Quyết định số 115/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 115/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 115/2002/QĐ-UB về việc điều chỉnh danh mục dự án đầu tư năm 2002 của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 115/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 115/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V I U CH NH DANH M C D ÁN U TƯ NĂM 2002 C A QU U TƯ PHÁT TRI N Ô THN Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 196/2001/Q -TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2002 ; Căn c Quy t nh s 156/2001/Q -BKH ngày 28 tháng 12 năm 2001 c a B K ho ch và u tư v giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 2002 ; Xét T trình s 345/TT-H QL ngày 17 tháng 7 năm 2002 c a H i ng Qu n lý Qu u tư phát tri n ô th và các Văn b n s 49/CV-H QT ngày 16 tháng 9 năm 2002, Văn b n s 53/CV-H QT ngày 02 tháng 10 năm 2002 c a H i ng Qu n tr Công ty C ph n D ch v Bưu chính vi n thông Sài Gòn ; QUY T NNH i u 1. - Nay ch p thu n cho Qu u tư phát tri n ô th h p v n v i các ngân hàng cho Công ty C ph n D ch v Bưu chính vi n thông Sài Gòn vay th c hi n d án l p t ng ài Local – Tandem SPT thay th cho các d án ã ư c phê duy t trong danh m c ban hành kèm theo Quy t nh s 27/2002/Q -UB ngày 22 tháng 3 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph nhưng chưa gi i ngân ư c ; m c ích, n i dung cho vay như sau : + Cho vay d án L p t t ng ài Local - Tandem SPT (d án thu c danh m c kích c u t 5 ban hành kèm theo Quy t nh s 92/2001/Q -UB ngày 11 tháng 10 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph ) ; + S ti n cho vay : 3.287.444.944 (ba t hai trăm tám mươi b y tri u b n trăm b n mươi b n ngàn chín trăm b n mươi b n) ng ; + Th i h n cho vay : 05 năm 05 tháng, trong ó th i gian ân h n là 05 tháng k t ngày gi i ngân u tiên ; + Lãi su t cho vay : năm 2002 lãi su t cho vay là 0,65%/tháng . Lãi su t cho vay nh ng năm ti p theo b ng bình quân lãi su t ti n g i ti t ki m Vi t Nam ng kỳ h n 12 tháng (tr lãi cu i kỳ) c a 04 ngân hàng thương m i qu c doanh trên a bàn thành ph + 1%/năm.
  2. i u 2. - Qu u tư phát tri n ô th có trách nhi m b trí ngu n v n cho vay trong t ng v n u tư cho vay d án kích c u ban hành kèm theo Quy t nh s 27/2002/Q -UB ngày 22 tháng 3 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph , ch u trách nhi m ki m tra vi c s d ng v n và thu h i v n theo úng quy nh i u 3. - Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , Ch t ch H i ng Qu n lý và T ng Giám c Qu u tư Phát tri n ô th thành ph , Ch t ch H i ng Qu n tr và Giám c Công ty C ph n D ch v Bưu chính vi n thông Sài Gòn ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c y ban nhân dân TP KT. CH TNCH - VP H -UB : PVP/KT, T PHÓ CH TNCH - T TM, CN, TH, DA - Lưu (TM/P) Huỳnh Th Nhân
Đồng bộ tài khoản