Quyết định số 114/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 114/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 114/2002/QĐ-UB việc kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 114/2002/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ******** Số: 114/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2002 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Căn cứ Nghị định số 61/HĐBT ngày 16/6/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về thành lập Hội đồng thi đua các cấp và Quyết định số 154/1998/QĐ-UB ngày 25/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ về “sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp”; Căn cứ Chỉ thị 35/CT-TW ngày 3/6/1998 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới; Căn cứ Quyết định 3264/QĐ-TC ngày 11/8/1989 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giải thể Ban thi đua khen thưởng Thành phố và thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội; Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố và Trưởng ban tổ chức Chính quyền Thành phố, QUYẾT ĐNNH Điều 1: Kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội gồm các thành viên: - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố do Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố kiêm nhiệm. - Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: 1. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố. 2. Phó Chủ tịch kiêm nhiệm: - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố 3. Các thành viên Hội đồng gồm: Trưởng hoặc Phó các Ngành, Đoàn thể Thành phố: 1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố.
  2. 2. Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố. 3. Hội Nông dân Thành phố. 4. Công an Thành phố. 5. Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố 6. Cục thuế Hà Nội 7. Cục Thống kê Hà Nội 8. Sở Tài chính Vật giá Hà Nội 9. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội 10. Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Hà Nội. 11. Chánh Thanh tra Thành phố. Điều 2: Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố có nhiệm vụ tư vấn tham mưu cho UBND Thành phố các vấn đề về lĩnh vực thi đua và khen thưởng theo Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố do UBND Thành phố ban hành. Nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố do Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố phân công. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 4: Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền Thành phố, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố, các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản