Quyết định số 116/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định số 116/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 116/2001/QĐ-TTg về một số ưu đãi, khuyến khích đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực hoạt động dầu khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 116/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 116/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 02 tháng 8 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 116/2001/Q -TTG NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2001 V M T S ƯU ÃI, KHUY N KHÍCH U TƯ RA NƯ C NGOÀ I TRONG LĨNH V C HO T NG D U KHÍ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t D u khí ngày 06 tháng 7 năm 1993, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t D u khí ngày 09 tháng 6 năm 2000, Ngh nh s 48/2000/N -CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 c a Chính ph , quy nh chi ti t thi hành Lu t D u khí; Căn c Ngh nh s 22/1999/N -CP ngày 14 tháng 4 năm 1999 c a Chính ph quy nh v u tư ra nư c ngoài c a doanh nghi p Vi t Nam; Theo ngh c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Áp d ng m t s ưu ãi, khuy n khích i v i doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài dư i hình th c u tư 100% v n ho c góp v n theo t l tham gia trong lĩnh v c ho t ng d u khí bao g m : tìm ki m, thăm dò, phát tri n m và khai thác d u khí, k c các ho t ng ph c v tr c ti p cho các ho t ng d u khí, sau ây g i t t là d án d u khí. i u 2. Doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài trong các d án d u khí (sau ây g i t t là doanh nghi p), ngoài vi c ư c hư ng nh ng ưu ãi quy nh t i Ngh nh s 22/1999/N -CP ngày 14 tháng 4 năm 1999 c a Chính ph quy nh v u tư ra nư c ngoài c a doanh nghi p Vi t Nam, doanh nghi p còn ư c hư ng m t s ưu ãi quy nh t i các i u 3, 4 Quy t nh này. i u 3. 1. Khi xác nh s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p t i Vi t Nam i v i các d án d u khí u tư ra nư c ngoài, doanh nghi p ư c tr s thu thu nh p doanh nghi p ã n p nư c ngoài ho c ã ư c nư c ti p nh n u tư tr thay (có ch ng t h p l ), nhưng s thu thu nh p ư c tr không vư t quá s thu thu nh p tính theo thu su t quy nh t i kho n 3 i u 10 Lu t Thu thu nh p doanh nghi p ngày 10 tháng 5 năm 1997. 2. Cá nhân làm vi c cho các d án d u khí ph i n p thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao theo quy nh c a pháp lu t. Khi xác nh s thu thu nh p i v i
  2. ngư i có thu nh p cao ph i n p t i Vi t Nam, ư c tr s thu thu nh p cá nhân ã n p nư c ngoài ho c ư c nư c ti p nh n u tư tr thay (có ch ng t h p l ), nhưng s thu ư c tr không vư t quá s thu thu nh p ph i n p i v i ngư i có thu nh p cao theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao. 3. Thi t b , phương ti n, v t tư, nguyên li u, nhiên li u thu c i tư ng ch u thu xu t khNu và thu giá tr gia tăng c a doanh nghi p xu t khNu ra nư c ngoài th c hi n d án d u khí u tư ra nư c ngoài ư c mi n thu xu t khNu và ư c áp d ng thu su t thu giá tr gia tăng b ng không (0%). 4. M u v t, tài li u k thu t (băng t , băng gi y...) nh p khNu nh m m c ích nghiên c u, phân tích th c hi n d án d u khí ư c mi n thu nh p khNu và không thu c di n ch u thu giá tr gia tăng. 5. Các thi t b , v t tư chuyên d ng cho ho t ng d u khí mà trong nư c chưa s n xu t ư c, khi t m nh p khNu gia công, ch bi n, sau ó tái xu t khNu th c hi n d án d u khí thì ư c mi n thu nh p khNu, thu xu t khNu và không thu c di n ch u thu giá tr gia tăng. i u 4. 1. Sau khi ã hoàn thành các nghĩa v thu theo quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam, doanh nghi p ti n hành các d án d u khí nư c ngoài ư c s d ng l i nhu n sau thu tái u tư nư c ngoài phù h p v i n i dung, m c tiêu c a d án d u khí ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, nhưng ph i ăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và báo cáo nh kỳ v i B K ho ch và u tư v tình hình s d ng l i nhu n sau thu tái u tư nư c ngoài. 2. Trong trư ng h p s ngo i t trên tài kho n c a doanh nghi p không u tư theo ti n c a d án ã ư c phê duy t, doanh nghi p ư c mua s ngo i t còn thi u t i các ngân hàng ư c phép ho t ng ngo i h i Vi t Nam. 3. Lãi v n vay ngân hàng i v i s v n u tư ra nư c ngoài ư c kh u tr khi tính thu thu nh p doanh nghi p. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản