Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 114/2001/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

77
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 114/2001/QĐ-UBND về việc ban hành điều lệ quản lý theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Sài Đồng, huyệnh Gia Lâm, Hà Nội tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 114/2001/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 114/2001/Q -UBND Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2001 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I SÀI NG, HUY N GIA LÂM, HÀ N I, T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c quy t nh s 113/2001/Q -UB, ngày 13 tháng 11 năm 2001 c a UBND thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Sài ng, huy n Gia Lâm, Hà N i, t l 1/500. Xét ngh c a ki n trúc sư trư ng Thành ph , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t Khu ph ô th m i Sài ng, huy n Gia Lâm, Hà N i – T l 1/500. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph , Ki n trúc sư trư ng thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, a chính - Nhà t, Xây d ng, Tài chính –V t giá, Giao thông công chính, Khoa h c công ngh và Môi trư ng; Ch t ch U ban nhân dân huy n Gia Lâm, Ch t ch U ban nhân dân th tr n Sài ng, Ch t ch U ban nhân dân các xã Vi t Hưng, Gia Thu , Giám c Công ty xây d ng s 3-T ng công ty u tư và phát tri n nhà Hà N i, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
 2. I U L QU N LÝ XÂY D NG QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I SÀI NG – HUY N GIA LÂM – HÀ N I, T L 1/500 (Ban hành kèm theo quy t nh s 114/2001/q -U ban Hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2001 c a u ban nhân dân thành ph hà n i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n qu n lý xây d ng và s d ng các công trình theo úng quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Sài ng, huy n Gia Lâm, Hà N i t l 1/500, ã ư c phê duy t. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý trong khu ô th m i Sài ng c n ph i tuân theo nh ng quy nh pháp lu t khác có liên quan c a Nhà nư c. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l nàyph i ư c U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: Ki n trúc sư trư ng thành ph , Ch t ch U ban nhân dân huy n Gia Lâm, Ch t ch u ban nhân dân các xã Gia Thu , Vi t Hưng; Ch t ch UBND th tr n Sài ng ch u trách nhi m qu n lý xây d ng Khu ô th m i Sài ng và ph i h p các S , ngành ch c năng hư ng d n ch u tư, các t ch c, cơ quan và nhân dân xây d ng theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH i u 5: Khu ô th m i Sài ng n m phía B c qu c l 5 t Hà N i i H i Phòng, thu c a bàn các xã: Vi t Hưng, Gia Thu , th tr n Sài ng-huy n Gia Lâm, Thành ph Hà N i. Ranh gi i: -Phía B c và Tây b c giáp khu công nghi p Sài ng A -Phía Tây giáp khu dân cư thôn Mai Phúc - xã Gia Thu -Phía ông và ông Nam giáp và dân cư th tr n Sài ng. -Phía Nam giáp qu c l 5. i u 6:
 3. Khu ô th m i Sài ng ư c quy ho ch v i các ch c năng sau: *T ng di n tích t: 56,40 ha Trong ó: + t ư ng c p Thành ph và t ư ng khu nhà : 8,38 ha + t cơ quan văn phòng (hi n có d c ư ng 5) c i t o theo quy ho ch : 2,28 ha + t công trình công c ng thành ph : 0,57 ha + t hành lang b o v tuy n i n 110KV : 0,90 ha + t b nh vi n (BV tâm th n) : 3,10 ha ( ã có d án riêng) + t dân cư hi n có nâng c p ch nh trang theo quy ho ch : 3,66 ha. + t xây d ng nhà H c vi n chính tr qu c gia H Chí Minh : 2,72 ha ( ã có d án riêng). + t xây d ng ơn v m i : 34,19 ha * t trong ph m vi quy ho ch g m hai khu v c: -Khu v c xây d ng m i : 40,13 ha -Khu v c hi n có (g m t cơ quan, b nh vi n, nhà ) xây d ngvà c i t o theo d án riêng : 16,27 ha. *T ng s dân trong ph m vi sau quy ho ch: 10.000 ngư i. Trong ó: + Dân s hi n có: 1.500 ngư i + Dân cư trong khu xây d ng m i: 8.500 ngư i. B NG CÂN B NG T AI ƠN VN (TRONG PH M VI T XÂY D NG M I) TT CH C NĂNG S D NG T DI N TÍCH T L % CH TIÊU (HA) M2/NG 1 t công c ng ơn v : - Công trình thương nghi p, d ch v 0,78 2 0,92 - Nhà tr , m u giáo 0,95 3 20
 4. - Trư ng h c 2,20 6 16 2 t cây xanh, TDTT 4,00 12 4,7 3 t ư ng giao thông - ư ng ơn v 7,06 21 8,3 - Bãi xe 0,62 2 0,73 4 t * 18,58 54 21,86 C ng 34,19 1001 (*) t bao g m: t xây d ng nhà , sân vư n quanh nhà và l i i vào nhà, nhóm nhà . Toàn b qu t trong khu xây d ng m i c a Khu ô th này ư c b trí thành 34 ô t: + t (ký hi u t NO1 n NO17) có t ng di n tích 176.000 m2. Trong ó: Nhà cao t ng g m các ô: NO2A, NO3A, NO4, NO7, NO8A, NO10A, NO11A, NO12, NO15, NO16 và NO17 có di n tích 106.000 m2 Nhà th p t ng g m các ô: NO1A, NO1B, NO2B, NO3B, NO5, NO6, NO8B, NO9, NO10B và NO11B có di n tích là 70.000 m2 + t xây d ng công trình công c ng (c a hàng, ch , trư ng h c, nhà tr m u giáo) g m các ô: CC1 có di n tích 7900 m2, CC2 có di n tích 5200 m2 NT1, NT2, NT3 có di n tích 12.200m2 TH1, TH2, TH3 có di n tích 22.000 m2 + t cây xanh g m các ô: CX1, CX2, CX3 có di n tích 39.990m Trong ph n t xu t, t xây nhà chính sách và di dân gi i phóng m t b ng g m các ô: NO10, NO11 và NO12 di n tích 36.392 m2 chi m 20,6% t . Các ch tiêu kinh t k thu t bình quân trong ơn v : -T ng cao trung bình: 8,5 t ng -M t xây d ng bình quân t : 29%
 5. -H s s d ng t: 2,49 Trong t ng di n tích t (18,58 ha), có 17,6 ha t xây nhà và 0,98 ha t ư ng n i b . Nhà có hai lo i chính bao g m: -Nhà cao t ng (t 10 t ng n 21 t ng): 10,6 ha, chi m 60,23% qu t xây d ng nhà . -Nhà th p t ng (bi t th , nhà có vư n): 7,0ha, chi m 39,77% qu t xây d ng nhà . -T ng di n tích sàn nhà d ki n xây m i: 450.000 m2 i u 7: Tiêu chuNn t xây d ng: - t nhà (Tính c khu cũ) :23,83 m2/ngư i - Công trình thương nghi p, hành chính, y t : 1,35 m2/ngư i - Nhà tr , m u giáo : 1,22 m2/ngư i - Trư ng ti u h c, TH cơ s : 2,20 m2/ngư i - Cây xanh th d c th thao : 4,00 m2/ngư i - ư ng xá : 7,53 m2/ngư i - Bãi xe : 0,62 m2/ngư i - T ng cao trung bình toàn khu : 6,65 t ng -M t xây d ng trung bình t : 28% - H s s d ng t : 1,79 B NG T NG H P S D NG T KÝ CH C NĂNG DI N M T T NG H S S HI U TÍCH % CAO S DÂN HA TB D NG D T KI N NO1A Bi t th song l p 1,03 24 3 0,73 146 NO-1B Nhà có vư n 0,32 48 3 1,46 105 NO-2A Nhà cao t ng 0,35 26 11 2,88 324 NO-2B Nhà có vư n 0,64 45 3 1,35 100
 6. NO-3A Nhà cao t ng 0,98 21 13 2,78 585 NO-3B Nhà có vư n 0,64 37 3 1,1 156 NO-4 Nhà cao t ng+d ch 0,98 28 7 1,96 437 v NO-5 Nhà bi t th 0,49 25 3 0,76 81 NO-6 Bi t th + nhà có 2,01 17 3 0,55 268 vư n NO-7 Nhà cao t ng+d ch 1,0 30 9,1 2,75 672 v NO-8A Nhà cao t ng 0,82 25 11 2,75 648 NO-8B Nhà bi t th 0,43 17 3 0,57 40 NO-9 Nhà bi t th 1,26 25 3 0,76 162 NO- Nhà cao t ng 0,46 20 11 2,18 324 10A NO- Nhà bi t th 0,41 42 3 1,25 98 10B NO- Nhà cao t ng 0,46 20 11 2,19 324 11A NO- Nhà bi t th 0,29 41 3 1,24 98 11B NO-12 Nhà cao t ng 1,80 21 13 2,73 1600 NO-13 Nhà cũ ch nh trang 2,93 42 3 1,27 860 NO-14 Nhà cũ ch nh trang 0,46 80 3 2,35 170 NO-15 Nhà cao t ng 1,25 21 15 3,17 907 NO-16 Nhà cao t ng+d ch 1,46 24 9 2,59 1150 v NO-17 Nhà cao t ng+d ch 1,04 35 13,3 4,46 1102 v NO-18 Nhà H c vi n 2,71 40 5 1,54 730 chính tr qu c gia HCM NT-1 Nhà tr , m u giáo 0,27 35 2 0,7 150 NT-2 Nhà tr , m u giáo 0,58 17 2 0,34 200 NT-3 Nhà tr , m u giáo 0,37 22 2 0,43 140 TH-1 Trư ng ti u h c 0,75 25 2,5 0,62 600 TH-2 Trư ng ti u h c 0,69 27 2,5 0,68 600 TH-3 Trư ng trung h c cơ 0,76 28 3,5 0,92 1200
 7. s CC-1 C a hàng, ch 0,79 27 2 0,55 CC-2 D ch v công c ng 0,52 39 7 1,03 CC-3 B nh vi n tâm th n 3,1 24 1,8 0,43 CQ-1 Cơ quan TW, P 2,88 40 5 1,8 CX-1 Công viên ngh ngơi 1,85 3 0,04 1,4 CX-2 Cây xanh, TDTT 0,99 3 0,03 1 CX-3 Cây xanh, TDTT 1,16 2 0,02 1 T ng c ng 38,93 + Khu v c ch nh trang c i t o : khu nhà Sài ng, khu b nh vi n tâm th n, khu H c vi n chính tr qu c gia H Chí Minh, khu cơ quan văn phòng d c qu c l 5 ư c hư ng d n c i t o, ch nh trang theo t ng d án riêng nh m t hi u qu không gian và t o b m t ki n trúc phù h p v i khu v c, nhà dân cư cũ t ng cao trung bình 3 t ng, nhà H c vi n chính tr qu c gia H Chí Minh có t ng cao trung bình 7 t ng, b nh vi n t ng cao trung bình 2 t ng và khu cơ quan t ng cao trung bình 5 t ng. + Khu v c xây d ng m i: Các kh i nhà cao t ng ư c b trí d c theo các tr c ư ng l n, t o b m t ki n trúc. Công trình có chi u cao l n hơn ư c b trí t o i m nh n ki n trúc trên các tr c ư ng, nút giao thông chính. Các lo i nhà bi t th , nhà có vư n ư c b trí lùi vào phía trong ô t nơi có không gian yên tĩnh hơn. Toàn b hình kh i, không gian, ki n trúc công trình c a khu ô th m i ư c b c c hài hoà. i u 8: Cơ c u nhà : * T ng di n tích t xây d ng nhà : 23,71 ha (100%) Trong ó: + Nhà cao t ng (t 10 t ng n 21 t ng): 10,60 ha (44,7%) + Nhà th p t ng (bi t th , nhà có vư n): 7,00 ha (29,5%) + Nhà H c vi n chính tr qu c gia H Chí Minh: 2,72 ha (11,4%) + Nhà cũ gi l i ch nh trang theo quy ho ch: 3,39 ha (14,4%) i u 9: Giao thông : Theo quy ho ch chung Thành ph trong khu ô th m i có: - Qu c l 5, v i m t c t ngang r ng 60m - ư ng khu v c giáp phía Tây Nam Khu ô th có m t c t ngang r ng 40m.
 8. - ư ng phân khu v c giáp phía Tây Khu ô th m i và xuyên qua khu ô th m i có m t c t ngang r ng 30m. - Các tuy n ư ng n i b ơn v g m: + ư ng nhánh chính có m t c t: 17m. + ư ng nhánh ph có m t c t: 13,5m - D c các tuy n ư ng xây d ng h th ng tuy nen k thu t “ng m hoá” các ư ng ng, ư ng dây. i u 10: C p nư c : - Khu ô th m i Sài ng d ki n xây d ng cho kho ng 10.000 ngư i. - Tiêu chuNn sinh ho t m c trung bình c a m t khu hi n i. - Ngu n nư c l y t h th ng ư ng ng D400 c a Nhà máy c p nư c Gia Lâm i qua Khu ô th . * Ch tiêu c p nư c: - Nư c c p cho sinh ho t: 200 l/ngư i / ngày êm. - Nư c c p cho công trình công c ng 38 m3/ha ngày - Nư c c p cho ch a cháy là 30l/s (2 ám cháy x y ra ng th i). - Nư c tư i cây và r a ư ng là 4l/m2. - Nư c d phòng: 25% lưu lư ng nư c. - T t c lư ng nư c trên u ph i m b o tiêu chuNn nư c sinh ho t do Nhà nư c ban hành. * Nguyên t c và gi i pháp thi t k : - Xây d ng h th ng c p nư c an toàn cho nhân dân trong khu ô th m i. - Phù h p v i m ng lư i c p nư c c a khu v c. * C p nư c c u ho : B trí các h ng c u ho t i các ngã ba, ngã tư và g n các công trình công c ng, t o i u ki n thu n l i cho xe c u ho l y nư c khi c n thi t. Các h ng c u ho u n i v i ư ng ng c p nư c có ư ng kính D>110m, và bán kính ph c v gi a các h ng c u ho kho ng 150m. Bên trong các công trình ph i trang b các thi t b phòng cháy ch a cháy theo úng quy nh hi n hành. i u 11: Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng:
 9. * Ch tiêu thoát nư c: - Thoát nư c cho sinh ho t: 200 l/ngư i /ngày êm. - Thoát nư c cho công trình công c ng: 38 m3/ha. - Thoát h t nư c mưa, không ng p l t v i t n xu t l t là 5 năm. - H th ng thoát nư c c a khu ô th m i Sài ng g m h th ng thoát nư c th i và h th ng thoát nư c mưa riêng bi t. Toàn b nư c th i sinh ho t các khu nhà ư c x lý c c b b ng h th ng b bán t ho i trư c khi vào h th ng thoát nư c chung. Nư c th i ch y v hư ng tây b c, t p trung vào tr m bơm và x lý nư c th i khi ra sông C u Bây và v phía ư ng 5. - Phù h p v i m ng lư i thoát nư c khu v c. * V sinh môi trư ng - Ch tiêu tính toán rác th i là 1,2 kg/ng/ng. T tr ng rác là 0,43t/m3. - Vi c thu gom, v n chuy n rác th i n khu x lý rác th i c a thành ph do các ơn v có ch c năng th c hi n theo h p ng ho c c p có thNm quy n giao nhi m v . V trí t các thùng ng rác ph i m b o thu n ti n, m quan ô th và kho ng cách không quá 100m/1 thùng. - i v i nhà cao t ng ph i xây d ng h th ng thu gom rác t t ng t ng xu ng b rác theo t ng ơn nguyên. i u 12: C p i n: Theo qui ho ch, khu xây d ng m i ư c c p i n t tr m bi n áp trung gian Sài ng A 110/22 KV, t ng công su t 2x40 MVA, h th ng i n 22 KV t l kép 2AC - 95mm2. Khi chưa có tr m bi n áp trung gian Sài ng A ngu n i n có th t m th i như sau: - B trí m t tr m (ho c s d ng tr m d phòng 16MVA ã có) 110/22KV - 16 MVA t i tr m trung gian Sài ng B xây d ng h th ng 22 KV v khu xây d ng m i. - L y ngu n 22KV s n có ( ki m tra ph t i h th ng 22 KV còn c p công su t cho khu xây m i). - B trí m t tr m 110/22KV-16MVA t i khu t t tr m trung gian Sài ng A tuy n 110 KV Thanh Am 2AC-185mm2. Trên cơ s án d ki n xây d ng các công trình thu c khu v c m i xác nh ư c t ng ph t i toàn khu trong ph m vi nghiên c u. Chi u sáng ư ng ph dùng èn thu ngân cao áp tr c chính cáp i ng m, ư ng n i b dây i ng m k t h p v i m ng 0,4KV c p i n sinh ho t.
 10. i u 13: Thông tin liên l c - i v i nhà : 1 ¸ 1,5 máy/căn h - D ch v công c ng: 1 máy/100¸200m2 sàn xây d ng. - Trư ng h c, nhà tr : 5¸10 máy/trư ng. - Theo qui ho ch thông tin bưu i n ph c v các thuê bao trong khu v c ư c l y t t ng ài i u khi n Gia Lâm qua các t ng ài v tinh hi n có và d ki n xây d ng trong khu ô th m i Sài ng. - M ng lư i thông tin ư c thi t k n t cáp c a t ng khu v c. i u 14: ChuNn b k thu t san n n: - Khu v c ã xây d ng không thi t k san n n, gi nguyên hi n tr ng n n hi n tr ng do n n nhà c a các h dân hi n t i quá th p, ch t ch c h th ng thoát nư c x vào m ng chung m b o thoát nư c cho khu v c. - Khu v c xây d ng m i san n n theo chênh cao =0,10m. - d c n n t i thi u i=0,004. Cao thi t k th p nh t +6,15m, cao nh t +6,65m Kh i lư ng san n n ư c tính toán theo phương pháp ư ng ng m c v i t ng kh i lư ng là: 722.000m3. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 15: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 16: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Sài ng, t l 1/500 và quy nh c th c a i u l này hư ng d n th c hi n úng quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 17: M i hành vi vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c, m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 18: án quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Sài ng t l 1/500 và b n i u l này ư c ban hành và lưu gi t i các cơ quan dư i ây các ơn v , nhân dân ư c bi t và th c hi n: - U ban Nhân dân thành ph Hà N i. - Văn phòng Ki n trúc sư trư ng thành ph . - S Xây d ng.
 11. -S a chính - Nhà t. - Công ty xây d ng s 3 - T ng Công ty u tư và phát tri n nhà Hà n i.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2