Quyết định số 112/QĐ-CTN

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
10
download

Quyết định số 112/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 112/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Sửu do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 112/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 112/Q -CTN Hà N i, ngày 14 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C T NG QUÀ NHÂN DNP T T NGUYÊN ÁN K S U CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 101 Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Xét ngh c a Th tư ng Chính ph t i T trình s : 22/TTr-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH i u 1. T ng quà cho các i tư ng chính sách: I. M C 400.000 NG I V I: 1. Ngư i ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945, ngư i ho t ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 ang hư ng tr c p hàng tháng; 2. Thân nhân li t sĩ già y u cô ơn không nơi nương t a, thân nhân c a 3 li t sĩ tr lên, con li t sĩ m côi c cha và m , ngư i có công giúp cách m ng ang hư ng tr c p nuôi dư ng hàng tháng; 3. Bà m Vi t Nam anh hùng, Anh hùng L c lư ng vũ trang, Anh hùng Lao ng hi n ang hư ng tr c p ưu ãi hàng tháng; 4. Thương binh, b nh binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh b suy gi m kh năng lao ng do thương t t, b nh t t t 81% tr lên (bao g m c nh ng thương binh lo i B ư c công nh n t trư c ngày 31 tháng 12 năm 1993) ang ư c nuôi dư ng, i u tr , i u dư ng t i các ơn v thu c ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Qu c phòng và B Công an ang qu n lý ho c ã v sinh s ng t i gia ình, ho c ang công tác các cơ quan, xí nghi p. II. M C 200.000 NG I V I: 1. Thân nhân c a 2 li t sĩ ang hư ng tr c p hàng tháng (tính theo nh su t).
  2. 2. Thương binh, b nh binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh b suy gi m kh năng lao ng do thương t t, b nh t t t 80% tr xu ng, ang ư c nuôi dư ng, i u tr , i u dư ng t i các ơn v thu c ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Qu c phòng và B Công an qu n lý ho c ang i u tr các b nh vi n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. Chính ph , B Lao ng - Thương binh và Xã h i, các cơ quan Nhà nư c có liên quan và Văn phòng Ch t ch nư c thi hành Quy t nh này. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA Nơi nh n: VI T NAM - CTN, PCTN; - Th tư ng Chính ph ; - B L - TB & XH; - B Tài chính; - B Qu c phòng; - B Công an; - CN, các PCN VPCTN; - Lưu: V T KT - KTXH, V TC - HC, VT. Nguy n Minh Tri t
Đồng bộ tài khoản