Quyết định số 116/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 116/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 116/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn bán nhà và cho thuê nhà sở hữu Nhà nước (đợt 2) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 116/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 116/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH U TƯ VÀ XÂY D NG NĂM 2002 NGU N V N BÁN NHÀ VÀ CHO THUÊ NHÀ S H U NHÀ NƯ C ( T 2) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 4038/KH T-TH ngày 09 tháng 10 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho các S , cơ quan ngang S , T ng Công ty và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu k ho ch u tư và xây d ng năm 2002 thu c ngu n v n bán nhà và cho thuê nhà s h u Nhà nư c ( t 2) v i t ng v n 2.340,958 t (hai ngàn ba trăm b n mươi t chín trăm năm mươi tám tri u) ng ; theo bi u danh m c d án ính kèm. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch u tư và xây d ng năm 2002 thu c ngu n v n bán nhà và cho thuê nhà s h u Nhà nư c ( t 2), các S , cơ quan ngang S , T ng Công ty và y ban nhân dân các qu n-huy n ti n hành phân b , giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Th trư ng các ơn v ch u trách nhi m v i y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S a chính-Nhà t, Giám c các S , T ng Công ty, Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 PH - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : Các PVP KT. CH TNCH - Các T , T TH (5b)
  2. - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản