Quyết định số 112/TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
1
download

Quyết định số 112/TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 112/TTg về việc phê duyệt đầu tư Dự án khả thi thoát nước Hà Nội giai đoạn I (1995-2000) do thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 112/TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 112/TTg Hà N i, ngày 15 tháng 2 năm 1996 QUY T NNH PHÊ DUY T U TƯ D ÁN KH THI THOÁT NƯ C HÀ N I GIAI O N I (1995 - 2000) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 177/CP ngày 20 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph v vi c ban hành i u l Qu n lý u tư và xây d ng; Xét t trình s 62/TT-UB ngày 1 tháng 11 năm 1995 c a Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i ã ư c B K ho ch và u tư th m nh (công văn s 205 - BKH/VPT ngày 16 tháng 1 năm 1996), QUY T NNH: i u 1- Phê duy t u tư D án kh thi thoát nư c Hà N i giai o n I (1995 - 2000) v i nh ng n i dung ch y u sau: 1/ Tên d án: D án kh thi thoát nư c Hà N i giai o n I (1995 - 2000). 2/ a i m: T i các qu n Ba ình, Hai Bà Trưng, Hoàn Ki m, ng a và m t ph n c a các qu n Tây H , huy n Thanh Trì và huy n T Liêm thu c lưu v c sông Tô L ch (t ng di n tích là 77,5 km2 ), v i qui mô s d ng t kho ng 350 ha trên a bàn th c hi n D án (trong ó ã ư c giao 81,6 ha theo Quy t nh s 175/TTg ngày 18 tháng 12 năm 1992 c a Th tư ng Chính ph ). 3/ M c tiêu c a d án: - Gi i quy t tình tr ng ng p úng do nư c mưa v i i u ki n chu kỳ b o v hai năm ng v i lư ng mưa 172 mm/2 ngày. Ưu tiên t p trung gi i quy t m t s khu v c b úng ng p thư ng xuyên trong n i thành như: Thi n Quang - Tr n Qu c To n, Tân Mai - Tương Mai, Qu c l 6 (t Ngã tư S n Thanh Xuân), Phùng Hưng - ư ng Thành - C a ông... - Th nghi m bi n pháp x lý nư c th i khu v c Kim Liên, Trúc B ch th c hi n D án x lý nư c th i toàn vùng trong giai o n sau năm 2000 v i bi n pháp hi u qu nh t phù h p v i i u ki n c a thành ph . ào t o nâng cao ch t lư ng cán b , công nhân k thu t và i m i t ch c qu n lý, qu n lý t t h th ng thoát nư c Hà N i.
  2. 4/ Các h ng m c công trình ch y u: a) Xây d ng công trình u m i Yên S : Xây d ng hoàn ch nh nhà tr m bơm công su t 90 m3/s; Giai o n I l p t thi t b công su t 45m3/s; xây d ng các công trình k thu t và ph tr khác có liên quan, b o m an toàn công trình và ê sông H ng và áp ng yêu c u v n hành trong m i tình hu ng. M c nư c h i u hoà Yên S và d c thu l c c a h th ng kênh, mương, ph i b o m tiêu thoát nư c nhanh và áp ng m c tiêu thoát nư c c a D án, ng th i lưu ý ti t ki m s d ng t. b) C i t o 4 sông: Tô L ch, L , Kim Ngưu, Sét và o n sông phân lũ Sét - L v i t ng chi u dài 34 km, bao g m: n o vét lòng sông theo m t c t thi t k ; k b ; hoàn thi n ư ng hai bên b kênh, mương, sông k t h p v i d án giao thông ô th . c) C i t o và xây d ng m i c u c ng trên kênh, mương, sông, b o m lưu lư ng thoát nư c theo thi t k , k t h p v i D án giao thông ô th . d) C i t o 4 h : Gi ng Võ, ng a, Thanh Nhàn 1, Thanh Nhàn 2 và b o t n 2 h Thi n Quang và Thành Công. e) C i t o và xây d ng tuy n c ng ng m có liên quan tr c ti p n gi i pháp thoát nư c c a giai o n I. g) C i t o 7 c a x lũ và c a i u ti t: Thanh Li t, Nghĩa ô trên sông Tô L ch; Văn i n, Hoà Bình trên sông Kim Ngưu; C ng tr ng