Quyết định số: 116/2003/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số: 116/2003/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số: 116/2003/QĐ-BNN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành về bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số: 116/2003/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 116/2003/Q -BNN Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH V B O V TH C V T B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh choc năng, nhi m v , quy n h n và t choc b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh 86/CP ngày 8 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph “Quy nh phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá”; Căn c Quy t nh s : 135/Q -BNN-KHCN c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT ban hành ngày 1/10/1999 v vi c ban hành Quy ch l p, xét duy t và ban hành Tiêu chu n ngành; Theo ngh c a Ông V trư ng V Khoa h c công ngh , QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành Tiêu chuNn ngành: 10 TCN 579-2003. Quy ph m kh o nghi m trên ng ru ng hi u l c phòng tr b nh ch y gôm h i cây có múi c a các thu c tr b nh; 10 TCN 580-2003. Quy ph m kh o nghi m trên ng ru ng hi u l c phòng tr sâu cu n lá h i cây h u c a các thu c tr sâu; 10 TCN 581-2003. Quy ph m kh o nghi m trên ng ru ng hi u l c phòng tr sâu c qu h i nhãn, v i c a các thu c tr sâu. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c công ngh , C c trư ng C c B o v th c v t, Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG
 2. Bùi Bá B ng 10 TCN TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN - 2002 QUY PH M KH O NGHI M TRÊN NG RU NG HI U L C PHÒNG TR B NH CH Y G M ( PHYTOPHTHORA SP.) H I CÂY CÓ MÚI C A CÁC THU C TR B NH Hà n i - 2003 Tiêu chu n ngành 10 tcn 579 - 2003 Quy ph m KH O NGHI M TRÊN NG RU NG HI U L C PHÒNG TR B NH CH Y GÔM H I CÂY CÓ MÚI C A CÁC THU C TR B NH field trial on efficacy of fungicides against gummosis disease (Phytophthora sp.) on citrus 1 Quy nh chung 1.1. Qui ph m này qui nh nh ng nguyên t c, n i dung và phương pháp ch y u ánh giá hi u l c phòng tr b nh ch y gôm h i cây có múi do Phytophthora sp. c a các thu c tr b nh ã có và chưa có trong danh m c các lo i thu c b o v th c v t (BVTV) ư c phép s d ng Vi t nam. 1.2. Các kh o nghi m ph i ư c ti n hành t i các cơ s có i u ki n như i u 11 c a Quy nh v ki m nh ch t lư ng, dư lư ng thu c BVTV và kh o nghi m thu c BVTV ư c ban hành kèm theo Q s 193/1998/Q /BNN-BVTV ngày 02 tháng 12 năm 1998 c a B Nông nghi p và PTNT. 1.3. Nh ng i u ki n kh o nghi m. Các kh o nghi m ư c b trí trên nh ng vư n cây thư ng b b nh ch y gôm gây h i; trong các v có i u ki n thu n l i cho b nh
 3. ch y gôm phát tri n và t i các a i m i di n cho vùng sinh thái. Các i u ki n tr ng tr t ( t, phân bón, m t tr ng, cách chăm sóc khác) ph i ng u trên m i kh i kh o nghi m và ph i phù h p v i t p quán canh tác t i a phương. 1.4. Các kh o nghi m trên di n h p và di n r ng ph i ư c ti n hành ít nh t 2 vùng sinh thái i di n cho khu v c s n xu t nông nghi p. N u nh ng k t qu thu ư c t nh ng kh o nghi m trên di n h p t yêu c u thì m i ư c th c hi n các kh o nghi m trên di n r ng. Phương pháp kh o nghi m 2.1 B trí công th c kh o nghi m Các công th c kh o nghi m ư c chia thành 3 nhóm - Nhóm 1: Công th c kh o nghi m là các lo i thu c nh kh o nghi m ư c dùng nh ng li u lư ng khác nhau ho c theo cách dùng khác nhau. - Nhóm 2: Công th c so sánh là lo i thu c tr b nh ã ư c ăng ký trong danh m c thu c BVTV ư c s d ng Vi t nam và ang ư c dùng ph bi n a phương tr b nh ch y gôm h i cây có múi. - Nhóm 3: Công th c i ch ng là công th c không s d ng b t kỳ lo i thu c BVTV nào tr b nh ch y gôm và ư c x lý b ng nư c lã (n u công th c kh o nghi m là thu c phun) Kh o nghi m ư c b trí theo phương pháp kh i ng u nhiên ho c theo các phương pháp khác ã ư c quy nh trong th ng kê toán h c. 2.2 Kích thư c ô kh o nghi m và s l n nh c l i - Kh o nghi m di n h p: M i l n nh c l i c a m i công th c g m có 3 -5 cây. Các cây ư c ch n ang b b nh ch y gôm và tương i ng u v m c b b nh. S l n nh c l i t 3 - 4 l n sao cho t do t i thi u là 12. - Kh o nghi m di n r ng: M i công th c g m có 9 -15 cây 2.3 Ti n hành phun, r i thu c 2.3.1 Thu c ph i ư c phun, r i u trên toàn ô kh o nghi m. 2.3.2 Lư ng thu c dùng ư c tính b ng n ng % c a ch phNm hay kg, lít ch phNm ho c g ho t ch t trên ơn v di n tích 1 ha V i d ng thu c thương phNm pha v i nư c phun Lư ng nư c dùng ph i theo hư ng d n c th i v i t ng lo i thu c, phù h p v i giai o n sinh trư ng c a cây cũng như phương th c tác ng c a t ng lo i thu c. Lư ng nư c thu c ph i phun ư t u toàn b tán cây. Chú ý không thu c ô này t t sang ô khác.
 4. Các s li u v lư ng thu c thành phNm và lư ng nư c thu c dùng (l/ha) c n ư c ghi rõ. Ngoài ra có th dùng phương pháp khác (quét thu c lên v t b nh, tư i, bón thu c vào g c cây, tiêm thu c vào thân cây) trong các kh o nghi m ánh giá hi u l c c a các thu c tr n m i v i b nh ch y gôm. 2.3.3 Trong th i gian ang kh o nghi m không ư c s d ng b t kỳ lo i thu c tr b nh nào khác trên toàn khu kh o nghi m. N u vư n kh o nghi m b t bu c ph i s d ng thu c tr các i tư ng gây h i khác như: sâu, c d i, chu t thì thu c ư c dùng tr các i tư ng này ph i không làm nh hư ng n thu c c n kh o nghi m và ph i ư c phun r i u trên t t c các ô kh o nghi m, k c ô i ch ng. Các trư ng h p trên (n u có) ph i ư c ghi chép l i. 2.3.4 Khi x lý thu c, c n dùng các công c phun, r i thu c m b o yêu c u c a kh o nghi m, ghi chép y tình hình s d ng công c r i thu c. Trong các kh o nghi m di n h p ph i dùng bình bơm tay eo vai, trong kh o nghi m di n r ng có th dùng bơm ng cơ phun (n u là kh o nghi m là thu c phun) 2.3.5 Th i i m và s l n x lý thu c - Th i i m và s l n x lý thu c ph i ư c th c hi n úng theo hư ng d n s d ng c a t ng lo i thu c kh o nghi m và phù h p v i m c ích kh o nghi m. - N u trên nhãn thu c không khuy n cáo c th th i i m x lý thu c thì tuỳ theo m c ích kh o nghi m, các c tính hoá h c và phương th c tác ng c a thu c mà xác nh th i i m và s l n x lý thu c cho thích h p. - Thu c tr b nh ch y gôm thư ng ư c x lý 1-3 l n khi b nh ch y gôm ang th i kỳ phát tri n. Các l n x lý thu c sau (n u có) ph thu c vào yêu c u kh o nghi m cũng như di n bi n c a ch y gôm trên vư n kh o nghi m. S l n và th i i m x lý thu c ph i ư c ghi chép l i. 2.4 i u tra, thu th p s li u 2.4.1 i u tra tác ng c a thu c i v i b nh ch y gôm h i cây có múi. 2.4.1.1 S i m i u tra - V i kh o nghi m di n h p: m i ô kh o nghi m i u tra toàn b s thân, cành c a 3 cây - V i kh o nghi m di n r ng: m i ô kh o nghi m i u tra toàn b s thân, cành c a 5 cây 2.4.1.2 Th i i m i u tra L n i u tra th nh t vào ngay trư c m i l n x lý thu c, các l n i u tra sau vào 14 và 30 ngày sau khi x lý thu c l n cu i.
 5. Tuy nhiên th i i m và s l n i u tra có th thay i tuỳ thu c vào c tính c a t ng lo i thu c và tuỳ theo quy nh c a t ng cơ s s n xu t thu c. 2.4.1.3 Ch tiêu và phương pháp i u tra T l ph n trăm thân và cành c p 1 b b nh và ch s b nh các th i i m i u tra. T l và ch s b nh ư c tính theo công th c sau: - T l b nh: S thân (cành ) có v t b nh T l b nh (%)= --------------------------------------- x100 T ng s thân (cành) i u tra - Ch s b nh: n1 + 3n3 + 5n5 + 7n7 +9n9 Ch s b nh (%) = --------------------------------x 100 9N Trong ó: ni C p bênh M c v t b nh n1 1 Có 1 v t b nh trên thân (cành) n3 3 Có 2 v t b nh trên thân (cành) ho c có 1 v t b nh thân (cành) v i chi u r ng c a v t b nh chi m
 6. qu ã ư c x lý b ng phương pháp th ng kê ó. i v i các kh o nghi m thu c BVTV m i các ơn v ư c C c BVTV ch nh làm kh o nghi m c n g i c s li u thô, k t qu và phương pháp th ng kê ã dùng v C c BVTV. 2.4.2 ánh giá tác ng c a thu c n cây tr ng C n ánh giá m i nh hư ng t t, x u c a thu c (n u có) n s sinh trư ng và phát tri n c a cây tr ng theo thang phân c p (ph n ph l c). Phương pháp ánh giá Nh ng ch tiêu nào có th o m c n ư c bi u th b ng các s li u c th theo các phương pháp i u tra phù h p. Các ch tiêu ch có th ánh giá b ng m t như cháy lá, quăn lá, s thay i màu s c lá ... thì ph i mô t t m . N u thu c làm nh hư ng n cây tr ng c n theo dõi và ghi nh n ngày cây ph c h i tr l i. 2.4.3 Nh n xét tác ng c a thu c n sinh v t khác C n ghi chép m i nh hư ng t t, x u (n u có) c a thu c n s thay i c a các lo i sâu, b nh, c d i khác cũng như sinh v t có ích. 2.4.4 Quan sát và ghi chép v th i ti t Ghi chép t m các s li u v nhi t , Nm , lư ng mưa trong su t th i gian kh o nghi m, n u g n tr m khí tư ng thì l y s li u c a tr m. Báo cáo và công b k t qu 3.1 N i dung báo cáo: + Tên kh o nghi m + Yêu c u c a kh o nghiêm + i u ki n kh o nghi m: - a i m kh o nghi m - Tên và h c v c a cán b ti n hành kh o nghi m - c i m t ai, canh tác, cây tr ng, gi ng.. - c i m th i ti t trong quá trình kh o nghi m - Tình hình sinh trư ng và phát tri n c a b nh ch y gôm trong khu kh o nghi m
 7. + Phương pháp kh o nghi m: - Công th c kh o nghi m - Phương pháp b trí kh o nghi m - S l n nh c l i - Kích thư c ô kh o nghi m - D ng c phun r i - N ng (%) thu c dùng hay g, kg ho t ch t/ha ho c kg, lít thu c thương phNm/ha - Lư ng nư c thu c dùng (l/ha) - Ngày x lý thu c - Phương pháp i u tra và ánh giá hi u qu c a các lo i thu c kh o nghi m + K t qu kh o nghi m - Các b ng s li u - ánh giá hi u l c c a t ng lo i thu c - Nh n xét tác ng c a t ng lo i thu c n cây tr ng, sinh v t có ích và các nh hư ng khác (xem ph l c) + K t lu n và ngh 3.2 Công b k t qu ơn v th c hi n kh o nghi m ph i hoàn toàn ch u trách nhi m s li u ưa ra trong báo cáo. i v i các kh o nghi m thu c tr b nh ch y gôm h i cây có múi chưa có trong danh m c thu c BVTV ư c phép s d ng t i Vi t nam, C c BVTV t p h p các s li u ó xem xét khi các ơn v , t ch c có thu c xin ăng ký. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
 8. Ph L c 1: B ng phân c p m c gây h i c a thu c kh o nghi m i v i cây có múi: C p Tri u ch ng nhi m c c a cây có múi: 1 Cây bình thư ng 2 Ng c nh , sinh trư ng c a cây gi m nh 3 Có tri u ch ng ng c nh nhưng nhìn th y b ng m t 4 Tri u ch ng ng c nhưng chưa nh hư ng n năng su t 5 Cây bi n màu, thu c gây nh hư ng n năng su t 6 Thu c làm gi m năng su t ít 7 Thu c gây nh hư ng nhi u n năng su t 8 Tri u ch ng ng c tăng d n t i làm ch t cây 9 Cây b ch t hoàn toàn N u cây b ng c thu c, c n xác nh bao nhiêu ngày sau cây ph c h i TÀI LI U THAM KH O 1. Quy ph m kh o nghi m trên ng ru ng hi u l c phòng tr sâu v bùa h i cam chanh c a các thu c trù sâu 10 TCN 201 - 94. 2. Quy ph m kh o nghi m trên ng ru ng hi u l c phòng tr bênh s o h i cây h cam chanh c a các thu c trù b nh 10 TCN 413-2000. 3. Vi n b o v th c v t. Phương pháp nghiên c u b o v th c v t Nhà xu t b n nông nghi p 1997. t p 1. 4. Agrios G.N. Plant pathology. Academic pres, inc. harcourt Brace Jovanovich, publisher 1995.p.p 299-312. 5. Efficacy Test Protocol. Scale Insects On Citrus FAO/AP/O17/1991. 6. Knorr L.C., 1973. Citrus diseases and disorders p.32-35.The University presses of Florida. 7. Manual for Field Trials in Plant Protection CIBA- GEIGY Switzerland 1992 p, 92-96. 10 TCN TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN - 2002
 9. QUY PH M KH O NGHI M TRÊN NG RU NG HI U L C PHÒNG TR SÂU CU N LÁ (OMIDES INDICATA FABRICIUS) H I CÂY H U C A CÁC THU C TR SÂU Hà n i - 2002 Tiêu chu n ngành 10 TCN 580 - 2003 Quy ph m kh o nghi m trên ng ru ng hi u l c phòng tr sâu cu n lá h i cây h u c a các thu c tr sâu Bio-test of insecticides against Bean leaf folder (Omides indicata Fabricius) on Fabaceae family 1. Quy nh chung 1.1. Quy ph m này qui nh nh ng nguyên t c, n i dung và phương pháp ch y u ánh giá trong i u ki n ng ru ng hi u l c phòng tr sâu cu n lá(Omides indicata Fabricius) h i cây h u (bao g m l c, u tương, u xanh, u en, u tr ch...) c a các lo i thu c tr sâu ã có và chưa có trong danh m c các lo i thu c BVTV ư c phép s d ng Vi t Nam. 1.2. Các kh o nghi m ph i ư c ti n hành t i các cơ s có i u ki n như i u 11 c a quy nh v ki m nh ch t lư ng, dư lư ng thu c BVTV và kh o nghi m thu c BVTV ư c ban hành kèm quy t nh s 193/1998/Q /BNN-BVTV ngày 02 tháng 12 năm 1998 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 1.3. i u ki n kh o nghi m: Các kh o nghi m ph i ư c b trí trên nh ng ru ng u khu v c thư ng b sâu cu n lá gây h i và ph i ư c ti n hành vào nh ng th i i m mà sâu cu n lá có xu hư ng phát tri n m nh, khi cây ang giai o n chuNn b ra hoa. Các i u ki n tr ng tr t ( t ai, phân bón, gi ng, m t tr ng, k thu t tr ng và thu hái) ph i ng u trên toàn khu kh o nghi m và m b o yêu c u c a qui trình kh o nghi m. 1.4. Các kh o nghi m ph i ư c ti n hành di n h p và di n r ng ít nh t 2 vùng sinh thái i di n cho khu v c s n xu t nông nghi p. N u nh ng k t qu thu ư c t kh o nghi m di n h p t yêu c u thì m i ư c th c hi n các kh o nghi m trên di n r ng. 2. Phương pháp kh o nghi m 2.1. S p x p và b trí công th c kh o nghi m Các công th c kh o nghi m ư c chia làm 3 nhóm:
 10. -Nhóm 1: Công th c thu c kh o nghi m là các lo i thu c nh kh o nghi m ư c dùng nh ng li u lư ng khác nhau ho c theo cách dùng khác nhau. - Nhóm 2: Công th c thu c so sánh là lo i thu c tr sâu ã ư c ăng ký trong danh m c thu c BVTV ư c dùng Vi t Nam và ang ư c dùng ph bi n và có hi u qu a phương tr sâu cu n lá h i u . - Nhóm 3: Công th c i ch ng là các ô kh o nghi m không s d ng b t kỳ lo i thu c tr sâu nào cho n khi k t thúc kh o nghi m và ph i phun nư c lã (n u là thu c có pha v i nư c phun). Kh o nghi m ư c b trí theo kh i kh i ng u nhiên y (RCB) ho c theo các phương pháp khác ã ư c qui nh trong th ng kê sinh h c. 2.2. Kích thư c ô kh o nghi m và s l n nh c l i 2.2.1 Kh o nghi m di n h p: Di n tích ô 25 - 50 m2. Nên b trí các ô kh o nghi m có d ng hình vuông ho c g n vuông, ho c hình ch nh t (nhưng chi u dài không ư c l n g p ôi chi u r ng). S l n nh c l i t 3 - 4 l n. 2.2.2 Kh o nghi m di n r ng: Di n tích ô t i thi u là 300m2. Khu kh o nghi m, cũng như gi a các ô ph i có d i b o v r ng 0,5 - 1,0 m xung quanh, tránh thu c bay t t sang ô khác trong khi x lý. 2.3. Ti n hành phun, r i thu c 2.3.1. Thu c ph i ư c phun, r i u trên toàn ô kh o nghi m. Lư ng thu c dùng ư c tính b ng kg hay lít ch phNm hay gam ho t ch t trên ơn v di n tích 1 ha. Thu c ph i ư c x lý ng u trên toàn ô kh o nghi m. Lư ng nư c dùng ph i theo hư ng d n c th i v i t ng lo i thu c cũng như cách th c tác ng c a chúng và phù h p v i giai o n sinh trư ng c a cây, m b o sao cho gi t nư c thu c ư c phân b u trên các t ng lá c a cây. i v i thu c r i ho c x lý b ng các bi n pháp khác thì x lý theo khuy n cáo trên nhãn. 2.3.2. N u ru ng kh o nghi m b t bu c ph i s d ng thu c tr các i tư ng gây h i khác như: b nh, c d i (nh ng thu c ngoài thu c tr sâu) thì thu c ư c dùng tr các i tư ng này ph i không làm nh hư ng n thu c làm kh o nghi m và ph i ư c phun r i u trên t t c các ô kh o nghi m, k c ô i ch ng. Các trư ng h p trên (n u có) ph i ư c ghi chép l i. 2.3.3. Khi x lý thu c, c n dùng các công c phun, r i thu c thích h p nh m b o m yêu c u c a thí nghi m. Ghi chép y tình hình s d ng công c phun r i thu c.
 11. 2.4. Th i i m và s l n x lý thu c Th i i m và s l n x lý thu c ph i ư c th c hi n theo úng hư ng d n s d ng c a t ng lo i thu c kh o nghi m và phù h p v i m c ích kh o nghi m.N u trên nhãn thu c không khuy n cáo c th th i i m x lý thu c, thông thư ng b t u x lý thu c sau khi bư m ra r 7 ngày, m t sâu tu i nh (tu i 1 - 2) là 3 - 5 con/m2 và t l lá b h i < 5%. S l n x lý: Tùy c i m c a thu c và yêu c u kh o nghi m. 2.5. i u tra và thu nh p s li u 2.5.1. ánh giá hi u l c c a thu c i v i sâu cu n lá h i u 2.5.1.1. Phương pháp và ch tiêu i u tra + S i m i u tra M i ô ch n 5 i m ng u nhiên (kh o nghi m di n h p), 10 i m ng u nhiên (kh o nghi m di n r ng) trên 2 ư ng chéo góc, t i m i i m theo dõi toàn b s lá trên khung vuông có kích thư c (40 x 50) cm + Ch tiêu i u tra -M t sâu (con/m2) - T l lá b h i (TLH), ư c tính theo công th c S lá b cu n TLH (%) = -------------------------------------- x 100 T ng s lá trên di n tích i u tra - V i m t sâu, hi u l c c a thu c s ư c hi u ianh theo công th c Henderson Tilton. Ta x Cb Hi u l c (%) c a thu c = ( 1 - --------- ) x 100 Tb x Ca Trong ó: Ta là s sâu s ng công th c x lý thu c sau phun Tb là s sâu s ng công th c x lý thu c trư c phun Ca là s sâu s ng công th c i ch ng sau phun Cb là s sâu s ng công th c i ch ng trư c phun
 12. 2.5.1.2. Th i i m và s l n i u tra Th i i m quan sát tùy thu c vào c i m tác ng c a thu c, lo i thu c và yêu c u c th c a kh o nghi m. N u nhà s n xu t và các công ty xin kh o nghi m không ưa ra khuy n cáo thì s i u tra t i các th i i m sau: - V i ch tiêu m t sâu h i ư c i u tra trư c m i l n x lý và 1, 3, 7 ngày sau m i l n x lý. - V i ch tiêu t l lá b h i s i u tra vào các th i i m trư c m i l n x lý và 7 ngày sau l n x lý cu i. 2.5.2. ánh giá c tính c a thu c n cây tr ng C n ánh giá m i nh hư ng t t, x u c a thu c (n u có) n sinh trư ng và phát tri n cây tr ng. Nh ng ch tiêu nào có th o m ư c c n ư c bi u th b ng các s li u c th . Các ch tiêu ch có th ánh giá b ng m t như cháy lá, quăn lá, s thay i màu s c lá ... thì ph i ánh giá theo thang phân c p ph n ph l c. M i tri u ch ng gây h i ho c kích thích c a thu c i v i cây tr ng c n ư c mô t y và chi ti t. 2.5.3. ánh giá tác ng c a thu c n sinh v t khác C n ghi chép d?y d? m i nh hư ng t t, x u (n u có) c a thu c n s xu t hi n hay m t i các lo i sâu, b nh, c d i cũng như nh ng sinh v t không thu c i tư ng phòng tr ( ng v t có ích, ng v t hoang dã ....). 2.5.4. Quan sát và ghi chép v th i ti t Ghi chép d?y d? các s li u v nhi t , Nm , lư ng mưa trong su t th i gian kh o nghi m t i tr m khí tư ng g n nh t. N u g n tr m khí tư ng thì l y s li u c a tr m khí tư ng. N u a i m kh o nghi m không g n tr m khí tư ng, ph i ghi t m tình hình th i ti t lúc ti n hành x lý thu c và các ngày sau ó như: n ng h n, mưa, l t bão ... 3. X lý s li u báo cáo và công b k t qu 3.1. X lý s li u Nh ng s li u thu ư c qua kh o nghi m di n h p c n ư c x lý b ng phương pháp th ng kê thích h p. K t lu n c a kh o nghi m ph i ư c rút ra t nh ng k t qu ã ư c x lý b ng phương pháp th ng kê. i v i các kh o
 13. nghi m thu c BVTV m i, các ơn v ư c C c BVTV ch nh làm kh o nghi m c n g i c s li u thô, k t qu và phương pháp th ng kê ã dùng v C c BVTV. 3.2. N i dung báo cáo: - Tên kh o nghi m. - ơn v ti n hành kh o nghi m. - Th i gian ti n hành kh o nghi m. - Yêu c u c a kh o nghi m. - i u ki n kh o nghi m. + a i m kh o nghi m. + N i dung kh o nghi m. + c i m t ai, canh tác, cây tr ng, gi ng ... c i m th i ti t trong quá trình kh o nghi m. + Tình hình phát tri n c a sâu cu n lá trong khu thí nghi m. - Phương pháp kh o nghi m. + Công th c kh o nghi m. + Phương pháp b trí kh o nghi m. + S l n nh c l i. + Kích thư c ô kh o nghi m. + D ng c phun r i. + Lư ng thu c dùng gam (g) ho c kg ho t ch t/ha, lít thu c thương phNm/ha. + Lư ng nư c thu c dùng (l/ha). + Ngày x lý thu c. + Phương pháp i u tra và ánh giá hi u qu c a các lo i thu c kh o nghi m. - K t qu kh o nghi m. + Các b ng s li u. + ánh giá hi u l c c a t ng lo i thu c. + Nh n xét tác ng c a t ng lo i thu c n cây tr ng, sâu cu n lá, sinh v t có ích và các nh hư ng khác. - K t lu n ngh .
 14. 3.3. Công b k t qu ơn v th c hi n kh o nghi m ph i hoàn toàn ch u trách nhi m s li u ưa ra trong báo cáo. i v i các kh o nghi m thu c tr sâu cu n lá h i cây h u chưa có trong danh m c thu c BVTV ư c phép s d ng t i Vi t Nam, C c BVTV t p h p các s li u ó xem xét trong quá trình ánh giá công nh n thu c vào trong danh m c các thu c BVTV ư c phép s d ng Vi t Nam. Ph l c B ng phân c p m c c c a thu c kh o nghi m i v i cây h u C p c M c c 1 Cây bình thư ng 2 Ng c nh , sinh trư ng c a cây gi m nh 3 Có tri u ch ng ng c nh nhưng nhìn th y b ng m t 4 Tri u ch ng ng c nhưng chưa nh hư ng n năng su t 5 Cây bi n màu, thu c gây nh hư ng n năng su t 6 Thu c làm gi m năng su t ít 7 Thu c gây nh hư ng nhi u n năng su t 8 Tri u ch ng ng c tăng d n t i làm ch t cây 9 Cây b ch t hoàn toàn N u cây b ng c thu c, c n xác nh bao nhiêu ngày sau thì cây ph c h i Tiêu chu n ngành 10 TCN 580 - 2003 Tài li u tham kh o 1. Bruce L. Parker; N.S. Talekar và Margaret Skinner, 1971. "Sâu h i các lo i rau ch n l c vùng nhi t i và á nhi t i Châu á. PP. 117 - 156. 2. CIBA - GEIGY, 1992. "Manual for field trial in Plant Protection". Switzerland 1992.
 15. 3. C c B o v th c v t, 1998. "Phương pháp i u tra sâu b nh h i cây tr ng". Nhà Xu t b n Nông nghi p 1998. 1. Ph m Chí Thành, 1976. "Phương pháp thí nghi m ng ru ng". Giáo trình gi ng d y i h c. Nhà xu t b n Nông nghi p, Hà n i. 4. Vi n B o v th c v t, 1997. "Phương pháp i u tra cơ b n d ch h i Nông nghi p và thiên ch c a chúng". T p 1 Nhà xu t b n Nông nghi p , 1997. 5. Vi n B o v th c v t, 2000. "Phương pháp i u tra, ánh giá sâu, b nh, c d i, chu t h i cây tr ng". T p 3. Nhà xu t b n Nông nghi p 2000. 10 TCN TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN - 2002 QUY PH M KH O NGHI M TRÊN NG RU NG HI U L C PHÒNG TR SÂU C QU (CONOPOMORPHA SINENSIS BRADLEY) H I NHÃN, V I C A CÁC THU C TR SÂU Hà n i - 2002 Tiêu chu n ngành 10 TCN 581 - 2003 Quy ph m KH O NGHI M TRÊN NG RU NG HI U L C PHòNG Tr sâu c qu (Conopomorpha sinensis Bradley) h i NHãN, V I C a các thu c tr sâu Field trials of insecticides against fruit borer on litchi and longan trees 1. Quy nh chung 1.1 Qui ph m này qui nh nh ng nguyên t c, n i dung và phương pháp ch y u ánh giá hi u l c phòng tr sâu c qu (Conopomorpha sinensis Bradley) h i nhãn, v i c a các thu c tr sâu ã và chưa có trong danh m c các lo i thu c BVTV ư c phép s d ng Vi t nam.
 16. 1.2 Các kh o nghi m ph i ư c ti n hành t i các cơ s có i u ki n như i u 11 c a Quy nh v ki m nh ch t lư ng, dư lư ng thu c BVTV và kh o nghi m thu c BVTV m i nh m m c ích ăng ký t i Vi t nam ban hành kèm theo Q s 193/1998/Q /BNN-BVTV ngày 02 tháng 12 năm 1998 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 1.3 Nh ng i u ki n kh o nghi m: Các kh o nghi m ư c b trí trên nh ng vư n nhãn, v i thư ng b sâu c qu gây h i và các a i m i di n cho vùng sinh thái. Các i u ki n tr ng tr t ( t, phân bón, gi ng cây tr ng, m t tr ng, cách chăm sóc khác) ph i ng u trên m i ô kh o nghi m và ph i phù h p v i t p quán canh tác t i a phương. 1.4 Các kh o nghi m trên di n h p và di n r ng ph i ư c ti n hành ít nh t 2 vùng sinh thái i di n cho khu v c s n xu t nhãn, v i. N u nh ng k t qu thu ư c t nh ng kh o nghi m trên di n h p t yêu c u thì m i ư c th c hi n các kh o nghi m trên di n r ng. 2 . Phương pháp kh o nghi m 2.1.B trí công th c kh o nghi m Các công th c kh o nghi m ư c chia thành 3 nhóm - Nhóm 1: Công th c kh o nghi m là các lo i thu c nh kh o nghi m ư c dùng nh ng li u lư ng khác nhau ho c theo cách dùng khác nhau. - Nhóm 2: Công th c so sánh là lo i thu c tr sâu ã ư c ăng ký trong danh m c thu c BVTV ư c s d ng Vi t nam và ang ư c dùng ph bi n a phương tr sâu c qu nhãn, v i - Nhóm 3: Công th c i ch ng là công th c không s d ng b t kỳ lo i thu c nào tr sâu c qu và ư c phun b ng nư c lã (n u là thu c phun). Kh o nghi m ư c b trí theo phương pháp kh i ng u nhiên ho c theo các phương pháp khác ã ư c quy nh trong th ng kê toán h c. 2.2. Kích thư c ô kh o nghi m và s l n nh c l i - Kh o nghi m di n h p: M i ô t 3 - 5 cây. S l n nh c l i t 3 - 4 l n. - Kh o nghi m di n r ng: M i ô t 10- 15 cây, không nh c l i. - Kh o nghi m di n h p và di n r ng u b trí trên vư n nhãn, v i kinh doanh (vư n cây t t 5 n 7 tu i) 3 . Ti n hành phun, r i thu c 2.3.1. Thu c ph i ư c phun, r i u trên toàn ô kh o nghi m.
 17. 2.3.2 Lư ng thu c dùng ư c tính b ng n ng % c a ch phNm hay b ng kg ho c lít ch phNm ho c g ho t ch t tương ng trên ơn v di n tích 1 ha V i d ng thu c pha v i nư c phun: Lư ng nư c thu c dùng ph i theo hư ng d n c th i v i t ng lo i thu c, phù h p v i giai o n sinh trư ng c a cây cũng như cách th c tác ng c a t ng lo i thu c. Lư ng nư c thu c ph i phun ư t u toàn b tán cây và chùm qu . Các s li u v lư ng thu c thành phNm và lư ng nư c thu c dùng (l/ha) c n ư c ghi rõ. Chú ý không thu c ô này t t sang ô khác. 2.3.3 Trong th i gian ang kh o nghi m không ư c s d ng b t kỳ lo i thu c tr sâu c qu nào khác trên toàn khu kh o nghi m. N u khu kh o nghi m b t bu c ph i s d ng thu c tr các i tư ng gây h i khác như: Nh n, b nh, c d i... thì thu c ư c dùng tr các i tư ng này ph i không làm nh hư ng n thu c c n kh o nghi m, không nh hư ng t i sâu c qu và ph i ư c phun r i u trên t t c các ô kh o nghi m, k c ô i ch ng. Các trư ng h p trên ph i ư c ghi chép l i. 2.3.4 Khi x lý thu c, c n dùng các công c phun, r i thu c m b o yêu c u c a kh o nghi m, ghi chép y tình hình s d ng c a công c r i thu c. Trong các kh o nghi m có th dùng bình bơm tay eo vai hay bơm ng cơ phun. 2.3.5 Th i i m và s l n x lý thu c -Th i i m và s l n x lý thu c ph i ư c th c hi n úng theo hư ng d n s d ng c a t ng lo i thu c kh o nghi m và phù h p v i m c ích kh o nghi m. - N u trên nhãn thu c không khuy n cáo c th th i i m x lý thu c thì tuỳ theo m c ích kh o nghi m, các c tính hoá h c và phương th c tác ng c a thu c mà xác nh th i i m và s l n x lý thu c cho thích h p. - Thu c tr sâu c qu thư ng ư c x lý t 1-3 l n cách nhau 7 ngày vào th i kỳ hình thành cùi qu n trư c thu ho ch qu 20 - 25 ngày. 2.4 i u tra, thu th p s li u 2.4.1. i u tra tác ng c a thu c i v i sâu c qu h i cây nhãn, v i 2.4.1.1 S i m i u tra - V i kh o nghi m di n h p: M i ô kh o nghi m i u tra 1 cây, m i cây i u tra 4 cành theo 4 hư ng, m i cành i u tra không c nh toàn b qu trên 3 chùm qu t m gi a tán cây. - V i kh o nghi m di n r ng: M i ô kh o nghi m i u tra 3 cây, m i cây i u tra 4 cành theo 4 hư ng, m i cành i u tra không c nh toàn b qu trên 3 chùm qu t m gi a tán cây.
 18. 2.4.1.2 Th i i m i u tra i u tra sâu c qu vào các th i i m 7, 14 ngày sau m i l n x lý thu c. Tuy nhiên th i i m và s l n i u tra có th thay i tuỳ thu c vào c tính c a t ng lo i thu c và tuỳ theo quy nh c a t ng cơ s s n xu t thu c. 2.4.1.3 . Ch tiêu i u tra Hi u l c tr sâu c qu c a thu c tr sâu ư c ánh giá thông qua t l qu b h i do sâu c qu nhãn, v i h i như sau: - T l qu b h i (TLH) ư c tính: S qu b h i TLH (%) = ----------------------------- x 100 T ng s qu i u tra 2.4.1.4 X lý s li u Nh ng s li u thu ư c qua kh o nghi m di n h p c n ư c x lý b ng các phương pháp th ng kê thích h p. Nh ng k t lu n c a kh o nghi m ph i ư c rút ra t các k t qu ã ư c x lý b ng phương pháp th ng kê ó. ánh giá tác ng c a thu c n cây tr ng C n ánh giá m i nh hư ng t t, x u c a thu c (n u có) n s sinh trư ng và phát tri n c a cây nhãn, v i theo thang phân c p (ph n ph l c). Phương pháp ánh giá: Nh ng ch tiêu nào có th o m ư c (như s lá, qu r ng...) c n ư c bi u th b ng các s li u c th theo các phương pháp i u tra phù h p. Các ch tiêu ch có th ánh giá b ng m t (như cháy lá, quăn lá, s thay i màu s c lá ...) thì ph i mô t t m . N u thu c làm nh hư ng n cây nhãn, v i c n theo dõi và ghi nh n ngày cây ph c h i tr l i. 2.4.3 Nh n xét tác ng c a thu c n sinh v t khác C n ghi chép m i nh hư ng t t, x u (n u có) c a thu c n s thay i c a các lo i sâu, b nh, nh n, c d i khác cũng như sinh v t có ích.
 19. 2.4.4 Quan sát và ghi chép v th i ti t Ghi chép t m các s li u v nhi t , Nm , lư ng mưa trong su t th i gian kh o nghi m, n u g n tr m khí tư ng thì l y s li u c a tr m. 3 . Báo cáo và công b k t qu 3.1. N i dung báo cáo: - Tên kh o nghi m - Yêu c u c a kh o nghiêm - i u ki n kh o nghi m: + Cơ quan kh o nghi m + Th i gian kh o nghi m + Cán b kh o nghi m + a i m kh o nghi m + N i dung kh o nghi m + c i m kh o nghi m + c i m t ai, canh tác, cây tr ng, gi ng.. + c i m th i ti t trong quá trình kh o nghi m + Tình hình sinh trư ng và phát tri n c a sâu c qu trong khu thí nghi m - Phương pháp kh o nghi m + Công th c kh o nghi m + Phương pháp b trí kh o nghi m + S l n nh c l i + Kích thư c ô kh o nghi m + D ng c phun r i + Lư ng thu c dùng g hay kg ho t ch t/ha ho c kg, lít thu c thương phNm/ha + Lư ng nư c thu c dùng (l/ha) + Ngày x lý thu c
 20. - Phương pháp i u tra và ánh giá hi u qu c a các lo i thu c kh o nghi m - K t qu kh o nghi m + Các b ng s li u + ánh giá hi u l c c a t ng lo i thu c + Nh n xét tác ng c a t ng lo i thu c n cây tr ng, sinh v t có ích và các nh hư ng khác (xem ph l c) - K t lu n và ngh . 3.2 Công b k t qu ơn v th c hi n kh o nghi m ph i hoàn toàn ch u trách nhi m s li u ưa ra trong báo cáo. i v i các kh o nghi m thu c tr sâu c qu h i cây nhãn, v i chưa có trong danh m c thu c BVTV ư c phép s d ng t i Vi t nam, C c B o v th c v t t p h p các s li u ó xem xét khi các ơn v , t ch c có thu c xin ăng ký. Ph l c: B ng phân c p m c c a thu c kh o nghi m i v i cây nhãn, v i C p Tri u ch ng nhi m c c a cây nhãn, v i 1 Cây bình thư ng 2 Ng c nh , sinh trư ng c a cây gi m nh 3 Có tri u ch ng ng c nh nhưng nhìn th y b ng m t 4 Tri u ch ng ng c nhưng chưa nh hư ng n năng su t 5 Cây bi n màu, thu c gây nh hư ng n năng su t 6 Thu c làm gi m năng su t ít 7b Thu c gây nh hư ng nhi u n năng su t 8 Tri u ch ng ng c tăng d n t i làm ch t cây 9 Cây b ch t hoàn toàn N u cây b ng c thu c, c n xác nh bao nhiêu ngày sau cây ph c h i TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN 581 - 2003 Tài li u tham kh o
Đồng bộ tài khoản