Quyết định số 1133/QĐ-BCT

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 1133/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1133/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chương trình hành động Quốc gia thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Châu Phi của Chính phủ giai đoạn 2008 – 2010 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1133/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1133/Q -BCT Hà N i, ngày 05 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A B CÔNG THƯƠNG TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG QU C GIA THÚC Y QUAN H VI T NAM – CHÂU PHI C A CHÍNH PH GIAI O N 2008 – 2010 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 7869/VPCP-QHQT ngày 17 tháng 11 năm 2008 v vi c th c hi n Chương trình hành ng Qu c gia thúc y quan h Vi t Nam – Châu Phi c a Chính ph giai o n 2008 – 2010; Theo ngh c a V trư ng V Th trư ng Châu Phi, Tây Á, Nam Á, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình hành ng c a B Công Thương th c hi n Chương trình hành ng Qu c gia thúc Ny quan h Vi t Nam – Châu Phi c a Chính ph giai o n 2008 – 2010. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c T p oàn D u khí và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Các B : Ngo i giao, Tài chính, N i v ; - B trư ng và các Th trư ng; - Các V , C c: XTTM, HTQT, NL, XNK; Lê Dương Quang - T p oàn D u khí Vi t Nam; - Website c a B Công Thương; - Lưu: VT, KT4. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A B CÔNG THƯƠNG TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG QU C GIA THÚC Y QUAN H VI T NAM – CHÂU PHI C A CHÍNH PH GIAI O N 2008 – 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1133/Q -BCT ngày 05 tháng 03 năm 2009 c a B trư ng B Công Thương)
  2. I. S C N THI T VÀ TH C TR NG QUAN H THƯƠNG M I VI T NAM – CHÂU PHI 1. S c n thi t Châu Phi n m v phía tây nam i l c Á – Âu, trên tuy n ư ng giao thông qu c t t ông sang tây, n i i Tây Dương v i n Dương, n i châu Á v i châu Âu và Châu M , có ý nghĩa chi n lư c quan tr ng. Châu Phi g m 53 qu c gia v i di n tích 30 tri u km2, dân s trên 967 tri u ngư i (2008), là châu l c l n th ba th gi i. Châu Phi có nhi u ngu n tài nguyên thiên nhiên phong phú v i tr lư ng l n nhưng v n ư c coi là l c a nghèo nh t th gi i. GDP bình quân u ngư i năm 2007 t 1.318 USD, tuy nhiên, m c chênh l ch khá l n gi a các nư c, ch có 20 trong t ng s 53 qu c gia châu Phi có thu nh p bình quân u ngư i trên 1.000 USD/năm. B n n n kinh t : Nam Phi, Angeria, Ni-giê-ri-a và Ai C p chi m t i 50% t ng GDP c a châu Phi và óng góp l n vào tăng trư ng chung c a c châu l c. Theo nh n nh c a IMF g n ây, châu Phi ang giai o n t t nh t c a phát tri n kinh t . Trong khi các nư c công nghi p phát tri n ang ph i i m t v i cơn bão suy thoái kinh t tr m tr ng nh t trong 30 năm qua, châu Phi v n có th hy v ng t m c tăng trư ng GDP 4,9% trong năm 2009, so v i m c tăng bình quân 6% trong nh ng năm v a qua, ang tr thành m t th trư ng y tri n v ng i v i các nhà u tư. M t trong nh ng y u t quan tr ng khi n kinh t châu Phi tăng trư ng m nh trong nh ng năm qua là giá d u và các tài nguyên khác như vàng, b ch kim, qu ng s t … tăng v t. Trong khi kinh t châu Á, châu Âu luôn g p khó khăn vì khan hi m và giá nguyên, nhiên li u tăng cao thì châu Phi thu ư c nhi u l i nhu n nh xu t khNu nguyên li u thô. Do có thu nh p l n t xu t khNu nguyên li u, các nư c châu Phi ã có thêm v n u tư, Ny m nh phát tri n kinh t . Châu l c này ã n nh chính tr hơn trong th i gian g n ây, ngày càng có nhi u nư c châu Phi theo u i ch thuy t ch m d t xung t Ny m nh phát tri n kinh t trong hòa bình. Tr m t vài i m nóng Sô-ma-li, Su- ăng, xu hư ng ch o các nư c châu Phi hi n nay là t p trung thúc Ny tăng trư ng kinh t , ti n b xã h i. ánh giá v tri n v ng kinh t châu Phi trong th i gian t i, nhi u nhà phân tích cho r ng kinh t châu l c này v n duy trì à tăng trư ng m nh, do nhu c u c a th gi i i v i các m t hàng nguyên li u c a châu l c này v n cao. Các d án vi n tr , các chương trình c t gi m n cho châu Phi ti p t c ư c duy trì và góp ph n t o i u ki n kinh t châu Phi phát tri n. 2. Th c tr ng quan h thương m i Vi t Nam – châu Phi th i gian g n ây Vi t Nam ã có quan h ngo i giao v i 48/53 nư c Châu Phi, m 07 cơ quan i di n ngo i giao t i Ai C p, An-giê-ri, Li-bi, Ăng-gô-la, Nam Phi, Tan-da-ni-a, Ma-r c và Ni-giê-ri-a, và 05 thương v t i Ai C p, An-giê-ri, Nam Phi, Ma-r c và Ni-giê-ri-a. Vi t Nam và Châu phi có nhi u i m tương ng, nh t là trong giai o n u tranh giành c l p dân t c. Công cu c i m i và nh ng thành t u phát tri n kinh t c a Vi t Nam ư c nhi u nư c Châu Phi ánh giá cao và mong mu n h c t p kinh nghi m. Nh ng năm g n ây, Vi t Nam và các nư c Châu Phi ã trao i nhi u oàn lãnh o c p cao. Các ho t ng xúc ti n h p tác kinh t , thương m i v i các nư c châu Phi di n ra liên t c. Nh m thúc Ny quan h v i Châu Phi, Di n àn Doanh nghi p Vi t Nam – Châu Phi (10/2004), H i H u ngh và H p tác Vi t Nam – Châu Phi và Vi n Nghiên c u Châu Phi - Trung ông (11/2004) ã ư c thành l p. Th trư ng Châu Phi v i dân s l n, các qu c gia châu Phi u là nh ng nư c ang ho c ch m phát tri n nên nhu c u nh p khNu c a Châu Phi r t l n, g n 200 t USD/năm. Cơ c u nh p khNu a d ng, nhìn chung phù h p v i cơ c u xu t khNu c a Vi t Nam như máy móc thi t b ph c v s n xu t, các s n phNm i n, i n t , cơ khí, các s n phNm công ngh cao n các m t hàng thi t y u ph c v i s ng nhân dân như hàng d t may, th c phNm, dư c phNm, hàng tiêu dùng. Kim ng ch buôn bán Vi t Nam – Châu Phi tăng trư ng nhanh, năm 2007 t 684 tri u USD, tăng 12% so v i năm 2006. Năm 2008, Vi t Nam xu t khNu sang Châu Phi tr giá hơn 1,33 t USD và nh p khNu 756 tri u USD, tăng 95% so v i năm 2007.
  3. Cơ c u các m t hàng xu t khNu sang châu Phi cũng ư c a d ng hóa hơn: n u như trong th p k 90, m t hàng xu t khNu ch o c a nư c ta sang Châu Phi là g o thì nh ng năm g n ây, ta ã xu t khNu thêm các s n phNm i n – i n t , cơ khí, nh a, s n phNm g , xe máy và linh ki n, ph tùng xe máy, thu c lá i u, hàng rau qu , b t gia v , b t ng t, chơi tr em, mỳ ăn li n, s a và s n phNm s a, xe p … m c dù giá tr xu t khNu chưa cao. N u năm 1991, hàng Vi t Nam m i ch ư c xu t sang 3 nư c Châu Phi thì n nay là 53 nư c. Th trư ng xu t khNu quan tr ng hàng u g m Nam Phi, Ai C p, An-giê-ri, Ăng-gô-la, B Bi n Ngà, Ghana … V nh p khNu, các m t hàng nư c ta nh p khNu n nh t Châu Phi trong nh ng năm qua v i kh i lư ng áng k là s t thép (ch y u là t Nam Phi), h t i u thô (t Ni-giê-ri-a, B Bi n Ngà), bông (Ma-li, Tan-da-ni-a), g nguyên li u (Nam Phi, To-go), phân bón (Tuy-ni-di, Swaziland, Nam Phi), nguyên ph li u thu c lá (t Mô-dăm-bích, Dim-ba-bu-ê), và m t s m t hàng khác thay i t ng năm như xăng d u, hóa ch t, nguyên ph li u thu c lá, th c ăn gia súc và nguyên li u, thu c tr sâu và nguyên li u, th y tinh th nhân t o …. Nhìn chung các m t hàng nh p khNu còn h n ch c v s lư ng l n kim ng ch. Bên c nh ó, quan h gi a Vi t Nam và các nư c Châu Phi cũng ư c m r ng trên c lĩnh v c h p tác u tư, s n xu t công nghi p. Vi t Nam ang tri n khai h p tác u tư khai thác d u khí An-giê- ri, ang xúc ti n các d án h p tác thăm dò d u khí t i Tuy-ni-di, Madagasca, Ai C p … M t s nư c Châu Phi ang m r ng h p tác v i EU, Trung ông và M , Ny m nh t do hóa thương m i và tranh th ưu ãi v thu c a M và EU. Do v y, i v i m t s m t hàng như d t may, ta có th xúc ti n h p tác u tư v i các nư c Châu Phi m t m t t n d ng ngu n nguyên li u bông t i ch cũng như lao ng chi phí th p, m t khác thúc Ny xu t khNu sang M và EU ư c hư ng mi n h n ng ch và mi n thu nh p khNu. M c d u v y, quan h h p tác kinh t , thương m i gi a Vi t Nam v i châu Phi hi n nay v n chưa tương x ng v i ti m năng v n có c a hai bên do còn t n t i nh ng khó khăn và thách th c c n ph i vư t qua, ó là các cơ ch , chính sách thương m i gi a Vi t Nam v i châu Phi chưa y , ng b , các ho t ng xúc ti n thương m i t i châu Phi còn y u, thông tin v th trư ng thi u và không ư c c p nh t, kh năng c nh tranh c a các doanh nghi p trong nư c còn h n ch v.v. V m t khách quan, tình hình chính tr , an ninh t i m t s nư c t i châu Phi chưa th c s n nh, kh năng thanh toán c a các nư c châu Phi v n còn h n ch , h th ng cơ s h t ng ph c v kinh doanh thương m i như h th ng ngân hàng, tài chính, b o hi m chưa phát tri n, t l l m phát, th t nghi p cao t i nhi u nư c châu Phi… Ngày 17 tháng 11 năm 2008, Th tư ng Chính ph ã có văn b n s 7869/VPCP-QHQT phê duy t Chương trình hành ng qu c gia thúc Ny quan h Vi t Nam – Châu Phi giai o n 2008 – 2010. Năm 2009 ã ư c Chính ph xác nh là năm tr ng i m trong quan h kinh t v i Châu Phi, c bi t là trong lĩnh v c kinh t , thương m i. Chương trình hành ng Qu c gia thúc Ny quan h Vi t Nam – Châu Phi giai o n 2006 – 2010 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Trên cơ s ó, B Công Thương xây d ng Chương trình hành ng nh m Ny m nh quan h kinh t , thương m i v i các nư c châu Phi giai o n 2008 – 2010. II. M C TIÊU 1. M c tiêu t ng quát a) Thúc Ny h p tác kinh t , thương m i v i th trư ng Châu Phi, Ny m nh xu t khNu nh ng m t hàng Vi t Nam có th m nh vào các nư c trong khu v c có nhu c u cao như hàng nông s n, g o, th c phNm, hàng dân d ng …. Tăng cư ng các bi n pháp trao i thương m i hai chi u gi m chi phí v n t i, nâng cao năng l c c nh tranh. a d ng hóa ngành hàng xu t khNu và nh p khNu, chú tr ng vi c nh p khNu nguyên li u t châu Phi nh t là d u khí và g . b) T n d ng nh ng ưu ãi mà nhi u qu c gia Châu Phi ư c hư ng t M , EU … ho c các nư c trong khu v c dành cho nhau t o c u n i m r ng trao i thương m i v i các qu c gia khác. Ph n u nâng t ng giá tr trao i thương m i v i Châu Phi t 2,5 t ô la M (USD) vào năm 2009, trong ó xu t khNu t 1,6 t ô la M (USD), và t 3 t ô la M vào năm 2010, trong ó xu t khNu t 1,8 t USD, m c tăng trư ng xu t khNu t 20% m i năm.
