Quyết định số 1154/QĐ-BNV

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
67
lượt xem
2
download

Quyết định số 1154/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1154/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ Nội vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1154/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1154/QĐ-BNV Hà N i, ngày 30 tháng 07 năm 2009 QUY T Đ NH BAN HÀNH K HO CH TH C HI N CHI N LƯ C QU C GIA PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG Đ N NĂM 2020 C A B N I V B TRƯ NG B N IV Căn c Lu t Phòng, ch ng tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng tham nhũng đ n năm 2020 ban hành kèm theo Ngh quy t s 21/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 c a Chính ph ; Xét đ ngh c a Chánh Thanh tra B . QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “K ho ch th c hi n Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng tham nhũng đ n năm 2020 c a B N i v ”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, Th trư ng và cán b , công ch c, viên ch c các đơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 3; - Thanh tra Chính ph ; - Văn phòng Ban Ch đ o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng; - Lãnh đ o B ; Tr n Văn Tu n - Lưu VT, TT (3b). K HO CH TH C HI N CHI N LƯ C QU C GIA PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG Đ N NĂM 2020 C A B N IV (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1154/QĐ-BNV ngày 30 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B N iv ) I. M C ĐÍCH - Tri n khai có hi u qu Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng tham nhũng đ n năm 2020 (sau đây vi t t t là Chi n lư c) nh m ngăn ch n, t ng bư c đ y lùi tham nhũng, lo i b d n các cơ h i, đi u ki n phát sinh tham nhũng, góp ph n xây d ng b máy nhà nư c trong s ch, v ng m nh, ho t đ ng hi u qu , đ i ngũ cán b , công ch c, viên ch c liêm chính; phát hi n và x lý tham nhũng k p th i, ti n t i ki m soát tham nhũng m t cách có hi u qu . - Xây d ng chính sách, văn b n quy ph m pháp lu t đ trình Chính ph , Th tư ng Chính ph và hoàn thi n h th ng văn b n hư ng d n thu c các ngành, lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B N i v : T ch c hành chính, s nghi p nhà nư c; chính quy n đ a phương, đ a gi i hành chính; cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c; h i, t ch c phi chính ph ; thi đua, khen thư ng; tôn giáo; cơ y u, văn thư, lưu tr nhà nư c và các d ch v công thu c lĩnh v c qu n lý c a B ; th c hi n các nhi m v v c i cách hành chính nhà nư c; xây d ng và hoàn thi n các văn b n quy ph m pháp lu t v thanh tra công v nh m ngăn ch n, tri t tiêu các đi u ki n và cơ h i phát sinh tham nhũng trong ho t đ ng công v .
  2. - Nâng cao nh n th c, năng l c c a cán b , công ch c, viên ch c B N i v v công tác phòng, ch ng tham nhũng, xây d ng đ i ngũ cán b , công ch c, viên ch c B N i v trung th c, công tâm, liêm khi t, t p t y, đ m b o các chu n m c đ o đ c công v , đ o đ c ngh nghi p. - Tăng cư ng thanh tra, ki m tra, giám sát vi c t ch c th c hi n các quy đ nh pháp lu t liên quan đ n ngành, lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B N i v . II. YÊU C U - Các đơn v đư c phân công th c hi n các gi i pháp, nhi m v c a B N i v đư c Chính ph giao ph i tích c c, ch đ ng ph i h p v i các đơn v khác trong B và các B , ngành liên quan đ hoàn thành vi c so n th o các đ án, vi ph m quy ph m pháp lu t đ m b o ch t lư ng, đúng ti n đ . - Th c hi n toàn di n các gi i pháp và có l trình, bư c đi thích h p đ t o ra môi trư ng qu n lý đ m nh, minh b ch, công b ng gi a quy n l i, nghĩa v v i hi u qu . - Tri n khai đ ng b các gi i pháp phòng, ch ng tham nhũng. Đ t phòng, ch ng tham nhũng trong m i quan h v i Chương trình t ng th v c i cách hành chính nhà nư c. - Xây d ng và t ch c th c hi n cơ ch giám sát, đánh giá k t qu th c hi n Chi n lư c theo t ng giai đo n, t ng th i kỳ, qua đó th c hi n t t công tác tham mưu cho Chính ph trong lĩnh v c này. - Chú tr ng công tác thông tin, tuyên truy n, ph bi n, quán tri t Chi n lư c và các chính sách, pháp lu t, tài li u v phòng, ch ng tham nhũng. - Phát hi n, x lý, ki n ngh x lý tham nhũng trong quá trình th c hi n thanh tra công v . III. N I DUNG K HO CH 1. Tuyên truy n, ph bi n, quán tri t n i dung Chi n lư c và các chính sách, pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng đ i v i cán b , công ch c, viên ch c. - V Pháp ch t ch c tuyên truy n, ph bi n n i dung Chi n lư c đ n cán b , công ch c, viên ch c c a cơ quan B . - Th trư ng Ban Cơ y u Chính ph , Ban Thi đua khen thư ng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính ph , C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c, cơ quan đ i di n c a B t i Đà N ng và thành ph H Chí Minh, các đơn v s nghi p thu c B có trách nhi m t ch c quán tri t n i dung Chi n lư c đ n cán b , công ch c, viên ch c trong đơn v . - T p chí T ch c nhà nư c, Vi n Khoa h c t ch c nhà nư c, Trung tâm Thông tin ph bi n Chi n lư c trên các t p chí và website c a B . - Văn phòng B , T p chí T ch c nhà nư c, Vi n Khoa h c t ch c nhà nư c, Trung tâm Thông tin: + T ch c các ho t đ ng tuyên truy n v phòng, ch ng tham nhũng; + Có các bi n pháp khuy n khích các công ch c, viên ch c thu c cơ quan B N i v tham gia vi t bài và sưu t m tư li u v công tác phòng, ch ng tham nhũng g i các t p chí và website c a B ; tham gia các cu c thi tìm hi u v phòng, ch ng tham nhũng và th c hi n ti t ki m, ch ng lãng phí. 2. Th c hi n các gi i pháp c a Chi n lư c a) Tăng cư ng tính công khai, minh b ch trong ho ch đ nh chính sách, xây d ng và th c hi n pháp lu t. - Các đơn v thu c B th c hi n công khai, minh b ch hóa trong quá trình so n th o, trình, ban hành chính sách, pháp lu t; quá trình chu n b , trình, ban hành quy t đ nh, văn b n hành chính g n li n v i vi c c i cách th t c hành chính. - V Pháp ch ph i h p v i các đơn v thu c B rà soát các văn b n quy đ nh v bí m t nhà nư c liên quan đ n các ngành, lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B N i v theo hư ng thu h p ph m vi bí m t nhà nư c m c c n thi t. - Văn phòng B ph i h p v i các đơn v thu c B b o đ m quy n ti p c n thông tin c a cán b , công ch c, viên ch c v ho t đ ng c a cơ quan B và các đơn v thu c B theo quy đ nh c a
  3. pháp lu t; tham mưu cho lãnh đ o B quy đ nh vi c x lý đ i v i ngư i vi ph m quy n đư c thông tin c a công dân; hoàn thi n và t ch c th c hi n nghiêm túc quy ch ngư i phát ngôn c aB . - Thanh tra B đưa vi c thanh tra phòng, ch ng tham nhũng và thanh tra công v vào n i dung K ho ch thanh tra hàng năm nh m b o đ m th c hi n nghiêm các quy đ nh c a Lu t Phòng, ch ng tham nhũng v công khai, minh b ch trong ho t đ ng c a cơ quan B và các đơn v thu c B . b) Hoàn thi n ch đ công v , công ch c, nâng cao ch t lư ng th c thi công v - V T ch c cán b ph i h p các đơn v thu c B : + Quy đ nh ch c trách c a t ng v trí công tác, nh t là trách nhi m c a ngư i đ ng đ u đơn v và căn c vào k t qu th c hi n ch c trách đó đ tham mưu, đ xu t v i B trư ng x lý trách nhi m c a ngư i đ ng đ u đơn v khi đ x y ra tham nhũng trong đơn v do mình qu n lý, ph trách; + Hoàn thi n và th c hi n nghiêm túc các quy đ nh v tuy n d ng, ti p nh n, b nhi m, b nhi m l i, đi u đ ng, luân chuy n, chuy n đ i v trí công tác nh m nâng cao ch t lư ng đ i ngũ cán b , công ch c, viên ch c; x lý kiên quy t, k p th i các vi ph m trong qu n lý và s d ng cán b , công ch c, viên ch c; + Hoàn thi n và th c hi n quy đ nh v trách nhi m gi i trình c a cán b , công ch c, viên ch c, nh t là đ i v i cán b lãnh đ o, qu n lý; mi n nhi m, bãi nhi m, cho t ch c, t m đình ch ch c v c a ngư i đ ng đ u khi đ x y ra tham nhũng trong đơn v do mình qu n lý, ph trách; + Ch trì ki m tra, đôn đ c các đơn v thu c B th c hi n Quy t c ng x c a cán b , công ch c, viên ch c c a B N i v , tăng cư ng giám sát vi c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t. - V T ch c cán b ph i h p Thanh tra B th c hi n các quy đ nh v minh b ch tài s n, thu nh p theo hư ng t ng bư c công khai và th c hi n trách nhi m gi i trình ngu n g c tài s n, thu nh p theo quy đ nh c a pháp lu t. - V Đào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c và Trung tâm Đào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c đưa n i dung phòng, ch ng tham nhũng vào chương trình đào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c, tăng cư ng giáo d c liêm chính, nâng cao nh n th c, trách nhi m c a đ i ngũ cán b , công ch c, viên ch c trong phòng ng a, phát hi n, x lý tham nhũng. - Văn phòng B : + Th c hi n đúng ch đ ti n lương và ph c p cho cán b , công ch c, viên ch c; tham mưu cho lãnh đ o B có chính sách h tr cho ngư i có thu nh p th p trong cơ quan; ti p t c th c hi n vi c chi tr qua tài kho n đ i v i t t c các kho n chi t ngân sách nhà nư c cho cán b , công ch c, viên ch c; + Công b công khai các ch đ , đ nh m c, tiêu chu n và công khai vi c th c hi n ch đ , đ nh m c, tiêu chu n s d ng tài s n công c a cán b , công ch c, viên ch c, trư c h t là c a ngư i đ ng đ u các đơn v ; + Ph i h p V K ho ch – Tài chính và V T ch c cán b xây d ng, trình lãnh đ o B ban hành quy đ nh v qu n lý, s d ng nhà công v và vi c x lý các vi ph m trong vi c qu n lý, s d ng nhà công v . - Thanh tra B và các đơn v thu c B tăng cư ng thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t v công v , công ch c, vi c th c thi công v nh ng v trí tr c ti p gi i quy t yêu c u c a công dân, t ch c, doanh nghi p và th m đ nh h sơ c a t ch c, cá nhân. c) Nâng cao hi u l c, hi u qu công tác thanh tra, ki m tra, giám sát, trong phát hi n, x lý tham nhũng. - Thanh tra B : + Tham mưu xây d ng trình Chính ph ban hành Ngh đ nh quy đ nh ho t đ ng thanh tra công v ;
  4. + Ph i h p v i các đơn v thu c B trong vi c ti p nh n, x lý thông tin, t cáo v tham nhũng; phát hi n, ngăn ch n và x lý hành vi tham nhũng; th c hi n các quy đ nh v b o v ngư i t cáo tham nhũng, đ u tranh ch ng tham nhũng; + Ch đ ng ki m tra vi c th c hi n k t lu n, ki n ngh thanh tra; + C công ch c Thanh tra B tham gia các khóa đào t o, nâng cao trình đ chuyên môn, nghi p v v phòng, ch ng tham nhũng, ph m ch t chính tr , b n lĩnh đ o đ c ngh nghi p cho cán b , công ch c làm công tác thanh tra. - V T ch c cán b ph i h p v i Th trư ng các đơn v trong vi c x lý đ i v i cán b , công ch c, viên ch c có hành vi tham nhũng. d) Nâng cao nh n th c và phát huy vai trò c a cán b , công ch c, viên ch c và các t ch c đoàn th trong công tác phòng, ch ng tham nhũng. - Văn phòng B , T p chí T ch c nhà nư c, Vi n khoa h c t ch c nhà nư c, Trung tâm Thông tin: + Đ y m nh và đa d ng hóa các hình th c tuyên truy n nh m nâng cao nh n th c cho cán b , công ch c, viên ch c v bi u hi n, tác h i c a tham nhũng đ cán b , công ch c, viên ch c th y đư c trách nhi m và tích c c, ch đ ng tham gia vào công tác phòng, ch ng tham nhũng; + Phát huy vai trò c a báo chí trong công tác phòng, ch ng tham nhũng; b o đ m vi c cung c p thông tin k p th i, chính xác v các v vi c tham nhũng cho các cơ quan báo chí. - V T ch c cán b hoàn thi n cơ ch b o v , khen thư ng cán b , công ch c, viên ch c thu c B ; tham gia t cáo, phát hi n hành vi tham nhũng; tôn vinh, khen thư ng đơn v , cá nhân có thành tích trong công tác phòng, ch ng tham nhũng; x lý nghiêm minh nh ng trư ng h p l i d ng quy n t cáo đ vu kh ng, gây r i n i b làm nh hư ng đ n an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i. - Lãnh đ o các t ch c đoàn th thu c B nâng cao vai trò c a t ch c mình trong công tác phòng, ch ng tham nhũng. đ) Th c hi n các nhi m v c th do Chính ph giao t i K ho ch th c hi n Chi n lư c. Th hi n chi ti t t i các Ph l c kèm theo K ho ch này. 3. Theo dõi, đôn đ c vi c th c hi n Chi n lư c - Th trư ng các đơn v thu c B tăng cư ng theo dõi, ch đ o th c hi n các nhi m v đư c giao c a đơn v nh m đ m b o cho vi c th c hi n Chi n lư c đúng tr ng tâm và hi u qu . - Thanh tra B có trách nhi m ti p nh n và tri n khai nh ng ý ki n ch đ o c a lãnh đ o B v công tác phòng, ch ng tham nhũng đ n các đơn v thu c B ; k p th i phát hi n nh ng b t c p trong vi c th c hi n K ho ch, đ ng th i nghiên c u đưa ra các gi i pháp h u hi u đ tham mưu cho lãnh đ o B có nh ng đi u ch nh h p lý trong công tác phòng, ch ng tham nhũng. - Các t ch c đoàn th và t ng cán b , công ch c, viên ch c thu c B có trách nhi m theo dõi, đôn đ c và giám sát vi c th c hi n K ho ch th c hi n Chi n lư c, phòng, ch ng tham nhũng; k p th i ngăn ch n và báo cho cơ quan, đơn v , nh ng ngư i có th m quy n đ x lý nh ng sơ h , b t c p trong vi c th c hi n k ho ch phòng, ch ng tham nhũng, ho c phát hi n nh ng hành vi tham nhũng. 4. Đánh giá, t ng h p báo cáo, sơ k t vi c th c hi n Chi n lư c - Đ nh kỳ ngày 15 c a tháng cu i m i Quý, các đơn v thu c B đánh giá, báo cáo k t qu th c hi n các nhi m v đư c giao theo K ho ch b ng văn b n g i đ n Thanh tra B đ t ng h p. - Đ nh kỳ 3 tháng, m t năm và cu i m i giai đo n th c hi n Chi n lư c, Thanh tra B có trách nhi m t ng h p báo cáo c a các đơn v trình lãnh đ o B . - Vi c th c hi n ch đ báo cáo th c hi n K ho ch này là m t tiêu chí đ xét khen thư ng các cá nhân và t p th hàng năm. IV. T CH C TH C HI N 1. B trư ng tr c ti p ch đ o vi c th c hi n K ho ch c a B N i v th c hi n Chi n lư c.
  5. 2. Các Th trư ng theo các lĩnh v c đư c phân công ph trách có trách nhi m ch đ o, đôn đ c Th trư ng các đơn v thu c B tri n khai K ho ch th c hi n Chi n lư c. 3. Th trư ng các đơn v thu c B t ch c th c hi n t t các nhi m v đư c giao; ch đ ng t ch c ki m tra vi c th c hi n nhi m v , công v c a cán b , công ch c, viên ch c thu c quy n qu n lý, t p trung vào lĩnh v c, ho t đ ng thư ng phát sinh hành vi tham nhũng nh m k p th i phát hi n, ngăn ch n, x lý hành vi tham nhũng; khi phát hi n d u hi u vi ph m ph i k p th i x lý theo th m quy n ho c báo cáo B trư ng đ x lý. Trư ng Ban Cơ y u Chính ph , Trư ng Ban Tôn giáo Chính ph , Trư ng Ban Thi đua – Khen thư ng trung ương, C c trư ng C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c, Th trư ng các đơn v s nghi p thu c B t ch c vi c xây d ng k ho ch th c hi n Chi n lư c trong ph m vi qu n lý. Th trư ng các V , Văn phòng B , Thanh tra B , các cơ quan đ i di n c a B t ch c vi c xây d ng k ho ch chi ti t đ th c hi n các nhi m v đư c giao và ch u trách nhi m trư c B trư ng trong vi c tri n khai th c hi n K ho ch; B N i v ch đ o đi m V Đào t o, b i dư ng cán b , công ch c và C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c trong vi c th c hi n K ho ch này. Thanh tra B làm đ u m i tham mưu B trư ng ch đ o, t ch c tri n khai th c hi n K ho ch này, đ ng th i có trách nhi m theo dõi, đôn đ c, sơ k t, đánh giá, báo cáo vi c th c hi n K ho ch theo quy đ nh. 4. Các cán b , công ch c, viên ch c thu c B có trách nhi m thi hành nhi m v , công v , ch c trách, nhi m v đư c giao theo đúng quy đ nh c a pháp lu t; th c hi n đúng và đ y đ các quy đ nh v quy trình nghi p v , th t c, th i gian, đ c bi t ph i th c hi n đúng các quy đ nh v công khai, minh b ch trong gi i quy t t ng lo i công vi c c a cơ quan, t ch c, cá nhân; ch đ ng, tích c c phòng, ch ng các hành vi tiêu c c, tham nhũng; khi phát hi n d u hi u vi ph m ph i k p th i báo cáo B trư ng, Th trư ng tr c ti p đ x lý. B TRƯ NG Tr n Văn Tu n
  6. PH L C I CÁC NHI M V DO B N I V CH TRÌ TH C HI N ĐƯ C CHÍNH PH GIAO (Ban hành kèm theo K ho ch th c hi n chi n lư c qu c gia phòng, ch ng tham nhũng đ n năm 2020 c a B N i v ) TT NHI M V S N CƠ QUAN CH TRÌ CƠ QUAN PH I H P TH I ĐI M HOÀN PH M TH C HI N THÀNH 1 Quy ch khen thư ng ngư i có thành tích xu t s c trong Quy t đ nh Ban Thi đua – Khen B Tư pháp, Văn phòng Tháng 6 năm 2010 phòng, ch ng tham nhũng và ngư i t cáo, phát hi n thư ng Trung ương Ban Ch đ o Trung ương hành vi tham nhũng. v phòng, ch ng tham nhũng. Thanh tra Chính ph , Văn phòng Chính ph . 2 Thi tuy n m t s ch c danh lãnh đ o, qu n lý Đ án V Công ch c – Viên ch c Văn phòng Chính ph Tháng 6 năm 2009 3 Ngh đ nh c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và Ngh đ nh V Công ch c – Viên ch c B Tư pháp, Văn phòng Tháng 9 năm 2009 qu n lý công ch c Chính ph 4 S a đ i Ngh đ nh s 107/2006/NĐ-CP v x lý trách Ngh đ nh V Công ch c – Viên ch c B Tư pháp, Văn phòng Tháng 12 năm nhi m c a ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c, đơn v khi Chính ph , Thanh tra 2011 đ x y ra tham nhũng; b sung cơ ch mi n nhi m, bãi Chính ph nhi m, cho t ch c, t m đình ch ch c v c a ngư i đ ng đ u khi đ x y ra tham nhũng trong cơ quan, t ch c, đơn v do mình qu n lý, ph trách. 5 S a đ i, b sung Ngh đ nh s 158/2007/NĐ-CP v danh Ngh đ nh V Công ch c – Viên ch c B Tư pháp, Văn phòng Tháng 12 năm m c các v trí công tác và th i h n đ nh kỳ chuy n đ i v Chính ph 2011 trí công tác đ i v i cán b , công ch c, viên ch c 6 Trách nhi m gi i trình c a cán b , công ch c, ngư i Ngh đ nh V C i cách hành chính B Tư pháp, các B , Tháng 6 năm 2010 đ ng đ u cơ quan, t ch c đơn v trong vi c th c hi n ngành liên quan nhi m v , công v và vi c th c hi n các quy đ nh v công khai, minh b ch trong ho t đ ng c a cơ quan, t ch c, đơn v .
  7. 7 Ngh đ nh v Ch đ đãi ng và trách nhi m c a cán b , Ngh đ nh V Ti n lương B Tư pháp, Văn phòng Tháng 12 năm công ch c trong các cơ quan, đơn v chuyên trách Ban Ch đ o Trung ương 200... ch ng tham nhũng v phòng, ch ng tham nhũng, Thanh tra Chính ph , Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Công an, B Tài chính 8 C i cách ch đ ti n lương, ph c p và các ch đ đãi Đ án V Ti n lương B Tài chính, B Lao đ ng Tháng 6 năm 2012 ng khác c a cán b , công ch c, viên ch c giai đo n – Thương binh và Xã h i sau năm 2012 PH L C II CÁC NHI M V B N I V PH I H P V I B , NGÀNH LIÊN QUAN ĐƯ C CHÍNH PH GIAO (Ban hành kèm theo K ho ch th c hi n chi n lư c qu c gia phòng, ch ng tham nhũng đ n năm 2020 c a B N i v ) STT N i dung ho t đ ng c th S n Cơ quan ch Cơ quan, đơn v c a B N i v có Th i đi m ph m trì trách nhi m ph i h p trình 1 Tri n khai th c hi n Đ án đưa n i dung phòng, ch ng tham K ho ch H c vi n Chính V Đào t o, b i dư ng cán b , công Tháng 9 nhũng vào chương trình đào t o, giáo d c, b i dư ng (ph n tr - Hành chính ch c ph i h p Trung tâm Đào t o, b i năm 2009 đ i v i cán b , công ch c) Qu c gia H dư ng cán b , công ch c Chí Minh 2 Tri n khai th c hi n Đ án đưa n i dung phòng, ch ng tham K ho ch Thanh tra V Đào t o, b i dư ng cán b , công Tháng 9 nhũng vào chương trình đào t o, giáo d c, b i dư ng Chính ph ch c ph i h p Trung tâm Đào t o, b i năm 2009 dư ng cán b , công ch c 3 Lu t Ti p c n thông tin D án B Tư pháp Văn phòng B Tháng 10 Lu t năm 2009 4 S a đ i Lu t Thanh tra D án Thanh tra Thanh tra B Tháng 10 Lu t Chính ph năm 2009 5 Công khai trong ho t đ ng thanh tra, gi i quy t khi u n i, t Quy ch Thanh tra Thanh tra B Tháng 12 cáo Chính ph năm 2009 6 Quy t c đ o đ c ngh nghi p và đào t o liêm chính cho đ i Quy đ nh B Văn hóa, V Công ch c – Viên ch c Tháng 12
  8. ngũ phóng viên, biên t p viên th thao và du năm 2009 l ch 7 T ng k t vi c chuy n đ i và c ph n hóa doanh nghi p nhà Báo cáo B K ho ch V T ch c – Biên ch Tháng 5 nư c và Đ u tư năm 2010 8 S a đ i, b sung các quy đ nh v ch đ , đ nh m c, tiêu Đ án B Tài chính V Ti n lương Tháng 6 chu n đ i v i cán b , công ch c năm 2010 9 S a đ i, b sung Ngh đ nh s 37/2007/NĐ-CP v minh b ch Ngh đ nh Thanh tra Thanh tra B Tháng 6 tài s n, thu nh p Chính ph năm 2010 10 Đ i m i công tác đào t o nghi p v đ i v i cán b , thanh tra Đ án Thanh tra V Đào t o, b i dư ng cán b , công Tháng 6 viên Chính ph ch c năm 2010 11 Đ i m i công tác đào t o nghi p v ki m toán đ i v i cán b , Đ án Ki m toán Nhà V Đào t o, b i dư ng cán b , công Tháng 6 ki m toán viên nhà nư c nư c ch c năm 2010 12 Đánh giá vi c xây d ng và v n hành c a Chính ph đi n t Báo cáo B Thông tin V C i cách hành chính ph i h p Tháng 6 và Truy n Trung tâm Thông tin năm 2010 thông 13 S a đ i, b sung Ngh đ nh s 99/2005/NĐ-CP v t ch c và Ngh đ nh Thanh tra Ban Thanh tra nhân dân thu c Công Tháng 6 ho t đ ng c a Ban Thanh tra nhân dân Chính ph đoàn B năm 2010 14 Quy ch b o v ngư i t cáo, phát hi n hành vi tham nhũng Quy t B Công an Thanh tra B Tháng 6 đ nh năm 2010 15 Th c hi n vi c chi tr qua tài kho n đ i v i t t c các kho n Quy t B Tài chính Văn phòng B Tháng 12 chi t ngân sách nhà nư c cho cán b , công ch c đ nh năm 2010 16 Rà soát, s a đ i, b sung các th t c hành chính giai đo n K ho ch Văn phòng V C i cách hành chính Tháng 6 2011-2020 Chính ph năm 2011 17 T ng k t Đ án đơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh Báo cáo Văn phòng V C i cách hành chính Tháng 6 v c qu n lý nhà nư c giai đo n 2007-2010 (Quy t đ nh s Chính ph năm 2011 30/QĐ-TTg) 18 Nghiên c u k t h p t ch c và ho t đ ng thanh tra đ i v i t Đ án Thanh tra Thanh tra B Tháng 12 ch c và ho t đ ng ki m tra c a Đ ng Chính ph năm 2011 19 S a đ i, b sung Lu t K toán năm 2004 D án B Tài chính V K ho ch – Tài chính Tháng 10 Lu t năm 2012
  9. 20 Sơ k t vi c đưa n i dung phòng, ch ng tham nhũng vào Báo cáo H c vi n Chính V Đào t o, b i dư ng cán b , công Tháng 12 chương trình đào t o, giáo d c b i dư ng (ph n đ i v i cán tr , Hành chính ch c năm 2012 b , công ch c) Qu c gia H Chí Minh 21 Sơ k t vi c đưa n i dung phòng, ch ng tham nhũng vào Báo cáo Thanh tra Thanh tra B ph i h p V Đào t o, b i Tháng 12 chương trình đào t o, giáo d c, b i dư ng Chính ph dư ng cán b , công ch c và Trung năm 2012 tâm Đào t o, b i dư ng cán b , công ch c
Đồng bộ tài khoản