Quyết định số 116/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
60
lượt xem
5
download

Quyết định số 116/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 116/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế đánh giá, chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 116/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 116/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH ÁNH GIÁ VÀ CH NNH PHÒNG KI M NGHI M CH T LƯ NG NÔNG LÂM TH Y S N B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t s 68/2006/QH11 ư c Qu c h i khóa XI thông qua ngày 29/6/2006 v à có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 2007; Căn c Lu t ch t lư ng, s n ph m hàng hóa s 05/2007/QH12 ư c Qu c h i khóa XII thông qua ngày 21/11/2007 và có hi u l c t ngày 01 tháng 7 năm 2008 ; Căn c Pháp l nh v sinh an toàn th c ph m; Ngh nh 163/2004/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh v sinh an toàn th c ph m; Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 3 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ánh giá, ch nh phòng ki m nghi m ch t lư ng nông lâm th y s n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm (15) ngày k t ngày ăng công báo. i u 3. Chánh văn phòng B , C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n, V trư ng V Khoa h c công ngh và môi trư ng, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v , t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; -Lãnh o B ; - C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; - UBND, S NN&PTNT các t nh, TP tr c thu c TW; Cao c Phát - Công báo; Website Chính ph ;
 2. - Lưu: VT, QLCL. QUY CH ÁNH GIÁ, CH NNH PHÒNG KI M NGHI M CH T LƯ NG NÔNG LÂM TH Y S N (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 116/2008/Q -BNN ngày 03 tháng 12 năm 2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh th t c, trình t ánh giá và ch nh các phòng ki m nghi m ư c phép tham gia vào ho t ng ki m nghi m i v i các ch tiêu /nhóm ch tiêu ch t lư ng th c phNm nông lâm th y s n ngu n g c ng v t (sau ây g i là ch tiêu ch t lư ng) ph c v công tác qu n lý nhà nư c v ch t lư ng, an toàn v sinh th c phNm c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. i tư ng áp d ng c a quy ch này là các phòng ki m nghi m thu c các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan, các phòng ki m nghi m d ch v , các phòng ki m nghi m c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài t t i Vi t Nam, các phòng ki m nghi m c a các Doanh nghi p ch bi n Nông lâm s n và th y s n (sau ây g i t t là phòng ki m nghi m) ang th c hi n ho t ng ki m nghi m các ch tiêu ch t lư ng nông, lâm, th y s n. 3. Danh m c các ch tiêu ch t lư ng ư c ánh giá và ch nh theo qui nh t i Quy ch này s do B Nông Nghi p và Phát tri n Nông thôn công b áp d ng theo t ng th i kỳ. i u 2. Gi i thích thu t ng Trong Qui ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Th nghi m thành th o: là vi c th c hi n các phép th trên cùng m t m u b i hai hay nhi u phòng ki m nghi m theo các i u ki n nh trư c nh m ánh giá kh năng th c hi n phép th ó c a phòng ki m nghi m. 2. So sánh liên phòng : là vi c ánh giá ch t lư ng k t qu ki m nghi m gi a 02 hay nhi u phòng ki m nghi m b ng cách so sánh k t qu phân tích trên các m u ng
 3. nh t v i giá tr chung c a t p h p các k t qu có ư c t các phòng ki m nghi m tham gia th nghi m thành th o. 3. ánh giá phòng ki m nghi m: là ho t ng ki m tra, xem xét s phù h p c a h th ng qu n lý ch t lư ng và năng l c phân tích i v i t ng ch tiêu ch t lư ng so v i qui nh hay tiêu chuNn c th . i u 3. Căn c ánh giá 1. Yêu c u v năng l c c a phòng th nghi m và hi u chuNn theo ISO/IEC 17025 ho c các tiêu chuNn tương ương. 2. Quy nh v các yêu c u i v i phòng ki m nghi m ch t lư ng nông lâm th y s n do B Nông Nghi p và Phát tri n Nông thôn ban hành . 3. Yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c i v i ch t lư ng th c phNm nông lâm th y s n, yêu c u c a cơ quan thNm quy n nư c nh p khNu v năng l c phân tích c a phòng ki m nghi m: h th ng m b o ch t lư ng k t qu th nghi m, phương pháp phân tích, gi i h n phát hi n (LOD), gi i h n nh lư ng (LOQ), gi i h n phát hi n t i thi u c a phương pháp phân tích (MRPL). i u 4. Các hình th c ánh giá 1. ánh giá l n u, áp d ng cho các trư ng h p sau: a. Phòng ki m nghi m l n u ăng ký ư c ánh giá và ch nh theo qui nh t i quy ch này. b. Phòng ki m nghi m ã ư c ch nh nhưng b h y b hi u l c quy t nh ch nh ư c qui nh t i Kho n 2, i u 18 c a Quy ch này. 2. ánh giá l i, áp d ng cho các trư ng h p sau: a. Phòng ki m nghi m ã ư c ánh giá l n u nhưng chưa i u ki n ch nh. b. Phòng ki m nghi m ã ư c ánh giá và ch nh nhưng quy t nh ch nh ã h t th i h n hi u l c. c. Phòng ki m nghi m ã ư c ánh giá và ch nh nhưng b ình ch quy t nh ch nh theo qui nh t i Kho n 1, i u 18. d. Phòng ki m nghi m ã ư c ch nh nhưng thay i a i m ho c thay i v c u trúc, b trí m t b ng, trang thi t b , phương pháp phân tích có th gây nh hư ng n i u ki n, k t qu phân tích. 3. ánh giá m r ng, áp d ng cho các phòng ki m nghi m ã ư c ch nh nhưng có ơn ăng k ý ngh ánh giá b sung các ch tiêu ch t lư ng m i ho c m r ng ph m vi ch nh i v i các ch tiêu ã ư c ch nh.
 4. 4. ánh giá nh kỳ, áp d ng cho các phòng ki m nghi m ã ư c ch nh. Vi c ánh giá nh kỳ ư c ti n hành theo k ho ch do cơ quan ánh giá xây d ng và thông báo cho phòng ki m nghi m b ng văn b n. T n su t ánh giá nh kỳ là 1 l n /năm. 5. ánh giá t xu t ư c cơ quan ánh giá th c hi n khi có bi u hi n ho c nghi v n v s vi ph m c a phòng ki m nghi m có th làm sai l ch k t qu phân tích. ánh giá t xu t không báo trư c cho phòng ki m nghi m. i u 5. Cơ quan ánh giá và ch nh 1. Cơ quan ánh giá phòng ki m nghi m (g i t t là Cơ quan ánh giá) theo qui nh t i Qui ch này là C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n. 2. Cơ quan ch nh phòng ki m nghi m (g i t t là Cơ quan ch nh) theo qui nh t i Qui ch này do B Nông Nghi p và Phát tri n Nông thôn quy t nh. i u 6. Cách th c ch nh 1. Căn c vào biên b n ánh giá và văn b n ngh c a Cơ quan ánh giá , Cơ quan ch nh ban hành quy t nh ch nh phòng ki m nghi m kèm theo danh m c các ch tiêu ư c ch nh. 2. M i phòng ki m nghi m ư c ch nh s ư c c p m t mã s trong quy t nh ch nh u tiên. H th ng mã s s do Cơ quan ch nh quy nh và áp d ng th ng nh t trong c nư c. Chương 2. ÁNH GIÁ PHÒNG KI M NGHI M i u 7. H sơ ăng ký 1. ánh giá l n u a. ơn ăng ký (Ph l c 1.Bi u m u BNN-01); b. Báo cáo năng l c c a phòng ki m nghi m (Ph l c 2. Bi u m u BNN-02); c. Ch ng ch ho c các tài li u liên quan n vi c công nh n h th ng m b o ch t lư ng phòng ki m nghi m phù h p ISO/IEC 17025:2005 ho c tương ương; d. K t qu tham gia các chương tr ình th nghi m thành th o i v i các ch tiêu ch t lư ng ăng ký ánh giá, ch nh (n u có); e. Các tài li u có liên quan n cơ s pháp lý, gi y phép ho t ng c a phòng ki m nghi m; 2. ánh giá l i
 5. a. ơn ăng ký (Ph l c 1. Bi u m u BNN-01); b. Báo cáo k t qu th c hi n hành ng kh c ph c c a phòng ki m nghi m i v i các i u không phù h p ã ư c oàn ánh giá phát hi n trong t ánh giá ư c qui nh t i i m a và c, Kho n 2, i u 4. Th i gian phòng ki m nghi m th c hi n hành ng kh c ph c các i u không phù h p không quá 60 ngày k t ngày ánh giá. 3. ánh giá m r ng H sơ ăng ký qui nh t i i m a, c và d, Kho n 1, i u này. i u 8. Xác nh n ăng ký 1. H sơ ăng ký qui nh t i i u 7 ph i g i v C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Thu s n ho c các ơn v tr c thu c C c t i H i phòng, à N ng, Nha Trang, Thành ph H Chí Minh, C n Thơ và Cà Mau. 2. Trong vòng năm (05) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ ăng ký, Cơ quan ánh giá xem xét tính y , tính h p l c a h sơ và yêu c u cơ s cung c p b sung các h sơ ho c thông tin còn thi u (n u có). i u 9. Thành l p oàn ánh giá 1. Trong vòng mư i (10) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ ăng ký c a phòng ki m nghi m, Th trư ng Cơ quan ánh giá ban hành quy t nh thành l p oàn ánh giá i v i các hình th c ánh giá qui nh t i Kho n 1, 2, 3 i u 4 và thông báo cho phòng ki m nghi m v k ho ch ánh giá. 2. Quy t nh thành l p oàn ánh giá ph i nêu rõ ph m vi, n i dung ánh giá, danh sách và phân công trách nhi m c a t ng thành viên. Thành viên oàn ánh giá ph i bao g m các chuyên gia trong lĩnh v c chuyên môn có liên quan c a C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Thu s n, các cơ quan qu n lý chuyên ngành và các ơn v s nghi p khác khi c n thi t. 3. Thành ph n oàn ánh giá bao g m: a. Trư ng oàn: - Có ki n th c chuyên môn và kinh nghi m trong ánh giá h th ng qu n lý ch t lư ng phòng ki m nghi m, trong qu n lý ho t ng phân tích liên quan n các ch tiêu ch t lư ng nông lâm thu s n. - ã ư c ào t o v các k năng ánh giá. b. Thành viên: - Có ki n th c chuyên môn và kinh nghi m v lĩnh v c phân tích liên quan n các ch tiêu ch t lư ng mà phòng ki m nghi m ăng ký.
 6. - ã ư c ào t o v các k năng ánh giá. i u 10. N i dung ánh giá 1. S tuân th và phù h p c a h th ng qu n lý ch t lư ng phòng ki m nghi m v i quy nh hi n hành v yêu c u v năng l c phòng ki m nghi m ch t lư ng nông lâm th y s n. Trư ng h p phòng ki m nghi m có ch ng ch công nh n t tiêu chuNn ISO/IEC 17025 ho c các tiêu chuNn tương ương do t ch c công nh n c p thì ư c xem xét quy t nh gi m n i dung ánh giá h th ng qu n lý ch t lư ng i v i lĩnh v c và phép th có ch ng ch công nh n khi phòng ki m nghi m có ơn ngh kèm theo b n photo công ch ng Ch ng ch công nh n. 2. S phù h p c a các phương pháp phân tích i v i ch tiêu ch t lư ng ăng ký ư c ch nh so v i quy nh t m th i yêu c u v năng l c phòng ki m nghi m ch t lư ng nông lâm th y s n và yêu c u c a các cơ quan th Nm quy n nư c nh p khNu có liên quan. i u 11. Phương pháp ánh giá 1. Trong quá trình ánh giá, oàn ánh giá có th áp d ng các phương pháp sau ây: a. Ph ng v n tr c ti p ngư i ph trách, nhân viên c a phòng ki