  4. c) Thúc Ny vi c tri n khai các d án d u khí ã ký An-giê-ri, Ai C p, Tuy-ni-di, Ca-mơ-run, CH Công gô, Ma-da-gas-ca, Ni-giê-ri-a và m r ng các ho t ng d u khí t i m t s nư c châu Phi khác có ti m năng v d u khí như Ăng-gô-la, Li-bi … b ng cách t n d ng các cơ h i thu n l i ký k t các h p ng thăm dò, khai thác d u khí, a d ng hóa ngu n nh p khNu d u thô, khí LNG nh m ph c v chi n lư c an ninh năng lư ng c a Vi t Nam. d) Tăng cư ng các ho t ng xúc ti n thương m i như tham gia h i ch , tri n lãm, nghiên c u và kh o sát th trư ng; tăng cư ng ph bi n thông tin chính sách th trư ng và có bi n pháp h tr doanh nghi p trong nư c. ) Nghiên c u l p các trung tâm thương m i t i m t s nư c, l p kho ngo i quan t i các khu v c B c Phi, Tây Phi, ông Nam Phi t o thu n l i cho vi c qu ng bá thương hi u và trao i thương m i. e) a d ng hóa và m r ng h p tác v i châu Phi trên các lĩnh v c như u tư, tài chính, ngân hàng, b o hi m, du l ch, t o môi trư ng thu n l i cho ho t ng xu t nh p khNu và h p tác kinh doanh cho các doanh nghi p t i th trư ng châu Phi. 2. M c tiêu v i các i tác chính a) Ai C p Ph n u ưa kim ng ch xu t khNu c a Vi t Nam sang Ai C p năm 2009 t 200 tri u ô la M và n năm 2010 t 250 tri u ô la M , v i m c tăng trư ng bình quân 25%/năm. Các m t hàng ch y u là th y h i s n, rau qu , cà phê, chè, than á, máy vi tính, s n phNm và linh ki n i n t , hàng d t may, giày dép v.v…. Rà soát và tích c c tri n khai các th a thu n ã ký k t gi a hai bên t i Kỳ h p y ban h n h p trong các lĩnh v c mà B ph trách. Tăng cư ng thúc Ny h p tác trong ho t ng d u khí và d ch v d u khí, Ny m nh tri n khai các n i dung trong Biên b n ghi nh v vi c h p tác trong lĩnh v c thăm dò, khai thác d u khí gi a hai bên ngày 9 tháng 10 năm 2008. Ny m nh h p tác u tư v i các i tác Ai C p trong các lĩnh v c như khai khoáng, năng lư ng … t i Vi t Nam. b) Ăng-gô-la Ph n u ưa kim ng ch xu t khNu c a Vi t Nam sang Ăng-gô-la năm 2009 t 210 tri u USD và t 265 tri u USD vào năm 2010, v i m c tăng trư ng bình quân t 25%/năm. Các m t hàng xu t khNu ch y u là: g o, s n phNm d t may, máy móc thi t b và ph tùng, săm l p cao su, s n phNm s t thép, v t li u xây d ng v.v… Tăng cư ng thúc Ny h p tác trong lĩnh v c thăm dò và khai thác d u khí, xây d ng cơ s h t ng, xúc ti n h p tác u tư trong các lĩnh v c s n xu t d t may, giày dép, ch bi n th c phNm. c) Nam Phi Ph n u ưa kim ng ch xu t khNu c a Vi t Nam sang Nam Phi t 174 tri u USD vào năm 2009 và t 200 tri u USD vào năm 2010, v i m c tăng trư ng bình quân t 20%/năm. Các m t hàng xu t khNu ch y u là: s n phNm d t may, giày dép, g o, cà phê, cao su, nguyên ph li u thu c lá, g và các s n phNm g , hàng th y h i s n v.v… Tăng cư ng h p tác u tư trong lĩnh v c s n xu t ch bi n g , năng lư ng, khai khoáng, xúc ti n h p tác u tư trong lĩnh v c s n xu t phân bón và thu c tr sâu t i Vi t Nam. d) An-giê-ri Ph n u ưa kim ng ch xu t khNu c a Vi t Nam sang An-giê-ri năm 2009 t 110 tri u ô la M và n năm 2010 t 140 tri u USD, v i m c tăng trư ng bình quân 25%/năm. Các m t hàng ch y u là
  5. h t tiêu, cà phê, g o, th y h i s n, cơm d a, s n phNm và linh ki n i n t , v t li u xây d ng, g , may m c, giày dép … Ti p t c Ny m nh h p tác trong lĩnh v c thăm dò và khai thác d u khí theo chương trình h p tác ã ký gi a Petrovietnam và i tác c a An-giê-ri. Rà soát, s a i, b sung các Hi p nh ã ký phù h p v i nhu c u c a các nhà u tư hai qu c gia nh m thu hút u tư song phương và thúc Ny các ho t ng h p tác trong nhi u lĩnh v c khác. Tăng cư ng h p tác trong lĩnh v c u tư, xây d ng cơ s h t ng, k t h p v i vi c x lý n chuy n m t ph n n vào các d án xây d ng cơ s h t ng mà Chính ph An-giê-ri ang kêu g i và khuy n khích u tư. ) Ni-giê-ri-a Ph n u ưa kim ng ch xu t khNu c a Vi t Nam sang Ni-giê-ri-a năm 2009 t 55 tri u USD v i m c tăng trư ng t 20% và t 70 tri u USD vào năm 2010, m c tăng trư ng t 25%. Các m t hàng xu t khNu ch y u là: g o, s n phNm d t may, săm l p ôtô xe máy, máy vi tính, s n phNm và linh ki n i n t , v t li u xây d ng, tân dư c, rư u bia nư c gi i khát v.v… Tăng cư ng thúc Ny h p tác u tư trong lĩnh v c thăm dò và khai thác d u khí, năng lư ng, máy móc thi t b , d t may, s n xu t hàng tiêu dùng. e) Ma – r c Ph n u ưa kim ng ch xu t khNu c a Vi t Nam sang Ma-r c năm 2009 t 40 tri u USD và t 50 tri u USD vào năm 2010, v i m c tăng trư ng bình quân 25%/năm. Các m t hàng xu t khNu ch y u là cà phê, máy vi tính, s n phNm và linh ki n i n t , hàng d t may, giày dép, rau qu , săm l p ô tô, xe máy v.v.. Tích c c tri n khai d án phân bón DAP do Petrovietnam làm ch u tư. Ny m nh h p tác trong m t s lĩnh v c và ngành hàng ti m năng mà các doanh nghi p có th kinh doanh và u tư t i th trư ng Ma-r c như s n xu t và ch bi n s i bông, ánh b t và ch bi n h i s n, s n xu t và l p ráp ô tô, công nghi p óng tàu, u tư xây d ng khách s n, nhà hàng, du l ch, ch bi n nông s n th c phNm. Ph n u m c tiêu tìm ki m nh ng bi n pháp phù h p s m ký k t Hi p nh h p tác Công nghi p v i Ma-r c. g) Tan-da-ni-a Ph n u ưa kim ng ch xu t khNu c a Vi t Nam sang Tan-da-ni-a t 28 tri u USD vào năm 2009 và t 35 tri u USD vào năm 2010, v i m c tăng trư ng bình quân t 20%/năm. Các m t hàng xu t khNu ch y u là: s n phNm d t may, giày dép, g o, cao su, phân bón, hóa ch t, dây cáp i n v.v. Ph i h p v i các ơn v h u quan gi i quy t d t i m v tranh ch p thương m i gi a Công ty Thanh Hòa và Công ty Mô-ha-mét, t o i u ki n các doanh nghi p m nh d n u tư kinh doanh vào Tan- da-ni-a. III. GI I PHÁP TH C HI N 1. Tăng cư ng quan h gi a B Công Thương v i các cơ quan h u quan c a các qu c gia châu Phi thông qua các ho t ng: a) T ch c các kỳ h p y ban H n h p. b) T ch c các oàn công tác, xúc ti n thương m i t i các th trư ng tr ng i m châu Phi 2. Thi t l p các khuôn kh pháp lý. a) àm phán, ký k t các hi p nh, th a thu n h p tác.
  6. b) Xem xét kh năng àm phán và ký k t các hi p nh FTA song phương và a phương v i các qu c gia trong khu v c. 3. Ki n toàn, m r ng và nâng cao hi u qu ho t ng c a các cơ quan Thương v . 4. Ny m nh công tác xúc ti n thương m i a) T ch c các ho t ng xúc ti n thương m i trong khuôn kh Chương trình xúc ti n thương m i Qu c gia. b) H tr các Hi p h i, doanh nghi p ti n hành các ho t ng xúc ti n thương m i. 5. Tăng cư ng công tác thông tin th trư ng, c p nh t thư ng xuyên trên các n phNm báo chí, các c ng thông tin i n t do B qu n lý, biên so n và xu t b n các n phNm gi i thi u v th trư ng các nư c châu Phi. 6. Ny m nh vi c h p tác trong lĩnh v c d u khí. M r ng ho t ng h p tác d u khí v i các nư c Ai C p, An-giê-ri, Ca-mơ-run, Ma-da-gas-ca, tích c c tham gia vào các ho t ng u tư t i các nư c có ti m năng v d u khí trong khu v c. 7. Tăng cư ng thu hút u tư vào lĩnh v c công nghi p Xúc ti n thu hút u tư và h p tác t các nư c Nam Phi, Ai C p vào các d án công nghi p thu c B Công Thương ph trách, Ny m nh h p tác u tư, xây d ng cơ s h t ng t i các nư c An-giê-ri, Ni- giê-ri-a, Ăng-gô-la, Mô-zăm-bích … IV. T CH C TH C HI N Vi c t ch c tri n khai và th c hi n Chương trình hành ng c a B Công Thương ư c phân công như sau: 1. V Th trư ng châu Phi, Tây Á, Nam Á a) Ch trì, ph i h p v i V H p tác qu c t t ch c các oàn công tác c a Lãnh o B i thăm và làm vi c t i m t s nư c tr ng i m t i Châu Phi thúc Ny quan h h p tác v i các B i tác c a các nư c trong khu v c. b) Ch trì, ph i h p v i V H p tác qu c t ki n toàn và i m i cách th c ho t ng c a các y ban h n h p do Lãnh o B Công Thương làm ng ch t ch. c) Ph i h p v i V H p tác qu c t và V Năng lư ng h tr v m i m t cho các ho t ng u tư c a Petrovietnam t i các nư c Châu Phi, c th là tri n khai th a thu n ã ký v i Ai C p, Ma-r c, m r ng u tư t i An-giê-ri, các th a thu n h p tác u tư t i các nư c Ma-da-gas-ca, Ca-cơ-run, Tuy-ni-di. d) Ch trì và ph i h p v i V Xu t Nh p khNu, C c Xúc ti n Thương m i và các ơn v h u quan xây d ng và tri n khai ng d ng tài Ny m nh xu t khNu vào th trư ng châu Phi, quy nh c th các bi n pháp h tr cho doanh nghi p. ) Ph i h p v i các cơ quan, ơn v h u quan ôn c, thúc Ny vi c àm phán và ký k t các Hi p nh, th a thu n h p tác trong lĩnh v c u tư, thu , h i quan, ngân hàng, hàng h i, hàng không … v i các nư c châu Phi; xem xét, nghiên c u kh năng ký Hi p nh thương m i t do (FTA) có th kh i ng àm phán v i m t s nư c tr ng i m trong khu v c châu Phi khi i u ki n cho phép. e) Ch trì, ph i h p v i các ơn v trong và ngoài B tăng cư ng ph bi n r ng rãi thông tin, tuyên truy n v th trư ng các nư c châu Phi cho các doanh nghi p c bi t là chính sách, tình hình th
  7. trư ng và t p quán kinh doanh … trên các phương ti n truy n thông như trang tin i n t , báo chí, xu t b n n phNm gi i thi u th trư ng. g) Ph i h p v i C c Xúc ti n thương m i và các Thương v thu c a bàn trong khu v c tích c c t ch c các chương trình xúc ti n thương m i qu c gia, t ch c oàn doanh nghi p khi kh o sát th trư ng và tham gia vào các h i ch tri n lãm t i các nư c trong khu v c. h) Ph i h p v i Phòng thương m i và Công nghi p Vi t Nam, C c Xúc ti n thương m i, Thương v Vi t Nam t i châu Phi, i s quán và Thương v m t s nư c Châu Phi t i Vi t Nam t ch c các h i th o, di n àn doanh nghi p gi i thi u th trư ng Vi t Nam t i m t s nư c châu Phi ho c t ch c các h i th o gi i thi u th trư ng châu Phi t i Vi t Nam. 2. V H p tác qu c t a) Ch trì, ph i h p v i V Th trư ng châu Phi, Tây Á, Nam Á và các V , C c, ơn v h u quan khác c a B nghiên c u kh năng thúc Ny h p tác trong lĩnh v c công nghi p, ký k t các biên b n ghi nh , th a thu n h p tác công nghi p v i các i tác thu c khu v c châu Phi; nghiên c u xây d ng k ho ch kêu g i u tư vào lĩnh v c công nghi p cũng như xúc ti n các d án liên quan gi a các doanh nghi p công nghi p Vi t Nam v i các i tác t châu Phi. b) Ch trì và ph i h p v i V Th trư ng châu Phi, Tây Á, Nam Á và V Năng lư ng h tr giúp cho T p oàn D u khí Vi t Nam xúc ti n tri n khai và m r ng các ho t ng u tư, tìm ki m thăm dò, khai thác và ch bi n d u khí t i châu Phi; ph i h p v i T p oàn i n l c Vi t Nam và các bên liên quan t i Vi t Nam nghiên c u kh năng thúc Ny h p tác, kêu g i u tư v i các i tác trong lĩnh v c năng lư ng. c) Ch trì, ph i h p v i V Th trư ng châu Phi, Tây Á, Nam Á và các bên liên quan c a Vi t Nam nghiên c u kh năng khuy n khích các doanh nghi p h p tác u tư, liên doanh, liên k t trong lĩnh v c d t may, da gi y, cơ khí, s n phNm tiêu dùng, s n phNm th c phNm ch bi n châu Phi. 3. V Xu t nh p kh u Ph i h p v i V Th trư ng châu Phi, Tây Á, Nam Á ph bi n cơ ch , chính sách xu t khNu cho các doanh nghi p có nhu c u xu t khNu vào th trư ng Châu Phi, c bi t là i v i các m t hàng ch l c và nh ng m t hàng m i mà ta có th m nh như: nhóm hàng nông s n (g o, tiêu, chè, cà phê, h t i u), nhóm hàng th c phNm (h i s n, trái cây, rau qu , s a), th công m ngh , nhóm hàng công nghi p (d t may, giày dép, i n t và linh ki n, máy vi tính, máy móc công c ) và i u ki n c th c a t ng s n phNm và d ch v , tăng nhanh kim ng ch và a d ng hóa m t hàng xu t khNu. 4. C c Xúc ti n thương m i a) Ch trì, ph i h p v i V Th trư ng châu Phi, Tây Á, Nam Á, các Thương v t i m t s nư c châu Phi tăng cư ng công tác tuyên truy n, i ngo i t i khu v c nh m nâng cao hình nh v t nư c, con ngư i, n n kinh t , môi trư ng kinh doanh và u tư c a Vi t Nam qu ng bá v i c ng ng doanh nghi p châu Phi, Ny m nh công tác nghiên c u, thu th p và ph bi n thông tin th trư ng cho các doanh nghi p c a ta … thông qua xu t b n các n phNm, catalogue, sách báo, ĩa CD gi i thi u th trư ng và ưa tin trên các website c a B và C c. b) Ph i h p v i V Th trư ng châu Phi, Tây Á, Nam Á, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam cùng các cơ quan liên quan xây d ng và t ch c t t các chương trình xúc ti n thương m i qu c gia t i th trư ng châu Phi theo hư ng khuy n khích và t o i u ki n thu n l i nh t cho các doanh nghi p và Hi p h p ngành hàng l p văn phòng, phòng trưng bày, kho ngo i quan ho c chi nhánh công ty, tham gia h i ch , tri n lãm, kh o sát th trư ng … t i các nư c châu Phi. 5. V Pháp ch
  8. a) Ph i h p v i V Th trư ng châu Phi, Tây Á, Nam Á xu t v i Lãnh o B v vi c àm phán, ký k t, gia nh p, phê chuNn, s a i, b sung các i u ư c qu c t v i các nư c châu Phi và các th a thu n qu c t v i các B i tác c a các nư c châu Phi trong lĩnh v c thương m i, công nghi p. b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan h u quan trong và ngoài B gi i quy t các v tranh ch p phát sinh v i các i tác thu c th trư ng châu Phi. Trư c m t, c n gi i quy t d t i m v tranh ch p thương m i gi a công ty Thanh Hòa và công ty Mô-ha-mét, t o i u ki n các doanh nghi p Vi t Nam yên tâm u tư kinh doanh t i Tan-da-ni-a. 6. V Năng lư ng a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành hoàn thi n các văn b n quy ph m pháp lu t t o i u ki n thu n l i cho T p oàn D u khí Vi t Nam và các doanh nghi p Vi t Nam Ny m nh h p tác u tư trong lĩnh v c d u khí v i các nư c châu Phi. b) Ch o T p oàn D u khí tri n khai có hi u qu các d án thăm dò và khai thác ã ký t i An-giê-ri, Ai C p, Tuy-ni-di, d án phân bón DAP t i Ma-r c. 7. V t ch c cán b Ph i h p v i V Th trư ng châu Phi, Tây Á, Nam Á nghiên c u kh năng m m t s cơ quan Thương v t i các a bàn trong khu v c khi i u ki n cho phép. 8. Các Thương v t i các nư c Châu Phi a) Tích c c i m i, phát huy vai trò ho t ng là c u n i v h p tác kinh doanh và u tư gi a các doanh nghi p c a ta v i th trư ng s t i. b) Ch trì, ph i h p v i V Th trư ng châu Phi, Tây Á, Nam Á nghiên c u, thu th p thông tin v cơ ch chính sách kinh t , t p quán buôn bán, nhu c u m t hàng mà th trư ng s t i có nhu c u, các i tác nh p khNu và các quy nh v pháp lu t thương m i c a các nư c châu Phi như TBT, SPS, chính sách thu , chính sách c nh tranh, ch ng bán phá giá, quy t c xu t x , chính sách nh p khNu và các chính sách khác có liên quan n vi c nh p khNu và tiêu th s n phNm t i th trư ng s t i, v.v. thông tin cho các doanh nghi p. c) Cung c p thông tin v h i ch , tri n lãm thương m i ho c chuyên ngành qu c t t i th trư ng s t i cũng như tư v n cho doanh nghi p cách th c thâm nh p vào các kênh phân ph i ho c cách th c ưa hàng hóa nh p khNu vào th trư ng khu v c m t cách hi u qu nh t. 9. T p oàn D u khí Vi t Nam a) Tích c c àm phán và tham gia các ho t ng h p tác u tư trong lĩnh v c tìm ki m, thăm dò và khai thác v i các nư c có ti m năng v d u khí châu Phi như Ai C p, Ma-r c, Li-bi, Ca-mơ-run, Ni- giê-ri-a … tìm ki m các cơ h i h p tác m i. b) M r ng các ho t ng d u khí thông qua vi c tăng cư ng các ho t ng ti p xúc, thăm dò v i các i tác t i các nư c ta ã có th a thu n h p tác và tích c c tri n khai các d án ã ký k t. Các V , C c, Thương v t i khu v c châu Phi và T p oàn D u khí Vi t Nam ch ng xây d ng k ho ch c th th c hi n chương trình hành ng này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ho c n y sinh các v n m i, các ơn v c n ph n ánh v V Th trư ng châu Phi, Tây Á, Nam Á làm u m i t ng h p báo cáo Lãnh o B có hư ng x lý k p th i.
Đồng bộ tài khoản