Quyết định số 115-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
28
lượt xem
1
download

Quyết định số 115-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 115-CP về việc đổi tên huyện Phú Khương tỉnh Tây Ninh thành huyện Hòa Thành do Hội đồng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 115-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c L p - T Do - H nh Phúc ***** ******* S : 115-CP Hà N i, ngày 14 tháng 3 năm 1979 QUY T NNH V VI C I TÊN HUY N PHÚ KHƯƠNG T NH TÂY NINH THÀNH HUY N HÒA THÀNH H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 74 c a Hi n pháp năm 1959 quy nh các quy n h n c a H i ng Chính ph ; Theo ngh c a y ban nhân dân t nh Tây Ninh và Ban t ch c c a Chính ph QUY T NNH: i u 1: Nay phê chuNn vi c i tên huy n Phú Khương thu c t nh Tây Ninh thành huy n Hòa Thành. i u 2: y ban nhân dân t nh t nh Tây Ninh và Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. H I NG CHÍNH PH KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ph m Hùng
Đồng bộ tài khoản