Quyết định số 1160/2004/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
74
lượt xem
18
download

Quyết định số 1160/2004/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1160/2004/QĐ-BLĐTBXH về việc quy định chế độ báo cáo thống kê định kỳ và chế độ ghi chép ban đầu về công tác cai nghiện phục hồi do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1160/2004/QĐ-BLĐTBXH

 1. B LAO Đ NG – THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BINH VÀ XÃ H I Đ c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : 1160/2004/QĐ-BLĐTBXH Hà N i, ngày 11 tháng 08 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C QUY Đ NH CH Đ BÁO CÁO TH NG KÊ Đ NH KỲ VÀ CH Đ GHI CHÉP BAN Đ U V CÔNG TÁC CAI NGHI N PH C H I B TRƯ NG B LAO Đ NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Lu t Phòng ch ng ma tuý s 23/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000. Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính s 44/2002/PL-UBTVQH ngày 02 tháng 07 năm 2002. Căn c Ngh đ nh s 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i. Sau khi có ý ki n th m đ nh c a T ng c c Th ng k t i Văn b n s 454/TCTK-PPCĐ ngày 20/07/2004. Xét đ ngh c a C c trư ng C c Phòng, ch ng t n n xã h i. QUY T Đ NH: Đi u 1. Quy đ nh ch đ báo cáo đ nh kỳ v công tác cai nghi n ph c h i áp d ng v i:” - y ban nhân dân xã, phương, th tr n (g i chung là c p xã). - Cơ quan Lao đ ng – Thương binh và Xã h i các huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (g i chung là c p huy n). - S Lao đ ng –Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là c p t nh). - Các cơ s cai nghi n. Đi u 2. N i dung ch đ báo cáo th ng kê đ nh kỳ v công tác cai nghi n ph c h i đư c áp d ng th c hi n th ng nh t trong c nư c như sau: - Báo cáo c a c p xã lên c p huy n (làm theo Bi u s 0-1/BCNPH ban hành kèm theo Quy t đ nh này) đư c th c hi n vào ngày 17 c a tháng cu i cùng m i quý. - Báo cáo c a c p huy n lên c p t nh (làm theo Bi u s 02/BCNPH ban hành kèm theo Quy t đ nh này) đư c th c hi n vào ngày 22 c a tháng cu i cùng m i quý. - Báo cáo c a các cơ s cai nghi n lên c p t nh (làm theo Bi u s 03/BCNPH ban hành kèm theo Quy t đ nh này) đ ơc th c hi n vào ngày 20 c a tháng cu i cùng m i quý. - Báo cáo c a c p t nh lên B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i, đ ng g i C c Th ng kê c p t nh (làm theo Bi u s 04/BCNPH ban hành kèm theo Quy t đ nh này) đư c th c hi n vào ngày 25 c a tháng cu i cùng m i quý. Đi u 3. Ch đ ghi chép ban đ u v công tác cai nghi n ph c h i đư c áp d ng th ng nh t trong c nư c như sau: - C p xã làm theo S 01 – SCNPH ban hành kèm theo Quy t đ nh này. - Các cơ s cai nghi n làm theo S 02 – SCNPH ban kành kèm theo Quy t đ nh này.
 2. Đi u 4. - C c trư ng C c Phòng ch ng t n n xã h i có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy t đ nh này. - S Lao đ ng – Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph có trách nhi m t ch c hư ng d n th c hi n và in n, phát hành tài li u, bi u m u th ng kê báo cáo cho cơ quan Lao đ ng – Thương binh và Xã h i c p chuy n, y ban nhân dân c p xã và các cơ s cai nghi n trong t nh. Đi u 5. Quy t đ nh này thay th ph n v phòng ch ng t n n ma túy trong các m c 1, 2, 3, 4 Đi u 1 t i Quy t đ nh s 844/LĐ-TBXH – QĐ ngày 28/06/1996 c a B trư ng B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i v vi c quy đ nh ch đ ghi chép ban đ u và báo cáo th ng kê đ nh kỳ v phòng, ch ng t n n xã h i áp d ng cho các c p qu n lý c a ngành và có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 6. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c phòng, ch ng t n n xã h i, Th trư ng các đơn v tr c thu c B , Giám đ c các S Lao đ ng – Thương binh và Xã h i, Th trư ng cơ quan Lao đ ng – Thương binh và Xã h i c p huy n, Ch t ch y ban nhân dân c p xã, Giám đ c các cơ s cai nghi n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG B LAO Đ NG – THƯƠNG BINH XÃ H I TH TRƯ NG Đàm H u Đ c Bi u s 01/BCNPH BÁO CÁO TH NG KÊ Đơn v báo cáo: Ban hành kèm theo Đ NH KỲ V CÔNG TÁC UBND xã (phư ng, th tr n): CAI NGHI N PH C H I Quy t đ nh s ………………………...... Kỳ báo cáo: Quý… năm… 1160/2004/QĐ-BLĐTBXH Mã s : (T ngày 16/…/200… đ n ngày 11 tháng 08 năm 2004 15/…/200…) c a B Trư ng B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i Đơn v nh n báo cáo: Ngày báo cáo: Cơ quan LĐTBXH qu n (huy n) Ngày 17 tháng cu i quý …………………………... Ch tiêu Đơn v tính Mã Phát Lũy k t s sinh đ u năm trong đ n nay kỳ A B C 1 2 1. Bi n đ ng đ i tư ng nghi n có h sơ qu n lý t i c ng đ ng:
 3. 1.1. S đ i tư ng đ u kỳ: ngư i 01 1.2. S tăng trong kỳ: ngư i 02 Chia ra: - S m i phát hi n: ngư i 03 + Trong đó s m i nghi n ngư i 04 - S tái nghi n: ngư i 05 - Khác ngư i 06 1.3. S gi m trong kỳ: ngư i 07 Chia ra: - S hoàn thành vi c cai nghi n t i gia đình, ngư i 08 c ng đ ng - S đi cai nghi n t p trung t i các cơ s cai ngư i 09 nghi n - S đi cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng, tr i ngư i 10 giam. - S ch t ngư i 11 - S gi m khác ngư i 12 1.4. S cu i kỳ: ngư i 13 Trong đó: * S dư i 12 tu i ngư i 14 * S t 12 đ n dư i 16 tu i ngư i 15 *N ngư i 16 2. Qu n lý giáo d c và cai nghi n ph c h i ngư i cho ngư i nghi n ma túy t i c ng đ ng: - S ngư i nghi n ma túy có quy t đ nh giáo ngư i 17 d c t i xã phư ng theo Ngh đ nh s 163/2003/NĐ-CP trong kỳ - S đư c đưa vào cai nghi n t i gia đình, c ng lư t ngư i 18 đ ng - S đ i tư ng đư c đưa vào qu n lý sau cai t i lư t ngư i 19 c ng đ ng - S đ i tư ng đang đư c qu n lý sau cai t i ngư i 20 c ng đ ng cu i kỳ báo cáo - S đ i tư ng đư c d y ngh lư t ngư i 21 - S đ i tư ng đư c t o vi c làm lư t ngư i 22 - S đ i tư ng đư c h tr v n tái hòa nh p lư t ngư i 23 c ng đ ng
 4. + T ng s ti n h tr 1.000 đ ng 24 - S đ i tư ng đư c vay v n ngư i 25 + T ng s ti n đư c vay 1.000 đ ng 26 - S câu l c b (nhóm) t ch c sinh ho t có đ i CLB, nhóm 27 tư ng tham gia + T ng s đ i tư ng tham gia sinh ho t câu l c ngư i 28 b (ho c nhóm) Ngày…… tháng…… năm…… Ngư i l p bi u Ch t ch UBND (Ký, ghi rõ h tên) (Ký ghi rõ h tên, đóng d u) HƯ NG D N N I DUNG BÁO CÁO TH NG KÊ Đ NH KỲ V CÔNG TÁC CAI NGHI N PH C H I C P XÃ, PHƯ NG Bi u s 01/BCNPH I. M t s quy đ nh chung: 1. Đơn v báo cáo: y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n 2. Mã s đơn v báo cáo: Hi n t i đ tr ng. S có hư ng d n c th sau khi có Quy t đ nh c a T ng c c trư ng T ng c c Th ng kê v vi c ban hành danh m c các đơn v hành chính Vi t Nam (cho 64 t nh, thành ph ). Vi c áp mã s đơn v báo cáo đ thu n l i cho vi c x lý s li u b ng máy tính (trong ph m vi c nư c ho c t ng t nh, huy n), đáp ng yêu c u nhanh, k p th i và chính xác c a các c p qu n lý. 3. Đơn v nh n báo cáo: Cơ quan Lao đ ng – Thương binh và Xã h i các huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (Phòng Lao đ ng, Phòng TC-LĐ…). 4. Kỳ báo cáo: Quý 5. Đ dài kỳ báo cáo: t ngày 16 tháng cu i Quý trư c đ n ngày 15 tháng cu i Quý báo cáo. Ví d : - Báo cáo Quý I năm 2004: t 16/12/2003 đ n 15/03/2004 - Báo Quý II năm 2004: t 16/03/2004 đ n 15/06/2004 6. Ngày báo cáo: ngày 17 tháng cu i Quý (ngày Ch t ch y ban nhân dân xã ký g i báo cáo lên Cơ quan Lao đ ng – Thương binh và Xã h i c p huy n) 7. K t c u báo cáo: Ch tiêu Đơn v tính Mã s Phát sinh trong Lũy k t đ u kỳ năm đ n nay A B C 1 2 - C t “Phát sinh trong kỳ”: ghi k t qu phát sinh trong kỳ báo cáo (quý) - C t “Lũy k t đ u năm đ n nay”: ghi k t qu đã đ t đư c t đ u năm đ n cu i kỳ báo cáo.
 5. Cách tính: c ng k t qu “phát sinh trong kỳ” v i k t qu th c hi n đư c ghi trong c t “lũy k t đ u năm đ n nay” c a kỳ trư c. (Riêng ch tiêu 01 (s đ i tư ng đ u kỳ), c t 2 không c ng lũy k mà luôn b ng s cu i năm trư c chuy n sang). Như v y: - V i báo cáo Quý I năm 2004: C t “phát sinh trong kỳ” và c t “lũy k t đ u năm đ n nay” có tr s như nhau và đ u ph n ánh k t qu th c hi n trong Quý I năm 2004 (16/12/2003 – 15/03/2004). - V i báo cáo Quý II năm 2004: + C t phát sinh trong kỳ ph n ánh k t qu đ t đư c trong Quý II năm 2004 (16/03/2004 – 15/06/2004). + C t lũy k , tính b ng cách c ng k t qu c t “phát sinh trong kỳ” Quý II và c t “lũy k t đ u năm đ n nay” Quý I, s ph n ánh k t qu đ t đư c trong 6 tháng đ u năm (16/12/2003 – 15/06/2004). Lưu ý: Ch tiêu 01 (s đ i tư ng đ u kỳ) c t lũy k v n là s c a ch tiêu 01 Quý I. - V i báo cáo Quý III năm 2004: + C t phát sinh trong kỳ ph n ánh k t qu đ t đư c trong Quý III năm 2004 (16/06/2004 – 15/09/2004). + C t lũy k , tính b ng cách c ng k t qu c t “phát sinh trong kỳ” Quý III và c t “lũy k t đ u năm đ n nay” Quý II, s ph n ánh k t qu đ t đư c trong 9 tháng đ u năm (16/12/2003 – 15/09/2004). Lưu ý:Ch tiêu 01 (s đ i tư ng đ u kỳ) c t lũy k v n là s c a ch tiêu 01 Quý I). - V i báo cáo Quý IV năm 2004: + C t phát sinh trong kỳ ph n ánh k t qu đ t đư c trong Quý IV năm 2004 (16/09/2004 – 15/12/2004). + C t lũy k , tính b ng cách c ng k t qu c t “phát sinh trong kỳ” Quý IV và c t “lũy k t đ u năm đ n nay” Quý III, s ph n ánh k t qu đ t đư c trong c năm (16/12/2003 – 15/12/2004). Lưu ý: Ch tiêu 01 (s đ i tư ng đ u kỳ) c t lũy k (c t 2) v n là s c a ch tiêu 01 Quý I. S c a ch tiêu 13 (s cu i kỳ) c a c t lũy k chính b ng s cu i kỳ c a c t phát sinh trong kỳ (c t 2). Tóm l i: Ch tiêu 01 c a c t lũy k cho m i kỳ báo cáo trong năm là không đ i và đ u b ng ch tiêu 01 Quý I. Trong m i kỳ báo cáo, ch tiêu 13 c a c t lũy k luôn b ng ch tiêu 13 c t phát sinh trong kỳ c a kỳ báo cáo đó. II. N i dung và cách tính các ch tiêu trong báo cáo: 1. Bi n đ ng đ i tư ng nghi n có h sơ qu n lý t i c ng đ ng. - Ch tiêu 01: “S đ i tư ng đ u kỳ” là t ng s đ i tư ng có trong danh sách qu n lý (S 01 – SCNPH) c a xã đ u kỳ báo cáo. Ch tiêu này chính b ng s đ i tư ng có trong danh sách qu n lý c a xã cu i kỳ báo cáo trư c chuy n sang. Ví d , s đ i tư ng có trong danh sách qu n lý đ u kỳ Quý I/2004(c t 1) c a xã (ngày 16/12/2003) chính b ng s đ i tư ng có trong danh sách cu i kỳ Quý IV/2003 (ngày 15/12/2003). Lưu ý: Ch tiêu “S đ i tư ng đ u kỳ” trong c t lũy k t đ u năm đ n nay (c t 2) c a t t c các Quý đ u b ng s đ u kỳ c a báo cáo Quý I và là s đ i tư ng có trong danh sách cu i kỳ Quý IV c a năm trư c. - Ch tiêu 02: “S tăng trong kỳ”: g m “S m i phát hi n”, “S tái nghi n” (s đã đưa ra kh i danh sách qu n lý sau khi đã hoàn thành cai nghi n nhưng nay tái nghi n) và các trư ng h p tăng khác (nơi khác chuy n đ n, đi tù v v n nghi n…):
 6. “Ch tiêu 02” = “Ch tiêu 03” + “Ch tiêu 05” + “Ch tiêu 06” Trong s m i phát hi n nghi n trong kỳ (Ch tiêu 03) c n ghi rõ s m i nghi n trong kỳ (Ch tiêu 04) - Ch tiêu 07 “S gi m trong kỳ”, là t ng s đ i tư ng ra kh i danh sách qu n lý c a xã trong kỳ báo cáo, g m: - “S hoàn thành vi c cai nghi n t i gia đình, c ng đ ng trong kỳ” (đư c Ch t ch y ban nhân dân xã c p gi y ch ng nh n đã cai nghi n theo quy đ nh t i Thông tư s 01/2003/TTLT/BLĐTBXH-BYT- BCA) - “S đi cai nghi n t p trung t i các cơ s cai nghi n” - “S đi cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng, tr i giam” - “S ch t:” - “S gi m khác” (chuy n đi nơi khác…) “Ch tiêu 07” = “08” + “09” + “10” + “11” + “12” - Ch tiêu 13: “S đ i tư ng cu i kỳ” là t ng đ đ i tư ng có trong danh sách qu n lý (S 01-SCNPH) c a xã cu i kỳ báo cáo. Ch tiêu này đư c tính như sau: “S cu i kỳ” = “S đ u kỳ” + “S tăng trong kỳ” – “S gi m trong kỳ” “Ch tiêu 13” = “Ch tiêu 01” + “Ch tiêu 02” – “Ch tiêu 07” Trong “S cu i kỳ” (Ch tiêu 13) c n ghi rõ s đ i tư ng dư i 12 tu i (CT 14), s đ i tư ng 12 đ n dư i 16 tu i (CT 15) và s đ i tư ng n (CT 16) 2. Qu n lý, giáo d c và cai nghi n ph c h i cho ngư i nghi n ma túy t i c ng đ ng - Ch tiêu 17: Ch tính s đ i tư ng đư c b t đ u đưa vào th c hi n quy t đ nh qu n lý, giáo d c theo Ngh đ nh s 163/2003/NĐ-CP trong kỳ báo cáo, không tính s ti p t c th c hi n qu n lý, giáo d c theo Ngh đ nh s 163/2003/NĐ-CP t kỳ trư c chuy n sang. - Ch tiêu 18: Ch tính s đ i tư ng đư c b t đ u đưa vào cai nghi n t i gia đình, c ng đ ng trong kỳ báo cáo, không tính s ti p t c cai nghi n t kỳ trư c chuy n sang. - Ch tiêu 19: Ch tính s đ i tư ng đư c b t đ u đưa vào danh sách qu n lý sau cai t i c ng đ ng trong kỳ, g m nh ng đ i tư ng hoàn thành vi c cai nghi n t i gia đình, c ng đ ng, trung tâm… và đư c đưa vào qu n lý sau cai. - Ch tiêu 20: T ng s đ i tư ng đang đư c qu n lý sau cai t i c ng đ ng t i th i đi m cu i kỳ báo cáo (ngày 15 tháng cu i Quý). Nh ng đ i tư ng này không thu c di n đ i tư ng nghi n có h sơ qu n lý t i s 01-SCNPH c a xã cu i kỳ báo cáo, t c là không n m trong nhóm đ i tư ng nghi n có h sơ qu n lý t i c ng đ ng cu i kỳ báo (Ch tiêu 1.4). - Ch tiêu 21 – 28: cách tính tương t các ch tiêu 17, 18, 19.
 7. Bi u s 02/BCNPH BÁO CÁO TH NG KÊ Đơn v báo cáo: Ban hành kèm theo Đ NH KỲ V CÔNG TÁC Cơ quan LĐTBXH qu n CAI NGHI N PH C H I (huy n): Quy t đ nh s Kỳ báo cáo: Quý… năm… ………………………...... 1160/2004/QĐ-BLĐTBXH (T ngày 16/…/200… đ n ngày 11 tháng 8 năm 2004 Mã s : 15/…/200…) c a B Trư ng B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i Đơn v nh n báo cáo: Ngày báo cáo: S LĐTBXH (Chi c c Ngày 22 tháng cu i quý PCTNXH) …………………………... Ch tiêu Đơn v tính Mã Phát Lũy k t s sinh đ u năm trong đ n nay kỳ A B C 1 2 1. Bi n đ ng đ i tư ng nghi n có h sơ qu n lý t i c ng đ ng: 1.1. S đ i tư ng đ u kỳ: ngư i 01 1.2. S tăng trong kỳ: ngư i 02 Chia ra: - S m i phát hi n: ngư i 03 + Trong đó s m i nghi n ngư i 04 - S tái nghi n: ngư i 05 - Khác ngư i 06 1.3. S gi m trong kỳ: ngư i 07 Chia ra: - S hoàn thành vi c cai nghi n t i gia đình, ngư i 08 c ng đ ng - S đi cai nghi n t p trung t i các cơ s cai ngư i 09 nghi n S đi cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng, tr i ngư i 10 giam. - S ch t ngư i 11 - S gi m khác ngư i 12 1.4. S cu i kỳ: ngư i 13
 8. Trong đó: * S dư i 12 tu i ngư i 14 * S t 12 đ n dư i 16 tu i ngư i 15 * Nhà nư c ngư i 16 2. Qu n lý giáo d c và cai nghi n ph c h i ngư i cho ngư i nghi n ma túy t i c ng đ ng: - S ngư i nghi n ma túy có quy t đ nh giáo ngư i 17 d c t i xã phư ng theo Ngh đ nh s 163/2003/NĐ-CP trong kỳ - S đư c đưa vào cai nghi n t i gia đình, c ng lư t ngư i 18 đ ng - S đ i tư ng đư c đưa vào qu n lý sau cai t i lư t ngư i 19 c ng đ ng - S đ i tư ng đang đư c qu n lý sau cai t i ngư i 20 c ng đ ng cu i kỳ báo cáo - S đ i tư ng đư c d y ngh lư t ngư i 21 - S đ i tư ng đư c t o vi c làm lư t ngư i 22 - S đ i tư ng đư c h tr v n tái hòa nh p lư t ngư i 23 c ng đ ng + T ng s ti n h tr 1.000 đ ng 24 - S đ i tư ng đư c vay v n ngư i 25 + T ng s ti n đư c vay 1.000 đ ng 26 - S câu l c b (nhóm) t ch c sinh ho t có đ i CLB, nhóm 27 tư ng tham gia + T ng s đ i tư ng tham gia sinh ho t câu l c ngư i 28 b (ho c nhóm) Ngày…… tháng…… năm…… Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký ghi rõ h tên, đóng d u)
 9. HƯ NG D N N I DUNG BÁO CÁO TH NG KÊ Đ NH KỲ V CÔNG TÁC CAI NGHI N PH C H I C P HUY N Bi u s 02/BCNPH I. M t s quy đ nh chung: 1. Đơn v báo cáo: Cơ quan Lao đ ng – Thương binh và Xã h i các huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (Phòng Lao đ ng, Phòng TC-LĐ)… 2. Mã s đơn v báo cáo: Hi n t i đ tr ng. S có hư ng d n c th sau khi có Quy t đ nh c a T ng c c trư ng T ng c c Th ng kê v vi c ban hành danh m c các đơn v hành chính Vi t Nam (cho 64 t nh, thành ph ). Vi c áp mã s đơn v báo cáo đ thu n l i cho vi c x lý s li u b ng máy tính (trong ph m vi c nư c ho c t ng t nh, huy n), đáp ng yêu c u nhanh, k p th i và chính xác c a các c p qu n lý. 3. Đơn v nh n báo cáo: S Lao đ ng – Thương binh và Xã h i (Chi c c Phòng ch ng t n n xã h i) 4. Kỳ báo cáo: Quý 5. Đ dài kỳ báo cáo: t ngày 16 tháng cu i Quý trư c đ n ngày 15 tháng cu i Quý báo cáo. Ví d : - Báo cáo Quý I năm 2004: t 16/12/2003 đ n 15/03/2004 - Báo Quý II năm 2004: t 16/03/2004 đ n 15/06/2004 6. Ngày báo cáo: ngày 22 tháng cu i Quý (ngày Cơ quan Lao đ ng – Thương binh và Xã h i c p huy n ký g i báo cáo lên S Lao đ ng – Thương binh và Xã h i) 7. K t c u báo cáo: Ch tiêu Đơn v tính Mã s Phát sinh trong Lũy k t đ u kỳ năm đ n nay A B C 1 2 - C t “Phát sinh trong kỳ”: ghi k t qu phát sinh trong kỳ báo cáo (quý) - C t “Lũy k t đ u năm đ n nay”: ghi k t qu đã đ t đư c t đ u năm đ n cu i kỳ báo cáo. Cách tính: c ng k t qu “phát sinh trong kỳ” v i k t qu th c hi n đư c ghi trong c t “lũy k t đ u năm đ n nay” c a kỳ trư c. (Riêng ch tiêu 01 (s đ i tư ng đ u kỳ), c t 2 không c ng lũy k mà luôn b ng s cu i năm trư c chuy n sang). Như v y: - V i báo cáo Quý I năm 2004: C t “phát sinh trong kỳ” và c t “lũy k t đ u năm đ n nay” có tr s như nhau và đ u ph n ánh k t qu th c hi n trong Quý I năm 2004 (16/12/2003 – 15/03/2004). - V i báo cáo Quý II năm 2004: + C t phát sinh trong kỳ ph n ánh k t qu đ t đư c trong Quý II năm 2004 (16/03/2004 – 15/06/2004). - C t lũy k , tính b ng cách c ng k t qu c t “phát sinh trong kỳ” Quý II và c t “lũy k t đ u năm đ n nay” Quý I, s ph n ánh k t qu đ t đư c trong 6 tháng đ u năm (16/12/2003 – 15/06/2004). Lưu ý: Ch tiêu 01 (s đ i tư ng đ u kỳ) c t lũy k v n là s c a ch tiêu 01 Quý I. - V i báo cáo Quý III năm 2004: + C t phát sinh trong kỳ ph n ánh k t qu đ t đư c trong Quý III năm 2004 (16/06/2004 – 15/09/2004).
 10. + C t lũy k , tính b ng cách c ng k t qu c t “phát sinh trong kỳ” Quý III và c t “lũy k t đ u năm đ n nay” Quý II, s ph n ánh k t qu đ t đư c trong 9 tháng đ u năm (16/12/2003 – 15/09/2004). Lưu ý: Ch tiêu 01 (s đ i tư ng đ u kỳ) c t lũy k v n là s c a ch tiêu 01 Quý I). - V i báo cáo Quý IV năm 2004: + C t phát sinh trong kỳ ph n ánh k t qu đ t đư c trong Quý IV năm 2004 (16/09/2004 – 15/12/2004). + C t lũy k , tính b ng cách c ng k t qu c t “phát sinh trong kỳ” Quý IV và c t “lũy k t đ u năm đ n nay” Quý III, s ph n ánh k t qu đ t đư c trong c năm (16/12/2003 – 15/12/2004). Lưu ý: Ch tiêu 01 (s đ i tư ng đ u kỳ) c t lũy k (c t 2) v n là s c a ch tiêu 01 Quý I. S c a ch tiêu 13 (s cu i kỳ) c a c t lũy k chính b ng s cu i kỳ c a c t phát sinh trong kỳ (c t 2). Tóm l i: Ch tiêu 01 c a c t lũy k cho m i kỳ báo cáo trong năm là không đ i và đ u b ng ch tiêu 01 Quý I. Trong m i kỳ báo cáo, ch tiêu 13 c a c t lũy k luôn b ng ch tiêu 13 c t phát sinh trong kỳ c a kỳ báo cáo đó. II. N i dung và cách tính các ch tiêu trong báo cáo: Các ch tiêu trong báo cáo th ng kê đ nh kỳ v công tác cai nghi n ph c h i c p huy n (Bi u s 02/BCNPH) có cùng mã s và n i dung tương t các ch tiêu trong báo cáo th ng kê đ nh kỳ v công tác cai nghi n ph c h i c p c p xã (Bi u s 01/BCNPH). C th : 1. Bi n đ ng đ i tư ng nghi n có h sơ qu n lý t i c ng đ ng. - Ch tiêu 01: “S đ i tư ng đ u kỳ” là t ng s đ i tư ng có trong danh sách qu n lý c a huy n đ u kỳ báo cáo. Ch tiêu này chính b ng s đ i tư ng có trong danh sách qu n lý c a huy n cu i kỳ báo cáo trư c chuy n sang. Ví d , s đ i tư ng có trong danh sách qu n lý đ u kỳ Quý I/2004 (c t 1) c a huy n (ngày 16/12/2003) chính b ng s đ i tư ng có trong danh sách cu i kỳ Quý IV/2003 (ngày 15/12/2003). Lưu ý: Ch tiêu “S đ i tư ng đ u kỳ” trong c t lũy k t đ u năm đ n nay (c t 2) c a t t c các Quý đ u b ng s đ u kỳ c a báo cáo Quý I và là s đ i tư ng có trong danh sách cu i kỳ Quý IV c a năm trư c. - Ch tiêu 02: “S tăng trong kỳ”: g m “S m i phát hi n”, “S tái nghi n” (s đã đưa ra kh i danh sách qu n lý c a huy n sau khi đã hoàn thành cai nghi n nhưng nay tái nghi n) và các trư ng h p tăng khác (nơi khác chuy n đ n, đi tù v v n nghi n…): “Ch tiêu 02” = “Ch tiêu 03” + “Ch tiêu 05” + “Ch tiêu 06” Trong s m i phát hi n nghi n trong kỳ (Ch tiêu 03) c n ghi rõ s m i nghi n trong kỳ (Ch tiêu 04) - Ch tiêu 07 “S gi m trong kỳ”, là t ng s đ i tư ng ra kh i danh sách qu n lý c a huy n trong kỳ báo cáo, g m: - “S hoàn thành vi c cai nghi n t i gia đình, c ng đ ng trong kỳ” (đư c Ch t ch y ban nhân dân xã c p gi y ch ng nh n đã cai nghi n theo quy đ nh t i Thông tư s 01/2003/TTLT/BLĐTBXH-BYT- BCA) - “S đi cai nghi n t p trung t i các cơ s cai nghi n” - “S đi cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng, tr i giam” - “S ch t:”
 11. - “S gi m khác” (chuy n đi nơi khác…) “Ch tiêu 07” = “08” + “09” + “10” + “11” + “12” - Ch tiêu 13: “S đ i tư ng cu i kỳ” là t ng đ đ i tư ng có trong danh sách qu n lý c a huy n cu i kỳ báo cáo. Ch tiêu này đư c tính như sau: “S cu i kỳ” = “S đ u kỳ” + “S tăng trong kỳ” – “S gi m trong kỳ” “Ch tiêu 13” = “Ch tiêu 01” + “Ch tiêu 02” – “Ch tiêu 07” Trong “S cu i kỳ” (Ch tiêu 13) c n ghi rõ s đ i tư ng dư i 12 tu i (CT 14), s đ i tư ng 12 đ n dư i 16 tu i (CT 15) và s đ i tư ng n (CT 16) 2. Qu n lý, giáo d c và cai nghi n ph c h i cho ngư i nghi n ma túy t i c ng đ ng - Ch tiêu 17: Ch tính s đ i tư ng đư c b t đ u đưa vào th c hi n quy t đ nh qu n lý, giáo d c theo Ngh đ nh s 163/2003/NĐ-CP trong kỳ báo cáo, không tính s ti p t c th c hi n qu n lý, giáo d c theo Ngh đ nh s 163/2003/NĐ-CP t kỳ trư c chuy n sang. - Ch tiêu 18: Ch tính s đ i tư ng đư c b t đ u đưa vào cai nghi n t i gia đình, c ng đ ng trong kỳ báo cáo, không tính s ti p t c cai nghi n t kỳ trư c chuy n sang. - Ch tiêu 19: Ch tính s đ i tư ng đư c b t đ u đưa vào danh sách qu n lý sau cai t i c ng đ ng trong kỳ, g m nh ng đ i tư ng hoàn thành vi c cai nghi n t i gia đình, c ng đ ng, trung tâm… và đư c đưa vào qu n lý sau cai. - Ch tiêu 20: T ng s đ i tư ng đang đư c qu n lý sau cai t i c ng đ ng t i th i đi m cu i ỳ báo cáo (ngày 15 tháng cu i Quý). Nh ng đ i tư ng này không thu c di n đ i tư ng nghi n có h sơ qu n lý t i s 01-SCNPH c a các xã trong huy n cu i kỳ báo cáo, t c là không n m trong nhóm đ i tư ng nghi n có h sơ qu n lý t i c ng đ ng cu i kỳ báo (Ch tiêu 1.4). - Ch tiêu 21 – 28: cách tính tương t các ch tiêu 17, 18, 19. III. T ng h p báo cáo c p huy n t các báo cáo c p xã: Các ch tiêu trong báo cáo c p huy n (Bi u 0-2/BCNPH) đư c t ng h p t các ch tiêu trong báo cáo c p xã (Bi u 01/BCNPH) c a các xã, phư ng, th tr n thu c huy n. Báo cáo c p huy n đư c t ng h p theo 3 bư c như sau: Bư c 1: T ng h p ch tiêu phát sinh trong kỳ (c t 1) t các báo cáo c p xã: T ng Đơn v Mã Ch tiêu Xã… Xã… … toàn tính s huy n 1. Bi n đ ng đ i tư ng có HSQL t i c ng đ ng trong kỳ 1.1. S đ i tư ng đ u kỳ: ngư i 01 + T ng s đ i tư ng tham gia sinh ho t CLB, 28 câu l c b (ho c nhóm) nhóm Bư c 2: Chuy n các ch tiêu “phát sinh trong kỳ” đã t ng h p đư c c a toàn huy n vào c t 1 bi u 02/BCNPH.
 12. Bư c 3: Ti p t c tính các ch tiêu “lũy k t đ u năm đ n nay” (c t 2) theo hư ng d n m c 7, ph n I (K t c u báo cáo đã nói trên)./. Bi u s 03/BCNPH BÁO CÁO TH NG KÊ Đơn v báo cáo: ………... Ban hành kèm theo Đ NH KỲ V CÔNG TÁC …………………………... CAI NGHI N PH C H I Quy t đ nh s CHO NGƯ I NGHI N MA Mã s : 1160/2004/QĐ-BLĐTBXH TUÝ T I CÁC CƠ S CAI ngày 11 tháng 08 năm 2004 NGHI N Đơn v nh n báo cáo: c a B Trư ng B Lao đ ng Kỳ báo cáo: Quý… năm… – Thương binh và Xã h i S LĐTBXH (Chi c c (T ngày 16/…/200… đ n PCTNXH) t nh, thành ph Ngày báo cáo: 15/…/200…) …………………………... Ngày 20 tháng cu i quý Ch tiêu Đơn v tính Mã Phát Lũy k t s sinh đ u năm trong đ n nay kỳ A Bên ký k t C 1 2 1. S đ i tư ng cơ s qu n lý đ u kỳ: ngư i 01 2. S tăng trong kỳ (s ti p nh n trong kỳ): lư t ngư i 02 Chia ra: 2.1. S cai nghi n b t bu c lư c ngư i 03 Trong đó - S đư c mi n phí cai nghi n lư t ngư i 04 - S đư c gi m phí cai nghi n lư t ngư i 05 2.2. S cai nghi n t nguy n lư t ngư i 06 Trong đó: - S đư c mi n phí cai nghi n lư t ngư i 07 - S đư c gi m phí cai nghi n lư t ngư i 08 3. S gi m trong kỳ: lư t ngư i 09 Chia ra: 3.1. S cai nghi n b t bu c lư t ngư i 10 S hoàn thành th i gian cai nghi n lư t ngư i 11 Chia ra theo th i gian th c t đã cai nghi n t i lư t ngư i cơ s : + Dư i 12 tháng lư t ngư i 12 + T 12 tháng - dư i 18 tháng lư t ngư i 13 + T 18 tháng – 24 tháng lư t ngư i 14
 13. + Trên 24 tháng lư t ngư i 15 - S gi m khác lư t ngư i 16 3.2.S cai nghi n t nguy n lư t ngư i 17 - S hoàn thành th i gian cai nghi n lư t ngư i 18 Chia ra theo th i gian th c t đã cai nghi n t i cơ s : + Dư i 6 tháng lư t ngư i 19 + T 6 tháng - dư i 12 tháng lư t ngư i 20 + T 12 tháng - dư i 18 tháng lư t ngư i 21 + T 18 tháng – 24 tháng lư t ngư i 22 + Trên 24 tháng lư t ngư i 23 - S gi m khác lư t ngư i 24 4. S đ i tư ng cơ s qu n lý cu i kỳ: ngư i 25 Trong đó - S cai nghi n t nguy n ngư i 26 - Ngư i chưa thành niên (dư i 18 tu i) ngư i 27 -N ngư i 28 - Ngư i có ti n án, ti n s ngư i 29 - Ngư i có b nh truy n nhi m nguy hi m ngư i 30 - Ngư i nhi m HIV/AIDS ngư i 31 5. Tình hình qu n lý đ i tư ng trong kỳ - S đ i tư ng b k lu t t i cơ s lư t ngư i 32 - S v đ i tư ng b tr n v 33 - S lư t đ i tư ng tr n lư t ngư i 34 - S đ i tư ng đã đưa tr l i cơ s cai nghi n lư t ngư i 35 trong kỳ 6. Công tác ch a tr trong kỳ: - S đ i tư ng đư c đi u tr c t cơn lư t ngư i 36 - S lư t đ i tư ng đư c đi u tr các b nh khác lư t ngư i 37 + Trong đó, s lư t đ i tư ng ph i chuy n lư t ngư i 38 b nh vi n 7. S đ i tư ng đư c h c văn hóa ngư i 39 Trong đó: - S đư c xóa mù ch ngư i 40 - S đư c h c ph c p ti u h c ngư i 41
 14. - S đư c h c văn hóa trên ti u h c ngư i 42 - S c p gi y ch ng nh n đ t chu n bi t ch ngư i 43 - S đư c c p gi y ch ng nh n đ t chu n ph ngư i 44 c p giáo d c ti u h c 8. S đ i tư ng đư c d y ngh ngư i 45 9. S đ i tư ng đư c cơ s t o vi c làm sau ngư i 46 cai nghi n 10. T ch c lao đ ng s n xu t - S đ i tư ng tham gia lao đ ng s n xu t ngư i 47 - T ng giá tr thu nh p quy ra ti n t lao đ ng, đ ng 48 s n xu t - Thu nh p bình quân tháng c a m t đ i tư ng đ ng 49 tham gia lao đ ng s n xu t - Chi t thu nh p lao đ ng s n xu t cơ s đ ng 50 ch a b nh + T ng s ti n chi cho b a ăn c a đ i tư ng đ ng 51 + Chi tr công v lao đ ng s n xu t cho đ i đ ng 52 tư ng + Chi tái s n xu t đ ng 53 Ngày…… tháng…… năm…… Ngư i l p bi u Th trư ng đơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký ghi rõ h tên, đóng d u)
 15. HƯ NG D N N I DUNG BÁO CÁO TH NG KÊ Đ NH KỲ V CÔNG TÁC CAI NGHI N PH C H I T I CÁC CƠ S CAI NGHI N Bi u s 03/BCNPH I. M t s quy đ nh chung: 1. Đơn v báo cáo: Các cơ s cai nghi n, ph c h i cho đ i tư ng theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Lu t Phòng ch ng ma túy. 2. Đơn v nh n báo cáo: S Lao đ ng – Thương binh và Xã h i t nh, thành ph (ho c Chi c c Phòng ch ng t n n xã h i). 3. Kỳ báo cáo: Quý 4. Đ dài kỳ báo cáo: t ngày 16 tháng cu i Quý trư c đ n ngày 15 tháng cu i Quý báo cáo. Ví d : - Báo cáo Quý I năm 2004: t 16/12/2003 đ n 15/03/2004 - Báo Quý II năm 2004: t 16/03/2004 đ n 15/06/2004 5. Ngày báo cáo: ngày 20- tháng cu i Quý (ngày cơ s ký g i báo cáo lên S Lao đ ng – Thương binh và Xã h i). 6. K t c u báo cáo: Ch tiêu Đơn v tính Mã s Phát sinh trong Lũy k t đ u kỳ năm đ n nay A B C 1 2 - C t “Phát sinh trong kỳ”: ghi k t qu phát sinh trong kỳ báo cáo (quý). - C t “Lũy k t đ u năm đ n nay”: ghi k t qu đã đ t đư c t đ u năm đ n cu i kỳ báo cáo. Cách tính: c ng k t qu “phát sinh trong kỳ” v i k t qu th c hi n đư c ghi trong c t “lũy k t đ u năm đ n nay” c a kỳ trư c. (Riêng ch tiêu 01 (s đ i tư ng đ u kỳ), c t 2 không c ng lũy k mà luôn b ng s cu i năm trư c chuy n sang). Như v y: - V i báo cáo Quý I năm 2004: C t “phát sinh trong kỳ” và c t “lũy k t đ u năm đ n nay” có tr s như nhau và đ u ph n ánh k t qu th c hi n trong Quý I năm 2004 (16/12/2003 – 15/03/2004). - V i báo cáo Qúy II năm 2004: + C t phát sinh trong kỳ ph n ánh k t qu đ t đư c trong Quý II năm 2004 (16/03/2004 – 15/06/2004). + C t lũy k , tính b ng cách c ng k t qu c t “phát sinh trong kỳ” Qúy II và c t “lũy k t đ u năm đ n nay” Quý I, s ph n ánh k t qu đ t đư c trong 6 tháng đ u năm (16/12/2003 – 15/06/2004). Lưu ý: Ch tiêu 01 (s đ i tư ng đ u kỳ) c t lũy k v n là s c a ch tiêu 01 quý I. - V i báo cáo Quý III năm 2004: + C t phát sinh trong kỳ ph n ánh k t qu đ t đư c trong Quý III năm 2004 (16/06/2004 – 15/09/2004). + C t lũy k , tính b ng cách c ng k t qu c t “phát sinh trong kỳ” Quý III và c t “lũy k t đ u năm đ n nay” Quý II, s ph n ánh k t qu đ t đư c trong 9 tháng đ u năm (16/12/2003 – 15/09/2004). Lưu ý: Ch tiêu 01 (s đ i tư ng đ u kỳ) c t lũy k v n là s c a ch tiêu 01 Quý I).
 16. - V i báo cáo Quý IV năm 2004: + C t phát sinh trong kỳ ph n ánh k t qu đ t đư c trong Quý IV năm 2004 (16/09/2004 – 15/12/2004). + C t lũy k , tính b ng cách c ng k t qu c t “phát sinh trong kỳ” Quý IV và c t “lũy k t đ u năm đ n nay” Quý III, s ph n ánh k t qu đ t đư c trong c năm (16/12/2003 – 15/12/2004). Lưu ý: Ch tiêu 01 (s đ i tư ng đ u kỳ) c t lũy k (c t 2) v n là s c a ch tiêu 01 Quý I. S c a ch tiêu 13 (s cu i kỳ) c a c t lũy k chính b ng s cu i kỳ c a c t phát sinh trong kỳ (c t 2). Tóm l i: Ch tiêu 01 c a c t lũy k cho m i kỳ báo cáo trong năm là không đ i và đ u b ng ch tiêu 01 Quý I. Trong m i kỳ báo cáo, ch tiêu 13 c a c t lũy k luôn b ng ch tiêu 13 c t phát sinh trong kỳ c a kỳ báo cáo đó. II. N i dung và cách tính các ch tiêu trong báo cáo: - Ch tiêu 01: “S đ i tư ng cơ s qu n lý đ u kỳ” (hay S đ u kỳ) là t ng s đ i tư ng có trong danh sách qu n lý c a cơ s đ u kỳ báo cáo (g m s đ i tư ng có m t cơ s và s đ i tư ng đi vi n ho c tr n… nhưng chưa c t kh i quân s c a cơ s , v n thu c danh sách cơ s qu n lý). Ch tiêu này chính b ng s đ i tư ng có trong danh sách qu n lý c a cơ s cu i kỳ báo cáo trư c chuy n sang. Ví d , s đ i tư ng có trong danh sách qu n lý đ u kỳ Quý I/2004 (c t 4) c a cơ s (ngày 16/12/2003) chính b ng s đ i tư ng có trong danh sách cu i kỳ Quý IV/2003 (ngày 15/12/2003). Lưu ý: Ch tiêu “S đ u kỳ” trong c t lũy k t đ u năm đ n nay (c t 2) c a t t c các Quý đ u b ng s đ u kỳ c a báo cáo Quý I và là s đ i tư ng có trong danh sách cu i kỳ Quý IV c a năm trư c. - Ch tiêu 02: “S tăng cu i kỳ”: là t ng s lư t đ i tư ng đư c ti p nh n cai nghi n trong kỳ, bao g m S cai nghi n b t bu c (ch tiêu 03) và S cai t nguy n ch tiêu (06): “Ch tiêu 02” = “Ch tiêu 03” + “Ch tiêu 06” - Trong s cai nghi n b t bu c (Ch tiêu 03) và s cai nghi n t nguy n (Ch tiêu 06) c n th ng kê s đ i tư ng đư c mi n phí cai nghi n (ch tiêu 04 và ch tiêu 07), s đư c gi m phí cai nghi n (ch tiêu 05 và ch tiêu 08). M c dù trong m i kỳ báo cáo (quý), s đ i tư ng đư c ti p nh n vào cơ s là s ngư i c th . Tuy nhiên, đ t ng h p cho toàn qu c (nhi u cơ s cai nghi n, nhi u hình th c cai nghi n) và tính c ng d n cho c m t năm ho c tính cho m t th i kỳ nhi u năm, tránh vi c tính trùng do hi n tư ng 1 đ i tư ng đư c cai nghi n hơn 1 l n trong năm, ho c vi c chuy n đ i tư ng gi a các cơ s ), vì v y đơn v tính c a ch tiêu 02 “S tăng trong kỳ” (hay s ti p nh n trong kỳ) là lư t ngư i. T ng c ng các ch tiêu “S ti p nh n trong kỳ” c a các Quý (hay 6 tháng, 1 năm, 2 năm…) c a các cơ s cai nghi n trong c nư c và s đư c ti p nh n cai nghi n t i c ng đ ng trong các đ a phương trong c nư c s cho bi t t ng s lư t đ i tư ng (lư t ngư i) đư c cai nghi n trong Quý (hay 6 tháng, 1 năm, 2 năm…). - Ch tiêu 09 “S gi m trong kỳ”, là t ng s đ i tư ng ra kh i danh sách qu n lý c a cơ s trong kỳ báo cáo, g m “S cai b t bu c gi m trong kỳ” (Ch tiêu 10) và “S cai t nguy n gi m trong kỳ” (Ch tiêu 17). “Ch tiêu 09” = “Ch tiêu 10” + “Ch tiêu 17” - Ch tiêu 10 và 17 bao g m “S hoàn thành th i gian cai nghi n” (ch tiêu 11 và ch tiêu 18) và “S gi m khác” (ch tiêu 16 và ch tiêu 24) như: ch t, tr n, chuy n b nh vi n… mà đã đư c đưa ra kh i danh sách qu n lý c a cơ s . Nh ng trư ng h p đ i tư ng tr n, chuy n vi n… nhưng v n đang trong danh sách qu n lý c a cơ s thì không tính vào s gi m trong kỳ.
 17. - Ch tiêu 25 “S đ i tư ng cơ s qu n lý t i cơ s cu i kỳ” hay “S cu i kỳ” là t ng s đ i tư ng có đư c qu n lý trong danh sách c a cơ s (S 02-SCNPH) cu i kỳ báo cáo (g m c đ i tư ng th c t có m t cơ s và s đ i tư ng đi vi n ho c tr n… nhưng chưa đưa ra kh i danh sách qu n lý c a cơ s ). Trong ch tiêu 25 c n th ng kê rõ s đ i tư ng cai nghi n t nguy n (CT 26), s đ i tư ng chưa thành niên (CT 27), s đ i tư ng là n (CT 28), s đ i tư ng có ti n án, ti n s (CT 29), s ngư i có b nh truy n nhi m nguy hi m như viêm gan, lao… (CT 30) s đ i tư ng nhi m HVI/AIDS (CT 31) - Tình hình qu n lý đ i tư ng trong kỳ: Ph n ánh tình hình qu n lý đ i tư ng t i cơ s (s đ i tư ng b k lu t, s v , s đ i tư ng tr n kh i cơ s ). Lưu ý, ch tiêu 34 “S đ i tư ng tr n” (đơn v tính là lư t ngư i), tính c s đã b t l i cơ s và s chưa b t l i đư c. - Công tác ch a tr trong kỳ: + Ch tiêu 36: ph n ánh s đ i tư ng đư c cơ s đi u tr c t cơn trong t ng s đ i tư ng đư c ti p nh n trong kỳ. + Ch tiêu 37: ph n ánh t ng s lư t đ i tư ng đư c đi u tr các b nh khác ngoài đi u tr c t cơn, trong đó có s lư t đ i tư ng ph i chuy n vi n do vư t quá kh năng đi u tr c a cơ s . - Ch tiêu 39 “S đ i tư ng đư c h c văn hóa”: Ch tính s đ i tư ng đư c b t đ u đưa vào h c văn hóa trong kỳ báo cáo. Không tính nh ng đ i tư ng đã đư c đưa vào h c văn hóa t kỳ trư c và ti p t c đư c h c văn hóa trong kỳ này. Ví d : Trong Quý I/2004 cơ s t ch c d y văn hóa cho 20 đ i tư ng trong đó có 5 đ i tư ng đã b t đ u h c văn hóa t năm trư c chuy n sang, 15 đ i tư ng m i b t đ u đư c đưa vào h c văn hóa trong Quý I. Như v y ch tiêu 39 c a Quý I/2004 đư c xác đ nh là 15 đ i tư ng. Quý II/2004 cơ s ti p t c t ch c d y văn hóa cho 20 đ i tư ng đã đư c h c văn hóa t Quý I chuy n sang. Như v y ch tiêu 39 c a Quý II/2004 là không có đ i tư ng nào. “S đ i tư ng đư c h c văn hóa” g m “S đ i tư ng đư c h c xóa mù ch ”, S đ i tư ng đư c h c ph c p ti u h c” và “S đ i tư ng đư c h c văn hóa trên ti u h c” hay: “Ch tiêu 39” = “Ch tiêu 40” + “Ch tiêu 41” + “Ch tiêu 42” Ch tiêu 43: Ghi s đ i tư ng đư c c p gi y ch ng nh n đ t chu n công nh n bi t ch trong kỳ. Ch tiêu 44: Ghi s đ i tư ng đư c c p gi y ch ng nh n đ t chu n ph c p giáo d c ti u h c trong kỳ. - Ch tiêu 45 “S đ i tư ng đư c d y ngh ”: ghi t ng s đ i tư ng đư c cơ s t ch c đưa vào d y ngh trong kỳ. - Ch tiêu 46 “S đ i tư ng đư c t o vi c làm sau cai nghi n”’: Ghi s đ i tư ng đư c cơ s gi i thi u, t o vi c làm có thu nh p t i cơ s ho c t i các doanh nghi p, c ng đ ng. - T ch c lao đ ng s n xu t: + Ch tiêu 47 : T ng s đ i tư ng tham gia lao đ ng s n xu t trong kỳ. + Ch tiêu 48: T ng thu nh p t lao đ ng s n xu t quy ra ti n cơ s đã đ t đư c trong kỳ. + Ch tiêu 49: Ph n ánh thu nh p trung bình tháng t lao đ ng s n xu t quy ra ti n m t đ i tư ng t i cơ s đ t đư c trong kỳ. + Ch tiêu 50: Chi phí t ngu n thu t lao đ ng s n xu t trong kỳ.
 18. Bi u s 04/BCNPH BÁO CÁO TH NG KÊ Đơn v báo cáo: Ban hành kèm theo Đ NH KỲ V CÔNG TÁC S LĐTBXH t nh, thành CAI NGHI N PH C H I ph : Quy t đ nh s Kỳ báo cáo: Quý… năm… ………………………...... 1160/2004/QĐ-BLĐTBXH (T ngày 16/…/200… đ n Mã s : ngày 11 tháng 08 năm 2004 15/…/200…) c a B Trư ng B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i Đơn v nh n báo cáo: Ngày báo cáo: C c phòng, ch ng t n n xã Ngày 25 tháng cu i quý h i - B LĐTBXH C c Th ng kê t nh, thành ph Ch tiêu Đơn v tính Mã Phát Lũy k t s sinh đ u năm trong đ n nay kỳ A Bên ký k t C 1 2 1. Bi n đ ng đ i tư ng có h sơ qu n lý t i c ng đ ng: 1.1. S đ i tư ng đ u kỳ báo cáo: ngư i 01 1.2. S tăng trong kỳ: ngư i 02 Chia ra: - S m i phát hi n: ngư i 03 + Trong đó s m i nghi n ngư i 04 - S tái nghi n: ngư i 05 - S tăng khác ngư i 06 1.3. S gi m trong kỳ: ngư i 07 Chia ra: - S hoàn thành vi c cai nghi n t i gia đình, ngư i 08 c ng đ ng - S đi cai nghi n t p trung t i các cơ s t p ngư i 09 trung S đi cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng, tr i ngư i 10 giam. - S ch t ngư i 11 - S gi m khác ngư i 12 1.4. S cu i kỳ: ngư i 13
 19. Trong đó: - S đư c mi n phí cai nghi n lư t ngư i 32 - S đư c gi m phí cai nghi n lư t ngư i 33 - S cai nghi n t nguy n lư t ngư i 34 Trong đó: - S đư c mi n phí cai nghi n lư t ngư i 35 - S đư c gi m phí cai nghi n lư t ngư i 36 3.3. S gi m trong kỳ: lư t ngư i 37 Chia ra: 3.3.1. S cai nghi n b t bu c lư t ngư i 38 - S hoàn thành th i gian cai nghi n lư t ngư i 39 Chia ra theo th i gian th c t đã cai nghi n t i lư t ngư i cơ s : + Dư i 12 tháng lư t ngư i 40 + T 12 tháng - dư i 18 tháng lư t ngư i 41 + T 18 tháng – 24 tháng lư t ngư i 42 + Trên 24 tháng lư t ngư i 43 - S gi m khác lư t ngư i 44 3.3.2.S cai nghi n t nguy n lư t ngư i 45 - S hoàn thành th i gian cai nghi n lư t ngư i 46 Chia ra theo th i gian th c t đã cai nghi n t i cơ s : + Dư i 6 tháng lư t ngư i 47 + T 6 tháng - dư i 12 tháng lư t ngư i 48 + T 12 tháng - dư i 18 tháng lư t ngư i 49 + T 18 tháng – 24 tháng lư t ngư i 50 + Trên 24 tháng lư t ngư i 51 - S gi m khác lư t ngư i 52 3.4. S đ i tư ng cơ s qu n lý cu i kỳ: ngư i 53 Trong đó - S cai nghi n t nguy n ngư i 54 - Ngư i chưa thành niên (dư i 18 tu i) ngư i 55 -N ngư i 56 - Ngư i có ti n án, ti n s ngư i 57
 20. - Ngư i có b nh truy n nhi m nguy hi m ngư i 58 - Ngư i nhi m HIV/AIDS ngư i 59 3.5. Tình hình qu n lý đ i tư ng trong kỳ - S đ i tư ng b k lu t t i cơ s lư t ngư i 60 - S v đ i tư ng b tr n v 61 - T ng s lư t đ i tư ng tr n lư t ngư i 62 - S đ i tư ng đã b t tr l i cơ s cai nghi n lư t ngư i 63 trong kỳ 3.6. Công tác ch a tr trong kỳ: - S đ i tư ng đư c đi u tr c t cơn lư t ngư i 64 - S lư t đ i tư ng đư c đi u tr các b nh khác lư t ngư i 65 + Trong đó, s lư t đ i tư ng ph i chuy n lư t ngư i 66 b nh vi n 3.7. S đ i tư ng đư c h c văn hóa ngư i 67 Trong đó: - S đư c h c xóa mù ch ngư i 68 - S đư c h c ph c p ti u h c ngư i 69 - S đư c h c văn hóa trên ti u h c ngư i 70 - Sơ c p gi y ch ng nh n đ t chu n bi t ch 71 - S đư c c p gi y ch ng nh n đ t chu n ph c p giáo d c ti u h c 3.8. S đ i tư ng đư c d y ngh ngư i 73 3.9. S đ i tư ng đư c cơ s t o vi c làm ngư i 74 sau cai nghi n 3.10. T ch c lao đ ng s n xu t trong kỳ - S đ i tư ng tham gia lao đ ng s n xu t ngư i 75 - T ng giá tr thu nh p quy ra ti n t lao đ ng, đ ng 76 s n xu t - Thu nh p bình quân tháng c a m t đ i tư ng đ ng 77 tham gia lao đ ng s n xu t - Chi t thu nh p lao đ ng s n xu t cơ s đ ng 78 ch a b nh + T ng s ti n chi cho b a ăn c a đ i tư ng đ ng 79 + Chi tr công v lao đ ng s n xu t cho đ i đ ng 80 tư ng + Chi tái s n xu t đ ng 81
Đồng bộ tài khoản