Quyết định số 116-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 116-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 116-CP về việc thành lập Phân hiệu đại học y khoa miền núi do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 116-CP

  1. H I Đ NG CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 116-CP Hà N i, ngày 23 tháng 07 năm 1968 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P PHÂN HI U Đ I H C Y KHOA MI N NÚI H I Đ NG CHÍNH PH Căn c Ngh đ nh s 171-CP ngày 20-11-1963 c a H i đ ng Chính ph v quy ch m trư ng và l p đ i h c và trung h c chuyên nghi p, Theo đ ngh c a ông B trư ng B Y t và ông B trư ng B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p, Căn c ngh quy t H i ngh thư ng v c a H i đ ng Chính ph trong phiên h p ngày 30 tháng 5 năm 1968, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay thành l p t i khu v c t tr Vi t B c m t phân hi u c a trư ng đ i h c y khoa trên cơ s biên ch và thi t b c a l p chuyên tu đ i h c y khoa Vi t B c. Phân hi u l y tên là Phân hi u đ i h c y khoa mi n núi Đi u 2. Phân hi u đ i h c y khoa mi n núi có nhi m v : - Đào t o cán b y t có trình đ đ i h c cho các t nh mi n núi - B túc cho các y sĩ xã và m t s y sĩ trong biên ch Nhà nư c lên trình đ đ i h c y khoa. Đi u 3. Phân hi u đ i h c y khoa mi n núi do m t phân hi u trư ng ph trách. Giúp vi c phân hi u trư ng có các phó phân hi u trư ng. Đi u 4. y ban hành chính khu t tr Vi t B c có nhi m v giúp đ Phân hi u đ i h c y khoa mi n núi v m i m t Đi u 5. Các ông B trư ng B Y t , B trư ng B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p, Ch nhi m y ban K ho ch Nhà nư c và y ban hành chính khu t tr Vi t B c ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này.
  2. TM. H I Đ NG CHÍNH PH KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Nguy n Duy Trinh
Đồng bộ tài khoản