Quyết định số 114/2003/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
71
lượt xem
8
download

Quyết định số 114/2003/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 114/2003/QĐ-BCN Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp Bộ Công Nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 114/2003/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 114/2003/Q -BCN Hà N i, ngày 04 tháng 07 năm 2003 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C K THU T AN TOÀN CÔNG NGHI P B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Xét ngh c a C c trư ng C c Ki m tra, giám sát k thu t an toàn công nghi p (T trình s 178 /TTr-KTAT ngày 18 tháng 6 năm 2003); Theo ngh c a V trư ng V T ch c - Cán b , QUY T NNH: i u 1. C c K thu t an toàn công nghi p tr c thu c B Công nghi p, giúp B trư ng th c hi n vi c hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n k thu t an toàn công nghi p, bao g m: ăng ký, ki m nh an toàn thi t b áp l c, thi t b nâng, an toàn i n, an toàn khai thác m và d u khí (tr các thi t b , phương ti n thăm dò khai thác d u khí trên bi n), an toàn hoá ch t, v t li u n công nghi p theo quy nh c a pháp lu t. C c K thu t an toàn công nghi p có tư cách pháp nhân; ư c m tài kho n t i Kho b c và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; kinh phí ho t ng do ngân sách Nhà nư c c p, có con d u riêng ho t ng và giao d ch theo quy nh c a pháp lu t; có tr s chính t i s 54, ph Hai Bà Trưng, qu n Hoàn Ki m, thành ph Hà N i; i u 2. C c K thu t an toàn công nghi p có các nhi m v , quy n h n sau: 1. Xây d ng ho c tham gia xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t; cơ ch , chính sách v lĩnh v c k thu t an toàn trong ngành công nghi p trình B trư ng ban hành ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành và hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n; Xây d ng, trình B trư ng ban hành các quy nh, ch ki m tra k thu t an toàn công nghi p và hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các văn b n ã ban hành. 2. Ki m tra vi c th c hi n: a) Các tiêu chuNn, quy ph m k thu t an toàn công nghi p; b) Gi i quy t các tranh ch p trong cung ng và s d ng i n.
  2. 3. T ch c th c hi n vi c ăng ký, ki m nh và c p gi y ch ng nh n v an toàn k thu t trong công nghi p cho máy, thi t b , v t tư, các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng theo danh m c do B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành; máy, thi t b , v t tư và các ch t có yêu c u an toàn c thù theo danh m c do B Công nghi p ban hành. ThNm nh trình B trư ng công nh n ơn v có i u ki n k thu t an toàn ch t o, l p t, s a ch a thi t b ch u áp l c, thi t b nâng và khám nghi m nh kỳ chai ch a khí, khí hoá l ng c a các ơn v thu c ngành công nghi p. 4. Ch trì, ph i h p v i các V có liên quan, thNm tra h sơ, trình B Công nghi p c p gi y phép kinh doanh và gi y phép s d ng v t li u n công nghi p theo quy nh c a pháp lu t. T ch c ki m tra, giám sát k thu t an toàn trong s n xu t, b o qu n, v n chuy n, s d ng v t li u n công nghi p. 5. u m i qu n lý công tác an toàn b c x , phòng cháy và ch a cháy trong ngành công nghi p. 6. ThNm nh ho c tham gia thNm nh các gi i pháp k thu t an toàn trong các d án u tư, thi t k k thu t, thi t k thi công các công trình xây d ng cơ b n c a các ơn v thu c B Công nghi p. 7. Ch trì ho c ph i h p v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan ti n hành ki m tra tìm nguyên nhân các s c , tai n n lao ng có liên quan n k thu t an toàn trong ngành công nghi p và ki n ngh các gi i pháp kh c ph c. 8. Ch trì ào t o, hư ng d n chuyên môn, nghi p v k thu t an toàn công nghi p cho các ơn v trong ngành công nghi p. 9. T ch c b i dư ng chuyên môn, nghi p v v ki m tra viên i n l c. 10. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c k thu t an toàn công nghi p theo quy nh c a pháp lu t. 11. Qu n lý t ch c, biên ch , tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c pc aB . i u 3. Cơ c u t ch c c a C c K thu t an toàn công nghi p, g m có: 1. Lãnh o: a) C c trư ng. b) Các Phó C c trư ng. C c trư ng C c K thu t an toàn công nghi p ch u trách nhi m trư c B trư ng B Công nghi p lãnh o và qu n lý toàn b ho t ng c a C c. Các Phó C c trư ng giúp vi c ph trách t ng lĩnh v c công tác do C c trư ng phân công;
  3. C c trư ng, các Phó C c trư ng do B trư ng b nhi m và mi n nhi m. 2. B máy giúp vi c C c trư ng, g m có: a) Văn phòng, b) Phòng T ch c, ào t o và H p tác qu c t , c) Phòng K thu t an toàn i n, d) Phòng Giám sát i n năng, ) Phòng K thu t an toàn M và D u khí, e) Phòng K thu t an toàn Cơ khí và áp l c, g) Phòng K thu t an toàn Hoá ch t, V t li u n công nghi p và Công nghi p tiêu dùng. 3. Các ơn v s nghi p có thu: a) Trung tâm Ki m nh k thu t an toàn công nghi p I, b) Trung tâm Ki m nh k thu t an toàn công nghi p II. 4. ơn v d ch v : Trung tâm H tr k thu t an toàn công nghi p. C c trư ng C c K thu t an toàn công nghi p có trách nhi m quy nh ch c năng, nhi m v và b trí, s p x p cán b , nhân viên c a C c b o m nguyên t c g n nh , ho t ng có hi u qu . i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B và C c trư ng C c K thu t an toàn công nghi p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG B CÔNG NGHI P - Như i u 4, - Th tư ng, các PTTCP ( báo cáo), - Văn phòng Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW, - Văn phòng TW và các Ban c a ng, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Toà án nhân dân t i cao, Hoàng Trung H i - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - Công báo, - Lưu: VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản