Quyết định số 116/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 116/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 116/2002/QĐ-UB về việc phân cấp cho UBND các quận, huyện quyết định đầu tư, uỷ quyền quyết định đầu tư và phân công giám định đầu tư cho các sở thuộc thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 116/2002/QĐ-UB

  1. UBND THÀNH PH HÀ N I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do – H nh phúc --------- S : 116/2002/Q -UB Hà N i, ngày 14 tháng 08 năm 2002 QUY T NNH V VI C PHÂN C P CHO UBND CÁC QU N, HUY N QUY T NNH U TƯ, U QUY N QUY T NNH U TƯ VÀ PHÂN CÔNG GIÁM NNH U TƯ CHO CÁC S THU C THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh 12/2000/N -CP ngày5/5/2000 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng c a Chính ph ; Căn c công văn s 538/CP-CN ngày 22/5/2002 c a Chính ph v vi c m r ng ph m vi u quy n quy t nh u tư các d án nhóm C thu c Thành ph Hà N i; Căn c Thông tư s 01/2000/TT-BKH, ngày 10/01/2000 c a B K ho ch và u tư Hư ng d n v Giám nh u tư; Căn c thông tư s 70/2000/TT-BTC, ngày 17/7/2000 c a B Tài chính hư ng d n th m tra và phê duy t quy t toán v n u tư; Căn c công văn s 101/H -KTNS ngày 31/7/2002 c a Thư ng tr c H ND Thành ph v vi c phân c p và u quy n quy t nh u tư; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính v t giá t i t trình liên ngành s 757/LN: KH& T-TCVG ngày 11 tháng 7 năm 2002, QUY T NNH: i u 1: UBND Thành ph phân c p cho Ch t ch UBND các qu n, huy n quy t nh u tư các d án có t ng m c v n n 5 t ng thu c ngu n v n ngân sách trong các lĩnh v c: u tư các trư ng m m non, ti u h c, trung h c cơ s và các trung tâm giáo d c thư ng xuyên c a Qu n, Huy n; các tr m y t xã, phư ng, th tr n; các cơ s th d c th thao, xã h i c a xã, phư ng, th tr n, qu n, huy n; các công trình di tích l ch s và văn hoá do Qu n, Huy n qu n lý; các tr m c p nư c s ch quy mô nh , v n hành c l p v i m ng nư c s ch chung c a Thành ph ; h th ng i n nông thôn, i n chi u sáng nông thôn, chi u sáng ngõ xóm; h th ng thu l i n i ng; ư ng giao thông liên thôn, liên xã, giao thông n i b do các Qu n, Huy n qu n lý; ch nông thôn, công viên, vư n hoa, h nư c do Qu n, Huy n qu n lý; c i t o, s a ch a tr s xã, phư ng, th tr n. Nh ng d án thu c các lĩnh v c trên trong ph m vi ư c phân c p, n u ã ư c UBND Thành ph ra quy t nh u tư thì UBND các Qu n, Huy n quy t nh tri n
  2. khai các bư c ti p theo. Nh ng d án ã ư c ghi k ho ch chuNn b u tư, nhưng chưa có quy t nh u tư thì Ch t ch UBND các Qu n, Huy n quy t nh u tư và phê duy t các bư c th c hi n d án ti p theo. S Tài chính v t giá th c hi n tr c p có m c tiêu t ngân sách Thành ph cho ngân sách Qu n, Huy n c p phát v n cho các d án ã phân c p cho Ch t ch UBND Qu n, Huy n quy t nh u tư. i u 2: UBND Thành ph u quy n: Giám c S k ho ch và u tư quy t nh u tư các d án n nhóm C trên cơ s k ho ch u tư ã ư c UBND Thành ph phê duy t (không bao g m các d án ã phân c p cho UBND các Qu n, Huy n t i i u 1 và u quy n cho các S t i i u 2). Giám c các S : Giao thông công chính, Xây d ng, Công nghi p, Nông nghi p và phát tri n nông thôn quy t nh u tư các d án n 5 t ng thu c lĩnh v c tr c ti p qu n lý trên cơ s k ho ch u tư ã ư c UBND Thành ph phê duy t. Giám c S a chính nhà t quy t nh u tư các d án có m c v n n 2 t ng thu c lĩnh v c tr c ti p qu n lý trên cơ s k ho ch u tư ã ư c UBND Thành ph phê duy t. i u 3: UBND các Qu n, Huy n th c hi n các nhi m v phê duy t: Thi t k k thu t - t ng d toán, k ho ch u th u, k t qu trúng th u, quy t toán công trình và giám nh u tư c a các d án ư c phân c p quy t nh u tư t i i u 1. Các S qu n lý xây d ng chuyên ngành (S Xây d ng, Giao thông công chính, Công nghi p, Nông nghi p và phát tri n nông thôn, a chính - Nhà t) th c hi n các nhi m v phê duy t: Thi t k k thu t - t ng d toán, k ho ch u th u, k t qu trúng th u và giám nh u tư c a các d án ư c u quy n quy t nh u tư t i i u 2. S k ho ch và u tư th c hi n các nhi m v phê duy t: K ho ch u th u, k t qu trúng th u c a các d án ư c u quy n quy t nh u tư t i i u 2. i u 4: UBND Thành ph phê duy t các d án chi n lư c, quy ho ch, không ph thu c vào kinh phí c a d án. Các d án u tư tr c ti p nư c ngoài (FDI), h tr phát tri n chính th c (ODA), v n vi n tr phi Chính ph (NGO) UBND Thành ph phê duy t theo quy nh hi n hành. i u 5: S Tài chính - V t giá ch trì ph i h p v i C c Thu nghiên c u trình UBND Thành ph phương án m r ng phân c p ngu n thu cho các Qu n, Huy n th c hi n ngay t năm 2003 nh m nâng cao tính tích c c, ch ng, t ch u trách nhi m c a Qu n, Huy n trong vi c th c hi n thu, chi ngân sách m b o có hi u qu . D toán chi ngân sách giao cho Qu n, Huy n hàng năm s bao g m chi XDCB, chi s nghi p có tính ch t XDCB và chi thư ng xuyên. i u 6: tăng cư ng công tác qu n lý u tư và xây d ng ng th i v i vi c phân c p, u quy n, UBND Thành ph quy nh: Các d án ch ư c tri n khai khi c p có thNm quy n ch p thu n b ng văn b n: i v i nh ng d án nhóm C thu c trách nhi m quy t nh u tư c a S k ho ch và u
  3. tư ph i ư c UBND Thành ph ch p thu n danh m c u tư; UBND Thành ph u quy n cho S K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i S Tài chính v t giá th ng nh t danh m c, ch trương và quy mô u tư các d án c a các S , Ngành, Qu n, Huy n theo ph m vi ư c phân c p, u quy n t i i u 1 và i u 2 quy t nh này. Các d án trong danh m c ã ư c ch p thu n khi phê duy t nhi m v chuNn b u tư ph i m b o phù h p quy ho ch, xác nh rõ quy mô, n i dung nhi m v chuNn b u tư, kinh phí, ti n tri n khai, không ư c phép chia nh quy mô d án quy t nh u tư và ch nh th u. Các d án ư c ghi k ho ch năm ph i m b o có i u ki n v th t c theo úng quy nh hi n hành; các d án th c hi n ph i có quy t nh u tư (trư c ngày 30 tháng 10 năm trư c), quy t nh phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán; m t s trư ng h p c bi t ph i ư c UBND Thành ph cho phép. Các d án u tư trong di n ư c phân c p, u quy n t i i u 1 và 2 trong quy t nh này có m c v n t 1 t ng tr lên, không ư c phép u th u h n ch khi chưa ư c UBND Thành ph ch p thu n. Các d án thu c các ngu n v n XDCB, s nghi p u tư trong hay ngoài di n ư c phân c p, u quy n u ph i th c hi n nghiêm túc các quy nh c a Nhà nư c và Thành ph v giám nh u tư. N i dung công tác giám nh u tư: t p trung ánh giá s phù h p gi a quá trình t ch c th c hi n d án v i quy t nh u tư c a c p qu n lý d án. Quá trình t ch c giám nh u tư n u nh ng d án có ch trương, quy mô và n i dung u tư không áp ng yêu c u thì ph i hu b ho c i u ch nh cho phù h p, ngư i có thNm quy n phê duy t quy t nh u tư và ch u tư d án ph i ki m i m trách nhi m b ng văn b n trình UBND Thành ph . i u 7: Giao nhi m v cho Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các Qu n, Huy n: Giám c các S , Ban, Ngành, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n có trách nhi m c ng c t ch c, b i dư ng và ào t o i ngũ cán b làm công tác u tư hoàn thành t t nhi m v ư c u quy n, phân c p quy t nh u tư và phân công giám nh u tư; th c hi n nghiêm túc các quy nh c a Nhà nư c và Thành ph v qu n lý u tư và xây d ng, v giám nh u tư; nh kỳ xây d ng k ho ch u tư và báo cáo th c hi n k ho ch u tư, tình hình giám nh u tư t ng Quý vào ngày 15 c a tháng cu i Quý v S K ho ch và u tư, S Tài chính v t giá. Thành ph không xem xét phê duy t b sung các d án th c hi n chưa nghiêm túc báo cáo nh kỳ và v công tác giám nh u tư theo quy nh c a Nhà nư c và Thành ph . Giám c các S : Giao thông công chính, Công nghi p, Nông nghi p và phát tri n nông thôn ch u trách nhi m hư ng d n UBND các qu n, huy n tri n khai công tác thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, t ng d toán thu c chuyên ngành qu n lý; tr c ti p thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, t ng d toán các công trình thu c d án nhóm C không thu c di n ư c phân c p quy nh trong quy t nh này; thNm nh, trình UBND Thành ph phê duy t ho c tr c ti p phê duy t thi t k k thu t, t ng d toán các công trình thu c d án nhóm B trong trư ng h p ư c UBND Thành ph u quy n; th c hi n giám nh u tư các lo i công trình thu c chuyên ngành qu n lý (bao g m các công trình do S tr c ti p qu n lý, các công trình thu c lĩnh v c qu n lý chuyên ngành do các Qu n, Huy n th c hi n).
  4. Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m hư ng d n tri n khai th c hi n thNm nh thi t k k thu t, t ng d toán và th c hi n giám nh u tư các lo i d án còn l i do các S , Ngành, Qu n, Huy n th c hi n; thNm nh, trình UBND Thành ph phê duy t ho c tr c ti p phê duy t thi t k k thu t, t ng d toán các công trình thu c d án nhóm B trong trư ng h p ư c UBND Thành ph u quy n và tr c ti p thNm nh, phê duy t thi t k k thu t - t ng d toán các d án nhóm C không thu c di n ư c phân c p trong quy t nh này. i v i nh ng công trình h n h p (nhi u chuyên ngành), căn c chuyên ngành nào chi m t tr ng l n v v n u tư thì giao cho Giám c S có xây d ng chuyên ngành ó ch trì phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán sau khi có ý ki n thNm nh c a Giám c S Xây d ng chuyên ngành liên quan. Giám c các S : Xây d ng, Giao thông công chính, Công nghi p, Nông nghi p và phát tri n nông thôn thNm tra, trình UBND Thành ph phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán các d án nhóm A thu c chuyên ngành qu n lý sau khi có văn b n thNm nh c a các B qu n lý chuyên ngành theo quy nh hi n hành. Giám c S Quy ho ch ki n trúc ch u trách nhi m hư ng d n và t ch c thNm nh quy ho ch không gian ki n trúc, quy ho ch xây d ng ô th và nông thôn, các d án c a UBND các Qu n, Huy n và c a các ngành trình UBND Thành ph phê duy t và th c hi n giám nh các d án quy ho ch trên. Giám c S K ho ch và u tư ch u trách nhi m hư ng d n và t ch c thNm nh quy ho ch kinh t - xã h i, quy ho ch ngành, d án ODA, NGO, FDI trình UBND Thành ph phê duy t; giám nh l i công tác giám nh u tư c a các S khi c n thi t và là cơ quan thư ng tr c t ng h p, hư ng d n các v n nghi p v chung v quy ho ch, chuNn b u tư, thNm nh d án u tư, k ho ch u tư, giám nh u tư, có trách nhi m t ng h p báo cáo UBND Thành ph theo quy nh. Giám c S Tài chính - v t giá ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra các Qu n, Huy n thNm tra và phê duy t quy t toán các d án ư c UBND Thành ph phân c p t i i u 1; th c hi n thNm tra và phê duy t quy t toán c a các d án nhóm C thu c Thành ph qu n lý (ngoài các d án ã phân c p t i i u 1 c a quy t nh này); thNm tra trình UBND Thành ph phê duy t quy t toán các d án nhóm B thu c ngu n v n ngân sách Thành ph u tư. i u 8: Các c p, các ngành và ch u tư các d án trong quá trình th c hi n phân c p, u quy n quy t nh u tư và phân công giám nh u tư ph i nghiêm túc th c hi n các quy nh trong văn b n này. H i ng thi ua khen thư ng Thành ph ph i h p các ngành liên quan nghiên c u trình UBND Thành ph các hình th c khen thư ng ng viên k p th i các ơn v tri n khai th c hi n t t các quy nh v phân c p và u quy n trong u tư và xây d ng. Các ơn v , cá nhân vi ph m các quy nh c a Nhà nư c và Thành ph trong qu n lý u tư và xây d ng b x lý nghiêm theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Tuỳ theo m c vi ph m s ph t hành chính, truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t.
  5. i u 9: Quy t nh có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký; các quy nh v phân c p, u quy n trong lĩnh v c u tư và xây d ng c a UBND Thành ph trái v i Quy t nh này u bãi b . Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph ; Giám c các S : K ho ch và u tư, Tài chính - v t giá, Quy ho ch ki n trúc, Xây d ng, Giao thông Công chính, Công nghi p, Nông nghi p và phát tri n nông thôn, a chính - Nhà t, S Tư pháp, Trư ng Ban t ch c chính quy n, Thư ng tr c H i ng thi ua khen thư ng Thành ph ; Ch t ch UBND các Qu n, Huy n và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. UBND THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản