Quyết định số 116/2001/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
63
lượt xem
6
download

Quyết định số 116/2001/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 116/2001/QĐ-BNN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 116/2001/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN ******** ****** S : 116/2001/QĐ-BNN Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 2001 QUY T Đ NH V/V BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73-CP ngày 1/11/1995 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c ngh đ nh 86/CP ngày 8 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph “Quy đ nh phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá” Căn c Quy t đ nh s 135/QĐ-BNN-KHCN c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT ban hành ngày 1/10/1999 v vi c ban hành quy ch l p xét duy t và ban hành tiêu chu n ngành. Xét đ ngh c a Ông V trư ng v Khoa h c Công ngh và CLSP, QUY T Đ NH 1. Đi u 1. Nay ban hành các tiêu chu n ngành sau: 2. 10 TCN 442 - 2001 Quy trình s n xu t rau b p c i an toàn. 3. 10 TCN 443 - 2001 Quy trình s n xu t đ u cô ve leo an toàn. 4. 10 TCN 444 - 2001 Quy trình s n xu t cà chua an toàn. 10 TCN 448 - 2001 Quy trình s n xu t dưa chu t an toàn. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký Đi u 3. Các ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c công ngh và CLSP, Vi n trư ng Vi n nghiên c u Rau – Qu , Vi n trư ng Vi n Cây lương th c – Cây th c ph m, Th trư ng các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
 2. TIÊU CHU N NGÀNH: 10 TCN 442-2001 QUY TRÌNH K THU T S N XU T RAU C I B P AN TOÀN The technical procedure of safe cabbage production (Ban hành theo quy t đ nh s : 116/QĐ/BNN c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, ngày 04 tháng 12 năm 2001). C i b p (Brassica oleraceae var. capitata) là cây rau có ngu n g c ôn đ i, lo i cây ch l c trong h th p t tr ng trong v đông xuân Vi t Nam. C i b p là lo i rau có hàm lư ng Vitamin A, Vitamin C cao, s d ng đa d ng, d tr ng, ch u thâm canh. 1.Ph m vi áp d ng: - Qui trình s n xu t rau c i b p an toàn áp d ng cho các gi ng c i b p, t t c th i v , t i các vùng s n xu t rau trong c nư c. - Qui trình này nêu phương pháp cơ b n v k thu t s n xu t rau c i b p thương ph m an toàn. 2. Qui đ nh chung: 2.1. Qui trình s n xu t rau c i b p an toàn, đư c th c hi n các cơ s s n xu t, có cơ s v t ch t và cán b k thu t đáp ng nh ng tiêu chu n rau an toàn, theo qui đ nh t i Quy t đ nh s 867/1998/ QĐ -BYT c a B trư ng B Y T ngày 4/4/1998 v Danh m c Tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m và Quy t đ nh s 67/1998/QĐ- BNN- KHCN ngày 28 tháng 4 năm 1998 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Đi u ki n s n xu t rau an toàn: - Ch n đ t không b ô nhi m, không ch u nh hư ng c a ch t th i công nghi p, b nh vi n và các ngu n ô nhi m khác. - Ngu n nư c tư i là nư c s ch: Nư c sông có dòng ch y luân chuy n không b ô nhi m ho c nư c gi ng khoan s ch. - Không s d ng phân chu ng tươi ho c nư c phân tươi đ bón ho c tư i. - Thu ho ch đ m b o th i gian cách ly sau khi phun thu c b o v th c v t. 2.2. Rau c i b p an toàn là rau s ch, tươi, không có v t sâu, b nh, không có b i b n t p ch t, thu đúng đ chín khi đ t ch t lư ng cao nh t. 2.3. Hàm lư ng Nitrat nh hơn ho c b ng 500 mg/kg s n ph m tươi. Dư lư ng thu c b o v th c v t và hàm lư ng các kim lo i n ng, vi sinh v t gây h i dư i ngư ng cho phép theo quy đ nh t i ph l c 1, 2, 3 (kèm theo ). - Kh i lư ng b p đ t t 1-2,5 kg, tuỳ theo gi ng. 3. Qui trình s n xu t: 3.1 Th i v : Các t nh phía B c có 3 th i v