trên sông L ; H Tây A và H Tây B. h) Xây d ng cơ s v t ch t (nhà xư ng s a ch a, b o dư ng; kho tàng...) và trang b các lo i thi t b k thu t (bao g m c ph tùng và nhiên li u) th c hi n v n hành D án và duy tu b o dư ng h th ng thoát nư c chung c a thành ph . i) Xây d ng và ti n hành th nghi m x lý nư c th i t i khu v c Kim Liên và khu v c Trúc B ch. k) T ng bư c gi i phóng m t b ng theo phân kỳ u tư h p lý. Th c hi n tái nh cư theo quy nh hi n hành. 5/ V n u tư: T ng m c u tư: kho ng 200 tri u USD (k c d phòng và trư t giá), trong ó: - V n vay 80% (ngu n v n OECF). - V n trong nư c: 20%. 6/ Ti n th c hi n: 5 năm k t năm 1996. 7/ Ch u tư là U ban nhân dân thành ph Hà N i. D án ư c t ch c th c hi n theo hình th c ch nhi m i u hành D án. Giao Ch t ch U ban nhân dân thành ph
  3. Hà N i quy t nh b nhi m Ch nhi m i u hành D án, thành l p Ban qu n lý D án tr c thu c U ban nhân dân thành ph Hà N i th c hi n nhi m v c a ch u tư. Giám c Ban qu n lý D án ng th i là Ch nhi m i u hành D án như quy nh t i Ngh nh s 177/CP c a Chính ph . i u 2- T ch c th c hi n. 1- U ban nhân dân thành ph Hà N i có trách nhi m: a) Ph i h p v i các B , ngành có liên quan àm phán v i OECF ch n tư v n xây d ng thích h p i v i thi t k , giám sát c m công trình u m i Yên S và các công trình quan tr ng khác. b) Qu n lý và th c hi n quy ho ch cao san n n b o m yêu c u thoát nư c c a d án. Quy ho ch a i m và có bi n pháp p và ch a t, bùn trong quá trình th c hi n D án. Khai thác, s d ng h p lý và ti t ki m qu t, m t nư c theo úng lu t t ai. Ch o ch t ch công tác gi i phóng m t b ng và th c hi n tái nh cư. c) Ch o Ban qu n lý D án th c hi n úng i u l Qu n lý u tư và xây d ng v l p thi t k k thu t, t ng d toán và d toán th c hi n D án. Lưu ý các ý ki n c a B K ho ch và u tư t i công văn s 205/BKH-VPT ngày 16/1/1996. T ch c u th u qu c t ph n mua s m thi t b và xây l p tr m bơm Yên S ; u th u trong nư c các công trình ào p t, c i t o sông, mương, h , c u, c ng. d) Nghiên c u xây d ng m i ho c hoàn ch nh các văn b n pháp qui v qu n lý, b o v h th ng thoát nư c nói chung c a thành ph trình các c p có thNm quy n phê duy t ban hành và th c hi n. e) Ph i h p ch t ch v i các d án khác có liên quan n D án thoát nư c trên a bàn thành ph . 2/ Giao B K ho ch và u tư ch trì và ph i h p v i B Tài chính, B Ngo i giao, U ban nhân dân thành ph Hà N i và các ngành có liên quan àm phán vay v n ti p c a OECF cho giai o n I (1995 - 2000). U ban nhân dân thành ph Hà N i làm vi c v i B K ho ch và u tư, B Tài chính huy ng ngu n v n trong nư c b o m tương ng v i ngu n v n vay theo t l ã quy nh m c 5 i u 1 c a Quy t nh này. 3/ Giao T ng c c a chính ki m tra k ho ch s d ng t trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c giao t. 4/ Giao B Xây d ng ch trì thNm nh và ph i h p v i các B , ngành ch c năng phê duy t thi t k k thu t. Khi thNm nh c n lưu ý xem xét nh hư ng c a h th ng công trình u m i Yên S thu c d án này i v i ê sông H ng. 5/ Giao B Công nghi p xác nh c th ngu n c p năng lư ng b o m yêu c u v n hành tr m bơm trư c m t và lâu dài.
  4. i u 3- Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có liên quan, Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n c Lương ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản