Quyết định số 114-NL/GSĐN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 114-NL/GSĐN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 114-NL/GSĐN về định mức điện sinh hoạt do Bộ Năng lượng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 114-NL/GSĐN

  1. B NĂNG LƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 114-NL/GS N Hà N i, ngày 02 tháng 2 năm 1988 QUY T NNH V NNH M C I N SINH HO T B TRƯ NG B NĂNG LƯ NG Căn c Ngh nh s 47-H BT ngày 5-3-1987 c a H i ng B trư ng quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a B Năng lư ng; Căn c Ngh nh s 80-H BT ngày 19-7-1983 c a H i ng B trư ng v vi c ban hành i u l cung ng và s d ng i n; Xét ngh c a các ngành, các a phương v vi c s a i nh m c i n sinh ho t hi n hành cho h p lý và phù h p hơn v i tinh hình kinh t xã h i hi n nay; Sau khi ã th ng nh t v i T ng Công oàn Vi t Nam và các B , Ban, ngành Trung ương h u quan, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh m c i n sinh ho t thay cho t t c các quy nh nh m c i n sinh ho t trư c ây. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 1 tháng 2 năm 1988 i v i các h s d ng i n sinh ho t l y i n t h th ng i n do B Năng lư ng qu n lý. i u 2. Các Công ty i n l c, S i n l c báo cáo v i U ban nhân dân các t nh, thành ph ph i h p t ch c th c hi n phù h p v i ch tiêu i n năng k ho ch ư c c p cho a phương, nhưng không ư c vư t quá nh m c i n ã ư c quy nh trong Quy t nh này. Vũ Ng c H i ( ã Ký) QUY NNH NNH M C I N SINH HO T (kèm theo Quy t nh s 114-NL/GS N ngày 2-2-1988 c a B Năng lư ng).
  2. nh m c cao nh t (KWh/tháng) S i tư ng H 1-4 ngư i H 5-6 ngư i H 7 ngư i TT tr lên Chung Hà N i Chung Hà N i Chung Hà N i H.C.M H.C.M H.C.M 1 H gia ình có công 60 70 70 80 80 90 2 nhân viên ch c trong 70 80 80 90 90 100 biên ch Nhà nư c 90 90 100 100 110 110 tính 120 120 130 130 140 140 theo ngư i có lương cơ 150 150 160 160 170 170 b n nh t 50 60 60 70 70 80 - Dư i 425 ng - Dư i 425 ng nhưng trong h có 3 công nhân viên ch c tr lên - T 425 ng n dư i 644 ng - T 644 ng n dư i 770 ng - T 770 ng tr lên H nhân dân 3 Cán b công nhân 25 kWh/ngư i/tháng viên 4 10 kWh/ngư i/tháng
  3. 5 ch c t p th 5 kWh/cháu/tháng 6 H c sinh, sinh viên 3 KWh/m2/tháng 7 ký túc xá 1,5 KWh/m2/tháng 8 Nhà tr , m u giáo 1,2 KWh/m2 /tháng 9 B nh vi n, nhà h 3 KWh/m2/tháng sinh 10 2,5 KWh/m2/tháng Cơ quan, c a hàng m u d ch C a hàng lương th c- th c phNm, nhà ăn, phòng h c, phòng h p R p hát - chi u bóng Khách s n và nơi ti p khách nư c ngoài Hư ng d n th c hi n 1. nh m c i n ch áp d ng cho nh ng h có s h khNu h p l do cơ quan có thNm quy n c p. 2. nh m c i n trên là lư ng i n t i a ư c c p, nhưng không ph i nh t thi t ph i c p , vì trư ng h p theo yêu c u c a Nhà nư c ho c a phương ph i t p trung ưu tiên i n cho nhu c u tr ng y u thì có th b h n ch . 3. Ngư i có m c lương cao nh t trong h cán b , công nhân viên ch c ph i có tên trong s h khNu. H nhân dân là h không có m t cán b , công nhân viên ch c nào trong danh sách h khNu. 4. i u ch nh nh m c i n cho h s d ng có bi n ng ch ti n hành 2 l n trong năm vào tháng 6 và tháng 12. 5. M c i n sinh ho t cán b , công nhân viên ch c c thân t p th 25kWh/ngư i/tháng ( i tư ng 3) ư c áp d ng cho các trư ng h p c th sau: a) Nhà t p th cán b , công nhân viên ch c ký h p ng và tr ti n i n tr c ti p v i bên cung ng i n theo ng h t ng.
  4. b) Nhà t p th cán b , công nhân viên ch c ã tách ra nhi u ng h và t ng ng h ã ư c ký h p ng và tr ti n i n tr c ti p v i bên cung ng i n, có s cán b , công nhân viên ch c dùng chung trong m t ng h b ng ho c nhi u hơn 4 ngư i. Trư ng h p s cán b , công nhân viên ch c dùng chung m t ng h b ng ho c ít hơn 3 ngư i thì nh m c i n cho ng h ó ư c xác nh như i v i h gia ình cán b , công nhân viên ch c có 1 n 4 ngư i ( i tư ng 1). 6. nh m c tính theo di n tích (M2) thì ch tính di n tích chính, không tính di n tích ph như nhà b p, nhà t m, hành lang v.v...
Đồng bộ tài khoản