Quyết định số 115/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 115/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 115/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 115/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ Đ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 115/2003/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2003 QUY T Đ NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T Đ NG C A S LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và yban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Thông tư s 01/L -TT ngày 11 tháng 01 năm 1995 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy làm công tác lao ng - thương binh và xã h i các c p a phương; Căn c Quy t nh s 4310/Q -UB-NCVX ngày 20 tháng 12 năm 1994 c a yban nhân dân thành ph v ban hành Quy nh v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a S , cơ quan ngang S thu c yban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a Giám c S Lao ng Thương binh và Xã h i t i T trình s 146/TT-L -TBXH ngày 16 tháng 7 năm 2002 và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 123/TCCQ ngày 26 tháng 9 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch t ch c và ho t ng c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và yban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Th trư ng s -ngành thành ph , Ch t ch yban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 PH - Văn phòng Chính ph - B Lao ng-TB và XH, B N i v KT. CH TNCH - Thư ng tr c Thành y PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - yban nhân dân thành ph - VP Thành y và các Ban Thành y - Các Ban c a H i ng nhân dân TP
 2. - UB.MTTQVN/TP và các oàn th TP - Công an TP (PC.13), Ban TCCQ/TP (2b) - VPH -UB : CPVP, các T NCTH - Lưu (VX-A ) Nguy n Thành Tài Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ Đ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY CH T CH C VÀ HO T Đ NG C A S LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 115/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 7 năm 2003 c a yban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. S Lao ng - Thương binh và Xã h i là cơ quan chuyên môn thu c yban nhân dân thành ph , giúp yban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v lĩnh v c lao ng - thương binh và xã h i trên a bàn thành ph ; ch u s ch o, qu n lý tr c ti p c a yban nhân dân thành ph ; ng th i ch u s ch o và hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. S Lao ng - Thương binh và Xã h i có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách và ư c m tài kho n t i ngân hàng và t i Kho b c Nhà nư c ho t ng theo quy nh c a Nhà nư c. Tr s làm vi c c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i thành ph t t i s 159, ư ng Pasteur, phư ng 6, qu n 3. i n tho i : 8.225.834 - 8.291.302 - 8.225.645. i u 2. Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m trư c H i ng nhân dân, Ch t ch yban nhân dân thành ph , B Trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i v toàn b k t qu ho t ng c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i trên các m t công tác c a S ư c quy nh trong Quy ch này. Chương 2:
 3. NHI M V , QUY N H N i u 3. S Lao ng - Thương binh và Xã h i có nhi m v : 1. V pháp lu t : 1.1. Ch p hành và t ch c th c hi n úng pháp lu t và các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c v qu n lý hành chính trong lĩnh v c lao ng vi c làm, d y ngh , chính sách i v i ngư i có công và chính sách xã h i. 1.2. Nghiên c u và xu t yban nhân dân thành ph ban hành các văn b n ch o, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các ch , chính sách phù h p v i các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c v các lĩnh v c công tác c a ngành lao ng - thương binh và xã h i. 1.3. Ch trì biên so n các văn b n quy nh v qu n lý các ho t ng lao ng, vi c làm, d y ngh , chính sách có công và chính sách xã h i trình yban nhân dân thành ph ban hành. 1.4. Căn c pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c, hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và tình hình kinh t - xã h i c a thành ph , xây d ng k ho ch dài h n, hàng năm v lĩnh v c lao ng - thương binh và xã h i, trình yban nhân dân thành ph xem xét, phê duy t t ch c, tri n khai th c hi n. 1.5. Tuyên truy n ph bi n giáo d c pháp lu t, theo chuyên ngành. 2. Qu n lý Nhà nư c v lao ng vi c làm : 2.1. Hư ng d n các s -ngành, qu n-huy n, các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t trên a bàn thành ph (k c các cơ quan, ơn v Trung ương óng t i thành ph ) th c hi n : T ch c qu n lý và s d ng có hi u qu ngu n lao ng, thông tin th ng kê lao ng, d ch v vi c làm, m b o an toàn và c i thi n i u ki n lao ng cho ngư i lao ng. 2.2. Hư ng d n và giám sát th c hi n h p ng lao ng. Hư ng d n, ăng ký, nh n và giám sát vi c th c hi n th a ư c lao ng, n i quy lao ng c a các doanh nghi p trên a bàn. 2.3. Hư ng d n và ki m tra th c hi n các chính sách, ch v ti n lương, ti n công, ph c p, tr c p và các hình th c tr lương, tr công lao ng, các ch v t ch t khác cho ngư i lao ng. 2.4. Tham mưu cho yban nhân dân thành ph v k ho ch huy ng lao ng nghĩa v công ích hàng năm theo lu t pháp. 2.5. Xây d ng và tham mưu trình yban nhân dân thành ph v các k ho ch xu t khNu lao ng, ch chính sách cho ngư i i lao ng nư c ngoài. Th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý lao ng là ngư i nư c ngoài t i a bàn thành ph .
