành ph và c khu tr c thu c trung ương có trách nhi m l p quy ho ch ào t o b i dư ng i ngũ cán b chính quy n xã v ki n th c, năng l c công tác; trư c h t, ph i có ngay k ho ch giáo d c, b i dư ng cho cán b chính quy n xã ang công tác có trình và năng l c th c hi n ư ng l i ch trương c a ng, pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c. Chính quy n các c p t nh, huy n ph i có k ho ch ch n ch nh b máy chính quy n c p xã b o m cho b máy ư c v ng ch c, trong s ch liêm khi t, oàn k t n i b , dân ch v i nhân dân, nh t thi t không nh ng ph n t thù ch, tham ô, vô trách nhi m, c hi p nhân dân, không ch p hành chính sách... l t vào chính quy n c p xã. i u 10: U ban Nhân dân các t nh, thành ph và c khu tr c thu c trung ương có trách nhi m t ch c th c hi n quy t nh này và báo cáo k t qu lên H i ng B trư ng. Các cơ quan qu n lý ngành trung ương có trách nhi m thông qua các s t nh và các ban huy n hư ng d n ho t ng và b i dư ng nghi p v cho cán b ph trách các ngành thu c chính quy n xã. ng chí trư ng ban Ban t ch c c a Chính ph cùng v i các ngành có liên quan, hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản