Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
156
lượt xem
58
download

Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH HƯNG YÊN Đ c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : 114/2006/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 29 tháng 8 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH B NG GIÁ CA MÁY VÀ THI T B THI CÔNG Y BAN NHÂN DÂN T NH HƯNG YÊN Căn c Lu t t ch c HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng năm 2003; Căn c Ngh đ nh c a Chính ph s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 c a B trư ng B Xây d ng hư ng d n phương pháp xây d ng giá ca máy và thi t b thi công; Xét đ ngh c a ông Giám đ c s Xây d ng t i t trình s 38/SXD-QLCL&VLXD ngày 12/7/2006, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này B ng giá ca máy và thi t b thi công. B ng giá này dùng làm cơ s l p d toán, t ng d toán xây d ng công trình và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình trên đ a bàn t nh Hưng Yên. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau mư i ngày k t ngày ký. - B ng giá ca máy và thi t b thi công này thay th cho vi c áp d ng B ng giá ca máy và thi t b xây d ng ban hành kèm theo các Quy t đ nh s 1260/1998/QĐ-BXD ngày 18/11/1998; Quy t đ nh s 10/2001/QĐ-BXD ngày 11/6/2001 và Quy t đ nh s 38/2002/QĐ-BXD ngày 27/12/2002 c a B trư ng B Xây d ng và các văn b n v giá ca máy do B Xây d ng đã ban hành trư c đây. - Giao s Xây d ng hư ng d n th c hi n; ch trì cùng các ngành liên quan nghiên c u, xác đ nh đi u ch nh b ng giá ca máy và thi t b thi công đ l p d toán khi có nh ng thay đ i v giá và ti n lương theo các quy đ nh và ch đ chính sách hi n hành c a nhà nư c. Đi u 3. Ông Chánh văn phòng UBND t nh, Th trư ng các s , ban, ngành; Ch t ch UBND các huy n, th xã và các t ch c kinh t - xã h i có liên quan căn c quy t đ nh thi hành. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH T CH Nơi nh n: - Chính ph ; - B Xây d ng; - B Tư pháp; - Thư ng tr c HĐND t nh; - Đoàn đ i bi u QH t nh; - Ch t ch, các Phó ch t ch UBND t nh; Nguy n Văn Cư ng - S Tư pháp; - Lãnh đ o VP; - Lưu VT: XDCB; QUY Đ NH CHUNG VÀ HƯ NG D N ÁP D NG B NG GIÁ CA MÁY VÀ THI T B THI CÔNG 1. B ng giá ca máy và thi t b xây d ng quy đ nh chi phí c n thi t cho m t ca làm vi c c a các lo i máy và thi t b thi công xây d ng, dùng làm căn c đ l p đơn giá xây d ng công trình, đơn giá xây d ng đ a phương và xác đ nh d toán, t ng d toán xây d ng công trình và v n d ng đ l p giá d th u, đánh giá giá d th u. 2. Giá ca máy và thi t b thi công xây d ng trong b ng giá này xác đ nh cho t ng lo i máy theo
 2. thông s k thu t như: công su t đ ng cơ, dung tích g u, s c nâng c a c n tr c,... các thông s k thu t này đư c căn c theo thông s c a thi t b ph bi n trên th trư ng và đư c đưa v cùng m t lo i thông s nêu trong Thông tư s 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 và Thông tư s 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 c a B Xây d ng. 3. B ng giá ca máy và thi t b thi công xây d ng này áp d ng đ i v i các lo i máy và thi t b đang đư c s d ng ph bi n đ thi công các công trình trên đ a bàn t nh Hưng Yên trong đi u ki n bình thư ng. 4. Đ i v i nh ng ca máy và thi t b thi công chưa có quy đ nh trong b ng giá này ho c đ i v i nh ng ca máy và thi t b thi công m i, công ngh tiên ti n do các doanh nghi p t nh p, thì ch đ u tư và các nhà th u căn c vào phương pháp xây d ng giá ca máy và thi t b thi công quy đ nh t i Thông tư s 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 c a B Xây d ng và b ng giá ca máy này làm cơ s đ l p và báo cáo S Xây d ng xem xét trình c p có th m quy n quy t đ nh cho áp d ng. 5. Giá ca máy và thi t b xây d ng trong b ng giá này bao g m các thành ph n chi phí như sau: 5.1 - Chi phí kh u hao: Là kho n chi phí v hao mòn c a máy và thi t b thi công trong th i gian s d ng. 5.2 - Chi phí s a ch a: Là các kho n chi phí nh m duy trì và khôi ph c năng l c ho t đ ng theo tr ng thái ho t đ ng tiêu chu n c a máy. 5.3 - Chi phí nhiên li u, năng lư ng trong giá ca máy là kho n chi phí v nhiên li u, năng lư ng t o ra đ ng l c cho máy ho t đ ng (xăng, d u, đi n ho c khí nén và các lo i nhiên li u ph như d u, m bôi trơn, nhiên li u đ đi u ch nh, nhiên li u cho đ ng cơ lái, d u truy n đ ng). Trong đó, đơn giá nhiên li u chưa bao g m thu VAT c th là: - Xăng RON90 : 9.818 đ ng/lít - Đi n : 859 đ ng/KWh - D u Mazut : 5.000 đ ng/lít - D u Diezel : 7.818 đ ng/lít 5.4 - Chi phí ti n lương th đi u khi n máy: Là kho n chi phí v ti n lương vàcác kho n ph c p lương tương ng v i c p b c c a ngư i đi u khi n máy theo yêu c u k thu t, đư c xác đ nh trên cơ s thành ph n c p b c th đi u khi n máy đư c quy đ nh t i thông tư s 06/T/2005/TT- BXD ngày 15/4/2005 và Thông tư s 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 c a B Xây d ng và các quy đ nh m i c a Nhà nư c v chính sách ti n lương, các kho n ph c p đư c hư ng trong doanh nghi p trong đó: - M c lương t i thi u tính trong chi phí th đi u khi n đư c tính v i m c 350.000 đ ng/tháng; - H s b c th đư c áp d ng theo Ngh đ nh s 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph quy đ nh h th ng thang lương, b ng lương và các ch đ ph c p lương trong các Công ty Nhà nư c đó là B ng lương xây d ng cơ b n áp d ng theo b ng A1 - ngành s 8. Riêng đ i v i thuy n viên và công nhân v n t i sông áp d ng theo b ng B2 và B5, công nhân lái xe áp d ng theo b ng B12; - Các kho n ph c p đư c tính như sau: Ph c p lưu đ ng b ng 20% lương t i thi u; Ph c p không n đ nh s n xu t b ng 10%, m t s kho n lương ph (l , t t, phép,…) b ng 12% và m t s chi phí khoán tr c ti p b ng 4% ti n lương cơ b n. Chi phí khác là các kho n chi phí đ m b o cho máy ho t đ ng bình thư ng, có hi u qu t i công trình. Riêng giá ca máy và thi t b kh o sát xây d ng không tính chi phí ti n lương th đi u khi n máy, chi phí này đư c đư c tính trong chi phí nhân công kh o sát xây d ng. B NG GIÁ CA MÁY VÀ THI T B THI CÔNG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 114/2006/QĐ-UBND ngày 29/8/2006 c a UBND t nh Hưng Yên)
 3. S LO I MÁY VÀ THI T Đ NH M C TIÊU THÀNH PH N-C P GIÁ CA MÁY TT B HAO NHIÊN B C TH ĐI U KHI N (Đ/CA) LI U, NĂNG MÁY LƯ NG 1 CA Máy đào m t g u, bánh xích -dung tích g u: 1 0,22 m3 32,40 Lít diezel 1x4/7 660.938 2 0,30 m3 35,10 Lít diezel 1x4/7 730.735 3 0,40 m3 42,66 Lít diezel 1x4/7 794.810 4 0,50 m3 51,30 Lít diezel 1x4/7 925.862 5 0,65 m3 59,40 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 1.126.817 6 0,80 m3 64,80 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 1.349.965 7 1,00 m3 74,52 Lít diezel 1x4/7+1x6/7 1.650.197 8 1,20 m3 78,30 Lít diezel 1x4/7+1x6/7 2.050.625 9 1,25 m3 82,62 Lít diezel 1x4/7+1x6/7 2.109.412 10 1,60 m3 113,22 Lít diezel 1x4/7+1x6/7 2.537.866 11 2,00 m3 127,50 Lít diezel 1x4/7+1x7/7 3.110.110 12 2,30 m3 137,70 Lít diezel 1x4/7+1x7/7 3.452.919 13 2,50 m3 163,71 Lít diezel 1x4/7+1x7/7 3.711.008 14 3,50 m3 196,35 Lít diezel 1x4/7+1x7/7 5.211.611 15 3,60 m3 198,90 Lít diezel 1x4/7+1x7/7 5.442.941 16 5,40 m3 218,28 Lít diezel 1x4/7+1x7/7 6.383.845 17 6,50 m3 332,01 Lít diezel 1x4/7+1x7/7 8.683.924 18 9,50 m3 397,80 Lít diezel 1x4/7+1x7/7 12.382.595 19 10,40 m3 408,00 Lít diezel 1x4/7+1x7/7 13.631.595 Máy đào m t g u, bánh xích, đ ng cơ đi n - dung tích g u: 20 2,5m3 672,00 Kwh 1x4/7+1x7/7 3.041.244 21 4,00 m3 924,00 Kwh 1x4/7+1x7/7 4.120.174 22 4,60 m3 1.050,00 Kwh 1x4/7+1x7/7 5.473.536 23 5,00 m3 1.134,00 Kwh 1x4/7+1x7/7 5.629.615 24 8,00m3 2.079,00 Kwh 1x4/7+1x7/7 9.819.718 Máy đào m t g u, bánh hơi - dung tích g u: 25 0,15 m3 29,70 Lít diezel 1x4/7 692.157 26 0,30 m3 33,48 Lít diezel 1x4/7 881.953 27 0,75 m3 56,70 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 1.346.270 28 1,25 m3 73,44 Lít diezel 1x4/7+1x6/7 2.098.476 Máy xúc l t - dung tích g u: 29 1,00 m3 38,76 Lít diezel 1x4/7 993.498 30 1,65 m3 75,24 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 1.579.471 31 2,00 m3 86,64 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 3.887.275
 4. 32 2,80 m3 100,80 Lít diezel 1x4/7+1x6/7 2.496.687 33 3,20 m3 134,40 Lít diezel 1x4/7+1x6/7 3.480.549 34 4,20 m3 159,60 Lít diezel 1x4/7+1x6/7 4.462.115 Máy xúc chuyên dùng trong h m - dung tích g u: 35 0,90 m3 51,84 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 2.748.164 36 1,65 m3 65,25 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 3.185.933 37 4,20 m3 89,04 Lít diezel 1x4/7+1x6/7 5.877.236 Máy cào đá, đ ng cơ đi n - năng su t: 38 2 m3/ph 132,00 Kwh 1x4/7+1x5/7 613.552 39 3 m3/ph 247,50 Kwh 1x4/7+1x5/7 1.010.042 40 8 m3/ph 673,20 Kwh 1x4/7+1x6/7 2.152.602 Máy i - công su t: 41 45,0 CV 22,95 Lít diezel 1x4/7 534.911 42 54,0 CV 27,54 Lít diezel 1x4/7 588.486 43 75,0 CV 38,25 Lít diezel 1x4/7 748.803 44 105,0 CV 44,10 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 1.017.104 45 108,0 CV 46,20 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 1.073.450 46 130,0 CV 54,60 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 1.312.929 47 140,0 CV 58,80 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 1.553.042 48 160,0 CV 67,20 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 1.924.613 49 180,0 CV 75,60 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 2.094.899 50 250,0 CV 93,60 Lít diezel 1x3/7+1x6/7 2.583.233 51 271,0 CV 105,69 Lít diezel 1x3/7+1x6/7 2.867.584 52 320,0 CV 124,80 Lít diezel 1x3/7+1x7/7 5.197.481 Thùng c p + đ u kéo bánh xích - dung tích thùng: 53 2,50 m3 37,67 Lít diezel 1x4/7 828.846 54 2,75 m3 38,48 Lít diezel 1x4/7 886.010 55 3,00 m3 40,50 Lít diezel 1x4/7 929.116 56 4,50 m3 58,32 Lít diezel 1x4/7 1.247.479 57 5,00 m3 58,32 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 1.328.720 58 8,0 m3 71,40 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 1.617.475 59 9,0 m3 76,50 Lít diezel 1x3/7+1x6/7 1.750.955 Máy c p t hành - dung tích thùng: 60 9,0 m3 132,00 Lít diezel 1x3/7+1x6/7 2.336.505 61 10,0 m3 138,00 Lít diezel 1x3/7+1x6/7 2.394.407 62 16,0 m3 153,90 Lít diezel 1x3/7+1x7/7 3.087.755 63 25,0 m3 182,40 Lít diezel 1x3/7+1x7/7 3.758.463 Máy san t hành - công su t:
 5. 64 54,0 CV 19,44 Lít diezel 1x4/7 853.497 65 90,0 CV 32,40 Lít diezel 1x4/7 1.172.729 66 108,0 CV 38,88 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 1.520.096 67 180,0 CV 54,00 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 2.317.027 68 250,0 CV 75,00 Lít diezel 1x3/7+1x6/7 3.221.136 Máy đ m đ t c m tay - tr ng lư ng: 69 50 kg 3,06 Lít xăng 1x3/7 97.655 70 60 kg 3,57 Lít xăng 1x3/7 109.272 71 70 kg 4,08 Lít xăng 1x3/7 116.750 72 80 kg 4,59 Lít xăng 1x3/7 123.287 Đ m bánh hơi + đ u kéo bánh xích - tr ng lư ng: 73 9,0 t 36,00 Lít diezel 1x4/7 685.342 74 12,5 t 38,40 Lít diezel 1x4/7 744.756 75 18,0 t 46,20 Lít diezel 1x4/7 903.892 76 25,0 t 54,60 Lít diezel 1x5/7 1.127.096 77 26,5 t 63,00 Lít diezel 1x5/7 1.224.215 Đ m bánh hơi t hành - tr ng lư ng: 78 16,0 t 37,80 Lít diezel 1x5/7 934.333 79 17,5 t 42,00 Lít diezel 1x5/7 1.026.352 80 25,0 t 54,60 Lít diezel 1x5/7 1.273.226 Máy đ m rung t hành - tr ng lư ng: 81 8t 19,20 Lít diezel 1x4/7 848.378 82 15 t 38,64 Lít diezel 1x4/7 1.390.012 83 18 t 52,80 Lít diezel 1x4/7 1.672.555 84 25 t 67,20 Lít diezel 1x4/7 1.902.703 Đ m chân c u + đ u kéo - tr ng lư ng: 85 5,5 t 25,92 Lít diezel 1x4/7 604.814 86 9,0 t 36,00 Lít diezel 1x4/7 766.319 Đ m bánh thép t hành - tr ng lư ng: 87 8,50 t 24,00 Lít diezel 1x3/7 492.784 88 10,0 t 26,40 Lít diezel 1x4/7 600.845 89 12,2 t 32,16 Lít diezel 1x4/7 673.237 90 13,0 t 36,00 Lít diezel 1x4/7 732.301 91 14,5 t 38,40 Lít diezel 1x4/7 806.984 92 15,5 t 41,76 Lít diezel 1x4/7 921.011 Máy lu rung không t hành (qu đ m 16T) - tr ng lư ng: 93 10 t 40,32 Lít diezel 1x4/7 823.165 Ô tô v n t i thùng - tr ng t i:
 6. 94 2,0 t 12,00 Lít xăng 1x2/4 lo i < 3,5 t n 318.882 95 2,5 t 13,00 Lít xăng 1x3/4 lo i < 3,5 t n 361.626 96 4,0 t 20,00 Lít xăng 1x2/4 lo i 3,5-7,5 t n 442.862 97 5,0 t 25,00 Lít diezel 1x2/4 lo i 3,5-7,5 t n 502.257 98 6,0 t 29,00 Lít diezel 1x3/4 lo i 3,5-7,5 t n 573.038 99 7,0 t 31,00 Lít diezel 1x3/4 lo i 3,5-7,5 t n 647.707 100 10,0 t 38,00 Lít diezel 1x2/4 lo i 7,5-16,5 t n 783.166 101 12,0 t 41,00 Lít diezel 1x3/4 lo i 7,5-16,5 t n 842.293 102 12,5 t 42,00 Lít diezel 1x3/4 lo i 7,5-16,5 t n 879.270 103 20,0 t 56,00 Lít diezel 1x3/4 lo i 16,5-25,0 t n 1.372.395 Ô tô t đ - tr ng t i: 104 2,5 t 18,90 Lít xăng 1x2/4 lo i 40,0 t n 5.089.412 121 55,0 t 156,00 Lít diezel 1x3/4 lo i > 40,0 t n 5.780.338 Ô tô đ u kéo - công su t: 122 150,0 CV 30,00 Lít diezel 1x3/4 lo i 7,5-16,5 t n 644.455 123 180,0 CV 36,00 Lít diezel 1x3/4 lo i 7,5-16,5 t n 759.413 124 200,0 CV 40,00 Lít diezel 1x3/4 lo i 16,5-25,0 t n 859.875 125 240,0 CV 48,00 Lít diezel 1x3/4 lo i 16,5-25,0 t n 997.842 126 255,0 CV 51,00 Lít diezel 1x3/4 lo i 25,0-40,0 t n 1.138.340 127 272,0 CV 56,00 Lít diezel 1x3/4 lo i 25,0-40,0 t n 1.285.183 Ô tô chuy n tr n bê tông - dung tích thùng tr n: 128 5,0 m3 36,00 Lít diezel 1x1/4+1x3/4 lo i 7,5- 959.670 16,5 t n
 7. 129 6,0 m3 43,00 Lít diezel 1x1/4+1x3/4 lo i 7,5- 1.099.132 16,5 t n 130 8,0 m3 50,00 Lít diezel 1x1/4+1x3/4lo i 16,55- 1.536.324 25 t n 131 8,7 m3 52,00 Lít diezel 1x1/4+1x3/4 lo i 16,5- 1.726.586 25 t n 132 10,7 m3 64,00 Lít diezel 1x1/4+1x3/4 lo i 16,5- 2.243.946 25 t n 133 14,5 m3 70,00 Lít diezel 1x1/4+1x3/4 lo i 25-40 2.945.179 t n Ô tô tư i nư c - dung tích: 134 4,0 m3 20,25 Lít diezel 1x2/4 lo i 3,5-7,5 t n 505.389 135 5,0 m3 22,50 Lít diezel 1x3/4 lo i 3,5-7,5 t n 552.050 136 6,0 m3 24,00 Lít diezel 1x3/4 lo i 3,5-7,5 t n 612.300 137 7,0 m3 25,50 Lít diezel 1x3/4 lo i 7,5-16,5 t n 681.555 138 9,0 m3 27,00 Lít diezel 1x3/4 lo i 7,5-16,5 t n 761.111 Xe ô tô t i có g n c n tr c - tr ng t i xe: 139 5,0 t 27,00 Lít diezel 1x1/4+1x3/4 lo i 3,5-7,5 809.873 t n 140 6,0 t 28,80 Lít diezel 1x1/4+1x3/4 lo i 3,5-7,5 921.979 t n 141 7,0 t 30,60 Lít diezel 1x1/4+1x3/4 lo i 3,5-7,5 1.085.663 t n 142 10,0 t 37,80 Lít diezel 1x1/4+1x3/4 lo i 7,5- 1.519.971 16,5 t n Rơ mooc - tr ng t i: 143 2,0 t 1x1/4 lo i = 40 t n 305.540 150 100,0 t 1x1/4 lo i >= 40 t n 506.676 151 125,0 t 1x1/4 lo i >= 40 t n 560.609 Máy kéo bánh xích - công su t: 152 45,0 CV 21,60 Lít diezel 1x4/7 409.003 153 54,0 CV 25,92 Lít diezel 1x4/7 476.333 154 75,0 CV 32,40 Lít diezel 1x4/7 560.759 155 110,0 CV 41,47 Lít diezel 1x4/7 678.712 156 130,0 CV 49,92 Lít diezel 1x4/7 762.430
 8. Máy kéo bá hơi nh- công su t: 157 28,0 CV 11,76 Lít diezel 1x4/7 283.862 158 40,0 CV 16,80 Lít diezel 1x4/7 332.899 159 50,0 CV 21,00 Lít diezel 1x4/7 381.443 160 60,0 CV 25,20 Lít diezel 1x4/7 432.972 161 80,0 CV 33,60 Lít diezel 1x4/7 552.094 162 165,0 CV 55,44 Lít diezel 1x4/7 766.604 163 215,0 CV 67,73 Lít diezel 1x5/7 949.128 Thi t b ph c v v n chuy n đá n mìn trong h m: 164 T i ma nơ - 13 Kw 42,90 Kwh 1x4/7+1x5/7 160.868 165 Xe goòng 3 t 0,00 1x4/7+1x5/7 121.792 166 Xe goòng 5,8m3 0,00 1x4/7+1x5/7 772.325 167 Đ u kéo 30 t 37,44 Lít diezel 1x4/7+1x5/7 1.781.008 168 Quang l t 360 t/h 27,00 Kwh 1x4/7+1x5/7 261.502 C n tr c máy kéo - s c nâng: 169 5,0 t 18,00 Lít diezel 1x5/7 485.932 170 6,0 t 21,00 Lít diezel 1x5/7 552.450 171 7,0 t 24,00 Lít diezel 1x5/7 645.576 172 8,0 t 33,00 Lít diezel 1x5/7 772.562 C n tr c ô tô - s c nâng: 173 1,0 t 21,38 Lít diezel 1x1/4+1x3/4 lo i
 9. 184 40,0 t 64,00 Lít diezel 1x1/4+1x3/4lo i =>40 3.678.866 t n 185 45,0 t 66,00 Lít diezel 1x1/4+1x3/4 lo i =>40 4.196.498 t n 186 50,0 t 70,00 Lít diezel 1x1/4+1x3/4 lo i =>40 3.644.681 t n C n tr c bánh hơi - s c nâng: 187 16,0 t 33,00 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 1.372.465 188 25,0 t 36,00 Lít diezel 1x4/7+1x6/7 1.644.768 189 40,0 t 49,50 Lít diezel 1x4/7+1x6/7 2.939.303 190 63,0 t 60,50 Lít diezel 1x4/7+1x6/7 3.474.484 191 90,0 t 68,75 Lít diezel 1x4/7+1x7/7 5.843.307 192 100,0 t 74,25 Lít diezel 2x4/7+1x7/7 7.000.701 193 110,0 t 77,50 Lít diezel 2x4/7+1x7/7 8.587.545 194 130,0 t 81,00 Lít diezel 2x4/7+1x7/7 10.137.174 C n tr c bánh xích - s c nâng: 195 5,0 t 31,50 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 1.232.416 196 7,0 t 33,00 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 1.345.252 197 10,0 t 36,00 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 1.447.060 198 16,0 t 45,00 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 1.838.992 199 25,0 t 47,00 Lít diezel 1x4/7+1x6/7 2.356.919 200 28,0 t 48,75 Lít diezel 1x4/7+1x6/7 2.738.701 201 40,0 t 51,25 Lít diezel 1x4/7+1x6/7 3.333.657 202 50,0 t 53,75 Lít diezel 1x4/7+1x6/7 3.644.681 203 63,0 t 56,25 Lít diezel 1x4/7+1x7/7 4.616.518 204 100,0 t 58,95 Lít diezel 2x4/7+1x7/7 9.324.346 205 110,0 t 62,78 Lít diezel 2x4/7+1x7/7 10.666.244 206 130,0 t 72,00 Lít diezel 2x4/7+1x7/7 12.450.537 207 150,0 t 83,25 Lít diezel 2x4/7+1x7/7 13.892.400 C n tr c tháp - s c nâng: 208 3,0 t 37,50 Kwh 1x3/7+1x5/7 661.125 209 5,0 t 42,00 Kwh 1x3/7+1x5/7 856.936 210 8,0 t 52,50 Kwh 1x3/7+1x5/7 944.175 211 10,0 t 60,00 Kwh 1x3/7+1x5/7 1.207.442 212 12,0 t 67,50 Kwh 1x3/7+1x5/7 1.444.160 213 15,0 t 90,00 Kwh 1x3/7+1x5/7 1.591.901 214 20,0 t 112,50 Kwh 1x3/7+1x5/7 1.811.037 215 25,0 t 120,00 Kwh 1x3/7+1x6/7 2.448.199 216 30,0 t 127,50 Kwh 1x3/7+1x6/7 2.623.479
 10. 217 40,0 t 135,00 Kwh 1x3/7+1x6/7 2.967.379 218 50,0 t 142,50 Kwh 2x47/7+1x6/7 4.312.875 219 60,0 t 198,00 Kwh 2x47/7+1x6/7 5.369.159 220 C u tháp MD 900 480,00 Kwh 2x4/7+1x6/7+1x7/7 15.228.816 C n c u n i, kéo theo - s c nâng: 221 30,0 t 81,00 Lít diezel T.ph2.1/2 + 3 th máy 3.810.956 (2x2/4+1x3/4) + 1th đi n2/4 + 1 th y th 2/4 C n c u n i, t hành - s c nâng: 222 100,0 t 117,60 Lít diezel T.tr1/2 + T.pII.1/2 + 4 5.371.050 th máy (3x2/4+1x4/4) + 1 th đi n 3/4 + 1 thu th 2/4 C u lao d m: 223 C u K33-60 232,56 Kwh 1x3/7+4x4/7+1x6/7 2.864.305 C ng tr c - s c nâng: 224 10 t 81,00 Kwh 1x3/7+1x5/7 794.759 225 25 t 86,40 Kwh 1x3/7+1x5/7 996.429 226 30 t 90,00 Kwh 1x3/7+1x6/7 1.153.095 227 60 t 144,00 Kwh 1x3/7+1x7/7 1.508.236 C u tr c - s c nâng: 228 30 t 48,00 Kwh 1x3/7+1x6/7 363.472 229 40 t 60,00 Kwh 1x3/7+1x6/7 401.120 230 50 t 72,00 Kwh 1x3/7+1x6/7 444.012 231 60 t 84,00 Kwh 1x3/7+1x7/7 520.133 232 90 t 108,00 Kwh 1x3/7+1x7/7 620.943 233 110 t 132,00 Kwh 1x3/7+1x7/7 788.823 234 125 t 144,00 Kwh 1x3/7+1x7/7 881.834 235 180 t 168,00 Kwh 1x3/7+1x7/7 1.092.400 236 250 t 204,00 Kwh 1x3/7+1x7/7 1.357.074 Máy v n thăng - s c nâng: 237 0,3 t - H nâng 30 m 8,40 Kwh 1x3/7 91.450 238 0,5 t - H nâng 50 m 15,75 Kwh 1x3/7 132.282 239 0,8 t - H nâng 80 m 21,00 Kwh 1x3/7 172.159 240 2,0 t - H nâng 100 m 31,50 Kwh 1x3/7 212.881 C n tr c thi u nhi - s c nâng: 241 0,5 t 3,60 Kwh 1x3/7 54.296 T i đi n - s c kéo: 242 0,5 t 3,78 Kwh 1x3/7 49.830
 11. 243 1,0 t 4,50 Kwh 1x3/7 53.058 244 1,5 t 5,58 Kwh 1x3/7 61.902 245 2,0 t 6,30 Kwh 1x3/7 69.299 246 2,5 t 9,18 Kwh 1x3/7 79.227 247 3,0 t 10,80 Kwh 1x3/7 86.794 248 4,0 t 11,70 Kwh 1x3/7 93.081 249 5,0 t 13,50 Kwh 1x3/7 101.111 250 Kích thông tâm YCW 1x4/7 58.669 - 150 t 251 Kích thông tâm YCW 1x4/7 63.577 - 250 t 252 Kích đ y liên t c t 29,38 Kwh 1x4/7+1x5/7 347.667 đ ng ZLD-60 (60 t, 6c) 253 Kích thông tâm YCW 1x4/7 94.555 - 500 t 254 Kích s i đơn YDC - 1x4/7 65.391 500 t 255 Kích thông tâm RRH 1x4/7 118.475 - 100 t 256 Kích thông tâm RRH 1x4/7 270.549 - 300 t Máy lu n cáp - công su t: 257 15 Kw 27,00 Kwh 1x4/7 129.753 Tr m bơm d u áp l c- công su t: 258 40 MPa (HCP-400) 13,65 Kwh 1x4/7 87.074 259 50 MPa (ZB4 - 500) 19,50 Kwh 1x4/7 99.422 Xe nâng hàng - s c nâng: 260 1,5 t 7,92 Lít diezel 1x4/7 229.542 261 2,0 t 9,00 Lít diezel 1x4/7 249.150 262 3,0 t 10,08 Lít diezel 1x4/7 290.831 263 3,2 t 11,52 Lít diezel 1x4/7 318.153 264 3,5 t 14,40 Lít diezel 1x4/7 361.541 265 5,0 t 16,20 Lít diezel 1x4/7 412.866 Máy nâng ph c v thi công h m - công su t: 266 135 CV 44,55 Lít diezel 1x4/7 852.311 Máy tr n bê tông - dung tích: 267 100,0 lít 6,72 Kwh 1x3/7 76.887 268 150,0 lít 8,40 Kwh 1x3/7 86.472 269 200,0 lít 9,60 Kwh 1x3/7 91.441 270 250,0 lít 10,80 Kwh 1x3/7 106.239
 12. 271 425,0 lít 24,00 Kwh 1x4/7 168.536 272 500,0 lít 33,60 Kwh 1x4/7 178.593 273 800,0 lít 60,00 Kwh 1x4/7 238.144 274 1150,0 lít 72,00 Kwh 1x4/7 284.116 275 1600,0 lít 96,00 Kwh 1x4/7 369.118 Máy tr n v a - dung tích: 276 80,0 lít 5,28 Kwh 1x3/7 68.764 277 110,0 lít 7,68 Kwh 1x3/7 74.362 278 150,0 lít 8,40 Kwh 1x3/7 79.389 279 200,0 lít 9,60 Kwh 1x3/7 85.088 280 250,0 lít 10,80 Kwh 1x3/7 90.257 281 325,0 lít 16,80 Kwh 1x3/7 111.435 Tr m tr n bê tông - năng su t: 282 20,0 m3/h 92,40 Kwh 1x3/7+1x5/7 1.068.659 283 22,0 m3/h 99,00 Kwh 1x3/7+1x5/7 1.177.547 284 25,0 m3/h 115,50 Kwh 1x3/7+1x5/7 1.252.336 285 30,0 m3/h 171,60 Kwh 2x3/7+1x5/7 1.622.570 286 50,0 m3/h 198,00 Kwh 2x3/7+1x5/7 2.551.165 287 60,0 m3/h 265,20 Kwh 2x3/7+1x5/7 2.722.653 288 75,0 m3/h 417,60 Kwh 2x3/7+1x4/7+1x6/7 3.443.669 289 125,0 m3/h 445,50 Kwh 2x3/7+1x4/7+1x6/7 5.980.783 Máy bơm v a - năng su t: 290 2,0 m3/h 12,00 Kwh 1x4/7 179.580 291 4,0 m3/h 16,80 Kwh 1x4/7 213.678 292 6,0 m3/h 18,90 Kwh 1x3/7+1x4/7 302.001 293 9,0 m3/h 33,60 Kwh 1x3/7+1x4/7 364.690 294 32 - 50 m3/h 72,00 Kwh 1x3/7+1x4/7 472.244 Xe bơm bê tông, t hành - năng su t: 295 50 m3/h 52,80 Lít diezel 1x1/4+1x3/4 L.16,5- 2.567.554 25T 296 60 m3/h 60,00 Lít diezel 1x1/4+1x3/4 L.16,5- 2.828.852 25T Máy bơm bê tông - năng su t: 297 40 - 60m3/h 181,50 Kwh 1x3/7+1x5/7 1.315.297 298 60 - 90m3/h 247,50 Kwh 1x4/7+1x5/7 1.765.575 Máy phun v y - năng su t: 299 9 m3/h (AL 285) 54,00 Kwh 2x3/7+1x4/7+1x6/7 1.932.663 300 16 m3/h (AL 500) 429,00 Kwh 2x3/7+1x4/7+1x5/7+1x 7.083.099 6/7
 13. 301 Máy tr i bê tông 72,60 Lít diezel 1x6/7+1x5/7+2x3/7 7.372.189 SP.500 Máy đ m bê tông, đ m bàn - công su t: 302 0,4 Kw 1,80 Kwh 1x3/7 50.073 303 0,6 Kw 2,70 Kwh 1x3/7 52.552 304 0,8 Kw 3,60 Kwh 1x3/7 55.030 305 1,0 Kw 4,50 Kwh 1x3/7 57.347 Máy đ m bê tông, đ m c nh - công su t: 306 1,0 Kw 4,50 Kwh 1x3/7 54.909 Máy đ m bê tông, đ m dùi - công su t: 307 0,6 Kw 2,70 Kwh 1x3/7 52.166 308 0,8 Kw 3,60 Kwh 1x3/7 55.494 309 1,0 Kw 4,50 Kwh 1x3/7 56.260 310 1,5 Kw 6,75 Kwh 1x3/7 59.716 311 2,8 Kw 12,60 Kwh 1x3/7 67.734 312 3,5 Kw 15,75 Kwh 1x3/7 90.663 Máy sàng r a đá, s i - năng su t: 313 11,0 m3/h 29,40 Kwh 1x3/7 95.062 314 35,0 m3/h 75,60 Kwh 1x4/7 158.285 315 45,0 m3/h 96,60 Kwh 1x4/7 187.476 Máy nghi n sàng đá di đ ng - năng su t: 316 6,0 m3/h 63,00 Kwh 1x3/7+1x4/7 503.412 317 20,0 m3/h 315,00 Kwh 1x3/7+1x4/7 1.549.209 318 25,0 m3/h 357,00 Kwh 2x3/7+1x4/7 1.941.110 319 125,0 m3/h 630,00 Kwh 2x3/7+1x4/7 5.703.060 Máy nghi n đá thô - năng su t: 320 14,0 m3/h 134,40 Kwh 1x3/7+1x4/7 403.452 321 200,0 m3/h 840,00 Kwh 1x3/7+2x4/7+1x5/7+1x 2.640.320 6/7 Tr m tr n bê tông asphan - năng su t: 322 25,0 t/h (140 t/ca) 1.190 lít mazut + 4x3/7+4x4/7+3x5/7+1x 4.529.853 210 kWh+210 lít 6/7 diezel 323 30,0 t/h (156 t/ca) 1.326 lít mazut + 4x3/7+4x4/7+3x5/7+1x 5.316.093 234 kWh+234 lít 6/7 diezel 324 40,0 t/h (176 t/ca) 1.496 lít mazut + 5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x 5.996.945 264 kWh+264 lít 6/7 diezel 325 50,0 t/h (200 t/ca) 1.700 lít mazut + 5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x 6.305.825 300 kWh+300 lít 6/7 diezel
 14. 326 60,0 t/h (216 t/ca) 1.836 lít mazut + 5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x 7.232.465 324 kWh+324 lít 6/7 diezel 327 80,0 t/h (256 t/ca) 2.176 lít mazut + 5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x 7.161.374 384 kWh+384 lít 6/7 diezel Máy phun nh a đư ng - công su t: 328 190 CV 57,00 Lít diezel 1x1/4+1x3/4 lo i 7,5- 1.675.394 16,5 t n Máy r i h n h p bê tông nh a - năng su t: 329 65,0 t/h 33,60 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 1.531.140 330 100,0 t/h 50,40 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 1.870.114 331 Máy cào bóc đư ng 92,40 Lít diezel 1x4/7+1x5/7 3.330.553 Wirtgen - 1000C 332 Thi t b sơn k v ch 1x4/7 110.776 YHK 10A 333 Lò n u sơn YHK 3A 10,54 Lít diezel 1x4/7 440.968 334 N i n u nh a 1x4/7 61.646 Máy bơm nư c, đ ng cơ đi n - công su t: 335 0,55 Kw 1,49 Kwh 1x3/7 46.147 336 0,75 Kw 2,03 Kwh 1x3/7 47.198 337 1,10 Kw 2,97 Kwh 1x3/7 48.634 338 1,50 Kw 4,05 Kwh 1x3/7 50.020 339 2,00 Kw 5,40 Kwh 1x3/7 51.484 340 2,80 Kw 7,56 Kwh 1x3/7 54.256 341 4,00 Kw 10,80 Kwh 1x3/7 61.071 342 4,50 Kw 12,15 Kwh 1x3/7 63.471 343 7,00 Kw 16,80 Kwh 1x3/7 72.605 344 10,00 Kw 24,00 Kwh 1x4/7 88.042 345 14,00 Kw 33,60 Kwh 1x4/7 101.732 346 20,00 Kw 48,00 Kwh 1x4/7 128.097 347 22,00 Kw 52,80 Kwh 1x4/7 137.857 348 28,00 Kw 67,20 Kwh 1x4/7 156.524 349 30,00 Kw 72,00 Kwh 1x4/7 170.388 350 40,00 Kw 96,00 Kwh 1x4/7 207.761 351 50,00 Kw 120,00 Kwh 1x4/7 242.433 352 55,00 Kw 132,00 Kwh 1x4/7 258.158 353 75,00 Kw 180,00 Kwh 1x4/7 329.275 354 113,00 Kw 271,20 Kwh 1x4/7 449.656 Máy bơm nư c, đ ng cơ diezel - công su t: 355 5,0 CV 2,70 Lít diezel 1x4/7 86.803
 15. 356 5,5 CV 2,97 Lít diezel 1x4/7 91.792 357 7,0 CV 3,78 Lít diezel 1x4/7 100.533 358 7,5 CV 4,05 Lít diezel 1x4/7 104.671 359 10,0 CV 5,10 Lít diezel 1x4/7 123.046 360 15,0 CV 7,65 Lít diezel 1x4/7 169.426 361 20,0 CV 10,20 Lít diezel 1x4/7 206.057 362 37,0 CV 17,76 Lít diezel 1x4/7 311.512 363 45,0 CV 21,60 Lít diezel 1x4/7 352.434 364 75,0 CV 36,00 Lít diezel 1x4/7 579.572 365 100,0 CV 45,00 Lít diezel 1x4/7 647.778 366 150,0 CV 63,00 Lít diezel 1x5/7 862.821 Máy bơm nư c, đ ng cơ xăng - công su t: 367 3,0 CV 1,62 Lít xăng 1x4/7 76.536 368 4,0 CV 2,16 Lít xăng 1x4/7 84.738 369 6,0 CV 3,24 Lít xăng 1x4/7 99.840 370 7,0 CV 3,78 Lít xăng 1x4/7 109.984 371 8,0 CV 4,32 Lít xăng 1x4/7 116.218 Máy phát đi n lưu đ ng - công su t: 372 5,2 Kw 4,86 Lít diezel 1x3/7 111.510 373 8,0 Kw 7,56 Lít diezel 1x3/7 138.495 374 10,0 Kw 10,80 Lít diezel 1x3/7 185.895 375 15,0 Kw 13,50 Lít diezel 1x3/7 213.954 376 20,0 Kw 19,20 Lít diezel 1x3/7 281.983 377 25,0 Kw 21,60 Lít diezel 1x3/7 314.743 378 30,0 Kw 24,00 Lít diezel 1x3/7 348.896 379 38,0 Kw 28,80 Lít diezel 1x3/7 406.465 380 45,0 Kw 31,20 Lít diezel 1x3/7 438.405 381 50,0 Kw 36,00 Lít diezel 1x3/7 491.957 382 60,0 Kw 40,50 Lít diezel 1x3/7 543.111 383 75,0 Kw 45,00 Lít diezel 1x4/7 618.387 384 112,0 Kw 68,25 Lít diezel 1x4/7 841.381 385 122,0 Kw 75,62 Lít diezel 1x4/7 908.153 Máy nén khí, đ ng cơ xăng - năng su t: 386 3,0 m3/h 0,63 Lít xăng 1x4/7 59.883 387 11,0 m3/h 1,80 Lít xăng 1x4/7 73.222 388 25,0 m3/h 2,88 Lít xăng 1x4/7 90.432 389 40,0 m3/h 7,80 Lít xăng 1x4/7 142.246 390 120,0 m3/h 14,40 Lít xăng 1x4/7 245.795
 16. 391 200,0 m3/h 24,00 Lít xăng 1x4/7 372.954 392 300,0 m3/h 33,00 Lít xăng 1x4/7 501.494 393 600,0 m3/h 46,20 Lít xăng 1x4/7 793.819 Máy nén khí, đ ng cơ diezel - năng su t: 394 5,50 m3/h 0,63 Lít diezel 1x4/7 58.161 395 75,0 m3/h 5,76 Lít diezel 1x4/7 132.593 396 102,0 m3/h 13,20 Lít diezel 1x4/7 205.437 397 120,0 m3/h 13,86 Lít diezel 1x4/7 220.278 398 200,0 m3/h 18,00 Lít diezel 1x4/7 293.379 399 240,0 m3/h 27,54 Lít diezel 1x4/7 393.083 400 300,0 m3/h 32,40 Lít diezel 1x4/7 409.301 401 360,0 m3/h 34,56 Lít diezel 1x4/7 499.886 402 420,0 m3/h 37,80 Lít diezel 1x4/7 584.054 403 540,0 m3/h 36,48 Lít diezel 1x4/7 611.661 404 600,0 m3/h 38,40 Lít diezel 1x4/7 684.567 405 660,0 m3/h 38,88 Lít diezel 1x4/7 747.606 406 1200,0 m3/h 75,00 Lít diezel 1x4/7 1.383.728 Máy nén khí, đ ng cơ đi n - năng su t: 407 5,0 m3/h 1,85 Kwh 1x3/7 46.553 408 10,0 m3/h 5,41 Kwh 1x3/7 51.762 409 22,0 m3/h 6,90 Kwh 1x3/7 59.175 410 30,0 m3/h 10,05 Kwh 1x3/7 65.177 411 56,0 m3/h 16,77 Kwh 1x3/7 86.510 412 150,0 m3/h 44,28 Kwh 1x3/7 140.713 413 216,0 m3/h 52,38 Kwh 1x3/7 171.754 414 270,0 m3/h 80,46 Kwh 1x3/7 221.086 415 300,0 m3/h 86,40 Kwh 1x3/7 253.874 416 600,0 m3/h 125,28 Kwh 1x4/7 441.213 Máy bi n th hàn m t chi u - công su t: 417 40,0 Kw 84,00 Kwh 1x4/7 156.411 418 50,0 Kw 105,00 Kwh 1x4/7 184.574 Bi n th hàn xoay chi u - công su t: 419 4,0 Kw 8,40 Kwh 1x4/7 60.605 420 7,0 Kw 14,70 Kwh 1x4/7 68.776 421 10,0 Kw 21,00 Kwh 1x4/7 77.342 422 14,0 Kw 29,40 Kwh 1x4/7 89.092 423 23,0 Kw 48,30 Kwh 1x4/7 116.867 424 27,5 Kw 57,75 Kwh 1x4/7 129.688
 17. 425 29,2 Kw 61,32 Kwh 1x4/7 134.220 426 33,5 Kw 70,35 Kwh 1x4/7 145.699 Máy hàn đi n, đ ng cơ xăng - công su t: 427 9,0 CV 2,70 Lít xăng 1x4/7 111.430 428 20,0 CV 4,80 Lít xăng 1x4/7 139.877 Máy hàn đi n, đ ng cơ diezel - công su t: 429 4,0 CV 1,44 Lít diezel 1x4/7 82.798 430 10,2 CV 3,06 Lít diezel 1x4/7 115.274 431 27,5 CV 7,43 Lít diezel 1x4/7 170.656 Máy hàn hơi - công su t: 432 1000 l/h 1x4/7 57.987 433 2000 l/h 1x4/7 63.260 434 Máy hàn c t dư i 2x5/7 625.099 nư c Máy phun sơn (chưa tính khí nén) - năng su t: 435 400,0 m2/h 1x3/7 58.185 436 Máy phun cát (chưa 1x3/7 64.525 tính khí nén) Máy khoan đ ng - công su t: 437 4,5 Kw 9,45 Kwh 1x3/7 96.198 Máy khoan s t c m tay, đư ng kính khoan: 438 13 mm 1,05 Kwh 1x3/7 51.706 Máy c t s t c m tay - công su t: 439 1,0 Kw 2,10 Kwh 1x3/7 60.084 Máy khoan bê tông c m tay - công su t: 440 0,62 Kw 0,93 Kwh 1x3/7 52.701 441 0,75 Kw 1,13 Kwh 1x3/7 52.788 442 0,85 Kw 1,28 Kwh 1x3/7 53.915 443 1,05 Kw 1,58 Kwh 1x3/7 56.826 444 1,50 Kw 2,25 Kwh 1x3/7 63.703 Máy c t g ch đá - công su t: 445 1,7 Kw 3,06 Kwh 1x3/7 59.826 Máy c t bê tông - công su t 446 1,50 Kw 2,70 Kwh 1x3/7 61.277 447 12 CV (MCD 218) 7,92 Lít xăng 1x4/7 202.182 Búa căn khí nén (chưa tính khí nén) - tiêu hao khí nén: 448 1,5 m3/ph 1x4/7 63.643 449 3,0 m3/ph 1x4/7 65.714 Máy u n ng - công su t:
 18. 450 2,8 Kw 5,04 Kwh 1x3/7 67.412 Máy c t ng - công su t: 451 5,0 Kw 9,00 Kwh 1x3/7 71.149 Máy c t tôn - công su t: 452 15,0 Kw 27,00 Kwh 1x3/7 174.147 Máy c t đ t - công su t: 453 2,8 Kw 5,04 Kwh 1x3/7 76.702 Máy c t u n c t thép - công su t: 454 5,0 Kw 9,00 Kwh 1x3/7 63.563 Máy cưa kim lo i - công su t: 455 1,7 Kw 3,57 Kwh 1x3/7 61.599 Máy ti n - công su t: 456 4,5 Kw 9,45 Kwh 1x3/7 80.027 Máy mài - công su t: 457 1,0 Kw 1,80 Kwh 1x3/7 46.613 458 2,7 Kw 4,05 Kwh 1x3/7 54.377 Máy cưa g c m tay - công su t: 459 1,3 Kw 2,73 Kwh 1x3/7 57.322 Máy c t c c m tay - công su t: 460 0,8 Kw 2,16 Kwh 1x4/7 58.425 Máy khoan đ t đá, c m tay - đư ng kính khoan: 461 D
 19. Máy khoan đ p xoay t hành, đ ng cơ diezel - đư ng kính khoan: 470 D51 - 76 (310 CV) 167,40 Lít diezel 1x4/7+1x7/7 3.410.532 471 D76 - 89 (145 CV) 82,65 Lít diezel 1x4/7+1x7/7 3.682.783 472 D89 - 102 (220 CV) 121,44 Lít diezel 1x4/7+1x7/7 4.797.492 473 D102 - 115 (300 CV) 162,00 Lít diezel 1x4/7+1x7/7 5.331.566 474 D115 - 127 (144 CV) 82,08 Lít diezel 1x4/7+1x7/7 4.844.676 475 D127 - 152 (335 CV) 180,90 Lít diezel 1x4/7+1x7/7 6.011.909 Máy khoan xoay c u, đ ng cơ đi n - đư ng kính khoan: 476 D243 - 269 (322 Kw) 1.042,20 Kwh 1x4/7+1x7/7 6.785.588 Máy khoan xoay c u, đ ng cơ điezel - đư ng kính khoan: 477 D152 - 228 (450 CV) 202,50 Lít diezel 1x4/7+1x7/7 8.362.738 Máy khoan h m t hành, đ ng cơ điezel - đư ng kính khoan: 478 D45 (2 c n - 147 CV) 83,79 Lít diezel 2x4/7+2x7/7 7.734.782 479 D45 (3 c n - 255 CV) 137,70 Lít diezel 2x4/7+2x7/7 11.288.275 Máy khoan néo - đ sâu khoan: 480 H
 20. 495 3,5 t 48l diezel + 25,42 2x2/7+1x3/7+1x6/7 1.488.253 kWh 496 4,5 t 63l diezel + 33,75 2x2/7+1x3/7+1x6/7 1.824.605 kWh 497 5,5 t 78l diezel + 33,75 2x2/7+1x3/7+1x6/7 2.155.375 kWh Búa rung c c cát, t hành, bánh xích - công su t: 498 60,0 Kw 39,60 Lít diezel 1x3/7+1x5/7+1x6/7 1.336.647 Búa rung - công su t: 499 40,0 Kw 108,00 Kwh 1x3/7+1x4/7 295.854 500 50,0 Kw 135,00 Kwh 1x3/7+1x4/7 344.017 501 170,0 Kw 357,00 Kwh 1x3/7+1x4/7 699.782 Búa đóng c c n i (c xà lan và máy ph tr ) - tr ng lư ng búa: 502
Đồng bộ tài khoản