Quyết định số 1161/QĐ-BNV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 1161/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1161/QĐ-BNV về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch từ ngạch Thanh tra viên chính lên ngạch Thanh tra viên cao cấp năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1161/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 1161/Q -BNV Hà N i, ngày 04 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H I NG THI NÂNG NG CH T NG CH THANH TRA VIÊN CHÍNH LÊN NG CH THANH TRA VIÊN CAO C P NĂM 2009 B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh 48/2008/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh sô 117/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c và Ngh nh s 09/2007/N -CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 117/2003/N -CP; Căn c Quy ch t ch c thi tuy n, thi nâng ng ch i v i cán b , công ch c ban hành kèm theo Quy t nh s 10/2006/Q -BNV ngày 05 tháng 10 năm 2006 và N i quy kỳ thi tuy n, thi nâng ng ch i v i cán b , công ch c ban hành kèm theo Quy t nh s 12/2006/Q -BNV ngày 05 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B N i v ; Theo ngh c a T ng Thanh tra Chính ph t i công văn s 1497/TTCP-TCCB ngày 03 tháng 7 năm 2009 v vi c thành l p H i ng thi nâng ng ch t ng ch Thanh tra viên chính lên ng ch Thanh tra viên cao c p năm 2009; Xét ngh c a V trư ng V Công ch c – Viên ch c, QUY T NNH: i u 1. Thành l p H i ng thi nâng ng ch t ng ch Thanh tra viên chính lên ng ch Thanh tra viên cao c p năm 2009 c a Thanh tra Chính ph và c các ông, bà có tên sau ây vào H i ng thi: 1. Ông Tr n c Lư ng, Thanh tra viên cao c p, Phó T ng Thanh tra Chính ph , Ch t ch H i ng; 2. Ông Ngô Văn Cao, Thanh tra viên chính, V trư ng V T ch c cán b , Thanh tra Chính ph , Phó Ch t ch H i ng. 3. Ông Ph m Văn Khanh, Thanh tra viên cao c p, V trư ng V I, Thanh tra Chính ph , y viên; 4. Bà Hoàng Th Thao, Thanh tra viên cao c p, V trư ng V III, Thanh tra Chính ph , y viên; 5. Ông Nguy n Kim Châu, Thanh tra viên cao c p, Phó C c trư ng C c I, Thanh tra Chính ph , y viên;
  2. 6. Ông oàn H u Tuy n, Thanh tra viên cao c p, Phó V trư ng V T ch c cán b , Thanh tra Chính ph , y viên; 7. Ông Nguy n Ng c B i, Thanh tra viên chính, V T ch c cán b , Thanh tra Chính ph , y viên kiêm Thư ký H i ng. i u 2. H i ng thi nâng ng ch Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên cao c p năm 2009 có nhi m v theo quy nh t i Quy t nh s 10/2006/Q -BNV ngày 05/10/2006 c a B trư ng B N i v v vi c ban hành Quy ch t ch c thi tuy n, thi nâng ng ch i v i cán b , công ch c và t ch c th c hi n vi c thi nâng ng ch lên Thanh tra viên cao c p theo úng quy ch hi n hành. i u 3. H i ng thi nâng ng ch Thanh tra viên cao c p năm 2009 ư c phép s d ng con d u c a Thanh tra Chính ph trong quá trình t ch c thi và t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . i u 4. T ng Thanh tra Chính ph , V trư ng V Công ch c – Viên ch c, B N i v và các ông, bà có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng ( báo cáo); - Lưu: VT, CCVC. Nguy n Duy Thăng
Đồng bộ tài khoản