intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 114/2001/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

73
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 114/2001/QĐ-UBND về việc ban hành điều lệ quản lý theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Sài Đồng, huyệnh Gia Lâm, Hà Nội tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 114/2001/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 114/2001/Q -UBND Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2001 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I SÀI NG, HUY N GIA LÂM, HÀ N I, T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c quy t nh s 113/2001/Q -UB, ngày 13 tháng 11 năm 2001 c a UBND thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Sài ng, huy n Gia Lâm, Hà N i, t l 1/500. Xét ngh c a ki n trúc sư trư ng Thành ph , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t Khu ph ô th m i Sài ng, huy n Gia Lâm, Hà N i – T l 1/500. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph , Ki n trúc sư trư ng thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, a chính - Nhà t, Xây d ng, Tài chính –V t giá, Giao thông công chính, Khoa h c công ngh và Môi trư ng; Ch t ch U ban nhân dân huy n Gia Lâm, Ch t ch U ban nhân dân th tr n Sài ng, Ch t ch U ban nhân dân các xã Vi t Hưng, Gia Thu , Giám c Công ty xây d ng s 3-T ng công ty u tư và phát tri n nhà Hà N i, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
 2. I U L QU N LÝ XÂY D NG QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I SÀI NG – HUY N GIA LÂM – HÀ N I, T L 1/500 (Ban hành kèm theo quy t nh s 114/2001/q -U ban Hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2001 c a u ban nhân dân thành ph hà n i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n qu n lý xây d ng và s d ng các công trình theo úng quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Sài ng, huy n Gia Lâm, Hà N i t l 1/500, ã ư c phê duy t. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý trong khu ô th m i Sài ng c n ph i tuân theo nh ng quy nh pháp lu t khác có liên quan c a Nhà nư c. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l nàyph i ư c U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: Ki n trúc sư trư ng thành ph , Ch t ch U ban nhân dân huy n Gia Lâm, Ch t ch u ban nhân dân các xã Gia Thu , Vi t Hưng; Ch t ch UBND th tr n Sài ng ch u trách nhi m qu n lý xây d ng Khu ô th m i Sài ng và ph i h p các S , ngành ch c năng hư ng d n ch u tư, các t ch c, cơ quan và nhân dân xây d ng theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH i u 5: Khu ô th m i Sài ng n m phía B c qu c l 5 t Hà N i i H i Phòng, thu c a bàn các xã: Vi t Hưng, Gia Thu , th tr n Sài ng-huy n Gia Lâm, Thành ph Hà N i. Ranh gi i: -Phía B c và Tây b c giáp khu công nghi p Sài ng A -Phía Tây giáp khu dân cư thôn Mai Phúc - xã Gia Thu -Phía ông và ông Nam giáp và dân cư th tr n Sài ng. -Phía Nam giáp qu c l 5. i u 6:
 3. Khu ô th m i Sài ng ư c quy ho ch v i các ch c năng sau: *T ng di n tích t: 56,40 ha Trong ó: + t ư ng c p Thành ph và t ư ng khu nhà : 8,38 ha + t cơ quan văn phòng (hi n có d c ư ng 5) c i t o theo quy ho ch : 2,28 ha + t công trình công c ng thành ph : 0,57 ha + t hành lang b o v tuy n i n 110KV : 0,90 ha + t b nh vi n (BV tâm th n) : 3,10 ha ( ã có d án riêng) + t dân cư hi n có nâng c p ch nh trang theo quy ho ch : 3,66 ha. + t xây d ng nhà H c vi n chính tr qu c gia H Chí Minh : 2,72 ha ( ã có d án riêng). + t xây d ng ơn v m i : 34,19 ha * t trong ph m vi quy ho ch g m hai khu v c: -Khu v c xây d ng m i : 40,13 ha -Khu v c hi n có (g m t cơ quan, b nh vi n, nhà ) xây d ngvà c i t o theo d án riêng : 16,27 ha. *T ng s dân trong ph m vi sau quy ho ch: 10.000 ngư i. Trong ó: + Dân s hi n có: 1.500 ngư i + Dân cư trong khu xây d ng m i: 8.500 ngư i. B NG CÂN B NG T AI ƠN VN (TRONG PH M VI T XÂY D NG M I) TT CH C NĂNG S D NG T DI N TÍCH T L % CH TIÊU (HA) M2/NG 1 t công c ng ơn v : - Công trình thương nghi p, d ch v 0,78 2 0,92 - Nhà tr , m u giáo 0,95 3 20
 4. - Trư ng h c 2,20 6 16 2 t cây xanh, TDTT 4,00 12 4,7 3 t ư ng giao thông - ư ng ơn v 7,06 21 8,3 - Bãi xe 0,62 2 0,73 4 t * 18,58 54 21,86 C ng 34,19 1001 (*) t bao g m: t xây d ng nhà , sân vư n quanh nhà và l i i vào nhà, nhóm nhà . Toàn b qu t trong khu xây d ng m i c a Khu ô th này ư c b trí thành 34 ô t: + t (ký hi u t NO1 n NO17) có t ng di n tích 176.000 m2. Trong ó: Nhà cao t ng g m các ô: NO2A, NO3A, NO4, NO7, NO8A, NO10A, NO11A, NO12, NO15, NO16 và NO17 có di n tích 106.000 m2 Nhà th p t ng g m các ô: NO1A, NO1B, NO2B, NO3B, NO5, NO6, NO8B, NO9, NO10B và NO11B có di n tích là 70.000 m2 + t xây d ng công trình công c ng (c a hàng, ch , trư ng h c, nhà tr m u giáo) g m các ô: CC1 có di n tích 7900 m2, CC2 có di n tích 5200 m2 NT1, NT2, NT3 có di n tích 12.200m2 TH1, TH2, TH3 có di n tích 22.000 m2 + t cây xanh g m các ô: CX1, CX2, CX3 có di n tích 39.990m Trong ph n t xu t, t xây nhà chính sách và di dân gi i phóng m t b ng g m các ô: NO10, NO11 và NO12 di n tích 36.392 m2 chi m 20,6% t . Các ch tiêu kinh t k thu t bình quân trong ơn v : -T ng cao trung bình: 8,5 t ng -M t xây d ng bình quân t : 29%
 5. -H s s d ng t: 2,49 Trong t ng di n tích t (18,58 ha), có 17,6 ha t xây nhà và 0,98 ha t ư ng n i b . Nhà có hai lo i chính bao g m: -Nhà cao t ng (t 10 t ng n 21 t ng): 10,6 ha, chi m 60,23% qu t xây d ng nhà . -Nhà th p t ng (bi t th , nhà có vư n): 7,0ha, chi m 39,77% qu t xây d ng nhà . -T ng di n tích sàn nhà d ki n xây m i: 450.000 m2 i u 7: Tiêu chuNn t xây d ng: - t nhà (Tính c khu cũ) :23,83 m2/ngư i - Công trình thương nghi p, hành chính, y t : 1,35 m2/ngư i - Nhà tr , m u giáo : 1,22 m2/ngư i - Trư ng ti u h c, TH cơ s : 2,20 m2/ngư i - Cây xanh th d c th thao : 4,00 m2/ngư i - ư ng xá : 7,53 m2/ngư i - Bãi xe : 0,62 m2/ngư i - T ng cao trung bình toàn khu : 6,65 t ng -M t xây d ng trung bình t : 28% - H s s d ng t : 1,79 B NG T NG H P S D NG T KÝ CH C NĂNG DI N M T T NG H S S HI U TÍCH % CAO S DÂN HA TB D NG D T KI N NO1A Bi t th song l p 1,03 24 3 0,73 146 NO-1B Nhà có vư n 0,32 48 3 1,46 105 NO-2A Nhà cao t ng 0,35 26 11 2,88 324 NO-2B Nhà có vư n 0,64 45 3 1,35 100
 6. NO-3A Nhà cao t ng 0,98 21 13 2,78 585 NO-3B Nhà có vư n 0,64 37 3 1,1 156 NO-4 Nhà cao t ng+d ch 0,98 28 7 1,96 437 v NO-5 Nhà bi t th 0,49 25 3 0,76 81 NO-6 Bi t th + nhà có 2,01 17 3 0,55 268 vư n NO-7 Nhà cao t ng+d ch 1,0 30 9,1 2,75 672 v NO-8A Nhà cao t ng 0,82 25 11 2,75 648 NO-8B Nhà bi t th 0,43 17 3 0,57 40 NO-9 Nhà bi t th 1,26 25 3 0,76 162 NO- Nhà cao t ng 0,46 20 11 2,18 324 10A NO- Nhà bi t th 0,41 42 3 1,25 98 10B NO- Nhà cao t ng 0,46 20 11 2,19 324 11A NO- Nhà bi t th 0,29 41 3 1,24 98 11B NO-12 Nhà cao t ng 1,80 21 13 2,73 1600 NO-13 Nhà cũ ch nh trang 2,93 42 3 1,27 860 NO-14 Nhà cũ ch nh trang 0,46 80 3 2,35 170 NO-15 Nhà cao t ng 1,25 21 15 3,17 907 NO-16 Nhà cao t ng+d ch 1,46 24 9 2,59 1150 v NO-17 Nhà cao t ng+d ch 1,04 35 13,3 4,46 1102 v NO-18 Nhà H c vi n 2,71 40 5 1,54 730 chính tr qu c gia HCM NT-1 Nhà tr , m u giáo 0,27 35 2 0,7 150 NT-2 Nhà tr , m u giáo 0,58 17 2 0,34 200 NT-3 Nhà tr , m u giáo 0,37 22 2 0,43 140 TH-1 Trư ng ti u h c 0,75 25 2,5 0,62 600 TH-2 Trư ng ti u h c 0,69 27 2,5 0,68 600 TH-3 Trư ng trung h c cơ 0,76 28 3,5 0,92 1200
 7. s CC-1 C a hàng, ch 0,79 27 2 0,55 CC-2 D ch v công c ng 0,52 39 7 1,03 CC-3 B nh vi n tâm th n 3,1 24 1,8 0,43 CQ-1 Cơ quan TW, P 2,88 40 5 1,8 CX-1 Công viên ngh ngơi 1,85 3 0,04 1,4 CX-2 Cây xanh, TDTT 0,99 3 0,03 1 CX-3 Cây xanh, TDTT 1,16 2 0,02 1 T ng c ng 38,93 + Khu v c ch nh trang c i t o : khu nhà Sài ng, khu b nh vi n tâm th n, khu H c vi n chính tr qu c gia H Chí Minh, khu cơ quan văn phòng d c qu c l 5 ư c hư ng d n c i t o, ch nh trang theo t ng d án riêng nh m t hi u qu không gian và t o b m t ki n trúc phù h p v i khu v c, nhà dân cư cũ t ng cao trung bình 3 t ng, nhà H c vi n chính tr qu c gia H Chí Minh có t ng cao trung bình 7 t ng, b nh vi n t ng cao trung bình 2 t ng và khu cơ quan t ng cao trung bình 5 t ng. + Khu v c xây d ng m i: Các kh i nhà cao t ng ư c b trí d c theo các tr c ư ng l n, t o b m t ki n trúc. Công trình có chi u cao l n hơn ư c b trí t o i m nh n ki n trúc trên các tr c ư ng, nút giao thông chính. Các lo i nhà bi t th , nhà có vư n ư c b trí lùi vào phía trong ô t nơi có không gian yên tĩnh hơn. Toàn b hình kh i, không gian, ki n trúc công trình c a khu ô th m i ư c b c c hài hoà. i u 8: Cơ c u nhà : * T ng di n tích t xây d ng nhà : 23,71 ha (100%) Trong ó: + Nhà cao t ng (t 10 t ng n 21 t ng): 10,60 ha (44,7%) + Nhà th p t ng (bi t th , nhà có vư n): 7,00 ha (29,5%) + Nhà H c vi n chính tr qu c gia H Chí Minh: 2,72 ha (11,4%) + Nhà cũ gi l i ch nh trang theo quy ho ch: 3,39 ha (14,4%) i u 9: Giao thông : Theo quy ho ch chung Thành ph trong khu ô th m i có: - Qu c l 5, v i m t c t ngang r ng 60m - ư ng khu v c giáp phía Tây Nam Khu ô th có m t c t ngang r ng 40m.
 8. - ư ng phân khu v c giáp phía Tây Khu ô th m i và xuyên qua khu ô th m i có m t c t ngang r ng 30m. - Các tuy n ư ng n i b ơn v g m: + ư ng nhánh chính có m t c t: 17m. + ư ng nhánh ph có m t c t: 13,5m - D c các tuy n ư ng xây d ng h th ng tuy nen k thu t “ng m hoá” các ư ng ng, ư ng dây. i u 10: C p nư c : - Khu ô th m i Sài ng d ki n xây d ng cho kho ng 10.000 ngư i. - Tiêu chuNn sinh ho t m c trung bình c a m t khu hi n i. - Ngu n nư c l y t h th ng ư ng ng D400 c a Nhà máy c p nư c Gia Lâm i qua Khu ô th . * Ch tiêu c p nư c: - Nư c c p cho sinh ho t: 200 l/ngư i / ngày êm. - Nư c c p cho công trình công c ng 38 m3/ha ngày - Nư c c p cho ch a cháy là 30l/s (2 ám cháy x y ra ng th i). - Nư c tư i cây và r a ư ng là 4l/m2. - Nư c d phòng: 25% lưu lư ng nư c. - T t c lư ng nư c trên u ph i m b o tiêu chuNn nư c sinh ho t do Nhà nư c ban hành. * Nguyên t c và gi i pháp thi t k : - Xây d ng h th ng c p nư c an toàn cho nhân dân trong khu ô th m i. - Phù h p v i m ng lư i c p nư c c a khu v c. * C p nư c c u ho : B trí các h ng c u ho t i các ngã ba, ngã tư và g n các công trình công c ng, t o i u ki n thu n l i cho xe c u ho l y nư c khi c n thi t. Các h ng c u ho u n i v i ư ng ng c p nư c có ư ng kính D>110m, và bán kính ph c v gi a các h ng c u ho kho ng 150m. Bên trong các công trình ph i trang b các thi t b phòng cháy ch a cháy theo úng quy nh hi n hành. i u 11: Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng:
 9. * Ch tiêu thoát nư c: - Thoát nư c cho sinh ho t: 200 l/ngư i /ngày êm. - Thoát nư c cho công trình công c ng: 38 m3/ha. - Thoát h t nư c mưa, không ng p l t v i t n xu t l t là 5 năm. - H th ng thoát nư c c a khu ô th m i Sài ng g m h th ng thoát nư c th i và h th ng thoát nư c mưa riêng bi t. Toàn b nư c th i sinh ho t các khu nhà ư c x lý c c b b ng h th ng b bán t ho i trư c khi vào h th ng thoát nư c chung. Nư c th i ch y v hư ng tây b c, t p trung vào tr m bơm và x lý nư c th i khi ra sông C u Bây và v phía ư ng 5. - Phù h p v i m ng lư i thoát nư c khu v c. * V sinh môi trư ng - Ch tiêu tính toán rác th i là 1,2 kg/ng/ng. T tr ng rác là 0,43t/m3. - Vi c thu gom, v n chuy n rác th i n khu x lý rác th i c a thành ph do các ơn v có ch c năng th c hi n theo h p ng ho c c p có thNm quy n giao nhi m v . V trí t các thùng ng rác ph i m b o thu n ti n, m quan ô th và kho ng cách không quá 100m/1 thùng. - i v i nhà cao t ng ph i xây d ng h th ng thu gom rác t t ng t ng xu ng b rác theo t ng ơn nguyên. i u 12: C p i n: Theo qui ho ch, khu xây d ng m i ư c c p i n t tr m bi n áp trung gian Sài ng A 110/22 KV, t ng công su t 2x40 MVA, h th ng i n 22 KV t l kép 2AC - 95mm2. Khi chưa có tr m bi n áp trung gian Sài ng A ngu n i n có th t m th i như sau: - B trí m t tr m (ho c s d ng tr m d phòng 16MVA ã có) 110/22KV - 16 MVA t i tr m trung gian Sài ng B xây d ng h th ng 22 KV v khu xây d ng m i. - L y ngu n 22KV s n có ( ki m tra ph t i h th ng 22 KV còn c p công su t cho khu xây m i). - B trí m t tr m 110/22KV-16MVA t i khu t t tr m trung gian Sài ng A tuy n 110 KV Thanh Am 2AC-185mm2. Trên cơ s án d ki n xây d ng các công trình thu c khu v c m i xác nh ư c t ng ph t i toàn khu trong ph m vi nghiên c u. Chi u sáng ư ng ph dùng èn thu ngân cao áp tr c chính cáp i ng m, ư ng n i b dây i ng m k t h p v i m ng 0,4KV c p i n sinh ho t.
 10. i u 13: Thông tin liên l c - i v i nhà : 1 ¸ 1,5 máy/căn h - D ch v công c ng: 1 máy/100¸200m2 sàn xây d ng. - Trư ng h c, nhà tr : 5¸10 máy/trư ng. - Theo qui ho ch thông tin bưu i n ph c v các thuê bao trong khu v c ư c l y t t ng ài i u khi n Gia Lâm qua các t ng ài v tinh hi n có và d ki n xây d ng trong khu ô th m i Sài ng. - M ng lư i thông tin ư c thi t k n t cáp c a t ng khu v c. i u 14: ChuNn b k thu t san n n: - Khu v c ã xây d ng không thi t k san n n, gi nguyên hi n tr ng n n hi n tr ng do n n nhà c a các h dân hi n t i quá th p, ch t ch c h th ng thoát nư c x vào m ng chung m b o thoát nư c cho khu v c. - Khu v c xây d ng m i san n n theo chênh cao =0,10m. - d c n n t i thi u i=0,004. Cao thi t k th p nh t +6,15m, cao nh t +6,65m Kh i lư ng san n n ư c tính toán theo phương pháp ư ng ng m c v i t ng kh i lư ng là: 722.000m3. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 15: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 16: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Sài ng, t l 1/500 và quy nh c th c a i u l này hư ng d n th c hi n úng quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 17: M i hành vi vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c, m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 18: án quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Sài ng t l 1/500 và b n i u l này ư c ban hành và lưu gi t i các cơ quan dư i ây các ơn v , nhân dân ư c bi t và th c hi n: - U ban Nhân dân thành ph Hà N i. - Văn phòng Ki n trúc sư trư ng thành ph . - S Xây d ng.
 11. -S a chính - Nhà t. - Công ty xây d ng s 3 - T ng Công ty u tư và phát tri n nhà Hà n i.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2