Quyết định số 1150/QĐ-BYT

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 1150/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1150/QĐ-BYT về công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1150/QĐ-BYT

  1. BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1150/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VỀ THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày 11/7/1989. Căn cứ Thông tư 17/2001/TT-BYT ngày 01/08/2001 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam Xét biên bản họp Hội đồng xét duyệt doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làn thuốc của Bộ Y tế ngày 17/08/2007 và 24/10/2007; Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Quản lý dược, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam cho 05 doanh nghiệp (có danh sách kèm theo) Điều 2. Lĩnh vực được phép hoạt động cụ thể tại Việt Việt Nam của doanh nghiệp được ghi trong giấy phép. Điều 3. Doanh nghiệp nước ngoài được phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam có quyền và trách nhiệm theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2001/TT- BYT ngày 01/08/2001 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam. Điều 4. Doanh nghiệp nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước Pháp Luật Việt Nam về những hành vi vi phạm của mình trong quá trình hoạt động tại Việt Nam Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giấy phép có giá trị 24 tháng kể từ ngày ra quyết định này có hiệu lực Điều 6. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ có liên quan thuộc Bộ Y tế , Cục trưởng Cục quản lý dược, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu thuốc, nguyên
  2. liệu làm thuốc và giám đốc doanh nghiệp nước ngoài quy định tại Điếu 1 Chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Minh Quang DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI (Ban hành kèm theo Quyết định số 1150/QĐ-BYT ngày 01/04/2008) 1- CCL Pharmaceuticals (Pvt) Limited - pakistan Địa chỉ : 65 Industrial Estate, Kot Lakhpat, lahore-54770, pakistan Điện thoại : 92 42 514 0971 Fax: 92 42 511 6421 2- Eli Lilly Asia, Inc.-USA Địa chỉ : Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, USA Điện thoại : 1 317 276 2000 Fax: 1 317 276 1294 3- Lloyd Laboratories Inc.-Philippines Địa chỉ : 10th Lloyd Avenue, F.B.I.C, tikay, malolos, Bulacan, Philippines Điện thoại : 63 44 794 0159 Fax: 63 44 794 0499 4- Novartis AG - Switzerland Địa chỉ : Litchstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland, Switzerland Điện thoại : 41 61 324 2822 Fax: 41 61 324 3377 5- RPG Life Sciences Limited - india
  3. Địa chỉ : 463, Ceat Mahal, Dr A B Road, Worli Mumbai 400025, India Điện thoại : 91 22 24981650 Fax: 91 22 24970127 Tổng cộng 5 Doanh nghiệp
Đồng bộ tài khoản