 4. 3. Qu n lý Nhà nư c v d y ngh : 3.1. Quy ho ch h th ng các cơ s ào t o ngh thu c ph m vi qu n lý, trình yban nhân dân thành ph . T ng h p và xây d ng k ho ch dài h n, ng n h n v ào t o ngh (ch tiêu ào t o, ngành ngh ào t o, kinh phí ào t o, b i dư ng, b sung i ngũ cán b , giáo viên; u tư phát tri n cơ s v t ch t k thu t) cho các cơ s ào t o ngh thu c thành ph và hư ng d n t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 3.2. Ki m tra vi c t ch c th c hi n quy ch , n i dung chương trình ào t o ngh và vi c ch p hành pháp lu t, chính sách ch v ào t o ngh i v i các cơ s ào t o ngh thu c thành ph qu n lý. Th c hi n báo cáo nh kỳ v tình hình t ch c và ho t ng c a các cơ s ào t o ngh . 3.3. T ch c liên k t h p tác trong nư c và nư c ngoài trên lĩnh v c ào t o ngh c a thành ph theo s phân c p và y quy n c a yban nhân dân thành ph . Th c hi n các nhi m v khác có liên quan n ào t o ngh do yban nhân dân thành ph giao. 4. Qu n lý Nhà nư c trong lĩnh v c chính sách có công : 4.1. Xây d ng k ho ch dài h n, ng n h n v công tác qu n lý, th c hi n chính sách ch , chăm sóc i v i ngư i có công v i Cách m ng. Ki m tra, ôn c vi c th c hi n k ho ch. 4.2. Hư ng d n, ki m tra và v n ng các ngành, các c p, các ơn v cơ s và nhân dân th c hi n các ch trương chính sách ch c a ng, Nhà nư c và c a thành ph i v i cán b Cách m ng lão thành, Bà m Vi t Nam Anh hùng, ngư i có công, gia ình có công giúp Cách m ng, ngư i ngh hưu, ngh m t s c lao ng, thương b nh binh, thân nhân gia ình li t sĩ, quân nhân ph c viên xu t ngũ. Th c hi n các ch tr c p và các công vi c liên quan n vi c gi i quy t ch theo phân c p. 4.3. Qu n lý nghĩa trang li t sĩ và nghĩa trang thành ph dành cho các cán b di n chính sách. Ph i h p v i qu n-huy n qu n lý các nghĩa trang trên a bàn, các công trình bia ghi công các xã Anh hùng. T ch c th c hi n vi c quy t p hài c t, l truy i u li t sĩ theo s phân công c a thành ph . 4.4. T ch c ph c v tang l cho cán b do Trung ương và thành ph qu n lý khi t tr n. 5. Qu n lý Nhà nư c v chính sách xã h i : 5.1. Nghiên c u, xu t yban nhân dân thành ph các chính sách xã h i i v i các i tư ng xã h i theo tình hình th c ti n c a thành ph . 5.2. Hư ng d n th c hi n các chính sách cho ngư i tàn t t, tr m côi, tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn, ngư i già y u cô ơn và các i tư ng xã h i khác c n có s giúp c a Nhà nư c và xã h i. 5.3. Ph i h p v i các ngành có liên quan xây d ng, phát tri n các hình th c b o tr xã h i, ho t ng nhân o, t thi n trên a bàn thành ph .
 5. 5.4. T ch c nuôi dư ng i v i tr m côi, tr lang thang, tr g p hoàn c nh khó khăn c bi t, ngư i già tàn t t, ngư i già neo ơn, ngư i b nh tâm th n không nơi nương t a, không có i u ki n s ng t i c ng ng a phương. T ch c c u tr thư ng xuyên, t xu t i v i các i tư ng khi g p khó khăn do thiên tai, ch h a, d ch b nh t i c ng ng. 5.5. T ch c ki m tra vi c th c hi n các chính sách ch i v i các i tư ng xã h i t i a phương. Ki m tra t ch c và ho t ng c a các cơ s xã h i thu c các s - ngành, oàn th , qu n-huy n, các t ch c tôn giáo và các t ch c xã h i theo lu t pháp quy nh. 5.6. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n ki m tra, t p trung ngư i lang thang, xin ăn trên a bàn thành ph phân lo i và x lý theo quy nh c a pháp lu t và yban nhân dân thành ph . 6. Qu n lý Nhà nư c v phòng ch ng t n n xã h i : 6.1. Thư ng xuyên n m tình hình, tham mưu trình yban nhân dân thành ph , các chương trình, k ho ch (hàng năm và dài h n) v phòng, ch ng các t n n xã h i, c bi t là t n n m i dâm và nghi n ma túy trên a bàn thành ph . 6.2. T ch c và ph i h p v i các c p, các ngành có liên quan trong vi c th c hi n các chương trình d án, k ho ch ư c duy t. Hư ng d n nghi p v , ki m tra, ánh giá và th c hi n báo cáo nh kỳ, t xu t v i cơ quan qu n lý c p trên. 6.3. Ph i h p v i các cơ quan, oàn th liên quan t ch c vi c tuyên truy n v n ng, u tranh phòng, ch ng và ngăn ch n các t n n xã h i. 6.4. Hư ng d n, qu n lý v nghi p v i v i các cơ s ch a b nh trong vi c ch a tr , cai nghi n, d y ngh và t o vi c làm phù h p cho các i tư ng m i dâm, ma tuý theo úng quy trình, hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t và c a yban nhân dân thành ph . 6.5. Ti p nh n i tư ng s d ng ma túy do các qu n - huy n t p trung, chuy n giao và ưa i tư ng n các Trung tâm ch a b nh, cai nghi n ma túy c a thành ph khi có quy t nh c a yban nhân dân thành ph . 7. V công tác xóa ói gi m nghèo: 7.1. Ph i h p v i các s -ngành ch c năng và các t ch c oàn th xây d ng n i dung chương trình m c tiêu xóa ói gi m nghèo và vi c làm hàng năm c a thành ph trình yban nhân dân thành ph phê duy t, t ch c tri n khai th c hi n. 7.2. Theo dõi, ôn c, ki m tra vi c t ch c th c hi n các m c tiêu Chương trình xóa ói gi m nghèo và vi c làm c a thành ph các c p, các ngành; vi c s d ng v n vay c a các t ch c, cá nhân t Qu Xóa ói gi m nghèo, Qu qu c gia h tr vi c làm. 7.3. T ch c i u tra, xác nh và ngh yban nhân dân thành ph phê duy t chuNn m c h nghèo và xã - phư ng nghèo trong t ng giai o n ; qu n lý s lư ng, danh sách h nghèo trong chuNn m c nghèo c a thành ph .
 6. 7.4. Xây d ng và hư ng d n ch tiêu v n ng, huy ng t o Qu xóa ói gi m nghèo các c p. 7.5. T ch c ph i h p và qu n lý có hi u qu các ngu n v n ph c v cho ngư i nghèo, h nghèo trên a bàn thành ph . 8. V y t : 8.1. Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c có liên quan n lĩnh v c b o hi m y t cho ngư i nghèo, công tác y t các cơ s xã h i và các cơ s ch a b nh. 8.2. Ph i h p, tuyên truy n ph bi n thông tin v lĩnh v c y t cho cán b , công ch c c a ngành lao ng - thương binh và xã h i và các i tư ng ư c nuôi dư ng, ch a tr t i các cơ s xã h i, cơ s ch a b nh thu c ngành. 8.3. Xây d ng k ho ch, ph i h p t ch c ào t o, b i dư ng i ngũ y, bác sĩ, h lý, i u dư ng.... chung cho toàn ngành. 9. V công tác ki m tra, thanh tra : 9.1. Hư ng d n, theo dõi, ôn c và ki m tra vi c th c hi n úng B Lu t lao ng, các văn b n quy ph m pháp lu t và các quy nh c a c p có thNm quy n có liên quan n lĩnh v c lao ng và chính sách xã h i c a các s - ngành thành ph , yban nhân dân các qu n - huy n, các t ch c kinh t , các t ch c oàn th , t ch c chính tr xã h i, các văn phòng i di n và ngư i lao ng (trong nư c và ngư i nư c ngoài ho t ng) trên a bàn thành ph . 9.2. T ch c thanh tra và gi i quy t các khi u n i t cáo trong lĩnh v c lao ng vi c làm, an toàn v sinh lao ng, d y ngh , chính sách có công, chính sách xã h i và phòng ch ng t n n xã h i theo úng quy nh c a B Lu t lao ng, Pháp l nh ngư i có công, Lu t khi u n i, t cáo và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan c a yban nhân dân thành ph . 9.3. Hư ng d n, thanh tra và ki m tra vi c ch p hành các lu t, ch b o h lao ng c a Nhà nư c. Thanh tra, ki m tra và c p gi y phép ăng ký s d ng nh ng máy móc, thi t b có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng theo phân c p c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Quy t nh x lý các vi ph m v an toàn lao ng theo lu t nh. 10. V b máy và cán b , công ch c : 10.1. V t ch c b máy : Nghiên c u, xu t v i yban nhân dân thành ph , ki n toàn t ch c b máy c a S và các ơn v tr c thu c trên nguyên t c tinh g n, ho t ng có hi u qu . 10.2. V cán b , công ch c : 10.2.1. Th c hi n vi c b nhi m, i u ng, khen thư ng, k lu t, ào t o, th c hi n chính sách, ch Nhà nư c.... i v i cán b , công ch c thu c S Lao ng -
 7. Thương binh và Xã h i qu n lý cán b , công ch c theo quy nh phân c p qu n lý c a yban nhân dân thành ph . 10.2.2. Th c hi n pháp l nh công ch c và các quy nh c a pháp lu t liên quan n công tác cán b , công ch c. 11. V i ngo i : 11.1. S Lao ng - Thương binh và Xã h i thành ph có tên g i b ng ti ng Anh là THE DEPARTMENT OF LABOR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS (g i t t là DELISA). 11.2. Xây d ng k ho ch h p tác qu c t , các d án vi n tr , u tư phát tri n ngành, lĩnh v c lao ng - thương binh và xã h i. 11.3. Th c hi n và ch o th c hi n các chương trình, d án qu c t tài tr cho thành ph , k c vi n tr Chính ph và phi Chính ph có liên quan n ngành lao ng - thương binh và xã h i theo quy nh c a Nhà nư c và yban nhân dân thành ph . 11.4. ư c t ch c, tham gia các h i ngh , h i th o qu c t v các lĩnh v c thu c ngành do các t ch c nư c ngoài ho c t ch c trong nư c m i khi ư c yban nhân dân thành ph cho phép ho c y quy n. i u 4. S Lao ng - Thương binh và Xã h i thành ph có quy n h n sau : 1. Ban hành các văn b n v bi n pháp qu n lý Nhà nư c c a S i v i các lĩnh v c lao ng - thương binh và xã h i theo s phân công c a yban nhân dân thành ph và quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2. Xây d ng và ban hành các văn b n, hư ng d n th c hi n các chính sách, ch quy nh c a Nhà nư c v lĩnh v c lao ng - thương binh và xã h i. 3. Ki m tra, thanh tra Nhà nư c i v i các ngành, các c p, các ơn v cơ s các t ch c xã h i và công dân trên a bàn thành ph trong vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c thu c lĩnh v c lao ng - thương binh và xã h i. 4. xu t yban nhân dân thành ph xem xét x lý các ơn v , t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m chính sách và ch trương c a Nhà nư c trong các lĩnh v c thu c ngành lao ng - thương binh và xã h i. 5. ThNm nh các án, h sơ liên quan n vi c thành l p ho c gi i th các cơ s ho t ng xã h i, ho t ng t thi n, cơ s d y ngh d ch v vi c làm trình yban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. 6. ThNm nh các án, h sơ x p h ng doanh nghi p, nâng b c lương, nh m c lao ng, ơn giá ti n lương t i các doanh nghi p. 7. Tham gia các oàn ki m tra liên ngành theo quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và yban nhân dân thành ph .
 8. Chương 3: T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C i u 5. S Lao ng - Thương binh và Xã h i do m t Giám c ph trách, có các Phó Giám c ph trách t ng lĩnh v c công tác c a S theo s phân công c a Giám c và ch u trách nhi m trư c Giám c v nhi m v ư c phân công. Giám c S do Ch t ch yban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m. Phó Giám c S do Ch t ch yban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Giám c S . Các ch c danh khác c a S th c hi n theo quy nh v phân c p qu n lý cán b , công ch c c a yban nhân dân thành ph . i u 6. Cơ c u t ch c b máy c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i thành ph bao g m : 1. Các Phòng, Ban chuyên môn nghi p v : 1.1. Văn phòng (hành chính - qu n tr - t ng h p - thi ua) 1.2. Phòng Lao ng - Ti n lương - Ti n công 1.3. Phòng Qu n lý lao ng v i nư c ngoài 1.4. Phòng Qu n lý ào t o ngh 1.5. Phòng Chính sách có công 1.6. Phòng B o tr xã h i 1.7. Phòng K ho ch - Tài chính 1.8. Phòng Y t 1.9. Phòng T ch c cán b 1.10. Phòng Thông tin th ng kê lao ng xã h i 1.11. Thanh tra S Lao ng - Thương binh và Xã h i 1.12. Thanh tra k thu t an toàn - b o h lao ng 2. Các ơn v s nghi p : 2.1. Trung tâm h tr xã h i 2.2. Trung tâm b o tr xã h i Tân Hi p
 9. 2.3. Trung tâm nuôi dư ng b o tr ngư i già và tàn t t Chánh Phú Hòa 2.4. Trung tâm nuôi dư ng b o tr ngư i già và tàn t t Th nh L c 2.5. Trung tâm nuôi dư ng b o tr tr tàn t t m côi Th Nghè 2.6. Trung tâm nuôi dư ng b o tr tr em Gò V p 2.7. Trung tâm nuôi dư ng b o tr tr em Tam Bình 2.8. Trung tâm b o tr d y ngh và t o vi c làm cho ngư i tàn t t 2.9. Trung tâm i u dư ng ngư i b nh tâm th n 2.10. Trung tâm giáo d c và phát tri n kinh t m i akru 2.11. Làng thi u niên Th c 2.12. Làng SOS Gò V p 2.13. Chi c c phòng ch ng t n n xã h i 2.14. Trung tâm giáo d c d y ngh Bình Tri u 2.15. Trung tâm giáo d c d y ngh Ph n 2.16. Trung tâm ch a b nh Phú Văn 2.17. Trung tâm ch a b nh c H nh 2.18. Trung tâm giáo d c d y ngh Thi u niên thành ph 2.19. Trung tâm giáo d c d y ngh Thanh thi u niên 2 2.20. Trung tâm cai nghi n ma túy B Lá 2.21. Trung tâm cai nghi n ma túy Bình c 2.22. Trung tâm tr ng i m cai nghi n ma túy thành ph 2.23. Trung tâm tư v n và cai nghi n ma túy 2.24. B nh vi n Bình Tri u 2.25. Ban Qu n trang 2.26. Nhà tang l thành ph
 10. 2.27. Trung tâm dư ng lão Th Nghè 2.28. Trư ng Công nhân k thu t thành ph 2.29. Trư ng Hermann Gmeiner 2.30. Văn phòng Ban Ch o xóa ói gi m nghèo và vi c làm thành ph 2.31. Trung tâm d ch v vi c làm thành ph 2.32. Trung tâm Ki m nh và hu n luy n k thu t an toàn lao ng 2.33. Ban Qu n lý d án u tư xây d ng công trình S 3. Doanh nghi p Nhà nư c : 3.1. Công ty 27/7. 3.2. Công ty Sagimex. 3.3. Công ty d ch v xu t khNu lao ng và chuyên gia (Suleco). 4. Khi c n thi t theo yêu c u c a công vi c, yban nhân dân thành ph s xem xét vi c thành l p m i ho c sáp nh p, gi i th các ơn v tr c thu c S Lao ng - Thương binh và Xã h i. Chương 4: CÁC M I QUAN H CÔNG TÁC i u 7. iv iH i ng nhân dân và yban nhân dân thành ph . 7.1. Giám c S có trách nhi m báo cáo, trình bày và cung c p tài li u cho H i ng nhân dân thành ph , tr l i ch t v n ho c ki n ngh c a i bi u H i ng nhân dân thành ph v nh ng v n c a ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i. 7.2. Giám c S báo cáo yban nhân dân thành ph tình hình và k t qu t ch c ho t ng c a ngành; d các cu c h p do yban nhân dân thành ph tri u t p; th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh và ch o c a yban nhân dân thành ph i v i các lĩnh v c S ư c phân công ph trách. Trư ng h p ch o c a yban nhân dân thành ph có nh ng i m không con phù h p ho c trái v i quy nh hi n hành c a Nhà nư c thì S xu t, ki n ngh yban nhân dân thành ph t m ngưng th c hi n ho c s a i, b sung hay h y b theo quy nh c a pháp lu t. 3. Giám c S báo cáo, xin ch th c a yban nhân dân thành ph gi i quy t nh ng v n vư t quá thNm quy n; không ư c chuy n các v n thu c thNm quy n gi i quy t c a S lên yban nhân dân thành ph .
 11. i v i nh ng v n ang bàn gi a S v i các s - ngành khác và yban nhân dân qu n - huy n nhưng chưa có s nh t trí thì S ph i báo cáo y các ý ki n óng góp cùng v i ki n ngh c a S yban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 8. i v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 8.1. S ti p nh n s ch o, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v và báo cáo k t qu th c hi n cho B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Tham d y các cu c h p và t p hu n nghi p v do B và các cơ quan thu c B tri u t p. 8.2. Khi ch o ho c hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i chưa th ng nh t v i ch o c a yban nhân dân thành ph ho c các ch o và hư ng d n c a c p trên mà S xét th y chưa phù h p v i tình hình th c ti n c a thành ph , S ph i k p th i báo cáo và xu t yban nhân dân thành ph làm vi c v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i ho c báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 8.3. Các ki n ngh c a S v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i có liên quan n ch trương, chính sách l n c a thành ph , Giám c S ph i xin ý ki n yban nhân dân thành ph trư c khi báo cáo B . i u 9. i v i các s , ngành thành ph 9.1. Các văn b n quy ph m pháp lu t do S d th o trình yban nhân dân thành ph ban hành liên quan n ch trương, chính sách v lao ng - thương binh và xã h i u ph i thông qua S Tư pháp và các s -ngành ch c năng liên quan th ng nh t ý ki n xu t trình yban nhân dân thành ph . 9.2. Các v n liên quan n s -ngành khác khi S báo cáo yban nhân dân thành ph ph i có ý ki n c a các s -ngành ó b ng văn b n. i u 10. i v i yban nhân dân qu n-huy n và t ch c ngành c a a phương : 10.1. Ph i h p, ôn c yban nhân dân các qu n-huy n trong vi c th c hi n các n i dung qu n lý Nhà nư c do S ph trách nh m giúp yban nhân dân qu n - huy n th c hi n t t ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình trong vi c qu n lý ngành. 10.2. S th c ti p ch o và hư ng d n chuyên môn, nghi p v cho các cơ quan qu n lý lĩnh v c lao ng - thương binh và xã h i c a qu n-huy n. Giúp yban nhân dân qu n - huy n tăng cư ng c ng c b máy qu n lý lao ng - thương binh và xã h i a phương. 10.3. Ph i h p, ánh giá, xét duy t và khen thư ng i v i t p th , cá nhân trong ho t ng lao ng - thương binh và xã h i theo phân c p qu n lý và quy ch thi ua khen thư ng. i u 11. i v i các t ch c ng, yban M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th thành ph :
 12. 11.2. i v i các Ban c a Thành y, S có m i quan h tr c ti p thông qua ó ti p nh n nh ng nh hư ng lãnh o, ch o c a Thành y. 11.2. Ph i h p v i yban M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th thành ph trong quá trình th c hi n nhi m v c a S nh m t o i u ki n yban M t tr n T qu c và các oàn th tham gia ý ki n v i S trong vi c t ch c th c hi n ch chính sách có liên quan n ngành. 11.3. i v i nh ng v n l n, có liên quan n oàn th nào thì Giám c S m i làm vi c ho c h i ý ki n (b ng văn b n) lãnh o c a oàn th ó trư c khi trình Thành y, yban nhân dân thành ph . Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 12. Căn c Quy ch này, Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i thành ph có trách nhi m c th hóa thành chương trình công tác, các m t ho t ng c a S , ban hành Quy ch làm vi c c a S , t ch c s p x p các phòng ban, b trí cán b , công ch c phù h p v i yêu c u nhi m v c a ngành, b o m phát huy t t hi u l c và hi u qu qu n lý Nhà nư c v lao ng - thương binh và xã h i trên a bàn thành ph . Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch yban nhân dân các qu n - huy n theo ch c năng, nhi m v c a ngành, c a a phương có trách nhi m ph i h p th c hi n úng n i dung Quy ch này. B n Quy ch này ư c yban nhân dân thành ph b sung, s a i, i u ch nh khi c n thi t, theo ngh c a Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i và các s - ngành có liên quan./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản