Quyết định số 114/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
3
download

Quyết định số 114/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 114/2008/QĐ-BTC về việc công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 114/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 114/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 5 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C CÔNG B LÃI SU T CHO VAY TÍN D NG U TƯ, TÍN D NG XU T KH U C A NHÀ NƯ C VÀ M C CHÊNH L CH LÃI SU T Ư C TÍNH H TR SAU U TƯ B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20/12/2006 c a Chính ph v tín d ng u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 106/2008/N -CP ngày 19/9/2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 151/2006/N -CP c a Chính ph v tín d ng u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c; Căn c Thông tư s 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20/12/2006 c a Chính ph v tín d ng u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính, QUY T NNH: i u 1. Lãi su t cho vay tín d ng u tư c a Nhà nư c b ng ng Vi t Nam là 10,2%/năm, b ng ngo i t t do chuy n i là 6,9%/năm. i u 2. Lãi su t cho vay tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c b ng ng Vi t Nam là 10,8%/năm, b ng ngo i t t do chuy n i là 6,9%/năm. i u 3. M c chênh l ch lãi su t ư c tính h tr sau u tư i v i d án vay v n b ng ng Vi t Nam là 3,0%/năm, i v i d án vay v n b ng ngo i t là 0,75%/năm. i u 4. Lãi su t cho vay tín d ng u tư, tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c và m c chênh l ch lãi su t ư c tính h tr sau u tư áp d ng cho các d án ký h p ng l n u tiên k t ngày Ngh nh s 106/2008/N -CP ngày 19/09/2008 c a Chính ph có hi u l c thi hành. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 52/2008/Q -BTC ngày 14 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính v lãi su t cho vay tín d ng u tư, tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c và m c chênh l ch lãi su t ư c tính h tr sau u tư.
  2. Ch t ch H i ng qu n lý, T ng giám c Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, ch u tư các d án vay v n tín d ng u tư, tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - VP Qu c h i; - VP Ch t ch nư c; - VP Trung ương và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Vi n Ki m soát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; Tr n Xuân Hà - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph , Website BTC; - H ND, UBND t nh, TP tr c thu c TW; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu VT, V TCNH;
Đồng bộ tài khoản