Quyết định số 1140/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
6
download

Quyết định số 1140/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1140/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Đinh Quế Hải giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1140/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 1140/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C B NHI M ÔNG INH QU H I GI CH C PHÓ CH NHI M Y BAN DÂN T C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c k t lu n c a Ban Bí thư t i văn b n s 4541-CV/BTCTW, ngày 13 tháng 8 năm 2008; Xét t trình c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c t i văn b n s 28 TTr/BCS , ngày 13 tháng 7 năm 2007; c a B trư ng B N i v t i văn b n s 2228/TTr-BNV, ngày 03 tháng 8 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. B nhi m có th i h n ông inh Qu H i, V trư ng V T ch c cán b , y ban Dân t c, gi ch c Phó Ch nhi m y ban Dân t c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c và ông inh Qu H i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Bí thư ( b/c); - Th tư ng và các Phó Th tư ng CP; - Ban T ch c Trung ương; - VPCP: BTCN; PCN Tr n Qu c To n, Nguy n T n Dũng các V : KGVX, NC, TT T, VPBCS (2); - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản