Quyết định số 1127/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 1127/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1127/2003/QĐ-TTg về cơ chế chính sách phát triển sản xuất ván nhân tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1127/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1127/2003/Q -TTG Hà N i, ngày 11 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH V CƠ CH CHÍNH SÁCH PHÁT TRI N S N XU T VÁN NHÂN T O TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v và phát tri n r ng ngày 12 tháng 8 năm 1991; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (công văn s 1245/BNN- CBLS ngày 23 tháng 5 năm 2003), ý ki n các B : K ho ch và u tư (công văn s 1322 BKH/NN ngày 12 tháng 3 năm 2003), Tài chính (công văn s 5262 TC/ T ngày 21 tháng 5 năm 2003) v vi c th c hi n cơ ch chính sách phát tri n s n xu t ván nhân t o c a hai nhà máy s n xu t ván s i nhân t o (MDF) Gia Lai và ván dăm Thái Nguyên, QUY T NNH: i u 1. Cho phép hai nhà máy s n xu t ván s i nhân t o (MDF) Gia Lai và nhà máy ván dăm Thái Nguyên ư c áp d ng cơ ch chính sách sau ây tháo g khó khăn, n nh và phát tri n s n xu t 1. ư c ti p t c gi i ngân theo kh i lư ng xây d ng cơ b n c a các h ng m c ã hoàn thành trong t ng d toán c a hai d án u tư nhà máy ván s i nhân t o (MDF) Gia Lai và nhà máy ván dăm Thái Nguyên ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. ư c áp d ng chính sách ưu ãi quy nh t i Quy t nh s 80/2002/Q -TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v chính sách khuy n khích tiêu th nông s n hàng hoá thông qua h p ng; i u ch nh m c lãi su t vay là 3%/năm i v i t t c các kho n vay c a hai D án ã gi i ngân và các kho n vay ti p theo (k c lãi su t v n lưu ng ban u cho hai nhà máy ã ghi trong t ng m c u tư và t ng d toán c a hai D án ã ư c duy t). 3. ư c tr n trong th i gian 15 năm k t năm 2006 (k c ph n v n vay trong nư c và ph n v n ODA chuy n i thành ti n Vi t Nam) và tr lãi vay theo chu kỳ
  2. tr n g c thay cho vi c tr lãi vay hàng tháng hi n nay. Trư c m t cho phép ư c khoanh n g c và khoanh lãi vay t ngày 01 tháng 01 năm 2003 n ngày 31 tháng 12 năm 2005. 4. ư c gi m thu giá tr gia tăng (VAT) ph i n p tương ng v i s l , nhưng t i a không vư t quá s thu giá tr gia tăng ph i n p trong năm; th i gian gi m thu n ngày 31 tháng 12 năm 2005. 5. ư c h tr kinh phí t ngu n v n ngân sách cho vi c tuyên truy n, qu ng cáo, ti p th tiêu th s n phNm theo quy ch hi n hành. 6. K t ngày 01 tháng 01 năm 2003, toàn b kho n v n ODA trong h p ng mua s m thi t b và kh ư c nh n n c a nhà máy ván dăm Thái Nguyên ư c chuy n i t ti n nhân dân t c a Trung Qu c thành ti n Vi t Nam ng, v i s ti n ghi trong t ng d toán ã ư c cơ quan có thNm quy n duy t. i u 2. Hai nhà máy ph i có k ho ch và gi i pháp phát tri n vùng nguyên li u b o m nhu c u cho ho t ng c a nhà máy; ng th i th c hi n Ny m nh thông tin qu ng cáo, ti p th ; s n xu t a d ng hoá s n phNm n i th t sau ván nhân t o tăng hi u qu ho t ng s n xu t c a nhà máy. i u 3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i các B , ngành liên quan ch o T ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam th c hi n các quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng giám c Qu H tr phát tri n, T ng giám c Ngân hàng u tư phát tri n Vi t Nam, T ng giám c Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các t nh : Gia Lai, Thái Nguyên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: KT. TH TƯ NG CHÍNH PH - Th tư ng, các PTT Chính ph , - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, PHÓ TH TƯ NG Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - Qu H tr phát tri n, - Ngân hàng u tư phát tri n Vi t Nam, - Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam, - Văn phòng Qu c h i, Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Trung ương ng, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Toà án nhân dân t i cao, - UBND các t nh : Gia Lai, Thái Nguyên, - T ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam, - Nhà máy ván s i nhân t o (MDF) Gia Lai, - Nhà máy ván dăm Thái Nguyên, - Công báo, - VPCP: BTCN, các PCN, các V : P, V IV, TH, KTTH,
  3. - Lưu : NN (5), VT.
Đồng bộ tài khoản