intTypePromotion=3

Quyết định số 113/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
71
lượt xem
4
download

Quyết định số 113/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 113/2005/qđ-ttg', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 113/2005/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 113/2005/QĐ-TTg Hà N i, ngày 20 tháng 5 năm 2005 QUY T Đ NH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH TH C HI N NGHN QUY T S 39/NQ-TW NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2004 C A B CHÍNH TRN V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ B O M QU C PHÒNG, AN NINH VÙNG B C TRUNG B VÀ DUYÊN H I TRUNG B N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 39 /NQ-TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 c a B Chính tr ; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 39/NQ-TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 c a B Chính tr v phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng, an ninh vùng B c Trung B và duyên h i Trung B n năm 2010. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph : Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thu n, Bình Thu n, ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH TH C HI N NGHN QUY T S 39/NQ-TW NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2004 C A B CHÍNH TRN V PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ B O M QU C PHÒNG, AN NINH VÙNG B C TRUNG B
 2. VÀ DUYÊN H I TRUNG B N NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 113/2005/Q -TTg ngày 20 tháng 5 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) Tri n khai th c hi n Ngh quy t s 39/NQ-TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 c a B Chính tr v phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng, an ninh vùng B c Trung B và duyên h i Trung B n năm 2010, Th tư ng Chính ph ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph ch o và i u hành th c hi n các ho t ng u tư phát tri n và qu n lý phát tri n làm căn c các c p, các ngành, các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t nh hư ng các ho t ng c a mình, m b o ưa vùng B c Trung B và duyên h i Trung B s m ti n k p các vùng khác trong nư c, tr thành m t u c u l n c a c nư c trong giao lưu, h p tác kinh t qu c t ; c i thi n căn b n i s ng v t ch t, văn hoá, tinh th n c a nhân dân trong vùng; h n ch n m c th p nh t nh hư ng c a thiên tai; gi v ng n nh chính tr và tr t t an toàn xã h i, b o m qu c phòng, an ninh, b o v môi trư ng sinh thái. A. NHI M V VÀ GI I PHÁP C TH I. Rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành, g n quy ho ch v i k ho ch 5 năm 2006 - 2010. Xác nh rõ nh ng v n v an ninh, qu c phòng c n ph i i u ch nh, b sung m b o cho phát tri n kinh t - xã h i vùng B c Trung B và duyên h i Trung B n năm 2010. Trên cơ s các quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành và quy ho ch s n phNm ã có, các B , ngành, các a phương trong vùng B c Trung B và duyên h i Trung B ti n hành rà soát, i u ch nh b sung quy ho ch thu c lĩnh v c qu n lý theo ch c năng c a mình và trình Th tư ng Chính ph vào quý III năm 2005. Yêu c u v rà soát, i u ch nh b sung quy ho ch ph i t ư c là: - Quán tri t và c th hoá các n i dung theo tinh th n Ngh quy t s 39/NQ-TW, c p nh t, b sung phù h p v i i u ki n m i. - Xác nh rõ trong quy ho ch v phát tri n h th ng k t c u h t ng kinh t , xã h i (giao thông, i n, thu l i, khu công nghi p, trư ng h c, cơ s khám ch a b nh, các công trình văn hoá…) i v i các ngành s n su t kinh doanh ch nêu nh hư ng và xác nh lĩnh v c c n ưu tiên t p trung u tư phát tri n, ra các chính sách các thành ph n kinh t u tư phát tri n. - Xác nh rõ các chương trình, d án u tư trong 5 năm t i, nhu c u v v n và cơ c u v n u tư cho t ng chương trình, d án và các gi i pháp, cơ ch chính sách huy ng v n u tư. L a ch n, s p x p theo th t ưu tiên th c hi n các án, d án quan tr ng ưa vào k ho ch 5 năm 2006 - 2010. 1. i v i các B , ngành. a) B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành và các a phương xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng B c Trung B và duyên h i Trung B n năm 2010; Chương trình hành ng và k ho ch th c hi n nhi m v
 3. phát tri n kinh t i ngo i vùng B c Trung B và duyên h i Trung B , trình Chính ph trong quý III năm 2005. b) B Xây d ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành và các a phương liên quan nghiên c u và trình Chính ph quy ho ch xây d ng vùng B c Trung B và duyên h i Trung B và vùng kinh t tr ng i m mi n Trung; quy ho ch phát tri n m ng lư i ô th và các khu dân cư vùng B c Trung B và duyên h i Trung B n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020; quy ho ch t ng th qu n lý ch t th i r n vùng B c Trung B và duyên h i Trung B n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020; quy ho ch xây d ng t ng th m t b ng cho các khu kinh t , các ô th m i Nghi Sơn, Lam Sơn (Thanh hoá), Hoàng Mai, Nghĩa àn (Ngh An), Vũng áng (Hà Tĩnh), Lao B o (Qu ng Tr ), Chân Mây (Th a Thiên Hu ), i n Ng c - i n Nam (Qu ng Nam), V n Tư ng (Qu ng Ngãi), Hoà Hi p (Phú Yên), Văn Phong (Khánh Hoà); quy ho ch m ng lư i c p nư c sinh ho t các th xã, th tr n, th t và khu v c nông thôn. c) B Công nghi p ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương nghiên c u rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n ngành công nghi p (nh t là i v i công nghi p cơ khí óng tàu, v t li u xây d ng, s n xu t i n); ph i h p v i B Giao thông v n t i b sung quy ho ch tuy n d n nhiên li u lên Tây Nguyên; quy ho ch phát tri n các s n phNm công nghi p ch l c c a vùng; khNn trương hoàn thành chi n lư c phát tri n ngành d u khí làm cơ s cho vi c xây d ng phát tri n quy ho ch ngành, trong ó có quy ho ch phát tri n các trung tâm l c - hoá d u. Th c hi n các chương trình hành ng c a ngành như : phát tri n công nghi p, Ny m nh s n xu t; tăng cư ng u tư phát tri n ngành g n v i chuy n d ch cơ c u kinh t và h i nh p kinh t qu c t ; phát tri n công nghi p v a và nh , ti u th công nghi p, làng ngh ; ti p t c s p x p i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c. d) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì nghiên c u ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n nông, lâm, thu l i, trong ó chú tr ng t i c ng c và tăng cư ng h th ng nghiên c u, chuy n giao khoa h c công ngh ngành nông nghi p, phát tri n h th ng ch bi n nông, lâm s n g n v i vùng nguyên li u nh m áp ng th trư ng trong nư c và xu t khNu, t p trung vào các s n phNm cây công nghi p ng n ngày, cây cao su, cây i u và lâm s n; quy ho ch phát tri n thu l i b o m phòng, ch ng lũ, c p nư c và phòng tránh gi m nh thiên tai, b o v môi trư ng sinh thái vùng. ) B Thu s n ph i h p v i các B , ngành có liên quan và các a phương trong vùng nghiên c u rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n ngành thu s n, quy ho ch khai thác, ch bi n và nuôi tr ng thu s n c a vùng. e) B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan và các a phương trong vùng nghiên c u rà soát, i u ch nh, b sung chi n lư c và các quy ho ch ã ư c duy t : chi n lư c phát tri n giao thông v n t i Vi t Nam n năm 2020, quy ho ch t ng th phát tri n h th ng c ng bi n Vi t Nam n năm 2010, quy ho ch chi ti t các nhóm c ng bi n, các quy ho ch phát tri n chuyên ngành giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng sông, h th ng c ng hàng không n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020, quy ho ch phát tri n v n t i bi n Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; hoàn thi n và Ny m nh ti n th c hi n s m phê
 4. duy t các d án : quy ho ch chi ti t các nhóm c ng bi n còn l i, quy ho ch chi ti t c ng trung chuy n qu c t Vân Phong, quy ho ch t ng th m ng ư ng b cao t c, ư ng s t cao t c n năm 2020, quy ho ch ư ng s t lên Tây Nguyên, quy ho ch phát tri n giao thông v n t i Vùng kinh t tr ng i m mi n Trung, quy ho ch phát tri n giao thông v n t i tuy n hành lang biên gi i và ư ng tu n tra biên gi i mi n Trung n năm 2010, quy ho ch h th ng ư ng ven bi n và các quy ho ch khác. g) B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i B , ngành và các a phương xây d ng trình Chính ph v rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th các khu v c có liên quan n m c tiêu quân s , khu v c phòng th ; xây d ng khu kinh t qu c phòng và m ng lư i các n biên phòng vùng phía Tây ư ng H Chí Minh c a vùng; xây d ng cơ s h t ng ph c v nhu c u qu c phòng - an ninh và nhu c u kinh t dân sinh trên các huy n o, xã, o n năm 2010. h) B Bưu chính, Vi n thông ch trì nghiên c u, xây d ng và trình Chính ph v u tư xây d ng k t c u h t ng bưu chính, vi n thông m b o thông tin liên l c theo hư ng hi n i vùng B c Trung B và duyên h i Trung B . i) B Khoa h c và Công ngh ch trì nghiên c u, xây d ng và trình Chính ph án phát tri n các Trung tâm nghiên c u khoa h c, các phòng thí nghi m tr ng i m t i vùng B c Trung B và duyên h i Trung B . k) B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì nghiên c u, xây d ng trình Chính ph v rà soát, i u ch nh quy ho ch s d ng t c a vùng n năm 2010; quy ho ch khai thác, s d ng t ng h p và b o v tài nguyên nư c các lưu v c sông l n; án phòng, ch ng thiên tai vùng B c Trung B và duyên h i Trung B ; Chương trình qu n lý t ng h p d i ven bi n c a vùng. l) B Thương m i ch trì, ph i h p v i các B , ngành và các a phương nghiên c u, xây d ng trình Chính ph trong quý III năm 2005 v rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n h t ng d ch v ngành; Chương trình xúc ti n thương m i và phát tri n thương hi u; án m r ng h p tác thương m i ngo i vùng. m) B Lao ng - Thương binh và Xã h i xây d ng và trình Chính ph án rà soát, b sung và i u ch nh quy ho ch m ng lư i các cơ s d y ngh ; hư ng d n các a phương quy ho ch cơ s ch a tr , ph c h i ngư i nghi n ma tuý cho các t nh trong vùng B c Trung B và duyên h i Trung B . n) B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các B , ngành và các a phương nghiên c u, xây d ng và trình Chính ph v rà soát quy ho ch và xây d ng k ho ch u tư phát tri n giáo d c và ào t o; m ng lư i các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p; án Ny m nh th c hi n Chương trình kiên c hoá trư ng, l p h c và nhà cho giáo viên t i các xã c bi t khó khăn, biên gi i, h i o vùng B c Trung B và duyên h i Trung B ; án u tư nâng c p cơ s v t ch t và nâng cao năng l c ào t o cho các trư ng i h c vùng : i h c Vinh, i h c Hu , i h c à N ng, i h c Quy Nhơn và i h c Nha Trang. o) B Y t ch trì, ph i h p v i các a phương nghiên c u, xây d ng trình Chính ph quy ho ch phát tri n y t vùng; các trung tâm y t ch t lư ng cao, chuyên sâu trong vùng; y t cơ s c a các a phương; án nâng cao hi u qu th c hi n Chương trình
 5. m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh truy n nhi m, b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS t i các t nh thu c vùng B c Trung B và duyên h i Trung B . p) B Văn hoá - Thông tin ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan và các a phương nghiên c u xây d ng trình Chính ph án u tư tôn t o các di tích văn hoá, di tích l ch s cách m ng và kháng chi n; b o t n, gi gìn và phát huy các di s n thiên nhiên và văn hoá ư c UNESCO công nh n; án u tư xây d ng m ng lư i thi t ch văn hoá - thông tin c p xã, phư ng và xóm, thôn, b n các t nh; xây d ng k ho ch b o t n phát tri n văn hoá - thông tin các dân t c thi u s vùng B c Trung B và duyên h i Trung B . q) T ng c c Du l ch ch trì, ph i h p v i các a phương nghiên c u rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n và xây d ng k ho ch u tư n năm 2010 h th ng các khu du l ch hi n i ch t lư ng cao; phát tri n các khu vui chơi, gi i trí trong các khu kinh t và trong vùng kinh t tr ng i m mi n Trung; án phát tri n các tour du l ch mi n Trung g n v i du l ch vùng Tây Nguyên và khu v c các nư c thu c Ti u vùng sông Mê Công; Chương trình xúc ti n qu ng bá du l ch mi n Trung. r) ài Truy n hình Vi t Nam nghiên c u, xây d ng, và B Văn hoá - Thông tin thNm nh trư c khi trình Chính ph án m r ng m ng ph sóng truy n hình t i các huy n mi n núi, biên gi i phía Tây; k ho ch và l trình tri n khai tăng th i lư ng phát sóng truy n hình b ng ti ng dân t c i v i vùng. s) ài Ti ng nói Vi t Nam nghiên c u, xây d ng và B Văn hoá - Thông tin thNm nh trư c khi trình Chính ph án m r ng m ng ph sóng truy n thanh t i các huy n mi n núi, biên gi i phía Tây; k ho ch và l trình tri n khai tăng th i lư ng phát sóng truy n thanh b ng ti ng dân t c i v i vùng. t) U ban Dân s , Gia ình và Tr em ch trì xây d ng và trình Chính ph án tăng cư ng chăm sóc s c kho sinh s n k ho ch hoá gia ình và nâng cao ch t lư ng dân s , b o v , chăm sóc và giáo d c tr em vùng B c Trung B và duyên h i Trung B . u) U ban Dân t c ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và các a phương nghiên c u xây d ng và trình Chính ph án phát tri n kinh t - xã h i khu v c các dân t c thi u s r t ít ngư i c a vùng; án nh canh, nh cư i v i ng bào dân t c; án ào t o b i dư ng cán b ngư i dân t c thi u s ; chính sách phát tri n kinh t - xã h i i v i các xã vùng mi n núi, biên gi i. v) Các B , ngành khác theo ch c năng c a mình ti n hành rà soát, i u ch nh quy ho ch phát tri n c a ngành trên vùng. 2. i v i các a phương. U ban nhân dân các a phương ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ti n hành rà soát l i các quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i trên tinh th n Ngh quy t s 39/NQ-TW, ng th i xây d ng k ho ch u tư c th c a a phương n năm 2010, trong ó xác nh rõ các lĩnh v c ưu tiên, gi i pháp v huy ng và s d ng v n cho t ng chương trình, d án trình Chính ph . C p nh t các d báo, xem xét l i các kh năng hi n th c, xác nh l i cơ c u kinh t theo hư ng phát huy ti m năng,
 6. l i th c a a phương; g n s n xu t v i tiêu th s n phNm và m b o phát tri n b n v ng. Công khai hoá các quy ho ch ô th , khu công nghi p, k c các khu công nghi p nh , làng ngh và các vùng s n xu t cây, con c s n có ch t lư ng và năng su t cao. Rà soát, b sung và hoàn thi n quy ho ch phát tri n các khu kinh t , khu kinh t c a khNu, khu thương m i, khu công nghi p, h th ng các ô th và khu dân cư trên a bàn t nh phù h p v i nh hư ng chung c a qu c gia… Nêu rõ nhu c u, cơ c u u tư và gi i pháp huy ng v n th c hi n các chương trình, d án tr ng i m ã ư c duy t ưa vào u tư và các d án chương trình ang trong giai o n xây d ng trình Chính ph phê duy t u tư trong giai o n t nay n năm 2010. II. Xây d ng k ho ch th c hi n giai o n 2006 - 2010 c a ngành và a phương trong lĩnh v c u tư xây d ng k t c u h t ng kinh t , xã h i. Ti p t c u tư hoàn thành d t i m các d án th c hi n trên vùng t nay n năm 2010, ng th i ti n hành các ho t ng chuNn b ti n cho u tư h t ng quan tr ng sau năm 2010. C th là: 1. K t c u h t ng kinh t . Ưu tiên phát tri n m ng lư i giao thông, c bi t là giao thông ư ng b , c ng bi n, các công trình thu l i u m i có ý nghĩa quan tr ng i v i s n xu t, h t ng du l ch và các ngành kinh t khác. a) B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B , ngành và a phương huy ng các ngu n v n, t ng bư c tri n khai th c hi n các d án chính như : ư ng b cao t c Hà N i - Ninh Bình - Vinh, Qu ng Tr - Hu - à N ng, à N ng - Qu ng Ngãi - Quy Nhơn, Hà Lam - Khâm c; nhánh ư ng ông Trư ng Sơn; ư ng ven bi n c a vùng; d án h m ư ng b èo C ; c ng trung chuy n qu c t Văn Phong. - Ch trì th c hi n, giám sát và ôn c các ơn v liên quan m b o ti n và hi u qu u tư các công trình, d án xây d ng b ng ngu n v n ODA, v n ngân sách và trái phi u Chính ph : Các d án nâng c p, khôi ph c Qu c l 1A o n ông Hà - Qu ng Ngãi (WB3), o n Qu ng Ngãi - Nha Trang (ADB3); Qu c l 9 hành lang ông Tây ( ông Hà - Lao B o, Qu ng Tr ); Qu c l 49B ( o n km 14 - km 40) (Th a Thiên Hu ); Qu c l 47 (c u vư t Lê L i, Thanh Hoá và các c u ư ng b trên Qu c l 1A; Qu c l 14D (Qu ng Nam); ư ng H Chí Minh; ư ng Vũng áng - biên gi i Vi t Lào; ư ng Tây Thanh Hoá, Tây Ngh An; Qu c l 7, Qu c l 8, Qu c l 27, Qu c l 217, và các qu c l khác; tuy n mi n Tây n i 3 t nh Bình nh - Phú Yên - k L k. Nâng c p, m r ng c ng C a Lò, Vũng áng, Tiên Sa, Dung Qu t, Quy Nhơn, Nha Trang; nhà ga c ng hàng không sân bay à N ng, Cam Ranh, Chu Lai; nâng c p, c i t o ư ng s t tuy n Hà N i - thành ph H Chí Minh. b) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i các a phương trong vùng qu n lý th c hi n úng ti n và có hi u qu các d án u tư ưu tiên các công trình thu l i theo k ho ch n năm 2010, bao g m :
 7. - Các d án chuy n ti p b ng ngu n v n ngân sách, v n tín d ng, trái phi u Chính ph như d án h C a t (Thanh Hoá); nâng c p h th ng thu l i h ò i m (Hà Tĩnh); h ái T (Qu ng Tr ); h Tru i, c m công trình thu l i A Lư i, p Th o Long (Th a Thiên Hu ); Phú Ninh (Qu ng Nam); h ng Tròn; nh Bình (Bình nh); công trình sau thu i n sông Hinh (Phú Yên); h Su i D u; h Sông S t, h Sông Trâu, h Tân Giang (Ninh Thu n), d án tư i Phan Rí - Phan Thi t, ki n c hoá kênh Sông Quao, h Lòng Sông (Bình Thu n). - Các d án xây d ng m i huy ng v n trong nư c b ng hình th c trái phi u Chính ph và v n ngân sách Nhà nư c : h B n M ng (Ngh An); h Rào á (Qu ng Bình); h T Tr ch (Th a Thiên Hu ); h ng Ti n (Qu ng Nam); h Nư c Trong (Qu ng Ngãi); h th ng tư i Văn Phong (Bình nh), h M Lâm (Phú Yên), h Hoa Sơn, h Tà R c (Khánh Hoà), h Tân M (Ninh Thu n), h Tà Pao, h Sông Móng (Bình Thu n). Các d án xây d ng kè ch ng s t l b sông, ch ng b i l p c a sông, ven bi n và xói l b bi n. c) B Thu s n ph i h p v i các a phương trong vùng qu n lý th c hi n úng ti n và có hi u qu các d án u tư ang th c hi n và chuy n ti p : Trung tâm gi ng h i s n qu c gia mi n Trung, các Trung tâm s n xu t và ki m nh gi ng thu s n t p trung trong vùng, phân vi n nghiên c u thu s n B c Trung B , d án thông tin liên l c ph c v cho tàu thuy n khai thác h i s n t i ngư trư ng tr ng i m, d án xây d ng Trung tâm quan tr c, c nh báo môi trư ng, phòng ng a d ch b nh thu s n, d án xây d ng ch cá u m i, khu d ch v h u c n ngh cá, các khu neo u phòng tránh trú bão vùng, các khu b o t n bi n. d) B Xây d ng ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và các a phương t ng h p, xu t danh m c các chương trình, d án v nâng c p và xây d ng m i các công trình c p nư c s n xu t và sinh ho t cho dân cư ư c ưu tiên b trí các ngu n v n th c hi n. ) B Công nghi p ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan và các a phương lu n ch ng kh thi d án u tư xây d ng h th ng truy n t i i n qu c gia. Xây d ng h th ng i n cho các huy n o, xã o. e) B Bưu chính, Vi n thông ch trì ôn c và giám sát th c hi n các d án u tư phát tri n h th ng bưu chính, vi n thông, m b o truy n d n liên t nh thông su t và d ch v Internet n các trung tâm thành ph , th xã và th tr n; áp ng nhu c u thông tin liên l c t i t t c các xã. g) T ng c c Du l ch ph i h p v i các a phương trong vùng tri n khai xây d ng các khu du l ch; qu n lý th c hi n úng ti n và có hi u qu các d án u tư h t ng du l ch theo k ho ch n năm 2010. - Xác nh th t ưu tiên u tư, ôn c th c hi n các ho t ng chuNn b u tư và tri n khai úng ti n các d án xây d ng các khu, tuy n du l ch t ng h p như : S m Sơn - Lam Sơn; Kim Liên - C a Lò; Phong Nha - K Bàng; Vĩnh M c - Hi n Lương - Khe Sanh; Hu - C nh Dương - H i Vân - Non Nư c; H i An - M Sơn; Văn Phong -
 8. i Lãnh; Nha Trang; Hàm Tân - Mũi Né: h th ng Tháp Chàm t Qu ng Nam n Bình Thu n cùng v i nhi u khu du l ch chuyên khác. h) B Thương m i ph i h p v i các a phương trong vùng nghiên c u xu t các d án k t c u h t ng thương m i ngh nhà nư c h tr u tư, bao g m các d án xây d ng, c i t o ch t i các khu v c c a khNu, các a phương biên gi i. i) B K ho ch và u tư ph i h p v i các B , ngành và các a phương trong vùng b trí v n t p trung xây d ng cơ s h t ng các khu kinh t , khu kinh t c a khNu (trong ó có các kho ngo i quan) có kim ng ch xu t nh p khNu hàng hoá l n, phát tri n các d ch v tài chính, ngân hàng, xu t nh p khNu, bưu chính, vi n thông tăng ngu n thu ngân sách và th c hi n chuy n d ch cơ c u kinh t c a vùng. k) B Qu c phòng tri n khai xây d ng tuy n ư ng Trư ng Sơn ông theo úng ti n và úng quy nh xây d ng cơ b n hi n hành. 2. K t c u h t ng xã h i và b trí dân cư. a) B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các a phương vùng th c hi n các d án phát tri n m ng lư i các trư ng cao ng, trung h c chuyên nghi p c a vùng theo quy ho ch; u tư nâng c p cơ s v t ch t các trư ng i h c vùng. S p x p u tư xây d ng theo th t ưu tiên và có k ho ch tri n khai c th . Ph i h p v i các a phương trong vùng th c hi n chương trình kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà cho giáo viên t i các xã c bi t khó khăn, biên gi i, h i o; xây d ng m ng lư i trư ng h c, nh t là m ng lư i trư ng m m non, trư ng dân t c n i trú và các trung tâm hư ng nghi p d y ngh các huy n mi n núi, h i o. b) B Y t ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ti p t c u tư xây d ng và phát tri n các trung tâm y t chuyên sâu c p vùng k thu t cao t i Hu và à N ng; xây d ng án phát tri n trung tâm y t vùng Vinh, Nha Trang; xây d ng án t ng th nâng c p các b nh vi n tuy n t nh, b nh vi n a khoa huy n và tr m y t xã. c) B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i B Công an, B K ho ch và u tư và các a phương trong vùng tri n khai các d án u tư xây d ng cơ s h t ng xã h i c a các xã c bi t khó khăn, các xã biên gi i, k t c u h t ng các tuy n dân cư, các trung tâm c m xã d c tuy n biên gi i Vi t - Lào m b o n nh các nhu c u s n xu t và sinh ho t c a nhân dân g n v i nhi m v b o v an ninh - qu c phòng. d) B Văn hoá - Thông tin ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan và các a phương trong vùng th c hi n d án xây d ng h th ng thi t ch văn hoá - thông tin cơ s , b o t n phát tri n văn hoá - thông tin vùng dân t c thi u s , vùng B c Trung B và duyên h i Trung B . ) B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u trình Chính ph h tr t ngân sách Trung ương u tư các d án trư ng d y ngh các a phương, trư ng ào t o giáo viên d y ngh khu v c; u tư, nâng c p trư ng Cao ng Sư ph m k thu t Vinh thành trư ng i h c Sư ph m k thu t; h tr u tư cơ s ch a tr , cai nghi n ph c h i cho các t nh trong vùng.
 9. III. Xây d ng k ho ch th c hi n giai o n 2006 - 2010 c a ngành và a phương trong lĩnh v c phát tri n các ngành s n phNm ch y u c a vùng. Chương trình u tư 5 năm (2006 - 2010) i v i vùng B c Trung B và duyên h i Trung B hư ng vào m c tiêu thúc Ny nhanh chóng vi c chuy n i cơ c u s n xu t, cơ c u s n phNm trong các ngành kinh t , t p trung vào các s n phNm thu i n, xi măng, thép, l c d u và d ch v du l ch và các s n phNm nông, lâm, ngư nghi p. 1. B Công nghi p ph i h p v i các ch u tư, các a phương l p k ho ch, xây d ng gi i pháp v v n và cơ ch ph i h p th c hi n các d án xây d ng khu liên h p luy n kim t i Th ch Khê, t nh Hà T nh. B Công nghi p ch trì, ph i h p v i các B , ngành và các a phương liên quan xây d ng các gi i pháp, cơ ch , chính sách huy ng v n, c bi t là t các ngu n v n ngoài nhà nư c các công trình trong th i kỳ 2005 - 2010 tri n khai theo ti n ra, trong ó quan tr ng nh t là: - Th c hi n các d án u tư chuy n ti p. V thu i n như thu i n Nh n H c và B n C c, B n V (Ngh An), Qu ng Tr (Qu ng Tr ), Bình i n (Th a Thiên Hu ), A Vương1, Sông Tranh 2 (Qu ng Nam), i Ninh, B c Bình (Bình Thu n), Thư ng Kon Tum (Qu ng Ngãi), Sông Ba H (Phú Yên). Các công trình khác như Nhà máy bia Hà N i - Qu ng Bình (Qu ng Bình), Nhà máy bia (Vĩnh Phúc), Nhà máy b t gi y Thanh Hoá (Thanh Hoá). - Các d án u tư kh i công m i. V i n như nhi t i n Nghi Sơn (Thanh Hoá), Nông Sơn (Qu ng Nam); thu i n C a t (Thanh Hóa), Thác Mu i (Ngh An), Sông Côn 2 (Qu ng Nam), ak Rinh (Qu ng Ngãi), An Khê Kanak (Bình nh), Ea Krông Năng (Phú Yên), La Ngâu, an Sách (Bình Thu n). Các công trình khác như nhà máy s n xu t l p ôtô radian ( à N ng), d án s n xu t PP, PE (Qu ng Ngãi); Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t (Qu ng Ngãi), Nhà máy l c d u s 2 (Thành Hoá); Nhà máy cán nóng thép t m (mi n Trung), m Th ch Khê và liên h p luy n kim (Hà Tĩnh); Nhà máy ch bi n pigment (TiO2) (Hà Tĩnh); Nhà máy cán thép dài ( à N ng); Nhà máy l p ráp và s n xu t linh ki n ô tô Kamaz (Qu ng Nam). - Ph i h p v i các B , ngành liên quan tích c c tri n khai d án Nhà máy l c d u Dung Qu t, ph n u ưa Nhà máy v n hành vào cu i năm 2008, u năm 2009, ng th i tích c c tìm i tác liên doanh ho c 100% v n xây d ng liên h p l c hoá d u Nghi Sơn (Thanh Hóa). 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i các B , ngành liên quan và các a phương trong vùng khNn trương xây d ng d án s n xu t s n phNm ch l c như phát tri n cây công nghi p ng n ngày, cây cao su, cây i u, chăn nuôi bò th t, phát tri n khoanh nuôi, t p trung u tư tr ng r ng phòng h . L p k ho ch tr ng r ng s n xu t và có các chính sách huy ng các thành ph n kinh t tham gia tr ng và b o v r ng, g n v i công nghi p ch bi n g . 3. B Xây d ng ch trì, ph i h p v i các ch u tư, các a phương Ny nhanh ti n xây d ng và th c hi n úng ti n và có hi u qu các d án u tư theo k ho ch n năm 2010 các d án u tư chuy n ti p như dây chuy n 3 xi măng B m Sơn (Thanh Hóa), xi măng Sông Gianh (Qu ng Bình), xi măng Th ch Mĩ (Qu ng Nam).
 10. ng th i ph i h p v i các B , ngành và các a phương có liên quan l p k ho ch phát tri n thêm m t s nhà máy xi măng m i như xi măng Nghi Sơn 2 (Thanh Hóa), xi măng ông Lâm (Th a Thiên Hu ). Ph i h p v i các B , ngành và các a phương xây d ng các gi i pháp, cơ ch , chính sách huy ng v n c bi t là t các ngu n v n trong và ngoài nhà nư c l p k ho ch tri n khai chuy n i các nhà máy xi măng lò ng sang công ngh lò quay. 4. Các B , ngành xây d ng k ho ch nh hư ng và gi i pháp phát tri n các s n phNm d ch v theo ch c năng qu n lý c a t ng B , ngành; t p trung vào các s n phNm d ch v v n t i hàng không, v n t i bi n, v n t i b ng ư ng b ; vi n thông, tài chính, ngân hàng, các d ch v ng d ng công ngh thông tin và Internet; d ch v ng d ng ti n b k thu t, d ch v khuy n công, khuy n nông, khuy n lâm, khuyên ngư. IV. Hoàn thi n cơ ch , chính sách, khung kh th ch v qu n lý và i u hành th c hi n Ngh quy t s 39/NQ-TW th ng nh t ch o và i u hành có hi u q a các ho t ng c a Chương trình hành ng, i u c t y u quy t nh thành công là hoàn thi n cơ ch , chính sách, khung kh th ch v qu n lý và i u hành th c hi n Ngh quy t s 39-NQ/TW, huy ng ngu n l c và xây d ng cho ư c h th ng chính tr trong s ch, v ng m nh và i ngũ cán b qu n lý và i u hành linh ho t, có năng l c. C th Chính ph giao nhi m v như sau: 1. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và các a phương trong vùng xu t các khung cơ ch , chính sách c thù c th cho c vùng và riêng cho vùng kinh t tr ng i m, trình Chính ph trong quý IV năm 2005 : - Tính toán cân i ngu n v n và xu t v i Chính ph v cơ ch chính sách ưu tiên h tr v v n th c hi n và ưa vào k ho ch u tư th i kỳ 2006 - 2010. Cơ ch , chính sách qu n lý và phân b h p lý ngu n v n ngân sách cho các a phương th c hi n các m c tiêu c a Ngh quy t s 39/NQ-TW. - Chính sách ưu ãi c bi t thu hút v n u tư, c bi t là thu hút v n u tư nư c ngoài và v n ng xúc ti n u tư vào s n xu t công nghi p, phát tri n d ch v , du l ch vào khu khuy n khích và phát tri n thương m i Chân Mây, khu kinh t m Chu Lai, khu kinh t t ng h p Dung Qu t, Nhơn H i, Văn Phong, các khu công nghi p, khu kinh t c a khNu. - Cơ ch , chính sách ào t o ngu n nhân l c. - Cơ ch , chính sách liên k t trong vùng, gi a vùng kinh t tr ng i m và ngoài vùng kinh t tr ng i m, h p tác liên k t v i các vùng khác. 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các B , ngành nghiên c u xây d ng trình Chính ph trong quý IV năm 2005 v cơ ch , chính sách ưu ãi v tài chính i v i vùng n năm 2010. 3. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì, ph i h p v i các B , ngành nghiên c u, t p trung vào rà soát, ch nh s a tháo g khó khăn trong u tư, tín d ng i v i vùng.
 11. 4. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, nghiên c u và xu t v i Chính ph các chính sách khuy n khích phát tri n s n xu t gi ng cây tr ng, v t nuôi có năng su t, ch t lư ng cao thích nghi v i i u ki n sinh thái c a vùng. 5. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan nghiên c u xu t và trình Chính ph trong quý IV năm 2005: - Cơ ch chính sách trong u tư phát tri n và h p tác ph i h p s d ng có hi u qu các c ng bi n khu v c B c Trung B và duyên h i Trung B . - Phương th c v n t i ư ng b và v n t i a phương th c trong khu v c ASEAN. 6. B Thương m i ch trì xây d ng, xu t các gi i pháp, cơ ch , chính sách và trình Chính ph v phương th c tiêu th nông s n, phát tri n th trư ng và hoàn thi n cơ ch ho t ng c a ngành thương m i vùng. 7. B Khoa h c và Công ngh ch trì nghiên c u xây d ng, xu t và trình Chính ph trong quý III năm 2005 v cơ ch , chính sách c bi t ưu ãi và khuy n khích u tư nghiên c u ng d ng, chuy n giao thành t u khoa h c, công ngh , d ch v tư v n khoa h c công ngh trong s n xu t, kinh doanh t i vùng.' 8. B Y t ch trì, nghiên c u xây d ng, xu t và trình Chính ph trong quý III năm 2005 v chính sách h tr u tư cho Qu khám ch a b nh ngư i nghèo và tăng cư ng k t h p Quân - Dân y trong chăm sóc và b o v s c kho nhân dân t i các huy n mi n núi, h i o, biên gi i phía Tây c a các t nh trong vùng. 9. B N i v ch trì, ph i h p v i B Tài chính nghiên c u xu t và trình Chính ph trong quý IV năm 2005 v chính sách ưu tiên c bi t trong b i dư ng, ào t o cán b , công ch c cơ s a phương là vùng cao, vùng biên gi i, vùng các xã c bi t khó khăn; cán b là ngư i dân t c thi u s . Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nghiên c u xây d ng k ho ch v ki n toàn t ch c b máy cơ quan hành chính các c p ư c quy nh trong Lu t T ch c Chính ph năm 2001, Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân năm 2003 t nay n năm 2010 theo tinh th n c i cách hành chính trong vi c th c hi n Ngh quy t s 39-NQ/TW c a B Chính tr v phát tri n vùng B c Trung B và duyên h i Trung B . 10. B Công an ch trì, ph i h p v i các B , ngành, các a phương trong vùng xây d ng và t ch c tri n khai công tác m b o an ninh, tr t t ph c v phát tri n kinh t - xã h i vùng B c Trung B và duyên h i Trung B n năm 2010, trình Chính ph trong quý II năm 2005. T p trung xây d ng và tri n khai công tác m b o an ninh i v i m t s lĩnh v c, a bàn tr ng i m như: i v i chương trình phát tri n kinh t bi n; i v i các t nh có biên gi i giáp Lào; v i các t nh có các d án tr ng i m, thu hút nhi u v n u tư nư c ngoài; v i các t nh ph c n Tây Nguyên; v i các t nh tr ng i m v tôn giáo và các t nh t p trung ng bào dân t c Chăm. Cơ ch ph i h p gi a B Công an v i các ngành, a phương trong vi c tìm ch n i tác, thNm nh các i tác nư c ngoài tham gia u tư kinh t vùng. Chính sách và cơ ch qu n lý nâng cao hi u qu công tác phòng và ch ng các t n n ma tuý, m i dâm và buôn bán ph n qua biên gi i, buôn bán ti n gi , v n chuy n và buôn bán vũ khí qua biên gi i.
 12. Ch trì, ph i h p v i B N i v , U ban nhân dân các t nh ph i h p l c lư ng và c ng c chính quy n cơ s x lý, ngăn ch n các ho t ng nh hư ng n an ninh, tr t t an toàn xã h i. 11. B Tư pháp rà soát l i h th ng văn b n pháp lu t và cơ ch i u hành, chính sách ưu tiên phát tri n vùng khó khăn trong các lĩnh v c u tư, phân b và qu n lý s d ng v n u tư c a Nhà nư c, nh hư ng th trư ng và h tr v khoa h c và công ngh cho phát tri n, xoá ói gi m nghèo và m b o an ninh qu c phòng vùng. 12. B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u trình Chính ph v cơ ch , chính sách c thù cho phát tri n d y ngh , t o vi c làm, xoá ói gi m nghèo, an sinh xã h i và cai nghi n ph c h i cho các t nh vùng B c Trung B và duyên h i Trung B . 13. B Văn hoá - Thông tin ch trì, xu t b sung chính sách t ch c ho t ng và hư ng th văn hoá - thông tin vùng B c Trung B và duyên h i Trung B . 14. B Thu s n ch trì xu t chính sách phát tri n ngu n nhân l c, cơ ch chính sách qu n lý các c ng cá, ch cá u m i, h th ng thông tin ngh cá, nơi neo u tránh trú bão cho tàu thuy n, vùng nuôi tr ng thu s n t p trung, vùng gi ng t p trung, chính sách qu n lý ch t lư ng s n phNm thu s n ch bi n, chính sách khuy n khích phát tri n s n xu t thu s n vùng bãi ngang ven bi n, h i o và chính sách nuôi tr ng thu s n trên bi n. V. Thông tin tuyên truy n v Ngh quy t Văn phòng Chính ph ph i h p v i Ban Tư tư ng - Văn hóa Trung ương, Ban Kinh t Trung ương, các B , ngành và các a phương trong vùng ph i h p v i ài Ti ng nói Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam và các ài phát thanh - truy n hình các a phương, t ch c ph bi n r ng rãi v Ngh quy t s 39-NQ/TW c a B Chính tr và Chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t c a Chính ph , các quy ho ch, k ho ch và các chương trình tr ng i m c n tri n khai trên a bàn vùng t i các t ch c ng, oàn th , các t ng l p nhân dân, c bi t là i v i i ngũ doanh nhân…. B. T CH C TRI N KHAI TH C HI N Căn c vào Chương trình hành ng c a Chính ph , các ngành, các a phương xây d ng k ho ch th c hi n các nhi m v thu c trách nhi m qu n lý ư c giao trên cơ s rà soát, i u ch nh, b sung các quy ho ch ã có, xác nh các d án, án, chương trình ưu tiên, các ngu n l c c n huy ng, nh ng chính sách c n i u ch nh ho c ban hành b sung và k ho ch u tư, th i gian th c hi n và hoàn thành các nhi m v t nay n năm 2010. 1. Trên cơ s ti p t c c th hóa v th c hi n nh ng n i dung ch y u ư c nêu ra trong Chương trình hành ng c a Chính ph , theo ch c năng, nhi m v ã ư c phân công, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c ti p ch o xây d ng Chương trình hành ng c a B , ngành, a phương mình; th c hi n các án, d án, b sung và hoàn thi n cơ ch , chính sách và b máy theo s phân công c a Chính ph .
 13. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các a phương thu c vùng B c Trung B và duyên h i Trung B t p trung ch o, tăng cư ng ki m tra, ôn c vi c th c hi n các nhi m v ã nêu trong Chương trình hành ng, k p th i xu t các gi i pháp, chính sách phù h p v i tình hình c th và báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình th c hi n Chương trình hành ng này. 3. Các B , ngành ư c phân công ch trì th c hi n các Chương trình, d án, án, xây d ng chính sách ch ng ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c nghiên c u, xây d ng và báo cáo k t qu úng theo ti n th i gian ã quy nh t i các phiên h p thư ng kỳ c a Chính ph . 4. Trên cơ s quy ho ch c a các ngành, lĩnh v c ã ư c phê duy t, giao B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Chính ph các gi i pháp c th v cơ ch , chính sách, v v n u tư... tri n khai th c hi n ngay trong k ho ch 5 năm 2006 - 2010. Phan Văn Kh i (Đã ký) PH L C DANH M C CÁC D ÁN U TƯ K T C U H T NG CH Y U C A VÙNG B C TRUNG B VÀ DUYÊN H I TRUNG B N NĂM 2010 ơn v : t ng TT Danh a Năng l c Th i T ng ãb D Ngu n m c i m thi t k gian m c trí v n ki n v n KC - u tư h t năm 2005 - xây HT 2004 2010 d ng THU L I I Các d án chuy n ti p 1 H Thanh T86862 2003- 2.417 190,5 2226,7 Trái C a Hoá 2010 phi u CP t 2 ò Hà NM+T6671 2001- 135 26,5 108,5 Trái i m Tĩnh 2004 phi u CP 3 H Th a T1300 1994- 180,6 164 16,6 V n Tru i Thiên 2006 ngân
 14. Hu sách 4 H ái Qu ng T1041 1999- 40.333 39,485 0.848 V n T Tr 2004 ngân sách 5 p Th a NM+CN 2001- 112 58 54 Trái Th o Thiên 2005 phi u CP Long Hu 6 H Phú T1500 1998- 60.432 47.497 12.935 V n ng Yên 2006 ngân Tròn sách 7 H Bình T15000 2002- 580 112 468 Trái nh nh 2007 phi u CP Bình 8 Công Phú T4100 1999- 109.631 22.297 87.334 V n trình Yên 2006 ngân sau T sách sông Hinh 9 H Khánh T3700 1999- 144 112 32 Trái Su i Hoà 2004 phi u CP D u 10 H Ninh T4000 2003- 123 20 103 Trái ch a Thu n 2006 phi u CP nư c Sông S t 11 H Sông Trâu 12 H Ninh T3000 1995- 148.143 143.617 4.526 V n Tân Thu n 2003 ngân Giang sách 13 D án Bình T23000 2004- 743 18 725 V n vay tư i Thu n 2010 JBIC+NS Phan Rí - Phan Thi t 14 KCH Bình T8120 2000- 40,8 25,8 15 V n kênh Thu n 2006 ngân sông sách Qu o
 15. 15 H Bình T4260 1998- 162 136 26 Trái Lòng Thu n 2003 phi u CP Sông II.D ki n kh i công 2005 - 2010 1 H Ngh 2005- 2.600 2.600 Trái B n An 2010 phi u CP M ng 2 H Qu ng 2003- 150 150 Trái Rào Bình 2006 phi u CP á 3 H Qu ng 2004- 1.300 1.300 Trái Nư c Ngãi 2010 phi u CP Trong 4 H Qu ng T450 2005- 28 28 V n Quang Ngãi 2010 ngân Hi n sách 5 H T Th a 2005- 1.081 1.081 V n vay Tr ch T.Hu 2010 JBIC+NS 6 H Bình T450 2005- 28 28 V n Quang nh 2010 ngân Hi n sách 7 H Qu ng T750 2005- 100 100 V n ng Nam 2010 ngân Ti n sách 8 H Bình T28000 2005- 450 450 V n th ng nh 2010 ngân tư i sách Văn Phong 9 H M Phú T1500 2005- 150 150 V n Lâm Yên 2010 ngân sách 10 H Khánh T2200 2005- 147 147 V n Hoa Hoà 2010 ngân Sơn sách 11 H Tà Khánh T2510 2005- 250 250 V n R c Hoà 2010 ngân sách 12 H Khánh Sông Hoà C n
 16. 13 H Ninh T4000 2005- 350 350 V n Tân Thu n 2010 ngân M sách 14 H Tà Bình T32000 2005- 1.500 1.500 V n Pao Thu n 2010 ngân sách 15 H Bình T4800 2005- 230 230 V n Sông Thu n 2010 ngân Móng sách Các d án ch ng s t l b sông, b bi n 1 Kè bi n Thanh 3.6km 2004- 30.2 30 Ninh Hoá 2006 Phú, H u L c 2 ê, kè Thanh 2.7km 2004- 60.4 13 47 h u Hoá 2006 sông Mã t Hàm R ng n B n Ng 3 ê Ngh 4.4km 2004- 14.4 5 10 Quỳnh An 2005 L c 4 ê Ngh 2004- 40 5 35 Kênh An 2006 Th p, Hưng Nguyên 5 Kè ô Ngh 1km 2005- 50 50 Lương An 2006 6 Ch nh Qu ng 2005- 87 87 tr c a Bình 2007 Nh t L - Bàu Tró 7 D án Qu ng 2004- 25 6 19 di dân Tr 2006 vùng lũ
 17. H i Lăng 8 Kè H i Th a 2005- 120 120 Dương Thiên 2007 - Thu n Hu An 9 Kè Qu ng 2004- 60 5 55 Tam Nam 2007 Thanh KHU NEO U TRÚ BÃO 1 Khu Bình 2002- 17,9 10 7,9 CT trú neo u nh 2003 bão trú bão Tam Quan 2 Nâng Ninh 1000 tàu 2004- 27.6 3 24.6 c p Thu n 2005 c ng cá Cà Ná 3 Khu à 600 tàu 2002- 66.46 50 16.46 CT trú neo u N ng 2004 bão trú bão Th Quang 4 Khu Qu ng 1000 tàu 2002- 21.6 11.6 10 CT trú neo u Bình 2004 bão trú bão Hòn La 5 Khu Qu ng 700 tàu 2003- 76.76 13.76 63 CT bi n neo u Tr 2006 ông trú bão C a Tùng 6 Khu Thanh 2004- 39.25 2 37.25 CT trú neo u Hoá 2006 bão trú bão L ch H i THU I N D án chuy n ti p
 18. 1 Thu Ngh 32MW 3003- 404 i n An 2006 Nh n H c và B n C c 2 Thu Ngh 300MW 2004- 4800 i n An 2008 B nV 3 Thu Qu ng 64MW 2003- 1409 i n Tr 2007 Qu ng Tr 4 Thu Th a 20MW 2004- 200 i n Thiên 2006 Bình Hu i n 5 Thu Qu ng 210MW 2003- 3900 i nA Nam 2007 Vương 1 6 Thu Qu ng 120MW 2004- 1900 i n Nam 2009 Sông Tranh 2 7 Thu Bình 300MW 2003- 4585 i n Thu n 2008 i Ninh 8 Thu Bình 35MW 2004- 480 i n Thu n 2006 B c Bình 9 Thu Quãng 110MW 2005- 2000 i n Ngãi 2011 Thư ng Kon Tum 10 Thu Phú 250MW 2004- 3414 i n Yên 2011 sông Ba H Kh i công m i
 19. 1 Nhi t Thanh 600MW 2010 9500 i n Hoá Nghi Sơn 2 Nhi t Thanh 97MW 2008 1580 i n Hoá C a t 3 Thu Ngh 53MW 2007 1000 i n An Thác Mu i 4 Thu Qu ng 70MW 2010 1000 i n Nam Sông Côn 2 5 Thu Qu ng 100MW 2007 1600 i n Ngãi Dak Rinh 6 Thu Bình 163MW 2009 2300 i n An nh Khê Kanak 7 Thu Bình 38MW 2006 480 i n La Thu n Ngâu 8 Thu Bình 6MW 2007 100 i n Thu n an Sách H t ng Du l ch 1 ư ng Hà 9055m 2005- 82,3 giao Tĩnh 2006 thông n ib khu du l ch Xuân Thành 2 ư ng Hà 78,3 tr c Tĩnh chính
 20. trung tâm khu du l ch Thiên C m 3 Xây Qu ng 25000m 53,4 d ng cơ Bình s h t ng khu du l ch Phong Nha - K Bàng 4 Nâng Th a 2004- 30 c pm Thiên 2006 r ng Hu ư ng lên B ch Mã 5 ư ng Th a 2003- 170 du l ch Thiên 2006 ven Hu bi n C nh Dương 6 ư ng Qu ng 2002- 150 du l ch Nam 2005 thanh niên ven bi n 7 Cơ s Phú 2003- 19,8 h t ng Yên 2005 khu du l ch èo C - Vũng Rô - Hoà Tân 8 ư ng Phú 2004- 37,3 Long Yên 2005 Thu -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản