Quyết định số 1163/TM-XNK

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 1163/TM-XNK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1163/TM-XNK về việc hàng hóa của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào quá cảnh lãnh thổ Việt Nam do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1163/TM-XNK

 1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1163/TM-XNK Hà N i, ngày 20 tháng 9 năm 1994 QUY T Đ NH V HÀNG HOÁ C A C NG HOÀ DÂN CH NHÂN DÂN LÀO QUÁ C NH LÃNH TH VI T NAM B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Hi p đ nh gi a Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hoà dân ch nhân dân Lào v quá c nh hàng hoá ký ngày 23-4-1994; Căn c kho n 3, Đi u 26, Chương V, Ngh đ nh 33/CP ngày 19-4-1994 c a Chính ph v qu n lý Nhà nư c đ i v i ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u; Sau khi th ng nh t ý ki n v i T ng c c H i quan, B Tài chính, B Giao thông v n t i. QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh v hàng hoá c a C ng hoà dân ch nhân dân Lào quá c nh lãnh th Vi t Nam . Đi u 2: Các v ch c năng c a B Thương m i ch u trách nhi m ph bi n và hư ng d n các doanh nghi p thi hành Quy ch . Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. Lê Văn Tri t (Đã ký) QUY CH V HÀNG HOÁ C A C NG HOÀ DÂN CH NHÂN DÂN LÀO QUÁ C NH LÃNH TH VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1163/TM-XNK ngày 20-9-1994 c a B trư ng B Thương m i)
 2. Ph n th nh t: QUY Đ NH CHUNG 1- Hàng hoá c a C ng hoà dân ch nhân dân Lào đư c quá c nh C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam do ch hàng phía Lào (dư i đây vi t t t là doanh nghi p Lào) t v n chuy n ho c thuê doanh nghi p Vi t Nam v n chuy n (dư i đây vi t t t là doanh nghi p v n chuy n) đ xu t kh u sang nư c th ba ho c nh p kh u t nư c th ba ho c đ đưa t đ a phương này sang đ a phương khác c a Lào. 2- Vi c quá c nh hàng hoá ph i: 2.1- Đư c B Thương m i Vi t Nam c p "gi y phép v n chuy n hàng hoá quá c nh" theo đơn xin quá c nh hàng hoá c a doanh nghi p Lào. B Thương m i Vi t Nam u quy n cho các phòng gi y phép xu t, nh p kh u c a B Thương m i t i các thành ph Đà N ng, Hà N i (dư i đây vi t t t là phòng gi y phép) c p "gi y phép v n chuy n hàng hoá quá c nh" (theo m u s 07) trong vòng 7 ngày, k t khi nh n đư c đơn xin quá c nh hàng hoá c a doanh nghi p Lào. Nh ng hàng hoá mà Vi t Nam c m xu t kh u, c m nh p kh u không đư c quá c nh, tr trư ng h p đ c bi t Th tư ng Chính ph Vi t Nam có văn b n cho phép. 2.2- Tuân th các quy đ nh sau: - Ph i đư c v n chuy n theo đúng th i gian, c a kh u, tuy n đư ng ghi trong gi y phép v n chuy n hàng hoá quá c nh và ch u s giám sát c a H i quan Vi t Nam. - Trư ng h p hàng hoá quá c nh c n lưu kho, lưu bãi ph i đư c h i quan Vi t Nam cho phép và ph i ch u s giám sát c a h i quan Vi t Nam. - S lư ng hàng xu t ra đúng b ng s lư ng hàng nh p vào nguyên đai, nguyên ki n. - Th i gian hàng hoá quá c nh lưu chuy n trên lãnh th Vi t Nam t i đa là 30 ngày, k t ngày hoàn thành th t c h i quan t i c a kh u nh p, tr trư ng h p có lưu kho, lưu bãi và ho c có s c . 3- C m tiêu th hàng hoá quá c nh trên lãnh th Vi t Nam. 4- Vi c quá c nh phương ti n v n chuy n và ngư i áp t i cũng như vi c sang m n, chuy n phương ti n ph i tuân th các quy đ nh hi n hành c a Vi t Nam. Đ i v i nh ng lĩnh v c đã có tho thu n chung c a hai Chính ph thì ph i tuân th các quy đ nh trong tho thu n chung đó. 5- Hàng hoá c a Lào quá c nh Vi t Nam theo tuy n đư ng b đư c phép đi qua các c p c a kh u mà Chính ph Vi t Nam và Chính ph Lào th ng nh t m và đã th c s m , trư c m t là:
 3. Tên c a kh u Đư ng qua Tên c a kh u Phía Vi t Nam Biên gi i Phía Lào - Lao B o Đư ng 9 Hu i Ka Ky - Keo Nưa (c u treo) Đư ng 8 Keo Nưa (Na Pe) - Na Mèo Đư ng 217 B n Lơi - Tây Trang Đư ng 42 X p Hun - Pa Hàng Đư ng 43 S p Bau - N m C n Đư ng 7 N m C n - Cha Lo (đèo M Gi ) Đư ng 12 Thông Kh m 6- Vi c v n chuy n hàng hoá quá c nh và các th t c liên quan đư c gi i quy t theo nh ng quy đ nh hi n hành c a Vi t Nam. 7- Các l phí và chi phí phát sinh t ho t đ ng quá c nh theo Quy ch này đư c thanh toán phù h p v i quy đ nh trong Hi p đ nh thanh toán xu t, nh p kh u hàng hoá và d ch v cho t ng th i kỳ gi a C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và C ng hoà dân ch nhân dân Lào. 8- Nh ng tranh ch p gi a các doanh nghi p trong quá trình th c hi n các h p đ ng s do các doanh nghi p gi i quy t thông qua thương lư ng, n u không đ t đư c tho thu n, s do trung tâm tr ng tài qu c t bên c nh Phòng thương m i và Công nghi p C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam gi i quy t. 9- B Thương m i quy t đ nh s lư ng doanh nghi p Vi t Nam đư c v n chuy n hàng quá c nh cho phù h p v i nhu c u quá c nh hàng hoá c a các doanh nghi p Lào. Ph n th hai: CÁC QUY Đ NH C TH I- CÁC QUY Đ NH Đ I V I DOANH NGHI P LÀO: Doanh nghi p Lào có nhu c u quá c nh hàng hoá ph i: 1- Có đơn xin quá c nh hàng hoá g i t i B Thương m i Vi t Nam (Phòng gi y phép). Đơn ph i đư c cơ quan có th m quy n (c p lãnh đ o B , lãnh đ o t nh, ho c lãnh đ o cơ quan đư c B Thương m i Lào u quy n) xác nh n v đ ngh B Thương m i Vi t Nam cho phép quá c nh hàng hoá (theo m u s 1).
 4. 2- Doanh nghi p Lào ch đư c đưa hàng đ n c a kh u Vi t Nam và làm th t c h i quan đ quá c nh hàng hoá sau khi nh n đư c "gi y phép v n chuy n hàng hoá quá c nh". 3- Trư ng h p doanh nghi p Lào xu t kh u, hàng sang nư c th ba ho c nh p kh u hàng t nư c th ba v i đi u ki n quá c nh Vi t Nam theo đư ng b , qua c a kh u trên biên gi i đ t li n gi a Vi t Nam v i nư c th ba thì doanh nghi p Lào ph i thuê doanh nghi p Vi t Nam v n chuy n. 4- Khi thuê doanh nghi p Vi t Nam v n chuy n hàng hoá quá c nh, doanh nghi p Lào ph i ký h p đ ng v n chuy n hàng hoá quá c nh (theo m u s 3) v i doanh nghi p đã đư c B Thương m i Vi t Nam cho phép v n chuy n hàng hoá quá c nh. 5- Giao, nh n hàng quá c nh t i các c a kh u qu c t c a Vi t Nam và/ho c t i c a kh u ghi đi m 5/ph n th nh t. II. CÁC QUY Đ NH Đ I V I DOANH NGHI P VI T NAM: Đ i tư ng đư c xem xét cho phép nh n v n chuy n hàng hoá quá c nh cho các doanh nghi p Lào là: 1- Doanh nghi p Vi t Nam đã đư c B Thương m i c p gi y phép kinh doanh xu t, nh p kh u, trong 2 năm (1992, 1993) không m c sai ph m gì trong kinh doanh xu t, nh p kh u, và đ t m t trong 3 tiêu chu n dư i đây: 1.1- Có ch c năng giao nh n v n t i ngo i thương (ghi trong quy t đ nh thành l p ký trư c ngày 1-7-1993). Ho c, 1.2- Đư c U ban nhân dân t nh có c a kh u nêu t i đi m 5 ph n th nh t, U ban nhân dân t nh Qu ng Nam - Đà N ng ch đ ng ra v n chuy n hàng hoá quá c nh (m i t nh, nêu trên ch đ nh m t doanh nghi p). Ho c, 1.3- Đã t ng v n chuy n hàng hoá quá c nh cho các doanh nghi p Lào, trong 2 năm g n nh t đ t tr giá (hàng quá c nh) t 5 tri u USD tr lên và ho c đã t ng xu t kh u hàng hoá sang Lào theo gi y phép do Phòng gi y phép c p, trong hai năm 1992, 1993 đ t t 1 tri u USD tr lên. 2- Doanh nghi p đư c thành l p đ v n chuy n hàng quá c nh cho Lào theo quy t đ nh c a cơ quan có trách nhi m. Các doanh nghi p nêu trong đi m 1/II, 2/II (ph n th hai) ph i g i cho B Thương m i h sơ xin v n chuy n hàng hoá quá c nh g m có: 1- Đơn xin v n chuy n hàng hoá quá c nh cho doanh nghi p Lào (theo m u s 04) 2- Gi y phép kinh doanh xu t, nh p kh u (b n photocoppy có công ch ng). Riêng đ i tư ng nêu t i đi m 2/II (ph n th hai) cho phép không có lo i gi y này.
 5. 3- Quy t đ nh thành l p ký trư c ngày 1-7-1993 (n u thu c đ i tư ng nêu t i đi m 1.1/II ho c thu c đ i tư ng nêu t i đi m 2/II trên). 4- Văn b n c a U ban nhân dân t nh, thành ph ch đ nh doanh nghi p trên đ a bàn và đ ngh B Thương m i ch p thu n cho doanh nghi p đư c v n chuy n hàng hoá quá c nh (n u thu c đ i tư ng nêu t i đi m 1.2/II trên). 5- Báo cáo quá trình v n chuy n hàng hoá quá c nh cho doanh nghi p Lào, quá trình xu t kh u hàng hoá sang Lào (theo m u s 05), n u thu c đ i tư ng nêu t i đi m 1.3/II trên). Trong vòng 7 ngày, k t khi nh n đư c h sơ h p l , B Thương m i s có văn b n tr l i (theo m u s 06). Ph n th ba: TH T C V N CHUY N HÀNG HOÁ QUÁ C NH I- DOANH NGHI P V N CHUY N HÀNG HOÁ QUÁ C NH PH I N P CHO H I QUAN C A KH U NH P HÀNG CÁC VĂN B N SAU: 1- Gi y phép v n chuy n hàng hoá quá c nh (b n chính). 2- V n t i đơn (b n coppy). 3- Phi u đóng gói hàng hoá (b n coppy). 4- N u hàng hoá quá c nh là ôtô (tay lái thu n) t hành, ph i thêm gi y phép lưu hành t m th i do công an t nh ho c thành ph tr c thu c trung ương (nơi có c a kh u nh p hàng quá c nh) c p (b n photocopy có công ch ng). 5- N u hàng hoá quá c nh thu c lo i Vi t Nam c m xu t kh u, c m nh p kh u ph i thêm văn b n cho phép c a Th tư ng Chính ph Vi t Nam. 6- N u hàng hoá quá c nh có lưu kho, lưu bãi, ph i thêm văn b n do C c trư ng C c giám sát và qu n lý v h i quan (thu c T ng c c h i quan) ho c C c trư ng C c h i quan t nh, thành ph tr c thu c trung ương ký xác nh n cho phép lưu kho, lưu bãi (b n chính). Căn c vào các văn b n trên, cán b h i quan làm các th t c đ doanh nghi p nh n hàng, v n chuy n hàng đưa hàng ra kh i lãnh th Vi t Nam theo các quy đ nh c a T ng c c h i quan. Doanh nghi p v n chuy n ph i n p các kho n l phí h i quan theo quy đ nh t i Thông tư liên B : Tài chính - H i quan s 31/TTLB ngày 7-4-1993. II- DOANH NGHI P V N CHUY N HÀNG HOÁ QUÁ C NH C N CÓ CÁC VĂN B N SAU ĐÂY Đ XU T TRÌNH V I CÁC CƠ QUAN KI M TRA, KI M SOÁT TRONG QUÁ TRÌNH V N CHUY N:
 6. 1- Gi y phép v n chuy n hàng hoá quá c nh (b n chính). 2- T khai h i quan (b n chính). 3- Phi u đóng gói hàng hoá (b n copy). 4- N u hàng quá c nh là ô tô t hành, ph i thêm gi y phép lưu hành t m th i đã nêu t i đi m I.4 (b n photocopy có công ch ng). 5- N u hàng quá c nh thu c lo i Vi t Nam c m xu t kh u, c m nh p kh u, ph i thêm văn b n cho phép c a Th tư ng Chính ph Vi t Nam. 6- N u hàng hoá quá c nh có lưu kho, lưu bãi, ph i thêm văn b n do cơ quan h i quan có th m quy n ký xác nh n cho phép lưu kho đã nêu t i đi m I.6 (b n photocopy có công ch ng). Ph n th tư: M TS QUY Đ NH KHÁC I- Trư ng h p vì lý do khách quan ph i tr l i hàng cho doanh nghi p nư c th ba thì doanh nghi p Lào ph i làm m i th t c như đ i v i hàng doanh nghi p Lào quá c nh Vi t Nam đ xu t kh u sang nư c th ba. II- Trư ng h p hàng hoá quá c nh có s c (đ vơ, m t mát ... ) trong quá trình v n chuy n, doanh nghi p v n chuy n hàng hoá quá c nh ph i cùng nhân viên h i quan áp t i xin h i quan (nơi nào không có h i quan thì xin chính quy n t c p xã tr lên) nơi x y ra s c l p biên b n xác nh n t nh tr ng hàng hoá. Riêng ôtô, sau khi l p biên b n xong, n u v n t hành đư c thì cho ti p t c t hành, n u không t hành đư c thì ph i cho lên phương ti n v n chuy n khác đ đưa đ n c a kh u xu t hàng. III- T ch c, cá nhân nào vi ph n các quy đ nh trong b n Quy ch này s b x lý theo pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam. IV- Quy ch này thay th Thông tư liên B : B Thương nghi p - T ng c c h i quan s 01/TTLB/TN-HQ ngày 31-01-1991 "V quy đ nh ch đ quá c nh, mư n đư ng đ i v i hàng hoá c a nư c C ng hoà dân ch nhân dân Lào" và có hi u l c t ngày 01 tháng 10 năm 1994. M U S 01: ĐƠN ........ngày....tháng...năm... ĐƠN XIN QUÁ C NH HÀNG HOÁ
