Quyết định số 113/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 113/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 113/2002/QĐ-UB về việc Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tuyến đường Láng Hạ - Thanh Xuân, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 113/2002/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 113/2002/Q -UB Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T TUY N Ư NG LÁNG H - THANH XUÂN, T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Quy t inhk 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng Bôk xây d ng v vi c ban hành Quy inhk l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 112/2002/Q -UB ngày 06/8/2002 c a UBND Thành ph phê duy t Quy ho ch chi ti t tr c ư ng Láng H - Thanh Xuân, t l 1/500; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này là i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t tuy n ư ng Láng H - Thanh Xuân, t l 1/500. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, a Chính Nhà t, Xây d ng, Giao thông Công chính, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Công nghi p; Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c Bưu i n Hà N i; Giám c Công ty i n l c Hà N i, Ch t ch UBND các qu n: C u Gi y, Thanh Xuân; Ch t ch UBND các phư ng Nhân Chính, Trung hoà; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
 2. I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T TUY N Ư NG LÁNG H - THANH XUÂN T L 1/500 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 113/2003/Q -UBND, ngày 6 tháng 8 năm 2002 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, c i t o, tôn t o, b o v , s d ng các công trình theo úng án quy ho ch chi ti t hai bên tuy n ư ng Láng H - Thanh Xuân, t l 1/500 ã ư c phê duy t i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng hai bên tuy n ư ng Láng H - Thanh Xuân còn ph i tuân theo các quy nh pháp lu t c a Nhà nư c có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i d a trên cơ s i u ch nh án Quy ho ch chi ti t ư c UBND Thành ph quy t nh. i u 4: U ban nhân dân Thành ph giao cho vi c qu n lý xây d ng 2 bên tuy n ư ng này cho Ch t ch UBND các qu n: Thanh Xuân, C u Gi y; Giám c S Quy ho ch Ki n trúc là cơ quan u m i ch u trách nhi m hư ng d n các ch u tư th c hi n u tư xây d ng các công trình 2 bên tuy n ư ng Láng H - Thanh Xuân theo úng án Quy ho ch chi ti t ã ư c duy t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: V trí, ranh gi i, quy mô: V trí: Khu v c quy ho ch thu c a bàn phư ng Nhân Chính, qu n Thanh Xuân, và phư ng Trung Hoà qu n C u Gi y. Ranh gi i: - Phía ông - Nam: giáp khu v c dân cư phư ng Nhân Chính và phư ng Thanh Xuân B c, qu n Thanh Xuân. - Phía Tây - Nam: Giáp ư ng vành ai 3 - Phía Tây - B c: Giáp khu t ru ng và khu dân cư phư ng Trung Hoà, qu n C u Gi y. - Phía ông - B c: Giáp sông Tô L ch và ư ng vành ai 2.
