Quyết định số 113/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
5
download

Quyết định số 113/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 113/2008/QĐ-BNN về việc sửa đổi nội dung một số thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27 tháng 3 năm 2008 và một thuốc bổ sung vào Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-BNN ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 113/2008/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 113/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I N I DUNG M T S THU C TRONG DANH M C THU C BVTV Ư C PHÉP S D NG BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 49/2008/Q -BNN NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2008 VÀ M T THU C B SUNG VÀO DANH M C THU C BVTV Ư C PHÉP S D NG, BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 93/2008/Q -BNN NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2008 C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 08 tháng 8 năm 2001; Căn c vào Quy nh v Qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Quy t nh s 89/2006/Q -BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo ngh c a C c trư ng C c B o v Th c v t, QUY T NNH i u 1. S a i n i dung m t s thu c trong Danh m c thu c BVTV ư c phép s d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 49/2008/Q -BNN ngày 27 tháng 3 năm 2008 và m t thu c b sung vào Danh m c thu c BVTV ư c phép s d ng, ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2008/Q -BNN ngày 18 tháng 9 năm 2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (có danh m c kèm theo). i u 2. Vi c xu t khNu, nh p khNu các lo i thu c b o v th c v t ban hành kèm theo quy t nh này ư c th c hi n theo Qui nh v xu t khNu, nh p khNu hàng hoá ư c ban hành kèm theo Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 c a Chính ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 4. C c trư ng C c B o v th c v t, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng N I DUNG S A I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 113/2008/Q -BNN ngày 28 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) 1. S a i tên t ch c xin ăng ký. Tên thương Tên ho t TT V trí ã in S a il i ph m ch t 1. Pesta 2SL, Eucalyptol Hàng th 7 t trên Công ty Công ty 5SL xu ng, trang 63, Danh CP Nông TNHH CNSH m c ban hành kèm theo nghi p Kh i Hoàn Quy t nh s Thiên An 49/2008/Q -BNN ngày 27-3-2008 2. S a i tên thương ph m TT Tên ho t ch t V trí ã in S a il i 1. Saponin 5% + Hàng th 2 t dư i lên, trang 180, Minhoc 5.6 H Dietoc 5.6 H Cafein 0.5% + Danh m c ban hành kèm theo Azadirachtin Quy t nh s 49/2008/Q -BNN 0.1% ngày 27-3-2008 2. Dinotefuran - Hàng th 8 t trên xu ng, trang New-osin Chat 20WP 52, Danh m c ban hành kèm theo 20WP Quy t nh s 49/2008/Q -BNN ngày 27-3-2008 - Hàng th 2 t trên xu ng, trang 2, Danh m c ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2008/Q -BNN ngày 18-9-2008. 3. Validamycin Hàng th 7 t dư i lên, trang 137, Htponesta Valigreen Danh m c ban hành kèm theo 30SL, 50SL, 30SL, 50SL, Quy t nh s 49/2008/Q -BNN 50WP, 100WP 50WP, ngày 27-3-2008. 100WP 4. Fipronil Hàng th 3 t trên xu ng, trang Superfasti Regrant
  3. 70, Danh m c ban hành kèm theo 800WG 800WG Quy t nh s 49/2008/Q -BNN ngày 27-3-2008.
Đồng bộ tài khoản