 3. - V s m : Gieo vào tháng 7, tr ng tháng 8, thu ho ch t tháng 10 đ n tháng 11, các gi ng nh p n i KK-Cross và m t s gi ng c a Trung Qu c, Đài Loan, Pháp, Nh t. Các gi ng này có th i gian sinh trư ng t 90-100 ngày t khi gieo đ n thu ho ch. - V chính : Gieo tháng 8, tr ng tháng 9 thu ho ch vào tháng 12, tháng 1, thư ng dùng gi ng NS Cross cho v chính. - V mu n: Gieo tháng mư i m t, tr ng tháng mư i hai, đ thu ho ch vào tháng 2, tháng 3 năm sau, dùng gi ng NS Cross cho v mu n, gi ng này có th i gian sinh trư ng 120 -130 ngày t lúc gieo h t đ n thu ho ch. Th i v c a các t nh phía Nam ( Đ ng B ng Sông C u Long) gieo vào tháng 10 tr ng tháng 11, thu ho ch tháng 2, tháng 3 năm sau, ch y u dùng các gi ng ng n ngày c a Nh t (KK- Cross), c a Đài Loan (Summer), các gi ng c a công ty Chia Tai (Thái Lan) ho c gi ng KY Cross chín trung bình có kh năng ch u nhi t cao 3.2. Vư n ươm và yêu c u k thu t: + Đ t vư n ươm: ch n đ t th t nh , cao, d thoát nư c. + Làm đ t: d n s ch c d i, cày 2 lư t sâu 12-15 cm , phơi khô, phay nh , lu ng cao 25 cm , m t lu ng r ng 0,8-1m theo hình mui luy n, lèn nh đ t m t lu ng, lèn ch t đ t xung quanh mép lu ng. Rãnh lu ng r ng 25 cm , đáy rãnh ph ng và d c đ u v hư ng thoát nư c. + Bón lót phân: M i ha bón t 20-25 t n phân chu ng m c và 10 -15 kg phân lân super, phân r i đ u kh p m t lu ng, dùng cào đ o đ u tr n l n phân v i đ t. Vét đ t rãnh l p ph lên m t lu ng m t l p đ t dày 1,5-2 cm . + Lư ng h t gi ng: h t gi ng có t l n y m m hơn 85% gieo 0,28- 0,30 kg h t và thu đư c 3-4 v n cây đ tr ng cho 1 ha, n u t l n y m m th p thì lư ng h t có th gieo đ n 0,35- 0,40 kg h t gi ng cho 1 ha + Gieo h t: Chia h t làm 2 lư t đ h t phân b đ u trên m t lu ng(khi gieo tr n h t v i đ t b t). Gieo h t xong cào nh ho c dùng tay xoa nh , đ u trên m t lu ng cho đ t ph kín h t. Dùng tr u ph kín m t lu ng, dùng thùng có sen tư i nư c đ m. Phun thu c Sherpa 0,1% lên m t lu ng phòng ki n tha h t, ho c r c h t Basudin xung quanh lu ng. + Chăm sóc: làm giàn che cao 0,5 m, l p b ng phên hay cót, vòm ph i ch c ch n tránh đ khi giông bão. Ch che m t lu ng khi mưa to. + Tư i nư c: Sau khi gieo h t ph i tư i nư c liên t c 3-5 ngày đ u, 1-2 l n vào sáng s m và chi u mát. Khi h t đã n y m m ng ng tư i 1-2 ngày, sau đó cách m t ngày tư i m t l n. Trư c khi nh cây đem tr ng, ng ng tư i nư c 3-4 ngày đ luy n cây con. Trư c khi nh cây tr ng ph i tư i nư c trư c 4-5 gi đ khi nh cây không b đ t r . + Bón phân thúc: Sau khi cây có 2 lá th t dùng phân chu ng m c ngâm nư c pha loãng tư i cho cây con (lư ng phân1,5-2,0 t n/ha). + T a cây: Khi cây có 1 lá th t thì t a l n 1 ch cây quá dày. Khi cây có 3 lá th t t a l n 2 đ kho ng cách cây x cây 5-6 cm. + Tr ng khi cây con 25 -30 ngày, cây có 5-6 lá th t + B o v th c v t: Gieo th i v s m chú ý phun phòng sâu khoang (Crocidodomia binotalit Zeller), sâu xanh bư m tr ng (Pieris rapae), r p (Brevicoryne Brasica ), b ng Sherpa 25 EC. Th i v chính, mu n, phòng b nh y (Phyllotreta striolata ), sâu tơ (Plutella xylostella) phun Suprathion và Pegasus 500 DD n ng đ . N u xu t hi n b nh Sương mai
 4. (Peronospora parasitica) phun b ng Ridomil MZ 72WP. N ng đ thu c theo hư ng d n trên bao bì. 3.3. Làm đ t, tr ng, chăm sóc b p c i: 3.3.1- Yêu c u đ t tr ng: Đ t tơi nh , s ch c , lu ng r ng 1,2-1,5m c rãnh cao t 15-20cm. M t lu ng mui luy n đ thoát nư c vào v s m. V chính và v mu n làm lu ng ph ng. 3.3.2 - M t đ tr ng : Cây tr ng hai hàng ki u nanh s u theo kích thư c sau: - V s m: 60 x 40 cm ( 33.000 đ n 35.000 cây / ha). - V chính và v mu n: 60 x 50 cm ( 27.000 đ n 30.000 cây / ha). 3.3.3- Lư ng phân và cách bón: - Bón lót: Toàn b phân chu ng, phân lân. R ch hai hàng trên m t lu ng bón phân, sau đó l p đ t ho c bón theo h c tr ng cây. - Bón thúc l n 1: Th i kỳ h i xanh, sau tr ng 7-10 ngày bón 70 kg urea và 60 kg Kali Sunfat hoà tư i vào g c k t h p x i vun làm c vét rãnh. - Bón thúc l n 2: Th i kỳ tr i lá bàng sau tr ng 20 –25 ngày bón 150 kg urea và 80 kg Kali sunfat, bón cách g c 20 cm k t h p x i xáo làm c l p phân. Bón thúc l n Bón thúc l n Bón thúc Phân bón. Bón 1 2 T ng s l n3 Lo i phân lót Phân chu ng m c (T/ha) 20 -25 20-25 Phân super lân (kg/ha) Phân kali (kg/ha) 350-400 350-400 Đ m urea (kg/ha) 200 60 80 300 70 150 60 80 - Bón thúc l n 3: Th i kỳ cu n b p sau tr ng 30-35 ngày bón n t lư ng phân còn l i, có th bón vào g c ho c hoà tư i tuỳ theo đi u ki n đ t. Chú ý: Nh ng gi ng c i b p ng n ngày tr ng v s m ch bón thúc 3 l n, nh ng gi ng dài ngày tr ng v chính và v mu n bón thúc l n th 4 v i 50 kg đ m urea và 20 kg Kali sunfat cho 1 ha. Trư c khi thu ho ch 30 ngày ng ng bón phân đ m. 3.3.4- Tư i nư c: Sau khi tr ng tư i đ m vào bu i sáng và chi u mát cho đ n khi h i xanh. Sau khi vun, bón thúc đ t 1 và 2, tư i rãnh cho nư c ng m 2/3 rãnh, sau đó tháo h t nư c. 3.3.5. B o v th c v t:
 5. - Th c hi n các bi n pháp phòng tr d ch h i t ng h p (IPM), phun phòng sâu h i b ng Sherpa trư c khi tr ng t 2-3 ngày. Có th tr ng xen v i cà chua đ gi m m t đ sâu tơ . - Trư c khi tr ng cây ph i v sinh đ ng ru ng, cày l t đ t s m đ di t ngu n sâu non và nh ng c a các lo i sâu khoang, sâu xám, sâu xanh. Luân canh v i lúa nư c: 2 v lúa và 1 v rau, n u vùng chuyên canh rau nên luân canh v i cây h đ u, h cà và h b u bí đ tránh b nh sương mai và th i nhũn . Trư c khi tr ng cây x lý đ t b ng thu c h t Basudin li u lư ng 25 Kg/ha. Thư ng xuyên ki m tra đ ng ru ng, phát hi n sâu xám (Agrotis ipsiton Hufnagel) gi t các tr ng sâu khoang, sâu xanh. - Sau khi tr ng 10-15 ngày phun 1-2 l n thu c BT, Sherpa 25 EC, phun k đ u m t trên m t dư i c a lá . N u có nhi u sâu tơ và r p phun dung d ch Pegasus 500 DD, gi a các l n phun nên đ i thu c tránh s quen thu c c a sâu. Khi xu t hi n các b nh sương mai, th i nhũn (Erwinia caratovora) nh b cây b b nh, v sinh đ ng ru ng tránh lây lan. Ng ng phun thu c b o v th c v t trư c khi thu ho ch 20 ngày. 3.4. Thu ho ch và b o qu n: Khi b p cu n ch c kh i lư ng trung bình 1- 2,5 kg, tuỳ theo gi ng, đ đ tu i sinh trư ng thì thu ho ch, lo i b lá già, lá ngoài, lá gi p nát. B o qu n: C i b p b o qu n nhi t đ 0-20C, v i đ m 92-95% trong th i gian 4-8 ngày. 4. Bao bì và đóng gói : Thư ng dùng bao bì b ng màng co ho c túi Polyêtylen có đ c l đ đ ng. Trư c khi đóng gói: Phân c p b p, đóng theo cái. Trên bao bì ph i có nhãn hàng hoá. Vi c ghi nhãn theo quy đ nh t i Quy t đ nh 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v Quy ch ghi nhãn mác hàng hóa lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t kh u, nh p kh u và Thông tư s 15/2000/TT/BYT ngày 30/6/2000 c a B Y T hư ng d n ghi nhãn hàng hoá th c ph m. TIÊU CHU N NGÀNH 10TCN 442-2001 Ph l c 1: M c dư lư ng t i đa cho phép c a m t s thu c BVTV * trên rau c i b p STT Code Thu c b o v th c v t ADI Gi i h n t n dư t i (CAC) (mg) đa (mg/kg) Tên thông d ng Tên hoá h c 8 Cartap S,S(2-dimethyl amino trimethylene 0,2 1 bisthiocarbamate) 12 Chlorothalonil Tetrachloro isophthalonitrile 0,03 1 2 17 Chlorpyrifos 0, 0 - diethyl 0 - 3, 5, 6 -trichloro - 2 - 0,01 0,05 3 pyridyl phosphorothioate
 6. 37 Fenitrothion 0, 0 - dimethyl 0 - 4 - nitro - m - totyl 0,005 0,5 4 phosphorothioate 119 Fenvalerate (RS) - ( - cyano - 3 -phenoxybenzyl 0,02 2 5 (RS) - 2 - ( 4 -chlorophenyl) - 3 - methylbutyrate 138 Metalaxyl Methyl N-2 methoxyacetyl N-(2,6 0,05 6 xylyl) PL alaminate 132 Methicocarb 4-Methylthio-3,5 xylyl methyl 0,001 0,2 7 carbamate 53 Mevinphos Methyl 3 -dimethoxy phosphinoyloxy 1 8 belzenoate 54 Monocrotophos Dimethyl (E) - 1 - methyl - 2 - 0,0006 0,2 9 methylcarbamyl vinyl phosphate 120 Permethrin 3 - phenoxybenzyl (1RS, 3RS, 1RS, 0,05 5 10 3RS) - 3 - (2, 2 - dichlorovinyl) - 2 , 2 -= dimethylcyclopropane carboxylate * Theo Quy đ nh t i Quy t đ nh s 867/1998/QĐ-BYT c a B Y T ngày 4 tháng 4 năm 1998 v vi c ban hành Danh m c Tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m (dư lư ng thu c BVTV trong th c ph m, trang 68-127 ) TIÊU CHU N NGÀNH 10TCN 442-2001 Ph l c 2: Hàm lư ng kim lo i n ng cho phép trong** các lo i rau qu STT Nguyên t mg/kg rau qu tươi (ppm) 1 Asen(As) 1 2 Chì (Pb) 2 3 Đ ng (Cu) 30 4 Thi c(Sn) 40 5 K m (Zn) 40 6 Thu ngân(Hg) 0.05 7 Cadimi(Cd) 1 Antimon(Sb) 1
 7. Ph l c 3: Gi i h n vi sinh v t có h i trong c i b p tươi** Nhóm th c ph m Vi sinh v t gây h i Gi i h n b i G.A.P* Rau qu tươi (ho c Coliforms(t bào / gam) Escherichia 10 đông l nh) coli Gi i h n b i G.A.P Staphilococcus aureus Gi i h n b i G.A.P Clostridium perfringens Gi i h n b i G.A.P Salmonella(không đư c có trong 25g rau) 0 * GAP- Gi i h n b i th c hành nông nghi p t t ** Theo Quy đ nh t i Quy t đ nh s 867/1998/QĐ-BYT c a B Y T ngày 4 tháng 4 năm 1998 v vi c ban hành Danh m c Tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m TIÊU CHU N NGÀNH: 10 TCN 443-2001 quy trình k thu t s n xu t đ u cô ve leo an toàn The technical procedure of safe pole bean production (Ban hành theo quy t đ nh s : 116 /QĐ/BNN c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, ngày 04 tháng 12 năm 2001) 1. Ph m vi áp d ng: - Quy trình s n xu t đ u cô ve leo (Phaseolus vulgaris L.) áp d ng cho t t c các gi ng đ u cô ve leo. Không áp d ng cho gi ng đ u cô ve lùn. - Quy trình này nêu lên k thu t cơ b n v s n xu t đ u cô ve leo thương ph m, đư c áp d ng cho các vùng s n xu t rau an toàn trong c nư c. 2. Quy đ nh chung: 2.1- Quá trình s n xu t đ u cô ve leo an toàn đư c th c hi n các cơ s s n xu t có cơ s v t ch t, cán b k thu t đáp ng nh ng tiêu chu n s n xu t rau an toàn theo Quy t đ nh s 867/1998/ QĐ -BYT c a B trư ng B Y T ngày 4/4/1998 v Danh m c Tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m và Quy t đ nh s 67/1998/QĐ - BNN - KHCN ngày 28 tháng 4 năm 1998 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Đi u ki n s n xu t rau an toàn:
 8. - Ch n đ t không b ô nhi m, không ch u nh hư ng c a ch t th i công nghi p, b nh vi n và các ngu n ô nhi m khác… - Ngu n nư c tư i là nư c s ch: Nư c sông có dòng ch y luân chuy n không b ô nhi m ho c nư c gi ng khoan s ch. - Không s d ng phân chu ng tươi ho c nư c phân tươi đ bón ho c tư i. - Thu ho ch đ m b o th i gian cách ly sau khi phun thu c b o v th c v t. 2.2- Qu non chưa có xơ, không b gi p nát, không có v t sâu b nh. 2.3- Hàm lư ng Nitrat, dư lư ng thu c b o v th c v t và hàm lư ng các kim lo i n ng, vi sinh v t gây h i dư i ngư ng cho phép theo quy đ nh t i ph l c 1, 2, 3 ( kèm theo) 3. Quy trình k thu t: 3.1.Th i v gieo h t: - Các t nh phía B c (t khu 4 tr ra); V thu 20/08 - 10/ 09 V đông 15/10 - 15/11 V xuân 20/01 - 15/02 - Các t nh phia Nam: tr ng đư c quanh năm, nhưng có 2 v chính: + V đông xuân tháng 11-12 + V hè thu tháng 5 - 6. 3.2. Làm đ t và bón phân: Đ u cô ve leo đư c tr ng trên nhi u lo i đ t, đ t gi m t t cho năng su t cao. pHkcl thích h p = 5,5 - 6, n u pHkcl nh hơn 5,5 c n ph i bón vôi. Đ t đư c cày b a k , lên lu ng cao 20 - 25cm, m t lu ng r ng 1m, rãnh lu ng r ng 30cm. Phân chu ng, phân lân bón lót trư c khi geo h t; đ m và kali bón thúc làm 3 đ t: Đ t 1: khi cây có 2 - 3 lá th t Đ t 2: trư c khi c m giàn (cây có 5 - 6 lá th t) Đ t 3: khi cây ra qu r (sau l a hái th 2) N u không có phân chu ng hoai m c thì có th thay th b ng phân h u cơ sinh h c v i lư ng 600 - 700 kg/ha. Lu ng bún phõn nhu T ng lư ng Bón lót Bón thúc
 9. sau: phân bón Đ t1 Đ t2 Đ t3 Lo i phân Phân chu ng (t n/ha) 15-20 15-20 Phân đ m urê (kg/ha) 180-200 60-70 60-70 60-70 Phân super lân (kg/ha) 300-400 300-400 Phân kali (kg/ha) 180 60 60 60 Vôi (kg/ha) 300-500 300-500 3.3. Gieo h t: - Gieo 2 hàng trên lu ng, hàng cách hàng 60-65cm, cây cách cây 15cm, có th gieo h c (3 h t/h c) cách nhau 25-30cm, sau khi cây m c t a đ nh cây ch đ l i 2 cây/h c. - L p k phân bón lót không đ h t ti p xúc v i phân. Trư c khi gieo đ t ph i đ đ m (70- 80% đ m đ ng ru ng), n u đ t khô ph i tư i nư c trư c khi gieo. - Lư ng h t gi ng trung bình 40kg/ha. 3.4. Chăm sóc: + Tư i nư c: C n tư i đ m các th i kỳ: - Giai đo n cây con (t khi cây m c đ n 5, 6 lá th t). - Th i kỳ ra hoa phát tri n qu . Ph i tiêu nư c khi mưa to, tránh ng p úng. + C m giàn: Khi thân leo vươn cao ph i c m giàn ngay, lư ng cây dóc c n cho vi c làm giàn trên 1 ha là 42.000 - 44.000 cây. + Làm c : x i xáo, làm c cùng v i các đ t bón thúc phân, khi cây 2-3 lá th t x i phá váng, khi cây 5-6 lá th t x i xáo và vun g c (trư c khi c m giàn). 3.5. Phòng tr sâu b nh: Th c hi n nghiêm ng t quy trình phòng tr d ch h i t ng h p IPM. + Sâu h i: V đông xuân và v xuân hè thư ng b dòi đ c thân giai đo n cây con, c n phun thu c tr s m khi cây v a xoè 2 lá sò. Dùng Sherpa 25EC 0,1%; Regent 800WG, Sumithion 50 EC, 100EC. Th i kỳ sinh trư ng thư ng b dòi đ c lá. Dùng Sherpa 25EC 0,1%; Regent 800WG, Sumithion 50 EC, 100EC ho c Vertimec 1,8 EC/ND. Sâu đ c qu h i t t c các mùa v , c n phun thu c ngay khi cây ra hoa. Dùng Sherpa 25EC 0,1% th i gian cách ly 5 ngày; Sumicidin 20EC th i gian cách ly 5 ngày. C n hái h t nh ng qu đ t tiêu chu n trư c khi phun thu c.
 10. + B nh h i: Các b nh h i chính: B nh g s t, b nh th i đen qu , dùng Anvil 5SC, Score 250ND, Bayleton 25EC. Li u lư ng phun theo hư ng d n trên nhãn thu c. 3.6. Thu ho ch và b o qu n: - Thu ho ch: Khi qu non m i k t h t, chú ý khi hái không đư c làm nh hư ng t i qu l a sau, tránh làm gi p nát. Lo i qu già, qu sâu, qu d d ng, qu không đ tiêu chu n. Không r a nư c trư c khi b o qu n, v n chuy n. C 3-5 ngày thu ho ch m t l n (tuỳ thu c vào gi ng và đi u ki n chăm sóc). 4. Bao bì và đóng gói: Dùng túi polyetylen trong su t (có đ c l ) đ đóng gói, đóng theo túi kh i lư ng1kg/túi. Trên túi ph i có nhãn hàng hoá, có đ a ch nơi s n xu t, th i h n s d ng. Vi c ghi nhãn theo quy đ nh t i Quy t đ nh 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v Quy ch ghi nhãn mác hàng hóa lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t kh u, nh p kh u và Thông tư s 15/2000/TT/BYT ngày 30/6/2000 c a B Y T hư ng d n ghi nhãn hàng hoá th c ph m. TIÊU CHU N NGÀNH 10TCN 443-2001 Ph l c 1. M c dư lư ng t i đa cho phép c a m t s * thu c Code Thu c b o v th c v t ADI Gi i h n t n BVTV (CAC) (mg) dư t i đa tr n Tên thông Tên hoá h c (mg/kg) d u d ng rau STT 8 Carbaryl 1 - naphthyl methylcarbarmate 0,01 5 1 1 17 Chlorpyrifos 0, 0 - diethyl 0 - 3, 5, 6 -trichloro 0,01 0,2 1 - 2 -pyridylphosphorothioate 2 90 Chlorpyrifos- 0, 0 - dimethyl 0 - 3, 5 ,6 - 0,01 0,1 1 methyl trichloro - 2 - 3 pyridylphosphorothioate 135 Deltamethrin (S) - ( - cyano - 3 - 0,01 0,1 1 phenoxybenzyl (1R, 3R) - 3 -(2, 2 4 - dibrommonivyl) - 2, 2 -
 11. dimethylcyclopropanecarboxylate 27 Dimethoate 0, 0 - dimethyl - S - 0,01 0,5 1 methylcarbamoymethyl 5 phosphorodithioate 149 Ethoprophos 0 - ethyl S, S - dipropyl 0,0003 0,2 1 phosphorodithioate 6 37 Fenitrothion 0, 0 - dimethyl 0 - 4 - nitro - m - 0,005 0,5 1 totyl phosphorothioate 7 119 Fenvalerate (RS) - ( - cyano - 3 - 0,02 1 1 phenoxybenzyl (RS) - 2 - ( 4 - 8 chlorophenyl) - 3 - methylbutyrate 49 Malathion Diethyl 0,02 0,5 1 (dimethoxyphosphinothioylthi) 9 succinate 51 Methidathion S - 2, 3 - dihydro - 5 - methoxy - 0,001 0,4 2 2 - oxo - 1, 3, 4 - thiodiazol -3 - 0 ylmethylyo, o - dimethyl phosphorodithioate 94 Methomyl S - methyl N - 0,03 5 2 (mythylcarbarmoyloxy 1 thioacetimidate) 55 Omethoate 0, 0 - dimethyl S - 0,2 2 methylcarbamoylmethyl 2 phosphorothioate 120 Permethrin 3 - phenoxybenzyl (1RS, 3RS, 0,05 0,1 2 1RS, 3RS) - 3 - (2, 2 - 3 dichlorovinyl) - 2 , 2 -= dimethylcyclopropane carboxylate 113 Propargite 2 - (4 - tert - butyphenoxy) 0,15 30 2 cyclohexyl prop - 2 -ynylsulphite 4
 12. 75 Propoxur 2 - isopropoxyphenyl 0,02 1 2 methylcarbamate 5 64 Quintozene Pentachloronitrobenzene 0,007 0,01 2 6 154 Thiodicarb 3, 7, 9,13 - tetramethyl - 5, 11 - 0,03 5 2 dioxa - 2, 8, 14 - trithia -4, 7, 9, 7 12 - diene - 6, 10 - dione 76 Thiometon S - 2 - ethylthioethyl 0, 0 - 0,003 0,5 2 dimethyl phosphorodithioete 8 133 Triadimefon 1 - (4 - chlorophenoxy) - 3, 3 - 0,03 0,2 2 dimethyl - 1 -(1H - 1, 2, 4 - 9 triazol - 1 - yl) butanone 143 Triazophos 0, 0 - diethyl 0 - 1 - phenyl - 1H - 0,001 0,2 3 1, 2, 4 - triazol - 3 - yl 0 phosphorodithioete 116 Triforine N,N' - [ piperazine - 1, 4 - dilyl 0,02 1 3 bis (trichloromethly) methylene] 1 diformamide 159 Vinclozolin (RS) - 3 - (3,5-dichlorophenyl) - 0,07 2 3 5 - methyl - 5 - vinyl - 1, 3 - 2 oxazolidine - 2, 4 - = dione Ghi chú:ADI(mg/kg tr ng lư ng cơ th ) lư ng ăn vào hàng ngày có th ch p nh n đư c * Theo Quy đ nh t i Quy t đ nh s 867/1998/QĐ-BYT c a B Y T ngày 4 tháng 4 năm 1998 v vi c ban hành Danh m c Tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m (dư lư ng thu c BVTV trong th c ph m, trang 68-127) Ph l c 2: Hàm lư ng kim lo i n ng cho phép trong các lo i rau qu **
 13. STT Nguyên t mg/kg rau qu tươi (ppm) 1 Asen(As) 1 2 Chì (Pb) 2 3 Đ ng (Cu) 30 4 Thi c(Sn) 40 5 K m (Zn) 40 6 Thu ngân(Hg) 0.05 7 Cadimi(Cd) 1 8 Antimon(Sb) 1 ** Theo Quy đ nh t i Quy t đ nh s 867/1998/QĐ-BYT c a B Y T ngày 4 tháng 4 năm 1998 v vi c ban hành Danh m c Tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m TIÊU CHU N NGÀNH 10TCN 443-2001 Ph l c 3: Gi i h n vi sinh v t có h i trong rau tươi*** Nhóm th c ph m Vi sinh v t gây h i Gi i h n b i G.A.P Rau qu tươi (ho c Coliforms(t bào/1 gam) 10 đông l nh) Escherichia coli Gi i h n b i G.A.P Staphilococcus aureus Gi i h n b i G.A.P Clostridium perfringens Gi i h n b i G.A.P Salmonella(không đư c có trong 25 0 gam rau) *** Theo Quy đ nh t i Quy t đ nh s 867/1998/QĐ-BYT c a B Y T ngày 4 tháng 4 năm 1998 v vi c ban hành Danh m c Tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m (gi i h n vi sinh v t trong th c ph m) Ghi chú: GAP là th c hành nông nghi p t t TIÊU CHU N NGÀNH: 10 TCN 444-2001 Quy trình k thu t s n xu t Cà chua an toàn
 14. The Technical procedure of safe tomato production (Ban hành theo quy t đ nh s : 116 /QĐ/BNN c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, ngày 04 tháng 12 năm 2001) 1- Ph m vi áp d ng: Quy trình k thu t s n xu t cà chua an toàn áp d ng cho các gi ng cà chua "Lycopesicum esculentum Mill " t t c các mùa v t i các vùng s n xu t trong c nư c. 2- Quy đ nh chung: 2.1- Quy trình k thu t s n xu t cà chua an toàn đư c th c hi n các cơ s s n xu t rau an toàn, ho c nh ng đ a phương có đ đi u ki n cơ s v t ch t, cán b k thu t đáp ng đư c yêu c u s n xu t rau an toàn đư c quy đ nh t i Quy t đ nh s 867/1998/ QĐ - BYT c a B trư ng B Y T ngày 4/4/1998 v Danh m c Tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m và Quy t đ nh s 67/1998/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 4 năm 1998 c a B Nông nghi p & Phát tri n nông thôn. Đi u ki n s n xu t rau an toàn: - Ch n đ t không b ô nhi m, không ch u nh hư ng c a ch t th i công nghi p, b nh vi n và các ngu n ô nhi m khác… - Ngu n nư c tư i là nư c s ch: Nư c sông có dòng ch y luân chuy n không b ô nhi m ho c nư c gi ng khoan s ch. - Không s d ng phân chu ng tươi ho c nư c phân tươi đ bón ho c tư i. - Thu ho ch đ m b o th i gian cách ly sau khi phun thu c b o v th c v t. 2.2- Cà chua an toàn là cà chua s ch, không b i b n t p ch t, qu không b gi p nát, không v t sâu b nh, tươi, h p d n v hình th c, thu ho ch đúng đ chín thương ph m, đ t ch t lư ng cao. 2.3- Hàm lư ng Nitrat dư i ngư ng cho phép 150mg/kg, dư lư ng thu c b o v th c v t và hàm lư ng các kim lo i n ng, vi sinh v t gây h i dư i ngư ng cho phép theo quy đ nh t i ph l c 1, 2, 3. (kèm theo quy trình này) 3- Quy trình k thu t s n xu t: 3.1- Gi ng: Tr ng gi ng sinh trư ng phát tri n kho , năng su t cao, ph m ch t t t, kh năng ch ng ch u sâu b nh t t, thích ng r ng, đem l i hi u qu kinh t cao. Các gi ng cà chua đang đư c tr ng ph bi n trong s n xu t như: Ba lan lùn, s 7, Lai s 1, H ng Lan, C50, C95, HP5, Red Crown 250, HT7... đ u có th s d ng đ s n xu t cà chua an toàn. 3.2- Th i v gieo h t: + Đ ng b ng sông H ng và Thanh Hoá. V s m: 25/7 - 25/08
 15. V chính: 15/9 - 15/10 V mu n: 5/11 - 5/12 V xuân hè: 15/1 - 15/02 + Đ ng b ng sông C u Long. V gieo: 20/10 - 20/11. + Đà L t và Đông Nam b . V đông xuân: 15/09 - 15/10 V xuân hè : 5/01 - 5/02. 3.3- Vư n ươm và yêu c u k thu t: + Đ t vư n ươm: - Đ t vư n ươm đư c ch n nơi cao ráo, d tư i, d tiêu, d v n chuy n cây con. Đ t vư n ươm c n đư c c y phơi i, s ch c d i, trư c khi gieo15 - 20 ngày c n đư c x lý(15 kg basudin + 100 kg vôi b t r c đ u cho 1 ha vư n ươm). - Lên lu ng vư n ươm r ng 1,2m, cao 30cm, rãnh r ng 30cm thoát nư c. - Khi gieo s d ng thêm h n h p đ t b t v i phân h u cơ m c t l 1 : 1 đã đư c x lý (1,0 kg Basudin + 10,0 kg vôi b t cho 1000kg h n h p ) ph m t l p m ng 2 cm trên m t lu ng đ gieo h t. + Lư ng h t gi ng và cách gieo: m t đ gieo 2,5 - 3,0 g h t/m2. Lư ng h t c n dùng cho1 ha cà chua là 0,15-0,20 kg (h t có t l n y m n cao hơn 85%, v i các gi ng sinh trư ng vô h n), lư ng h t gi ng cao hơn 0,35-0,45 kg(v i lo i hình sinh trư ng bán h u h n). Sau khi gieo h t đ u trên m t lu ng, ph b ng h n h p đ t + phân h u cơ m c nói trên v a kín h t. Sau đó ph m t l p tr u m ng, tư i đ u đ m trong 5 - 7 ngày cho đ n khi h t m c đ u. Chú ý: v thu đông s m hay có mưa l n; rét, mưa phùn kéo dài v đông mu n và v xuân do v y c n làm mái che cho cây con và chu n b m t lư ng h t gi ng d phòng c n thi t (kho ng 50%). + C n t a đ nh cây trong vư n ươm đ m b o kho ng cách 3 - 4cm. (b cây x u, sâu b nh ) + Tu i cây con: v đông cây con c n 25-30 ngày, v xuân hè th i gian là 30-35 ngày. 3.4. Làm đ t, tr ng và chăm sóc cà chua: 3.4.1. Yêu c u đ t tr ng: Đ t tr ng t t nh t là đ t th t nh , cát pha, phù sa ven sông, giàu ch t dinh dư ng, d tư i, tiêu. Vùng tr ng ph i tuy t đ i không ch u nh hư ng c a các tác nhân gây ô nhi m. - Đ t tr ng đư c cày b a k , làm s ch c , lên lu ng r ng 1,4m (c rãnh lu ng), cao 25 - 30cm.
 16. 3.4.2. M t đ tr ng: Cây cà chua đư c tr ng 2 hàng trên lu ng. - M t đ 70 x 40-45 cm, t ng s 28000 - 30000 cây/ha(v i các gi ng cà chua sinh trư ng vô h n). - M t đ 60 - 65 x 30-35 cm, t ng s cây 35000-40000 cây/ha(v i các gi ng sinh trư ng bán h u h n ) 3.4.3. Bón phân: + Lư ng phân: Phân chu ng hoai m c 25 - 30 t n/ha. Đ m Urê: 220 - 250 kg/ha Lân supe: 350 - 400 kg/ha Phân kali: 220 - 250 kg/ha Vôi: 400 kg/ha n u đ t chua pHkcl < 6 + Phương pháp và th i kỳ bón: - Bón lót: Đánh r ch ho c b h c, bón toàn b phân chu ng hoai m c + phân lân , vôi vào r ch, đư c đ o đ u v i đ t và l p trư c khi tr ng 2 - 3 ngày. - Bón thúc 3 l n: L n 1 : Sau khi tr ng 7 - 10 ngày (cây h i xanh), bón cách g c cây 10 - 15 cm k t h p vun x i phá váng. L n 2 : Sau khi tr ng 20 - 25 ngày (cây chu n b ra hoa), bón vào gi a 2 h c k t h p vun x i đ t 2. L n 3 : Sau khi đ u qu đ t đ u (sau tr ng 40 ngày). Bón vào gi a hai h c phía trong lu ng k t h p x i nh và xúc đ t rãnh lu ng l p kín phân. T ng Bón Bón thúc TT Lo i phân bón s lót I II III 1 Phân chu ng hoai m c 25 -30 25-30 (t n) 2 Đ m urê kg/ha 220- 250 40- 50 120 -130 60- 70 3 Phân super lân kg/ha 350-400 350-400 4 Phân kali kg/ha 220- 250 40- 50 120-130 60-70 5 Vôi b t kg/ha n u pHkcl 400 400
 17. Sau khi thu qu đ t đ u, n u th y cây sinh trư ng kém có th ngâm phân chu ng hoai m c l y nư c tư i cho cây. Đ i v i nh ng gi ng sinh trư ng vô h n, th i gian ra hoa, đ u qu và thu ho ch kéo dài, đ t bón thúc l n 3 có th chia ra thành 2 - 3 đ t ph cách nhau 5 - 7 ngày. 3.4.4. Chăm sóc và phòng tr sâu b nh: + Chăm sóc: - Sau khi tr ng thư ng xuyên tư i nh nư c lã cho cây mau bén r , h i xanh. - T a cành : t a nh ng cành la, ch đ l i 1 - 2 nhánh chính đ i v i gi ng sinh trư ng vô h n, 2 - 3 nhánh chính đ i v i sinh trư ng h u h n. - C m dàn : sau tr ng 25 - 30 ngày ti n hành c m dàn cho cà chua, khi cây có thân lá phát tri n t t thư ng xuyên bu c cây đ tránh đ , b o v các t ng qu không b ch m đ t gây b i b n, sâu, b nh. - Làm s ch c d i k t h p vun x i, lo i b cây b nh, l n t p. Tư i đ đ m cho cây sinh trư ng phát tri n bình thư ng, không tư i tràn gây úng ho c t o đi u ki n cho d ch b nh phát tri n. - Khi g p mưa to ph i tìm m i cách rút h t nư c không đ ng p úng. - Nư c tư i ph i s ch. + Phòng tr sâu b nh: - Th c hi n các bi n pháp phòng tr sâu b nh b ng phương pháp phòng tr d ch h i t ng h p (IPM) m t cách nghiêm ng t. Trư c khi tr ng c n v sinh đ ng ru ng: Làm s ch c , cày đ t s m đ tr các tr ng, nh ng, sâu non... có trong đ t. Luân canh v i cây lúa nư c: 2 v lúa và 1 v màu ho c 1v lúa 2v màu. N u tr ng trên đ t chuyên canh rau, tuy t đ i không tr ng trên đ t có cây tr ng trư c là cây cùng h cà. Trư c khi tr ng cây c n x lý đ t b ng thu c Basudin, ViBam 5H li u lư ng 25 - 27 kg/ha. Thư ng xuyên ki m tra đ ng ru ng phát hi n và di t s m các tr ng, sâu non. - Sâu xanh, sâu đ c qu dùng Padan 0,1%, Sherpa 25EC 0,1%, Cyperkill 10EC 0,1%... phun vào bu i chi u mát. - B nh sương mai dùng Zineb 80WP 0,25%, Mancozeb 80BTN 0,25%, Daconil 75 WP 0,2%, Ridomill 72WP n ng đ 0,15%... phun cho cây. Chú ý: Tuân th th i gian cách ly c a t ng lo i thu c theo s hư ng d n c a đơn v s n xu t thu c ghi trên bao bì. Không dùng thu c tr c (2,4D) và thu c hoá h c đ c h i đ x lý hoa, đ u qu . 3.5. Thu ho ch, b o qu n: Thu đúng lúc, đúng l a qu , khi cà chua chuy n sang màu h ng ho c đ không đ gi p nát, xây sát, dùng các xô nh a s ch thu qu , phân lo i qu , x p vào các thùng g nh (kích thư c 30 x 40 x 15cm) 2 - 3 l p cà chua. B o qu n nơi thoáng mát. 4. Bao bì đóng gói:
 18. Thư ng dùng bao bì b ng màng co ho c túi Polyêtylen có đ c l đ đ ng. Trư c khi đóng gói c n lo i b các qu b sâu b nh, xây sát, phân c p qu , đóng theo túi (1 ho c 2kg). Vi c ghi nhãn theo quy đ nh t i Quy t đ nh 178/1999/QĐ-TTg ngày30 tháng 9 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v Quy ch ghi nhãn mác hàng hóa lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t kh u, nh p kh u và Thông tư s 15/2000/TT/BYT ngày 30/6/2000 c a B Y T hư ng d n ghi nhãn hàng hoá th c ph m TIÊU CHU N NGÀNH: 10 TCN 448-2001 Quy trình k thu t s n xu t Dưa chu t an toàn The technical procedure of safe cucumber production (Ban hành theo quy t đ nh s : 116 /QĐ/BNN c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, ngày 04 tháng 12 năm 2001) 1- Ph m vi áp d ng: Quy trình k thu t s n xu t dưa chu t (Cucumis sativus. L) an toàn áp d ng cho các gi ng tr ng các mùa v , t i các vùng s n xu t dưa chu t trong c nư c. 2- Quy đ nh chung: 2.1- Quy trình k thu t s n xu t dưa chu t an toàn đư c th c hi n các cơ s s n xu t rau an toàn, ho c nh ng đ a phương có đ cơ s v t ch t, cán b k thu t đáp ng đư c yêu c u s n xu t rau an toàn đư c quy đ nh t i Quy t đ nh s 867/1998/ QĐ -BYT c a B trư ng B Y T ngày 4/4/1998 v Danh m c Tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m và Quy t đ nh s 67/1998/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 4 năm 1998 c a B Nông nghi p & Phát tri n nông thôn. Đi u ki n s n xu t rau an toàn: - Ch n đ t không b ô nhi m, không ch u nh hư ng c a ch t th i công nghi p, b nh vi n và các ngu n ô nhi m khác… - Ngu n nư c tư i là nư c s ch: Nư c sông có dòng ch y luân chuy n không b ô nhi m ho c nư c gi ng khoan s ch. - Không s d ng phân chu ng tươi ho c nư c phân tươi đ bón ho c tư i. - Thu ho ch đ m b o th i gian cách ly sau khi phun thu c b o v th c v t. 2.2- Dưa chu t an toàn là dưa chu t s ch, không b i b n t p ch t, qu không b gi p nát, h p d n v hình th c, tươi, không có v t sâu b nh. Thu ho ch đúng đ chín khi đ t ch t lư ng cao. 2.3- Hàm lư ng Nitrat nh hơn ho c b ng 150 mg/kg s n ph m tươi. Dư lư ng thu c b o v th c v t, các kim lo i n ng, vi sinh v t gây h i dư i ngư ng cho phép theo quy đ nh t i ph l c 1, 2, 3.(kèm theo quy trình này) 3- Quy trình k thu t s n xu t:
 19. 3.1 - Gi ng. Ch n gi ng sinh trư ng phát tri n kho , năng su t cao, ph m ch t t t, kh năng ch ng ch u sâu b nh t t, thích ng r ng, đem l i hi u qu kinh t cao. Các gi ng dưa chu t đã và đang tr ng ph bi n trong s n xu t: H1, Lai Sao Xanh 1, Yên M , PC1, An H i và các gi ng lai F1, đ u có th s d ng đ s n xu t dưa chu t an toàn 3.2- Th i v gieo h t. Dưa chu t an toàn đư c tr ng nh ng th i v thu n l i, thích h p nh t cho cây sinh trư ng, phát tri n và đ t hi u qu cao nh t c a vùng s n xu t. + Các t nh phía B c V xuân: 20/02 - 15/03 V thu đông: 10/09 - 10/10 + Các t nh phía Nam V đông: 25/10 -30/ 12 V xuân: 20/01 - 25/0 2 + Đà L t V đông: 20/ 9 - 30/10 V xuân: 25/01 - 30/02 Chú ý: Không nên tr ng dưa chu t nh ng vùng có mưa l n kéo dài, nh ng vùng có nhi t đ th p(nhi t đ dư i 15,50C), thay đ i th t thư ng, chênh l ch nhi t đ ngày và đêm quá l n, nhi t đ thích h p t 15,50C đ n 350C 3.3- Làm đ t. + Đ t tr ng t t nh t là đ t th t nh , cát pha, phù sa ven sông, giàu mùn và ch t dinh dư ng, d tư i, tiêu. Vùng tr ng ph i tuy t đ i không ch u nh hư ng c a các tác nhân gây ô nhi m: Nư c th i thành ph , nư c th i b nh vi n, công nghi p, b i công nghi p... + Đ t đư c cày i, s ch c d i, b a nh v a ph i, lên lu ng r ng 1,5m (c rãnh), cao 25 - 30cm, rãnh r ng 25 - 30cm. Tr ng 2 hàng trên lu ng hàng cách hàng 70 - 80cm, cây cách cây 30 - 45cm. Dưa chu t bao t tr ng d y hơn, hàng cách hàng 60 - 70cm, cây cách cây 30cm. 3.4- Gieo tr ng. + Dưa chu t có th gieo th ng ho c gieo vào b u trong vư n ươm. Cây con đư c 1 lá th t đưa ra tr ng (sau m c 7 - 10 ngày). Lư ng h t c n 1,0 - 1,5 kg h t/ha. + H t đư c ngâm 3 - 4 gi b ng nư c s ch, cho n t nanh r i đem gieo. Gieo xong ph 1 l p h n h p đ t b t + mùn m c (t l 1 : 1) đã đư c x lý b ng vôi b t 10 kg + 1,0 kg thu c Basudin /t n h n h p.
 20. + Gieo b u b ng túi polyetylen kích thư c 7 x 10 cm có đ c l . B u ch a đ y h n h p đ t+ mùn nói trên. Gieo m i b u 1 - 2 h t. Gieo xong ph kín h t, tư i nư c đ m cho h t n y m m. 3.5- Bón phân. + Tr ng dưa chu t an toàn c n đư c bón phân N : P : K cân đ i. + Lư ng phân bón cho 1 ha dưa chu t như sau T ng Bón Bón thúc TT Lo i phân bón s lót I II III 1 Phân chu ng hoai m c (t n) 25 -30 25-30 2 Đ m urê (kg). 200 -250 40 - 50 50- 60 60 - 70 50 - 70 3 Phân super lân (kg) 350-400 350-400 4 Phân kali (kg) 200 -250 40 -50 50 -60 60 -70 50 -70 5 Vôi b t (kg) n u 400 400 pHkcl
Đồng bộ tài khoản