Quyết định số 1128/QĐ-BCT

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 1128/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1128/QĐ-BCT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký Hội đồng cạnh tranh do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1128/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1128/Q -BCT Hà N i, ngày 05 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A BAN THƯ KÝ H I NG C NH TRANH B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh nh s 05/2006/N -CP ngày 9 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph v vi c thành l p và quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a H i ng c nh tranh; Theo ngh c a Ch t ch H i ng c nh tranh và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng Ban Thư ký H i ng c nh tranh (sau ây g i là Ban Thư ký) là ơn v thu c B Công Thương có ch c năng giúp H i ng c nh tranh trong vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c a H i ng theo quy nh t i Ngh nh s 05/2006/N -CP ngày 09 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph v vi c thành l p và quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a H i ng c nh tranh. i u 2. Nhi m v , quy n h n Ban Thư ký có nhi m v , quy n h n c th như sau: 1. Giúp Ch t ch H i ng c nh tranh i u hành các ho t ng c a H i ng; xây d ng trình Ch t ch H i ng c nh tranh phê duy t chương trình, k ho ch công tác hàng tháng, quý, năm c a H i ng; theo dõi, ôn c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2. Thông báo biên b n, k t lu n c a Ch t ch H i ng c nh tranh t i các cu c h p, h i ngh c a H i ng; giúp H i ng c nh tranh xây d ng các quy ch , n i quy c a H i ng trình các c p có thNm quy n phê duy t. 3. Ti p nh n các báo cáo i u tra, qu n lý và giám sát vi c ti p c n báo cáo i u tra và h sơ các v vi c c nh tranh theo quy nh c a pháp lu t.
  2. 4. xu t Ch t ch H i ng c nh tranh quy t nh: thành ph n c a H i ng x lý v vi c c nh tranh, c cán b c a Ban Thư ký m nh n vai trò Thư ký Phiên i u tr n, gi nguyên ho c thay i ngư i ti n hành t t ng, ngư i giám nh, ngư i phiên d ch, ch n, thuê chuyên gia có uy tín trong các lĩnh v c (c nh tranh, kinh t , k thu t, lu t pháp …) tư v n cho H i ng trong trư ng h p c n thi t. 5. Giúp H i ng c nh tranh theo dõi vi c th c hi n quy t nh c a H i ng x lý v vi c c nh tranh; m b o các h tr v h u c n và pháp lý cho ho t ng c a H i ng x lý v vi c trong t t ng c nh tranh; c cán b Ban Thư ký làm Thư ký phiên i u tr n tham gia t t ng hành chính trong trư ng h p Tòa án có thNm quy n th lý ơn kh i ki n quy t nh gi i quy t khi u n i v quy t nh x lý v vi c c nh tranh; c ngư i h tr v h u c n và pháp lý cho thành viên H i ng c nh tranh và Thư ký phiên i u tr n trong quá trình tham gia t t ng hành chính. 6. Ti p nh n ơn khi u n i v vi c c nh tranh và giúp Ch t ch H i ng c nh tranh tr l i ngư i khi u n i theo quy nh c a pháp lu t. 7. Giúp Ch t ch H i ng c nh tranh th c hi n nhi m v gi i thích quy t nh x lý v vi c c nh tranh, trong quan h v i công chúng và các cơ quan thông t n báo chí. 8. T ch c thu th p, x lý thông tin, qu n lý tài li u ph c v H i ng c nh tranh theo quy nh c a pháp lu t. 9. Giúp H i ng c nh tranh t ch c th c hi n các ho t ng h p tác trong nư c và qu c t . 10. Th c hi n công tác hành chính, văn thư, lưu tr , s d ng và qu n lý con d u; th c hi n công tác k toán tài v , b o m phương ti n, i u ki n làm vi c chung c a H i ng; th c hi n chính sách cán b cho các thành viên c a H i ng; qu n lý kinh phí, tài s n, cơ s v t ch t, phương ti n làm vi c c a H i ng theo quy nh c a Nhà nư c. 11. Tham gia v i các cơ quan, ơn v liên quan trong vi c so n th o các văn b n quy ph m pháp lu t do các B , ngành, a phương, các cơ quan, ơn v khác ch trì liên quan n c nh tranh. 12. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Công Thương ho c Ch t ch H i ng c nh tranh giao. i u 3. Cơ c u t ch c và kinh phí ho t ng 1. Ban Thư ký g m Trư ng Ban và không quá 03 Phó Trư ng ban cùng m t s cán b , chuyên viên. 2. Kinh phí ho t ng c a Ban Thư ký n m trong kinh phí ho t ng chung c a H i ng c nh tranh do ngân sách nhà nư c b o m. i u 4. Hi u l c và trách nhi m thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký.
  3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , Các thành viên H i ng c nh tranh, Trư ng Ban Thư ký H i ng c nh tranh và Th trư ng các ơn v liên quan thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng, các Th trư ng; - B Công Thương; - Lưu: VT, TCCB, Lê Danh Vĩnh
Đồng bộ tài khoản