 3. Quy mô: T ng di n tích khu v c quy ho ch là 94,3710 ha. i u 6: Trong khu v c quy ho ch có các khu ch c năng như sau: - Khu công trình công c ng: bao g m 9 ô t có ký hi u 3.7-CC, 4.1CC, 5.3-CC, 8.1- CC, 9.1-CC, 9.5-CC, 9.7-CC, 11.1-CC. Các công trình công c ng cao t ng, t ng h m làm ch xe, t ng 1 n 4, 5 làm d ch v thương m i, các t ng trên b trí văn phòng ho c căn h cho thuê. - Khu cơ quan: g m 16 ô t có ký hi u t 1.1-CQ n 1.10-CQ, 3.1-CQ, 3.6-CQ, 3.8-CQ, 3.9-CQ, 7.2-CQ ch y u là các cơ quan hi n có ư c gi l i, c i t o ch nh trang theo quy ho ch và xây m i. - Khu ch c năng h n h p: g m 6 ô t có ký hi u 1.14-HH, 2.1-HH, 2.2-HH, 2.3-HH, 2.5-NN. 11.5-HH. - Các công trình trương h c, nhà tr : g m 5 ô t có ký hi u 1.15-NT, 3.4-TH, 6.6- TH, 10.2-TH, 10.6-NT ây c n c i t o, ch nh trang l i hình th c và b m t ki n trúc c a công trình ã có. Các trư ng h c, nhà tr , m u giáo khác ư c nghiên c u xây d ng m i theo các d án riêng. - Các công trình di tích l ch s và tư ng ni m: g m 4 ô t có ký hi u 6.3-DT, 7.1- DT, 11.7-TN ư c khoanh vùng b o v , tôn t o theo quy nh c a pháp lu t. Ô t 11.7-TN là công trình tư ng ni m Nghĩa trang Nhân Chính. - Khu xí nghi p công nghi p: g m 2 ô t có ký hi u là: 3.2-XN, 8.2-XN là Xí nghi p Thu s n và xí nghi p Xây d ng quân i ư c ch nh trang c i t o l i mb ov sinh môi trư ng. - Khu xây d ng m i: g m 15 ô t ký hi u 2.4-NO, 2.5-NO, 2.6-NO, 3.10-NO, 4.5- NO, 4.6-NO, 8.3-NO, 9.2-NO, 9.3-NO, 9.4-NO, 10.1-NO, 10.4-NO, 10.5-NO, 10.7- NO, 10.8-NO. Ch y u là xây d ng nhà cao t ng t 9 n 18 t ng. - Khu dân cư làng xóm 2 bên tuy n ư ng: g m 12 ô t ký hi u 4.2-NO, 4.3-NO, 4.7-NO, 5.1-NO, 5.2-NO, 5.4-NO, 5.5-NO, 6.1-NO, 6.5-NO, 6.7-NO, 6.8-NO, 7.4- NO. Khu v c giáp ư ng s gi i to m t b ng, di dân t i ch xây d ng nhà cao t ng t o b m t ki n trúc hi n i cho tuy n ư ng, khu v c làng xóm phía trong s v n ng nhân dân t ch nh trang theo quy ho ch, m r ng kho ng 5,5m mb o giao thông, xây d ng h th ng h t ng k thu t ô th , nhưng v n gi ư c b n s c văn hoá làng xóm c a a phương. - Khu trong khu v c s n xu t: G m 2 ô 1.11-NO, 1.12-NO ư c c i t o nâng c p ho c có th chuy n i ch c năng. - Khu quân i: Khu t hi n do sư oàn 361 ang qu n lý, s d ng (có ký hi u 7.3- Q ) và khu t hi n là h m ng m c a quân i (có ký hi u 5.6-Q ) d ki n s xây d ng công trình d ch v h n h p, k t h p nhà cao t ng ph c v nhu c u quân i.
 4. - Khu cây xanh, công viên: H th ng cây xanh trong khu v c bao g m cây xanh tr ng d c theo các tuy n ư ng có v a hè và cây xanh trong công viên (3 ô t có ký hi u 6.2-CX, 9.6-CX, 12.3-CX). - t d tr : ô t có ký hi u 1.13-DA (hi n tr ng là khu nghĩa a làng Nhân Chính) trư c m t ư c gi l i, tr ng thêm cây xanh và không chôn m i. - Bãi xe: g m 4 ô t có ký hi u 3.5- X, 10.3- X, 11.2- x, 11.4- X. - Sông và h nư c trong ph m vi quy ho ch: g m 3 ô t có ký hi u: MN-1, MN-2, MN-3 là m t ph n trong sông, h c a Thành ph và khu v c, ư c qu n lý theo quy nh chung. B NG 1: B NG TH NG KÊ QUY HO CH S D NG T STT Lo i t Di n tích T l Ghi chú: (m2) 1 t 247.348 29,07% Bao g m c t giao thông gi a các ô t 2 t công c ng 85.137 9,02% 3 t ch c năng h n h p 53.822 5,70% 4 t trư ng h c, nhà tr 31.789 3,37% Bao g m c t TT tin h c ngo i ng và trư ng d y ngh qu n Thanh Xuân 5 t cơ quan xí nghi p 129.165 13,69% 6 t di tích tư ng ni m 5.065 0,54% 7 t Quân i 9.737 1,03% 8 t d tr 18.131 1,92% 9 - t cây xanh m t nư c 86.838 9,21% 9.1 - t m t nư c 58.760 6,23% 9.2 - t cây xanh công viên 21.422 2,27% 9.3 - t cây xanh cách ly 3.466 0,37% 9.4 - t cx ven sông Tô L ch 3.190 0,34% 10 t giao thông 238.439 25,27% 11 Bãi xe 11.239 1,19% T ng c ng 943.710 100% a. Các công trình công c ng c p Thành ph (g m 4 ô t)
 5. - Các công trình công c ng Thành ph xây d ng cao t ng, có lùi theo tiêu chuNn. T ng h m dùng làm ch xe, t t ng 1 n t ng 4, t ng 5 b trí d ch v công c ng thương m i. Các t ng trên b trí văn phòng ho c căn h cho thuê. - Các công trình xây d ng p, hi n i, có hình th c ki n trúc th ng nh t, t o ư c i m nh n. - Riêng công trình trung tâm công c ng Thành ph (ô t có ký hi u 4.1-CC) ph i ư c nghiên c u và xây d ng c bi t hoành tráng. Phía trư c công trình, ph n giáp ngã tư tr c ư ng 2,5 và tr c ư ng Láng H Thanh Xuân, c n ư c t o m t qu ng trư ng có di n tích làm trung tâm cho c khu v c. 1. Công trình thương m i, d ch v công c ng, cao t ng (ô t có ký hi u 3.7-CC) T ng di n tích t: 9.802m2 M t xây d ng: 38% H s s d ng t: 5,7 T ng cao trung bình: 15 t ng 2. Công trình Trung tâm thương m i d ch v (ô t có ký hi u 4.1-CC) T ng di n tích t: 25.544m2 M t xây d ng: 53% H s s d ng t: 9,81 T ng cao trung bình: 18,5t ng 3. Công trình công c ng Thành ph n m trong d án VINACONEX (ô t có ký hi u 8.1-CC) T ng di n tích t: 2.831m2 M t xây d ng: 54,8% H s s d ng t: 7,14 T ng cao trung bình: 3,91 t ng 4. Công trình công c ng n m trong d án nhà di dân Trung Hoà - Nhân Chính (ô t có ký hi u 9.1-CC) T ng di n tích t: 5.350m2 M t xây d ng: 31%
 6. H s s d ng t: 1,92 T ng cao trung bình: 6,19 t ng b. Công trình công c ng c p Qu n (g m 1 công trình) 5. Công trình Trung tâm Văn hoá Th d c th thao qu n Thanh Xuân (ô t có ký hi u 11.1-CC) T ng di n tích t: 32.040 m2 M t xây d ng: 15 % H s s d ng t: 0,38 T ng cao trung bình: 2,5 t ng - Công trình ph i có ki n trúc p, mang b n s c dân t c và hài hoà v i các công trình khu c c xung quanh. c. Các công trình công c ng c p khu (g m 4 công trình): 6. Công trình công c ng trong khu dân cư phư ng Nhân Chính (ô t có ký hi u 4.4- CC) T ng di n tích t: 1.732 m2 M t xây d ng: 55 % H s s d ng t: 1,93 T ng cao trung bình: 3,5 t ng D tính xây d ng ch 7. Công trình công c ng trong khu phư ng Trung Hoà (ô t có ký hi u 5.3-CC) T ng di n tích t: 3.432 m2 M t xây d ng: 23 % H s s d ng t: 0,46 T ng cao trung bình: 2 t ng 8. Công trình công c ng trong d án nhà di dân Trung Hoà - Nhân Chính (ô t có ký hi u 9.5-CC) T ng di n tích t: 2.352 m2
 7. M t xây d ng: 42,6 % H s s d ng t: 1,28 T ng cao trung bình: 3 t ng 9. Công trình công c ng trong d án nhà di dân Trung Hoà - Nhân Chính (9.7-CC) T ng di n tích t: 2054 m2 M t xây d ng: 48 % H s s d ng t: 0,96 T ng cao trung bình: 2 t ng i u 8: Các công trình h n h p: - Các công trình h n h p có m t ho c nhi u ch c năng ph i ư c nghiên c u, t ch c h p lý áp ng nhu c u s d ng, m b o m quan và môi trư ng. 10. Khu ch c năng h n h p (ô t có ký hi u 1.14-HH) T ng di n tích t: 10.196 m2 M t xây d ng: 30 % H s s d ng t: 2,40 T ng cao trung bình: 8 t ng 11. Khu nhà làm vi c XN Xây L p Sông à 13 (ô t có ký hi u 2.1-HH) T ng di n tích t: 5.349m2 M t xây d ng: 50 % H s s d ng t: 2,5 T ng cao trung bình: 5 t ng 12. Khu h n h p (ô t có ký hi u 2.2-HH) T ng di n tích t: 4.709 m2 M t xây d ng: 40 % H s s d ng t: 3,2 T ng cao trung bình: 8 t ng
 8. 13. Khu Làng sinh viên giai o n 1 (ô t có ký hi u 2.3-HH) T ng di n tích t: 19.700 m2 M t xây d ng: 35 % H s s d ng t: 2,8 T ng cao trung bình: 8 t ng 14. Công trình h n h p (ô t có ký hi u 2.5-HH) T ng di n tích t: 8.777 m2 M t xây d ng: 38 % H s s d ng t: 2,49 T ng cao trung bình: 6,56 t ng 15. Toà nhà qu n Thanh Xuân (ô t có ký hi u 11.5-HH) T ng di n tích t: 5.091 m2 M t xây d ng: 52,25 % H s s d ng t: 2,93 T ng cao trung bình: 5,62 t ng Công trình ph i ư c nghiên c u có ki n trúc p, hi n i, hài hòa v i công trình trung tâm Văn hóa th thao qu n Thanh Xuân và làm i m nh n ki n trúc, k t thúc tr c ư ng phía Nam. i u 9: Các cơ quan, xí nghi p kho tàng Khi xây d ng m i ho c c i t o ph i tuân th quy ho ch ki n trúc m t ư ng và các quy nh có liên quan t o m quan cho ô th , m b o an toàn và v sinh môi trư ng theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. a. Các cơ quan 16. Ban cơ y u Chính ph - cơ s 1 (ô t có ký hi u 1.1-CQ) T ng di n tích t: 7.354m2 M t xây d ng: 45% H s s d ng t: 2,7
 9. T ng cao trung bình: 6 t ng Công trình m t ư ng, hình th c p, t o i m nh n t i nút giao thông ư ng Láng H - Thanh Xuân v i ư ng vành ai 3. 17. Công ty Xây d ng s 19 - Cơ s 1 (ô t có ký hi u 1.2-CQ) T ng di n tích t: 4662m2 M t xây d ng: 45% H s s d ng t: 2,7 T ng cao trung bình: 6 t ng 18. Công ty Xây l p cơ gi i s 13 (ô t có ký hi u 1.3-CQ) T ng di n tích t: 11.246m2 M t xây d ng: 35% H s s d ng t: 2,1 T ng cao trung bình: 6 t ng 19. Xây d ng s 19 - cơ s 2 (ô t có ký hi u 1.4-CQ) T ng di n tích t: 2.168m2 M t xây d ng: 40% H s s d ng t: 1,4 T ng cao trung bình: 3,5t ng 20. Công ty Xây d ng s 3 (ô t có ký hi u 15-CQ) T ng di n tích t: 4.600m2 M t xây d ng: 40% H s s d ng t: 1,4 T ng cao trung bình: 3,5 t ng 21. Công ty Kinh doanh v t tư xây d ng (ô t có ký hi u 1.6-CQ) T ng di n tích t: 11.834m2 M t xây d ng: 35%
 10. H s s d ng t: 1,75 T ng cao trung bình: 5 t ng 22. Công ty v t tư v n t i xi măng (ô t có ký hi u 1.7-CQ) T ng di n tích t: 6.931m2 M t xây d ng: 40% H s s d ng t: 1,4 T ng cao trung bình: 3,5 t ng 23. Ban cơ y u chính ph - cơ s 2 (ô t có ký hi u 1.8-CQ) T ng di n tích t: 3.185m2 M t xây d ng: 30% H s s d ng t: 1,05 T ng cao trung bình: 3,5t ng 24. i xe Ban cơ y u Chính ph (ô t có ký hi u 1.9-CQ) T ng di n tích t: 3.776 m2 M t xây d ng: 30% H s s d ng t: 1,05 T ng cao trung bình: 3,5 t ng 25. Công ty V t tư Thi t b giao thông 2 (ô t có ký hi u 1.10-CQ) T ng di n tích t: 2.983m2 M t xây d ng: 40% H s s d ng t: 2 T ng cao trung bình: 5 t ng 26. Công ty VACVINA (ô t có ký hi u 3.1-CQ) T ng di n tích t: 8.217 m2 M t xây d ng: 45%
 11. H s s d ng t: 2,25 T ng cao trung bình: 5 t ng 27. Nhà làm vi c Công ty i n l c Hà N i (ô t có ký hi u 3.3-CQ) T ng di n tích t: 5.121m2 M t xây d ng: 40% H s s d ng t: 2 T ng cao trung bình: 5 t ng 28. Các cơ quan N i chính qu n Thanh Xuân (ô t có ký hi u 3.6-CQ) T ng di n tích t: 7.640m2 M t xây d ng: 40% H s s d ng t: 2 T ng cao trung bình: 5 t ng 29. Vi n ki m soát và Ban thi hành án qu n Thanh Xuân (ô t có ký hi u 3.9-CQ) T ng di n tích t: 2.970m2 M t xây d ng: 33% H s s d ng t: 1,65 T ng cao trung bình: 5 t ng 30. Cơ quan xây d ng m i (ô t có ký hi u 3.8-CQ) T ng di n tích t: 1.640 m2 M t xây d ng: 46% H s s d ng t: 2,3 T ng cao trung bình: 5 t ng 31. Công ty Xây l p 665 B Qu c phòng (ô t có ký hi u 7.2-CQ) T ng di n tích t: 6.107m2 M t xây d ng: 40%
 12. H s s d ng t: 2 T ng cao trung bình: 5 t ng b. Các xí nghi p 32. Xí nghi p Th y s n (ô t có ký hi u 3.2-XN) T ng di n tích t: 34.402m2 M t xây d ng: 25% H s s d ng t: 0,63 T ng cao trung bình: 2,5 t ng i u ch nh l i ranh gi i ph n t phía Tây B c c a ô t cho song song v i ch gi i ư ng nhưng v n gi nguyên di n tích ô t. 33. Xí nghi p n m trong d án khu ô th m i c a VINACONEX (ô t có ký hi u 8.2-XN) T ng di n tích t: 4.329m2 M t xây d ng: 34,88% H s s d ng t: 1,15 T ng cao trung bình: 3,3 t ng i u 10: Các khu nhà a. Công trình nhà d ng bi t th chia lô th p t ng: i v i lo i công trình này c n kh ng ch m t xây d ng m b o s thông thoáng và an toàn trong khu . 34. Khu nhà Ban cơ y u Chính ph 1 (ô t có ký hi u 1.11-NO) T ng di n tích: 1.857m2 M t xây d ng: 65% H s s d ng t: 1,95 T ng cao trung bình: 3 t ng 35. Khu nhà Ban Cơ y u Chính ph 2 (ô t có ký hi u 1.11B-NO) T ng di n tích: 3.245m2
 13. M t xây d ng: 65% H s s d ng t: 1,95 T ng cao trung bình: 3 t ng 36. Khu nhà Công ty kinh doanh nhà s 3 (ô t có ký hi u 3.12-NO) T ng di n tích: 3.567 m2 M t xây d ng: 65% H s s d ng t: 1,95 T ng cao trung bình: 3 t ng 37. Khu nhà Xí nghi p Thu s n (ô t có ký hi u 3.11-NO) T ng di n tích: 6.818 m2 M t xây d ng: 65% H s s d ng t: 3,25 T ng cao trung bình: 5 t ng 38. Khu nhà di dân phư ng Nhân Chính (ô t có ký hi u 4.2-NO) T ng di n tích: 9.364 m2 M t xây d ng: 60% H s s d ng t: 2,70 T ng cao trung bình: 4,5 t ng 39. Khu nhà th p t ng nhân dân t ch nh trang thu c phư ng Nhân Chính (ô t có ký hi u 4.3-NO và 4.7-NO) T ng di n tích: 22.833m2 M t xây d ng: 55% H s s d ng t: 1,93 T ng cao trung bình: 3,5 t ng 40. Khu nhà th p t ng nhân dân t ch nh trang thu c phư ng Trung Hoà (ô t có ký hi u 5.2-NO, 5.4-NO, 6.1-NO và 7.4NO)
 14. T ng di n tích: 44.947m2 M t xây d ng: 55% H s s d ng t: 1,93 T ng cao trung bình: 3,5 t ng S ngư i: kho ng 313 ngư i 41.Khu nhà th p t ng thu c d án khu ô th m i Trung Hoà - Nhân Chính (ô t có ký hi u 9.4-NO) T ng di n tích: 15.292 m2 M t xây d ng: 60% H s s d ng t: 1,80 T ng cao trung bình: 3 t ng 42. Khu nhà th p t ng thu c d án khu ô th m i Trung Hoà-Nhân Chính (ô t có ký hi u 10.1-NO) T ng di n tích: 6.625m2 M t xây d ng: 62% H s s d ng t: 1,86 T ng cao trung bình: 3 t ng 43. Khu nhà th p t ng thu c d án khu ô th m i Trung Hoà - Nhân Chính (ô t có ký hi u 10.7-NO) T ng di n tích: 4.347m2 M t xây d ng: 65% H s s d ng t: 1,95 T ng cao trung bình: 3 t ng c. Khu nhà cao t ng: Ph i có ki n trúc p, hi n i, hài hoà v i c nh quan, phù h p v i i u ki n khí h u nhi t i, t o ư c môi trư ng s ng t t cho nhân dân, có bãi xe.
 15. Không b trí căn h t ng 1. Dùng t ng 1 b trí các khu thương m i d ch v và xe tuỳ theo nhu c u c th . Riêng v i d ch v n m t ng 1 c n có bãi xe riêng cho ngư i ra vào s d ng. 44. Nhà di dân cao t ng qu n Thanh Xuân (ô t có ký hi u 2.4-NO) T ng di n tích: 6.487 m2 M t xây d ng: 51% H s s d ng t: 3,10 T ng cao trung bình: 6,07 t ng Xây d ng ng b v i công trình thu c lô t 2.6-NO, 3.10-NO và 3.7-CC 45. Nhà cao t ng d c tuy n ư ng Láng H - Thanh Xuân (ô t có ký hi u là 2.6- NO) T ng di n tích: 4.471 m2 M t xây d ng: 60% H s s d ng t: 4,32 T ng cao trung bình: 7,2 t ng Xây d ng ng b v i công trình thu c lô t 2.4-NO, 3.10-NO và 3.7-CC 46. Nhà cao t n d c tuy n ư ng Láng H - Thanh Xuân (ô t có ký hi u 3.10- NO) T ng di n tích: 11.255m2 M t xây d ng: 48% H s s d ng t: 3,12 T ng cao trung bình: 6,5 t ng Xây d ng ng b v i công trình thu c lô t 2.4-No, 2.6-NO và 3.7-CC 47. Nhà cao t ng d c tuy n ư ng Láng H - Thanh Xuân (ô t có ký hi u 4.5- NO) T ng di n tích: 5.744m2 M t xây d ng: 51,70% H s s d ng t: 4,03
 16. T ng cao trung bình: 7,8 t ng 48. Nhà cao t ng d c tuy n ư ng Láng H - Thanh Xuân (ô t có ký hi u 4.6- NO) T ng di n tích: 1.573m2 M t xây d ng: 55% H s s d ng t: 4,13 T ng cao trung bình: 7,5 t ng 49. Nhà c i t o theo quy ho ch d c tuy n ư ng Láng H - Thanh Xuân (ô t có ký hi u 5.1-NO) T ng di n tích: 8.500 m2 M t xây d ng: 41% H s s d ng t: 3,49 T ng cao trung bình: 8,5 t ng 50. Nhà c i t o theo quy ho ch d c tuy n ư ng Láng H - Thanh Xuân (ô t có ký hi u 5.5-NO) T ng di n tích: 3.986m2 M t xây d ng: 39,6% H s s d ng t: 3,88 T ng cao trung bình: 9,8 t ng 51. Nhà c i t o theo quy ho ch d c tuy n ư ng Láng H - Thanh Xuân (ô t có ký hi u 6.7-NO và 6.8-NO) T ng di n tích: 9,692m2 M t xây d ng: 37,5% H s s d ng t: 4,2 T ng cao trung bình: 11,2 t ng 52. Nhà c i t o theo quy ho ch d c tuy n ư ng Láng H - Thanh Xuân (ô t có ký hi u 8.3-NO) T ng di n tích: 6.625 m2
 17. M t xây d ng:40,7 % H s s d ng t: 3,67 T ng cao trung bình: 13 t ng 53. Nhà cao t ng trong d án khu ô th m i Trung Hoà - Nhân Chính (ô t có ký hi u 9.2-NO) T ng di n tích: 8.103 m2 M t xây d ng: 34,4% H s s d ng t: 2,99 T ng cao trung bình: 8,7 t ng 54. Nhà cao t ng trong d án khu ô th m i Trung Hoà - Nhân Chính (ô t có ký hi u 9.3-NO) T ng di n tích: 8.297 m2 M t xây d ng: 29% H s s d ng t: 2,44 T ng cao trung bình: 8,4 t ng 55. Nhà cao t ng trong d án khu ô th m i Trung Hoà - Nhân Chính (ô t có ký hi u 10.4-NO) T ng di n tích: 7.379 m2 M t xây d ng: 33,7 % H s s d ng t: 3,71 T ng cao trung bình: 11 t ng 56. Nhà cao t ng trong d án khu ô th m i Trung Hoà - Nhân Chính (ô t có ký hi u 10.5-NO) T ng di n tích: 13.234 m2 M t xây d ng: 32% H s s d ng t: 3,9 T ng cao trung bình: 12,2 t ng
 18. 57. Nhà cao t ng trong d án khu ô th m i Trung Hoà - Nhân Chính (ô t có ký hi u 10.8-NO) T ng di n tích: 3.282 m2 M t xây d ng: 38% H s s d ng t: 2,7 T ng cao trung bình: 7,1 t ng i u 11: Trư ng h c, nhà tr và Trung tâm Tin h c Ngo i ng . Trong khu v c quy ho ch có Trung tâm Tin h c Ngo i ng c n ư c c i t o. Hình th c ki n trúc c a các nhà trư ng h c và Trung tâm tin h c ph i p, ng nh t, m u s c hài hoà, phù h p v i tâm sinh lý h c sinh. Cây xanh, sân vu n ư c b trí h p lý, k t h p v i các khu cây xanh khác t o ư c s liên hoàn và thông thoáng. a. Trư ng h c 58. Trư ng Trung h c Cơ s Nhân Chính (ô t ký hi u 3.4-TH) T ng di n tích: 11.600 m2 M t xây d ng: 17% H s s d ng t: 0,68 T ng cao trung bình: 4 t ng ư c xây d ng theo d án ã phê duy t, ph n t d tr phát tri n c a trư ng s xây d ng trư ng d y ngh qu n Thanh Xuân. 59. Trư ng Trung h c cơ s thu c D án khu ô th m i Trung Hoà - Nhân Chính (ô t có ký hi u 10.2-TH) T ng di n tích: 8.749m2 M t xây d ng: 17,7% H s s d ng t: 0,71 T ng cao trung bình: 4 t ng b. Nhà tr 60. Công trình nhà tr (ô t có ký hi u 11.0-NT) T ng di n tích: 2.249 m2
 19. M t xây d ng: 22% H s s d ng t: 0,33 T ng cao trung bình: 1,5 t ng 61. Công trình Nhà tr m u giáo, sân chơi tr em thu c D án khu ô th m i Trung Hoà - Nhân Chính (ô t có ký hi u 10.6-NT) T ng di n tích: 4.668m2 M t xây d ng: 19% H s s d ng t: 0,29 T ng cao trung bình: 1,5 t ng c. Trung tâm Tin h c Ngo i ng 62. Trung tâm Tin h c Ngo i ng (ô t ký hi u 6.6-TH) T ng di n tích: 4.523 m2 M t xây d ng: 30% H s s d ng t: 1,5 T ng cao trung bình: 5 t ng i u 12: Khu quân i: Có hai khu t do quân i qu n lý (các ô t có ký hi u 5.6-Q , 7.3-Q ) 63. Công trình nhà Phòng không không quân (ô t có ký hi u 5.6-Q ) T ng di n tích: 2.377m2 M t xây d ng: 50,06% H s s d ng t: 6,01 T ng cao trung bình: 12 t ng Toà nhà Không quân yêu c u xây d ng cao t ng, p, hi n i, t o i m nh m ki n trúc cho tuy n ư ng Láng H - Thanh Xuân. 64. Công trình nhà c a Sư oàn 361 (ô t có ký hi u 7.3-Q ) T ng di n tích: 7.360m2
 20. M t xây d ng: 39% H s s d ng t: 6.32 T ng cao trung bình: 16,2 t ng Các công trình xây d ng trong khu t qu c phòng ph i ư c nghiên c u có hình th c ki n trúc p, óng góp cho m quan tuy n ư ng, phù h p v i m c ích qu c phòng và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 13: Các khu di tích l ch s : ình, Chùa và công trình tư ng ni m Trong khu v c nghiên c u vó 3 di tích l ch s ã ư c B Văn hoá Thông tin x p h ng ư c khoanh vùng b o v và tôn t o theo quy nh c a pháp lu t. 65. Công trình n D c Anh (ô t có ký hi u 6.4-DT) Di n tích ô t: 2.328m2 66. Công trình ình thôn Hoà M c (ô t có ký hi u 6.3-DT) Di n tích ô t: 1.134m2 67. Công trình c Thánh Bà Chúa Tiên (ô t có ký hi u 7.1-DT) Di n tích ô t: 348m2 68. Khu tư ng ni m nghĩa trang Nhân Chính (ô t có ký hi u 11.7-TN) Di n tích ô t: 1.255m2 Công trình có hình d ng là m t ài tư ng ni m nh , cao không quá 3m, ài có kích thư c t i a 1,5m x 1,5m, ki n trúc mang m c trưng văn hoá c a làng Nhân Chính xưa kia. Trong khuôn vien tr ng nhi u cây xanh và vư n hoa. i u 14:Khu công viên cây xanh, cây xanh cách ly, m t nư c, bãi xe, t ch d án c a Thành ph . a. Khu cây xanh D c theo các tr c ư ng l n là các cây có tán r ng, nhi u bóng mát, k t h p tr ng th m c , cây c nh, cây b i t o c nh quan p cho tr c ư ng cũng như c i t o vi khí h u toàn khu v c. 69. Khu cây xanh ình Hoà M c (ô t có ký hi u 6.2-CX) Di n tích ô t: 4.879m2 70. Cây xanh khu nhà (ô t có ký hi u 9.6-CX)
Đồng bộ tài khoản