Quyết định số 1126/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 1126/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1126/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bắc Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1126/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1126/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 1998 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH H T NG K THU T KHU CÔNG NGHI P B C M THU N, T NH VĨNH LONG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 09 năm 1992; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 04 năm1997 c a Chính ph ; Căn c i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 07 năm 1996 và Ngh nh s 92/CP ngày 23 tháng 08 tháng 1997 c a Chính ph . Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Long (T trình s 777/1998/TT- UB ngày 13 tháng 05 năm 1998 và T trình s 1485/UBT ngày 15 tháng 09 năm 1998) và ý ki n th m nh c a B trư ng B K ho ch và u tư (T trình s 5386/BKH-VPT ngày 01 tháng 08 năm 1998). QUY T NNH: i u 1. Thành l p Khu công nghi p B c M Thu n, t nh Vĩnh Long. Khu công nghi p B c M Thu n ư c t ch c và ho t ng theo Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 04 năm1997 c a Chính ph . i u 2. Phê duy t D án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng Khu công nghi p B c M Thu n, t nh Vĩnh Long v i các n i dung sau: 1. Tên d án: D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p B c M Thu n, t nh Vĩnh Long. 2. Ch u tư: Công ty Xây d ng và Phát tri n nhà Vĩnh Long, có tr s chính t i s 80 ư ng Tr n Phú, phư ng 4, th xã Vĩnh Long, t nh Vĩnh Long. 3. M c tiêu d án: T o m t b ng, xây d ng các h th ng giao thông, c p i n, c p nư c, thông tin liên l c, x lý ch t th i… nh m kinh doanh k t c u h t ng ư c t o ra trong Khu công nghi p. 4. a i m xây d ng: xã Tân Hòa và xã Tân Ng i, th xã Vĩnh Long, tĩnh Vĩnh Long.
  2. 5. Di n tích khu công nghi p: 73,15 ha, s ư c chuNn xác l i khi làm th t c thuê t theo quy nh c a Lu t t ai. 6. T ng m c v n u tư: 125 t ng Vi t Nam. 7. Ngu n v n: V n t có, v n ng trư c c a các nhà u tư, v n vay. 8. Th i gian ho t ng: 50 năm k t ngày có quy t nh u tư. 9. Th i gian xây d ng: 5 năm k t khi có quy t nh cho thuê t. Trong quá trình u tư xây d ng, ch u tư ph i làm y m i th t c c n thi t theo quy nh c a i u l Qu n lý u tư và xây d ng. i u 3. Công ty Xây d ng và Phát tri n nhà Vĩnh Long ư c vay m t ph n v n ưu ãi c a Nhà nư c xây d ng k t c u h t ng Khu công nghi p và ư c hư ng các ưu ãi tài chính theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. i u 4. Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Long có trách nhi m ch o ch u tư th c hi n d án theo quy nh hi n hành; l p án t ng th v phát tri n công trình k t c u h t ng bên ngoài hàng rào ng b v i các công trình k t c u h t ng bên trong hàng rào, b o m ho t ng có hi u qu cho Khu công nghi p. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 6. Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Long, các B trư ng B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng, B Qu c phòng, B Công nghi p, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, T ng c c trư ng T ng c c a chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam, Trư ng Ban Qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam, Giám c Công ty Xây d ng và Phát tri n nhà Vĩnh Long và Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ngô Xuân L c
Đồng bộ tài khoản