m nghi m v nh ng thông tin có liên quan. b. Xem xét h sơ lưu tr , các tài li u có liên quan c a phòng ki m nghi m. c. Quan sát th c t vi c b trí m t b ng, i u ki n môi trư ng, tình tr ng thi t b , thao tác c a nhân viên ki m nghi m và các ti n nghi khác c a phòng ki m nghi m. d. ánh giá s thành th o c a nhân viên ki m nghi m, ánh giá tính phù h p c a phương pháp phân tích, thi t b , d ng c , v t tư hóa ch t ang s d ng và các ti n nghi khác c a phòng ki m nghi m thông qua vi c quan sát thao tác và xem xét k t qu phân tích do các nhân viên phòng ki m nghi m th c hi n. 2. Bi u m u ánh giá và hư ng d n th c hi n vi c ánh giá s do cơ quan ánh giá xây d ng và ban hành. i u 12. K t qu ánh giá 1. Các i u không phù h p ư c phát hi n trong quá trình ánh giá ph i ư c ưa vào biên b n ánh giá (Ph l c 3. Bi u m u BNN-03) 2. Biên b n ánh giá ph i ư c thông báo t i cu c h p k t thúc. Biên b n ánh giá ph i ư c ghi y các n i dung và có ch ký xác nh n c a i di n phòng ki m nghi m và trư ng oàn. 3. Trong trư ng h p i di n phòng ki m nghi m không ng ý v i thông báo c a oàn, i di n c a phòng ki m nghi m có quy n ghi ki n ngh , khi u n i c a mình vào cu i biên b n trư c khi ký tên và óng d u xác nh n. Biên b n ánh giá v n có
 7. giá tr pháp lý trong tr ư ng h p i di n phòng ki m nghi m không ký tên vào biên b n. i u 13. G i báo cáo k t qu ánh giá Trong vòng ba (03) ng ày làm vi c k t ngày k t thúc t ánh giá, Trư ng oàn ph i g i v Cơ quan ánh giá toàn b h sơ liên quan n k t qu ánh giá ư c quy nh t i Kho n 1 và 2, i u 12. i u 14. X lý k t qu ánh giá Trong vòng mư i (10) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c toàn b h sơ liên quan n k t qu ánh giá, Cơ quan ánh giá ti n hành thNm nh k t qu ánh giá và ưa ra bi n pháp x lý tùy theo t ng trư ng h p c th sau: 1. i v i phòng ki m nghi m chưa ư c ch nh ho c Quy t nh ch nh ã h t hi u l c, áp d ng cho các hình th c ánh giá l n u, ánh giá l i và ánh giá m r ng. a. Khi k t qu ánh giá áp ng qui nh t m th i v yêu c u i v i phòng ki m nghi m ch t lư ng nông lâm th y s n, Cơ quan ánh giá g i h sơ n Cơ quan ch nh ngh ch nh phòng ki m nghi m theo th t c qui nh t i i u 16 c a qui ch này. b. Khi các ch tiêu ch t lư ng ăng ký ánh giá v à ch nh không áp ng các yêu c u theo qui nh hi n hành, Cơ quan ánh giá ph i l p văn b n g i ơn v ư c ánh giá thông báo v k t qu ánh giá. 2. i v i phòng ki m nghi m ã ư c ch nh, áp d ng cho các hình th c ánh giá nh kỳ, ánh giá t xu t a. Khi các ch tiêu ch t lư ng ăng ký ánh giá v à ch nh áp ng toàn b các yêu c u c a phòng ki m nghi m theo qui nh hi n hành, Cơ quan ánh giá g i văn b n n Cơ quan ch nh ngh ti p t c duy trì hi u l c c a Quy t nh ch nh. b. Trong trư ng h p phát hi n các i u không phù h p so v i các yêu c u qui nh hi n hành, Cơ quan ánh giá ti n hành th c hi n theo các th t c theo qui nh t i i u 18 c a quy ch này. i u 15. Th m tra 1. ThNm tra ư c áp d ng khi có m t trong các trư ng h p sau: a. Cơ quan ánh giá , Cơ quan ch nh có nghi ng v k t qu ánh giá. b. Phòng ki m nghi m khi u n i v k t qu ánh giá lên Cơ quan ánh giá. 2. Cơ quan ánh giá ra Quy t nh thành l p oàn thNm tra và ti n hành ánh giá theo các th t c qui nh t i i u 9, 10, 11, 12 và 13 c a quy ch này i v i các trư ng h p nêu t i i m a, b kho n 1 i u này.
 8. 3. K t qu thNm tra s là căn c cu i cùng xem xét và ch nh phòng ki m nghi m. Chương 3. CH NNH PHÒNG KI M NGHI M i u 16. Ch nh phòng ki m nghi m 1. H sơ ngh ch nh bao g m: a. H sơ ăng ký nêu t i i u 7 và báo cáo k t qu ánh giá nêu t i i u 12 c a quy ch này. b. Biên b n thNm nh k t qu ánh giá, ngh ch nh phòng ki m nghi m ch t lư ng nông lâm th y s n theo i u 14 c a Qui ch này. 2. Trong th i gian năm (5) ngày sau khi nh n y h sơ, Cơ quan ch nh ban hành quy t nh ch nh và c p mã s cho phòng ki m nghi m theo quy nh t i Kho n 2, i u 6. 3. Khi c n thi t, Cơ quan ch nh yêu c u Cơ quan ánh giá t ch c thNm tra theo qui nh t i i u 15 c a quy ch này. i u 17. Th i h n hi u l c c a quy t nh ch nh 1. Th i h n hi u l c c a quy t nh ch nh phòng ki m nghi m là ba năm (03). 2. Ba tháng trư c khi h t th i h n hi u l c c a quy t nh ch nh, phòng ki m nghi m ph i l p l i h sơ ăng ký và g i v Cơ quan ánh giá ư c ánh giá l i. i u 18. ình ch ho c hu b hi u l c Quy t nh ch nh phòng ki m nghi m 1. Căn c các i u không phù h p ư c phát hi n thông qua các l n ánh giá nh kỳ ho c ánh giá t xu t, ho c thNm tra, theo ngh c a Cơ quan ánh giá, Cơ quan ch nh ban hành quy t nh t m th i ình ch t ng ph n ho c toàn b ph m vi ch nh i v i phòng ki m nghi m n khi phòng ki m nghi m th c hi n xong các hành ng kh c ph c i v i các i u không phù h p. 2. H y b hi u l c quy t nh ch nh, áp d ng i v i các trư ng h p sau: a. Phòng ki m nghi m có các vi ph m v vi c s d ng mã s ho c b phát hi n các i u không phù h p nhưng không có kh năng kh c ph c ho c quá th i h n kh c ph c nhưng chưa ư c kh c ph c. b. Phòng ki m nghi m b gi i th ho c không còn ho t ng trong ph m vi ã ư c ch nh.
 9. c. Phòng ki m nghi m b t m th i ình ch hi u l c quy t nh ch nh nhưng không th c hi n hành ng kh c ph c i v i các i u không phù h p. 3. Căn c biên b n ánh giá và văn b n ngh c a Cơ quan ánh giá Cơ quan ch nh ban hành quy t nh hu b hi u l c quy t nh ã ch nh trư c ây. 4. Cơ quan ch nh ph i thông báo cho các cơ quan, ơn v và doanh nghi p có liên quan v phòng ki m nghi m b ình ch ho c h y b hi u l c quy t nh ch nh. Chương 4. PHÍ ÁNH GIÁ i u 19. Phí ánh giá 1. Cơ quan ánh giá ư c thu phí trong các trư ng h p sau: a. ánh giá l n u; b. ánh giá l i; c. ánh giá m r ng; d. ánh giá nh kỳ; . ThNm tra theo yêu c u c a phòng ki m nghi m (qui nh t i i m b, Kho n 1, i u 15). 2. Vi c thu và s d ng phí ánh giá ư c th c hi n theo qui nh c a pháp lu t hi n hành ho c theo tho thu n khi chưa có qui nh. Chương 5. TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N C A CÁC BÊN LIÊN QUAN i u 20. Cơ quan ch nh 1. Th ng nh t qu n lý công tác ánh gi á và ch nh phòng ki m nghi m ch t lư ng nông lâm th y s n trên ph m vi c nư c. 2. Yêu c u Cơ quan ánh giá t ch c thNm tra k t qu ánh giá. 3. Ban hành quy t nh ch nh, ình ch ho c hu b hi u l c quy t nh ch nh phòng ki m nghi m. 4. Chuy n toàn b h sơ có liên quan n ơn v ư c ch nh v Cơ quan ánh giá lưu tr sau khi hoàn thành th t c ch nh. 5. nh kỳ công b danh sách các phòng ki m nghi m ã ư c ch nh.
 10. 6. Công b danh m c các ch tiêu ch t lư ng ư c ánh giá và ch nh theo t ng th i kỳ. i u 21. Cơ quan ánh giá 1. Ch trì và ph i h p v i các C c qu n lý chuyên ngành c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn t ch c th c hi n vi c ánh giá các ph òng ki m nghi m ăng ký ánh gía và ch nh. 2. Xây d ng, ban hành các bi u m u ánh giá và hư ng d n có liên quan n vi c tri n khai th c hi n Quy ch này. 3. T ch c qu n lý và giám sát i v i các phòng ki m nghi m ã ư c ch nh theo các hình th c và t n su t ánh giá nh kỳ, ánh giá t xu t theo qui nh t i Quy ch này. 4. T ch c và hư ng d n ăng ký tham gia các ch ương trình th nghi m thành th o ho c so sánh liên phòng i v i các phòng ki m nghi m ư c ch nh. 5. Ti p nh n và gi i quy t các khi u n i c a các phòng ki m nghi m theo qui nh t i kho n 2 i u 25 c a quy ch này. 6. B o m t các thông tin, s li u liên quan n bí m t c a phòng ki m nghi m ư c ánh giá. Lưu gi có h th ng toàn b h sơ có liên quan n vi c ánh giá và ch nh c a các phòng ki m nghi m ư c ch nh. Cung c p h sơ, gi i trình y và chính xác k t qu ánh giá khi B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn yêu c u. 7. Qu n lý th ng nh t, t ch c ào t o v chuyên môn, nghi p v cho thành viên c a oàn. Hư ng d n và h tr các phòng ki m nghi m trong vi c áp ng yêu c u c a các qui nh hi n hành. 8. T ng h p năng l c, ho t ng c a các phòng ki m nghi m ư c ch nh báo cáo b ng văn b n cho B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, xu t các ki n ngh c i thi n công tác này. 9. Yêu c u các ơn v tr c thu c, các phòng ki m nghi m ư c ch nh, t ng h p năng l c ho t ng các phòng ki m nghi m c a ơn v và báo cáo b ng văn b n cho C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm th y s n; yêu c u các ơn v tr c thu c, các phòng ki m nghi m ư c ch nh t o i u ki n thu n l i cho công tác ki m tra, giám sát vi c ch p hành các qui nh c a Qui ch này và các văn b n qui ph m pháp lu t có liên quan. 10. Yêu c u s ph i h p c a các C c chuyên ngành tham gia oàn ánh giá theo t ng lĩnh v c qu n lý chuyên ngành khi c n thi t. 11. Thanh tra, x ph t các t ch c, cá nhân liên quan có hành vi vi ph m Qui ch này theo qui nh t i i u 25 c a Qui ch . i u 22. Thành viên oàn ánh giá
 11. 1. ánh giá, xem xét tính phù h p v hi n tr ng năng l c c a phòng ki m nghi m so v i các tiêu chuNn và qui nh hi n hành. 2. m b o tính khách quan trong vi c ánh giá. 3. Báo cáo th trư ng cơ quan ánh giá x lý nh ng trư ng h p vư t thNm quy n ã qui nh. 4. B o m t các thông tin liên quan n bí m t c a phòng ki m nghi m ư c ánh giá, tuân th m i qui nh c a Pháp lu t hi n hành. 5. ư c phép ph ng v n, yêu c u cho xem xét s sách, tài li u, h sơ liên quan n phòng ki m nghi m, thu th p, ghi chép các thông tin c n thi t, yêu c u th c hi n các công vi c chuyên môn và cung c p các b ng ch ng ph c v ho t ng ánh giá. i u 23. Phòng ki m nghi m ăng ký ánh giá và ch nh 1. mb o tin c y, chính xác c a k t qu ki m nghi m i v i các ch tiêu ư c ch nh. 2. ư c ch nh ti n hành ki m nghi m các ch tiêu theo ph m vi ư c ch nh. 3. ư c s d ng mã s do Cơ quan ánh giá, ch nh c p trên phi u k t qu ki m nghi m i v i các ch tiêu ư c ch nh. 4. Phòng ki m nghi m ư c ch nh ư c tham gia ki m nghi m các ch tiêu ã ư c ch nh nh m ph c v ho t ng ch ng nh n ch t lư ng s n phNm nông lâm th y s n theo các qui nh hi n hành tr các phòng ki m nghi m quy nh t i Kho n 5 c a i u này. 5. Phòng ki m nghi m thu c doanh nghi p ch bi n ư c s d ng k t qu phân tích trong t ki m tra, ch u trách nhi m phân tích các ch tiêu ch t lư ng c a doanh nghi p t khâu nh p nguyên li u u vào n s n phNm cu i cùng và là căn c xem xét áp d ng ch gi m ki m tra theo qui nh hi n hành. 6. ư c quy n khi u n i v k t qu ánh giá lên cơ quan ánh giá. 7. ư c hư ng d n ăng ký tham gia v ào các chương tr ình th nghi m thành th o. 8. Ch u s ki m tra, giám sát v ho t ng ki m nghi m c a các oàn thanh tra trong và ngoài nư c khi có s yêu c u c a Cơ quan qu n lý nhà nư c v ch t lư ng nông lâm th y s n. 9. T o m i i u ki n thu n l i cho các thành viên c a oàn trong quá trình ánh giá t i phòng ki m nghi m. 10. Báo cáo v cơ quan ánh giá nh ng thay i liên quan n n i dung ư c ch nh (Ph l c 5. Bi u m u BNN-05) ch m nh t là 10 ngày k t ngày có thay i.
 12. 11. Hàng năm và nh kỳ 6 tháng phòng ki m nghi m ư c ch nh ph i báo cáo v cơ quan ánh giá t ình hình ho t ng ki m nghi m trong ph m vi ư c ch nh theo yêu c u c a các Cơ quan qu n lý Nhà nư c. 12. N p phí ánh giá và ch nh theo qui nh. Chương 6. KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M VÀ KHI U N I T CÁO i u 24. Khen thư ng 1. Các cá nhân, ơn v có thành tích xu t s c trong vi c th c hi n Qui ch này u ư c xem xét ngh khen thư ng theo Lu t thi ua, khen thư ng. 2. Ch khen thư ng cho các cá nhân, ơn v nêu trên ư c th c hi n theo các qui nh hi n hành c a pháp lu t. i u 25. X ph t 1. M i t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m Qui ch này u b x ph t hành chính theo qui nh c a Chính ph v x lý vi ph m hành chính trong l ĩnh v c nông lâm th y s n và các qui nh khác có liên quan. 2. Nh ng hành vi c n tr , ch ng i ho t ng c a Cơ quan ánh giá, ch nh; nh ng hành vi vi ph m Qui ch gây h u qu nghiêm tr ng có th b ngh truy c u trách nhi m hình s theo lu t nh. i u 26. Khi u n i và gi i quy t khi u n i 1. M i t ch c, cá nhân u có quy n khi u n i, t cáo nh ng hành vi vi ph m Qui ch này theo Lu t khi u n i, t cáo và các văn b n hư ng d n hi n hành v vi c thi hành Lu t khi u n i, t cáo. 2. Cơ quan ánh giá, ch nh gi i quy t k p th i, úng trình t , th t c m i khi u n i c a t ch c, cá nhân có liên quan n ánh giá, ch nh phòng ki m nghi m ch t lư ng nông lâm th y s n trong ph m vi ư c phân công. Chương 7. I U KHO N THI HÀNH i u 27. S a i, b sung quy ch 1. Trong quá trình th c hi n quy ch này n u có khó khăn ho c vư ng m c, các t ch c, cá nhân ki n ngh b ng văn b n v cơ quan ánh giá, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét gi i quy t. 2. M i b sung ho c s a i Quy ch này s do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn xem xét và quy t nh b ng văn b n.
 13. PH L C 1 BI U M U BNN-01 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 116/2008/Q -BNN ngày 03 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- …………, ngày tháng năm 20 ƠN XIN ÁNH GIÁ VÀ CH NNH PHÒNG KI M NGHI M CH T LƯ NG NÔNG LÂM TH Y S N Kính g i: C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n 1. Tên cơ quan, ơn v ch qu n c a phòng ki m nghi m: a ch : i n tho i: Fax: 2. Tên phòng ki m nghi m: a ch : i n tho i: Fax: 3. Hình th c ngh ánh giá: ánh giá l n uð ánh giá l i ð ánh giá m r ng ð 4. Phép th ngh ư c ánh giá và ch nh: a. Ph m vi ăng ký ánh gía v à ch nh: b. Danh m c ch tiêu ăng ký ư c ch nh: TT Ch tiêu ch t lư ng Phương pháp / Phương pháp Gi i h n nh Gi i h n phát / i tư ng K thu t phân tham chi u lư ng (LoQ) hi n (LoD) tích c. Danh sách nhân viên ki m nghi m và ăng ký th c hi n ch tiêu ư c ch nh:
 14. TT H và Tên Trình chuyên môn Ch c danh ăng ký th c hi n ch tiêu ch nh 5. Cơ s chúng tôi xin cam k t th c hi n úng m i quy nh trong quy ch ánh giá, ch nh phòng ki m nghi m ch t lư ng nông lâm th y s n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 6. Phòng ki m nghi m s n sàng th c hi n ánh giá t ngày ... tháng.... năm.... i di n phòng ki m nghi m Th trư ng cơ quan (Ký và ghi rõ h , tên) (Ký tên và óng d u) PH L C 2 BI U M U BNN-02 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 116 /2008/Q -BNN ngày 03 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- …………, ngày tháng năm 20 BÁO CÁO NĂNG L C HO T NG C A PHÒNG KI M NGHI M 1. Tên cơ quan, ơn v qu n lý phòng ki m nghi m: a ch : i n tho i: Fax 2. Tên phòng ki m nghi m: a ch : i n tho i: Fax: 3. H , tên, ch c danh ngư i ph trách phòng ki m nghi m: 4. Danh sách nhân viên c a phòng ki m nghi m
 15. TT H và tên Năm sinh Trình chuyên Công vi c Thâm niên trong Ghi chú môn ư c ào ư c giao lĩnh v c ki m t o hi n nay nghi m 5. Trang thi t b 5.1. Trang thi t b chính Stt Tên thi t M c ích T n su t Ngày ki m Cơ quan Ghi b s d ng ki m nh nh / hi u nh/hi u chú / hi u chuNn l n chuNn chuNn cu i 5.2. Trang thi t b khác Tên thi t b c trưng k thu t Ngày ưa vào s M c ích s d ng Ghi chú d ng 6. Di n tích và môi trư ng c a phòng ki m nghi m 6.1. Sơ m t b ng và di n tích (m2) c a t ng phòng ki m nghi m 6.2. i u ki n làm vi c - B trí m t b ng, kh năng gây nhi m chéo - H sơ ghi chép theo d õi nhi t ; Nm. - Kh năng v thoát nhi t, thoát khí c h i; - Các i u ki n m b o khác (ch ng rung, ch ng b i, ch ng n, ánh sáng, phóng x ...). 6.3. i u ki n v b o h và an toàn lao ng cho cán b , nhân viên 7. Danh m c các phép th do phòng ki m nghi m th c hi n
 16. TT Ch tiêu Tên phương Gi i h n phát S lư ng Lo i m u Tên t ch c pháp phân tích hi n m u th / ã công nh n năm 1 2 3 4 5 6 7 i di n phòng ki m nghi m Th trư ng cơ quan (Ký và ghi rõ h , tên) (Ký tên và óng d u) PH L C 3 BI U M U BNN-03 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 116/2008/Q -BNN ngày 03 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- …………, ngày tháng năm 20 BIÊN B N ÁNH GIÁ PHÒNG KI M NGHI M 1. Thông tin v phòng ki m nghi m: 2. Các i u không phù h p ư c phát hi n TT Các i u không phù h p M c không phù h p Căn c ánh giá Không t Khuy n cáo
 17. 3. Các ý ki n khác c a phòng ki m nghi m Biên b n này ư c l p thành 02 b n m i bên gi 01 b n và có giá tr pháp lý như nhau. i di n phòng ki m nghi m Trư ng oàn (Ký và óng d u) (Ký và ghi rõ h , tên) PH L C 4 BI U M U BNN-04 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 116/2008/Q -BNN ngày 03 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- …………, ngày tháng năm 20 BÁO CÁO K T QU ÁNH GIÁ Kính g i: ..................................................................................... Căn c vào biên b n ánh gía phòng ki m nghi m ………….. ã ư c l p ngày ……..tháng……….năm 200…. 1. Thông tin chung v phòng ki m nghi m: 2. Ý ki n ánh gía c a oàn 2.1. ánh giá chung
 18. 2.2. ngh cơ quan ánh giá xem xét k t qu ánh giá, g i h sơ n Cơ quan ch nh ch nh các phương pháp phân tích sau ây : TT Tên phép th Phương Lo i m u Gi i h n phát Ghi chú pháp th hi n (LoD) Trư ng oàn (Ký và ghi rõ h , tên) PH L C 5 BI U M U BNN-05 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 116/2008/Q -BNN ngày 03 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- Hà N i, ngày tháng năm 20 BÁO CÁO THAY I THÔNG TIN PHÒNG KI M NGHI M Kính g i: C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n 1. Tên cơ s có phòng ki m nghi m ngh ư c ánh giá a ch : i n tho i: 2. Tên phòng ki m nghi m a ch : i n tho i: Fax: 3. H , tên, ch c danh ngư i ph trách phòng ki m nghi m:
 19. 4. Các n i dung thay i: Ph trách phòng ki m nghi m Th trư ng cơ quan (Ký và ghi rõ h , tên) (Ký tên và óng d u)
Đồng bộ tài khoản