Quyết định số 113/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 113/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 113/2002/QĐ-UB về việc điều chỉnh mức vốn cho vay dự án kích cầu năm 2002 của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 113/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 113/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V I U CH NH M C V N CHO VAY D ÁN KÍCH C U NĂM 2002 C A QU U TƯ PHÁT TRI N Ô THN Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 196/2001/Q -TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2002 ; Căn c Quy t nh s 156/2001/Q -BKH ngày 28 tháng 12 năm 2001 c a B K ho ch và u tư v giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 2002 ; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 12 t i Công văn s 898/CV-UB ngày 04 tháng 9 năm 2002 và c a Qu u tư phát tri n ô th t i Văn b n s 476/CV-Q T-TD ngày 23 tháng 9 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1. - Nay ch p thu n cho Qu u tư phát tri n ô th cho vay ch nh i v i d án kích c u C i t o h bơi qu n 12 thay cho k ho ch h p v n ban hành theo Quy t nh s 27/2002/Q -UB ngày 22 tháng 3 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ; n i dung cho vay như sau : + S ti n cho vay : 4.432.122.000 (b n t b n trăm ba mươi hai tri u m t trăm hai mươi hai ngàn) ng ; + Th i h n cho vay : 07 năm, trong ó th i gian ân h n là 01 năm k t ngày gi i ngân u tiên ; + Lãi su t cho vay : năm 2002 lãi su t cho vay là 0,65%/tháng . Lãi su t cho vay nh ng năm ti p theo tính theo công th c cho vay thay i h ng năm quy nh t i Quy t nh s 15/2000/Q -UB ngày 17 tháng 4 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph ; + Ngu n tr n : n g c ư c tr h ng quý t ngu n thu c a d án và toàn b ngu n thu khác c a Trung tâm Văn hoá qu n 12. i u 2. - Qu u tư phát tri n ô th có trách nhi m b trí ngu n v n cho vay trong t ng v n u tư cho vay d án kích c u (m i) ban hành kèm theo Quy t nh s 27/2002/Q -UB ngày 22 tháng 3 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph , ch u trách nhi m ki m tra vi c s d ng v n và thu h i v n theo úng quy nh.
  2. i u 3. - Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , T ng Giám c Qu u tư Phát tri n ô th thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 12, Giám c Trung tâm Văn hóa qu n 12 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n PH - Như i u 3 - Thư ng tr c UBND.TPP KT. CH TNCH - VPH -UB : PVP/KT, T, VX PHÓ CH TNCH - T TM, TH, DA, VX - Lưu (TM/P) Huỳnh Th Nhân
Đồng bộ tài khoản