Quyết định số 113/2001/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
6
download

Quyết định số 113/2001/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 113/2001/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng khô dầu trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 113/2001/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 113/2001/QĐ-BTC Hà N i, ngày 09 tháng 11 năm 2001 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 113/2001/QĐ/BTC NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2001 V VI C S A Đ I M C THU SU T THU NH P KH U C A M T HÀNG KHÔ D U TRONG BI U THU THU NH P KH U ƯU ĐÃI B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c khung thu su t quy đ nh t i Bi u thu nh p kh u theo Danh m c nhóm hàng ch u thu ban hành kèm theo Ngh quy t s 63/NQ-UBTVQH10 ngày 10/10/1998 c a y ban thư ng v Qu c h i khóa X; Căn c đi u 1 Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998; Căn c Quy t đ nh s 166/2001/QĐ-TTg ngày 26/10/2001 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp và chính sách phát tri n chăn nuôi l n xu t kh u giai đo n 2001- 2010; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu ; QUY T Đ NH: Đi u 1: S a đ i m c thu su t thu nh p kh u ưu đãi c a m t hàng khô d u quy đ nh t i Quy t đ nh s 1803/1998/QĐ/BTC ngày 11/12/1998 c a B trư ng B Tài chính, thành m c thu su t thu nh p kh u ưu đãi m i như sau : Mã s Mô t nhóm, m t hàng Thu su t (%) Nhóm Phân nhóm 2304 00 00 Bánh khô d u và ph li u r n khác đã ho c chưa 0 xay hay d ng viên, thu đư c t quá trình chi t xu t d u đ u tương 2305 00 00 Bánh khô d u và ph li u r n khác đã ho c chưa 0 xay hay d ng viên, thu đư c t quá trình chi t
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. xu t d u l c 2306 Bánh khô d u và ph li u r n khác đã ho c chưa xay hay d ng viên, thu đư c t quá trình chi t xu t m ho c d u th c v t, tr các lo i thu c nhóm 2304 ho c 2305. 2306 10 00 - T h t bông 0 2306 20 00 - T h t lanh 0 2306 30 00 - T h t hư ng dương 0 2306 40 00 -T h tc id u 0 2306 50 00 - T cơm d a làm th c ăn và cơm d a lo i khác 0 2306 60 00 - T h t c và nhân h t c 0 2306 70 00 - T m m ngô 0 2306 90 00 - T các lo i khác 0 Đi u 2: M c thu su t thu nh p kh u quy đ nh t i Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các T khai hàng nh p kh u đã n p cho cơ quan H i quan t 10/11/2001. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i quy t đ nh này đ u bãi b . Vũ Văn Ninh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản