Quyết định số 1133/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 1133/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1133/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1133/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1133/2004/Q -TTG Hà N i, ngày 25 tháng 10 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG TRUNG TÂM H I NGHN QU C GIA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng 16/2003/QH11 ngày 12 tháng 10 năm 2003; Căn c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ã ư c s a i, b sung t i Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph ; Xét ngh c a B Xây d ng (t trình s 71/TTr-BXD ngày 12 tháng 10 năm 2004); ý ki n c a B K ho ch và u tư (công văn s 6110 BKH/T &GS T ngày 24 tháng 9 năm 2004), B Tài chính (công văn s 10650/TC- T ngày 21 tháng 9 năm 2004), B Công an (công văn s 1509/CV-BCA (V11) ngày 07 tháng 9 năm 2004), B Văn hoá - Thông tin (công văn s 3296/VHTT-VP ngày 10 tháng 9 năm 2004), B Tài nguyên và Môi trư ng (công văn s 3290/BTNMT-T ngày 13 tháng 9 năm 2004) và y ban nhân dân thành ph Hà N i (công văn s 3369/UB-KH& T ngày 20 tháng 9 năm 2004), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t D án u tư xây d ng Trung tâm H i ngh Qu c gia v i n i dung chính sau ây: 1. Tên d án: D án u tư xây d ng Trung tâm H i ngh Qu c gia. 2. Ch u tư: B Xây d ng. 3. a i m và di n tích s d ng t: di n tích kho ng 64 ha t i xã M Trì, huy n T Liêm và phư ng Trung Hoà, qu n C u Gi y, thành ph Hà N i. 4. M c tiêu u tư d án: Xây d ng Trung tâm H i ngh Qu c gia v i quy mô, hình th c tương x ng, c nh quan ki n trúc hài hoà, h t ng k thu t ng b , trang thi t b , ti n nghi s d ng hi n i, phù h p theo tiêu chuNn qu c t , t ch c i h i, các h i ngh l n c a ng, Nhà nư c, các t ch c chính tr , xã h i; các h i ngh qu c t ; các ho t ng chính tr , văn hoá, xã h i, kinh t , thương m i có ý nghĩa quan tr ng qu c gia và qu c t ; h i
  2. ch , tri n lãm trong nhà và ngoài tr i trong th i gian không có h i ngh qu c gia, qu c t l n. 5. N i dung và quy mô u tư d án: D án u tư xây d ng Trung tâm H i ngh Qu c gia g m các công trình chính sau ây: - Công trình Trung tâm H i ngh Qu c gia có di n tích sàn kho ng 60.000m2; trong ó phòng h p chính có quy mô kho ng 3.800 ch . - Các công trình ph tr , ki n trúc c nh quan tương x ng v i Trung tâm H i ngh Qu c gia; qu ng trư ng và bãi xe ng m; sân vư n, cây xanh, m t nư c, ư ng giao thông n i b và h th ng h t ng k thu t trên toàn b di n tích kho ng 64 ha. - ư ng giao thông ô th phía Tây và phía B c khu t 64 ha. - Trung tâm H i ngh Qu c gia là công trình ch th , n m trên di n tích 30 ha. 6. C p công trình: c p c bi t (trên c p 1 theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam). 7. T ng m c u tư: T ng m c u tư D án kho ng 4.281,2 t VN (theo giá quý III năm 2004, t giá 1 USD = 15.740 VN ,1 EUR = 19.180 VN ), v i cơ c u chính như sau: a) Chi phí gi i phóng m t b ng toàn b khu t 64 ha: 170,1 t VN . b) Toà nhà Trung tâm H i ngh Qu c gia: 2.648,9 t VN , bao g m : - Chi phí xây l p: 1.917,8 t VN , trong ó giá tr nh p khNu 881,8 t VN . - Chi phí thi t b và n i th t: 731,1 t VN , trong ó giá tr nh p khNu 651,8 t VN . c) Các h ng m c h t ng k thu t ngoài Toà nhà Trung tâm H i ngh Qu c gia (g m c gara ng m): 780,1 t VN , bao g m: - Chi phí xây l p: 735 t VN . - Chi phí thi t b : 45,1 t VN . d) Chi phí khác: 478,2 t VN . ) D phòng phí: 203,9 t VN . T ng s giá tr nh p khNu c a D án là 1.579,9 t VN , trong ó thu nh p khNu là 282,2 t VN . V n nh p khNu ư c xác nh chính th c sau khi phê duy t t ng d toán nhưng không vư t quá m c phê duy t t i Quy t nh này.
  3. 8. Ngu n v n: ngân sách nhà nư c. 9. Phương th c th c hi n d án: Theo Quy ch qu n lý u tư và xây d ng. 10. Hình th c qu n lý th c hi n d án: Ch u tư tr c ti p qu n lý. 11. Th i gian th c hi n d án: Công trình Trung tâm H i ngh Qu c gia, các h ng m c công trình ph tr , qu ng trư ng, bãi xe ng m, sân vư n, cây xanh, ư ng n i b , h th ng h t ng k thu t trên ph m vi 64 ha và ư ng ô th phía Tây, phía B c khu t : th c hi n t năm 2004 n h t năm 2006; trong ó công trình Trung tâm H i ngh Qu c gia hoàn thành vào cu i tháng 9 năm 2006. i u 2. Giao các B , ngành, a phương liên quan t ch c th c hi n các nhi m v chính sau ây: 1. Giao B Xây d ng ch trì th c hi n các bư c ti p theo, theo trình t qu n lý u tư xây d ng công trình, m b o ti n , kh i lư ng, ch t lư ng và ti t ki m v i giá thành h p lý; qu n lý ki n trúc, quy ho ch theo Quy ho ch chi ti t khu v c xây d ng Trung tâm H i ngh Qu c gia ã ư c B Trư ng B Xây d ng phê duy t (bao g m Trung tâm H i ngh Qu c gia, B o tàng Hà N i và t h p khách s n 5 sao); ch trì t ch c v n ng các nhà u tư xây d ng t h p khách s n 5 sao và các d ch v khác; ch o T h p nhà th u khNn trương tri n khai công tác chuNn b kh i công D án vào quý IV năm 2004. 2. Giao B K ho ch và u tư, B Tài chính cân i v n u tư xây d ng D án trong k ho ch ngân sách hàng năm, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét. 3. Giao y ban nhân dân thành ph Hà N i ph i h p v i B Xây d ng t ch c th c hi n công tác n bù, gi i phóng m t b ng theo quy ho ch, k ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t; i u ch nh quy ho ch h th ng thoát nư c khu v c ư ng vành ai 3 và ư ng Láng - Hoà L c, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 4. Giao Văn phòng Chính ph qu n lý, s d ng công trình Trung tâm H i ngh Qu c gia sau khi công trình hoàn thành, ưa vào s d ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Ban Ch o nhà nư c D án u tư xây d ng Trung tâm H i ngh Qu c gia; B trư ng các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính, Công an, Văn hoá - Thông tin, Tài nguyên và Môi trư ng, Giao thông v n t i, Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TH TƯ NG CHÍNH PH - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính, Công an, Văn hoá -Thông tin, Tài nguyên và Môi trư ng, Giao thông v n t i,
  4. - Văn phòng Trung ương ng, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Toà án nhân dân t i cao, Phan Văn Kh i - UBND thành ph Hà N i, - H c vi n Hành chính qu c gia, - Công báo, - VPCP: BTCN, TBNC các PCN, BNC, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , Các V KTTH, VX, NC, NN, C c QT-TV, - Lưu: CN (5b), Văn thư.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản