Quyết định số 1127-TTg

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 1127-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1127-TTg về việc thay đổi Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về công nghệ thông tin và Trưởng ban Ban Ðiều phối quốc gia mạng Internet ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1127-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 1127-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 1997 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRƯỞNG BAN BAN ÐIỀU PHỐI QUỐC GIA MẠNG INTERNET Ở VIỆT NAM. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Quyết đinh số 212-TTG ngày 06-5-1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về công nghệ thông tin và Quyết định số 136- TTg ngày 05-3-1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Ðiều phối quốc gia mạng Internet ở Việt Nam; Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về công nghệ thông tin, Trưởng ban Ban Ðiều phối quốc gia mạng Internet ở Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1 - Bổ nhiệm ông Chu Tuấn Nhạ, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về công nghệ thông tin và Trưởng ban Ban Ðiều phối quốc gia mạng Internet ở Việt Nam thay ông Phạm Gia Khiêm. Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày Ðiều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thu trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về công nghệ thông tin, Ban Ðiều phối quốc gia mạng Internet ở Việt Nam và các ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  2. Phan Văn Khải
Đồng bộ tài khoản