 7. S ....../ Kính g i: B Thương m i C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (Phòng Gi y phép xu t, nh p kh u t i..............) I- Ch hàng...........................(doanh nghi p Lào ghi rõ tên, đ a ch , telephone, Telex, FAX, s hi u tài kho n t i ngân hàng). Xin B Thương m i (Phòng gi y phép) cho phép quá c nh hàng hoá theo các đi u sau đây: 1- Tên hàng:.................................................. 2- S lư ng (ghi rõ đơn v tính):............................. 3- Tr giá:................................................... 4- Bao bì và ký mã hi u:...................................... 5- C a kh u nh p hàng:........................................ 6- C a kh u xu t hàng:........................................ 7- Tuy n đư ng v n chuy n:.................................... 8- Phương ti n v n chuy n:.................................... 9- Th i đi m quá c nh (d ki n ngày hàng hoá quá c nh đ n, ngày hàng hoá quá c nh ra kh i c a kh u Vi t Nam). Trư ng h p vì lý do b t kh kháng, hàng hoá đ n c a kh u nh p không đúng như d ki n, doanh nghi p s có văn b n g i t i B thương m i trình bày rõ lý do và nêu th i đi m d ki n m i, văn b n này là b ph n không tách r i đơn xin gi y phép quá c nh. II- D ki n ký h p đ ng v n chuy n hàng hoá quá c nh v i........ (doanh nghi p Vi t Nam ghi đ y đ như ph n I) III- Cam k t..................................... (tên ch hàng) xin cam k t tuân th lu t pháp Vi t Nam v quá c nh hàng hoá ......... ..................................(tên ch hàng) xin trân tr ng c m ơn B Thương m i. Cơ quan có th m quy n Ký tên và đóng d u (C p lãnh đ o B ho c lãnh (ghi rõ ch c danh
 8. đ o t nh c a Lào) ngư i ký) (Ho c cơ quan đư c B thương m i Lào u quy n) Xác nh n ph n I trong đơn này là có th t, đ ngh B Thương m i Vi t Nam c p gi y phép quá c nh hàng hoá cho doanh nghi p......................... (tên doanh nghi p Lào) Ghi chú: N u đơn vi t b ng ti ng Anh, ti ng Lào.... thì ph i có b n d ch ra ti ng Vi t kèm theo. B n d ch cũng có giá tr pháp lý như b n g c. M U S 03: H P Đ NG V N CHUY N HÀNG HOÁ QUÁ C NH S ......../QC Hôm nay, ngày....tháng...năm... t i.................., g m có: Bên A (doanh nghi p Lào): (ghi đ y đ , tên qu c t , tên đi n tín) - Đ a ch : (ghi theo đ a ch bưu đi n)......................... - Tel........... Telex......................................... - Fax.......................................................... - Tài kho n ngo i t s :....................................... t i Ngân hàng (ghi c tên và đ a ch ). - Do ông (bà): (n u không ph i là giám đ c thì ph i có gi y u quy n c a giám đ c, và ph i thêm câu "theo gi y u quy n s .... ngày......"). Bên B: (doanh nghi p Vi t Nam): (ghi tên đ y đ , tên qu c t , tên đi n tín). - Đ a ch (ghi theo đ a ch bưu đi n)......................... - Tel............................. Telex...................... - FAX.........................................................
 9. - Tài kho n ngo i t s :...................................... t i Ngân hàng (ghi c tên và đ a ch ) - Do ông (bà): (n u không ph i là giám đ c thì ph i có gi y u quy n c a giám d c, và ph i thêm câu "theo gi y u quy n s ...... ngày.............". Đã tho thu n ký h p đ ng v n chuy n hàng hoá quá c nh theo các đi u kho n sau đây: Đi u 1: Hàng hoá Bên A u quy n bên B ti p nh n hàng nh p kh u t .............. (nư c th ba) t i c a kh u.................................... và thuê bên B v n chuy n s hàng này t c a kh u.............. quá c nh lãnh th Vi t Nam t i c a kh u...................... hàng hoá g m nh ng lo i sau đây: Tên hàng Đơn v S lư ng Tr giá tính Ví d : - Nguyên li u công nghi p t n 5.000 11.600.000,00 USD - Máy đi u hoà nhi t đ chi c 4.000 2.000.000,00 USD T ng giá tr 13.600.000,00 USD Đi u 2: C a kh u nh p hàng:..................................... C a kh u bên B giao hàng cho bên A:..................... Đi u 3: Tuy n đư ng v n chuy n: ................................ Đi u 4: Phương ti n v n chuy n: ................................ Đi u 5: Trách nhi m c a m i bên: 1- Trách nhi m c a bên A: 1.1- Mua hàng và đưa hàng đ n c a kh u ............... (Vi t Nam). Bao bì ph i phù h p v i tính ch t hàng hoá và phù h p v i đi u ki n v n chuy n b ng ô tô, tàu ho trên lãnh th Vi t Nam. 1.2- Cung c p cho bên B đ y đ thông tin v hàng hoá v th i gian hàng t i c a kh u Vi t Nam, phương ti n v n chuy n hàng. 1.3- G i cho bên B các ch ng t dư i đây đ bên B làm các th t c liên quan đ n vi c nh n hàng t i c a kh u nh p, th t c v n chuy n hàng, th t c giao hàng t i c a kh u xu t.
 10. + H p đ ng mua bán hàng hoá ngo i thương ký v i khách hàng nư c th ba ho c tín d ng thư (L/C). + V n t i đơn (b n coppy). + Hoá đơn thương m i - invoice do doanh nghi p bán hàng nư c th ba l p đòi ti n bên A (b n copy). + Phi u đóng gói hàng hoá - Packing list (b n chính) 1.4- Thanh toán cho bên B (theo nguyên t c th c chi - th c thanh ho c khoán tr n gói) các kho n chi phí liên quan đ n vi c d hàng, ki m đ n, giám đ nh (s lư ng, ch t lư ng) lưu kho - bãi, s a ch a hàng hoá, bao bì, tái ch , đóng gói hàng đ v , khi u n i đòi b i thư ng, v n chuy n t ................. (c a kh u nh p hàng) t i. .......................... (c a kh u giao hàng). 1.5- Thanh toán cho bên B ti n công v n chuy n hàng hoá quá c nh (theo s tuy t đ i ho c theo % giá tr lô hàng). 2- Trách nhi m c a bên B: 2.1- Làm các th t c phù h p v i lu t pháp Vi t Nam đ ti p nh n hàng t i ................... (c a kh u nh p hàng) và v n chuy n hàng qua lãnh th Vi t Nam đ giao cho bên A t i ...................... (c a kh u giao hàng), bao g m các vi c như đã nêu t i đi m 1.4 Đi u 5. 2.2- Đ m b o an toàn cho hàng hoá t khi đ n.................... (c a kh u nh p hàng) cho đ n khi giao t i....................... (c a kh u giao hàng). 2.3- Làm m i th t c c n thi t nh m h n ch t n th t hàng hoá, g i cho bên A các ch ng t liên quan đ n vi c khi u n i đòi b i thư ng (n u có). 2.4- Giúp bên A làm th t c phù h p v i lu t pháp Vi t Nam cho ngư i và phương ti n c a bên A nh p c nh và ho t đ ng trên lãnh th Vi t Nam đ chu n b ti p nh n hàng. Đi u 6: Đi u kho n thanh toán - Khi hàng đ n................(c a kh u nh p hàng) bên A ph i ng trư c cho bên B ....% s ti n chi phí nêu t i đi m 1.4 Đi u 5, và tr trư c cho bên B ...% s ti n công nêu t i đi m 1.5 Đi u 5. - S ti n còn l i s đư c thanh toán trư c khi x p hàng lên phương ti n c a bên A t i ..............(c a kh u giao hàng). - Lo i ti n dùng đ thanh toán:.......................... - Phương th c thanh toán:................... (theo hư ng d n c a ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam).
 11. Đi u 7: Gi i quy t tranh ch p: M i tranh ch p s đư c gi i quy t theo hình th c thương lư ng, hoà gi i gi a bên A và bên B. Trư ng h p hai bên không t hoà gi i đư c, vi c tranh ch p s đư c đưa ra xét x t i trung tâm tr ng tài qu c t bên c nh Phòng thương m i và công nghi p C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Đi u 8: Đi u kho n chung: Hai bên cam k t th c hi n nghiêm túc các đi u kho n đã ghi trong H p đ ng này, trên cơ s bình đ ng, cùng có l i. M i phát sinh trong quá trình th c hi n s đư c tho thu n b ng các văn b n b sung và các văn b n b sung này là m t b ph n không th tách r i h p đ ng chính. H p đ ng này đư c l p thành 04 b n, 02 b n b ng ti ng lào, 02 b n b ng ti ng Vi t Nam, c 4 b n đ u có giá tr pháp lý như nhau. Đ i di n bên B Đ i di n bên A Ghi chú: Trên cơ s m u này, tuỳ tình hình th c t , các doanh nghi p đư c phép thêm, b t m t s đi m không cơ b n. M U S 04: ĐƠN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ........ngày....tháng...năm... ĐƠN XIN V N CHUY N HÀNG HOÁ QUÁ C NH S ...../... Kính g i: B Thương m i Căn c các quy đ nh trong Quy ch ban hành kèm theo Quy t đ nh s 01163/TM-XNK, ngày 20 tháng 09 năm 1994 (vi t t t là Quy ch s 1163/TN-XNK, c a B Thương m i, ....................(doanh nghi p ghi rõ tên, đ a ch , telephone, telex, fax, s hi u tài kho n t i ngân hàng). T xét th y đã đ t các đi u ki n..................... (ghi rõ đ t t t c các đi u ki n hay ch đ t đi u ki n nào?) Đ ngh B thương m i cho phép ........................(tên doanh nghi p) đư c v n chuy n hàng hoá quá c nh cho các doanh nghi p Lào.
 12. Kèm đơn này có các lo i gi y t ..................(ghi đúng tên gi y t theo quy ch ). ....................(tên doanh nghi p) xin cam đoan ch p hành đúng các quy đ nh trong Quy ch s 1163/TM-XNK c a B Thương m i và lu t pháp c a Nhà nư c v v n chuy n hàng hoá quá c nh và xu t, nh p kh u hàng hoá. .......................(tên doanh nghi p) xin trân tr ng c m ơn B Thương m i. Ký tên và đóng d u (Ghi rõ ch c danh ngư i ký) M U S 05: BÁO CÁO QUÁ TRÌNH QUAN H V I DOANH NGHI P LÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ........ngày....tháng...năm... BÁO CÁO QUÁ TRÌNH QUAN H V I DOANH NGHI P LÀO S ...../... Kính g i: B Thương m i ..................(tên doanh nghi p) xin báo cáo quá trình v n chuy n hàng hoá quá c nh cho các doanh nghi p Lào, vi c th c hi n các h p đ ng mua bán ngo i thương, tính t i ngày.... tháng.... năm ... như sau: A/ Quá trình v n chuy n hàng hoá quá c nh cho các doanh nghi p Lào: 1- Năm.....(báo cáo hai năm g n nh t). 2- Tên doanh nghi p Lào (có giá tr hàng quá c nh t 1 tri u USD tr lên). 3- Tên hàng, s lư ng, tr giá 4- C a kh u nh p hàng, c a kh u xu t hàng 5- Phương ti n v n chuy n 6- H p đ ng v n chuy n hàng hoá quá c nh đư c th c hi n t ngày, tháng, năm đ n ngày, tháng, năm.
 13. B/ Quá trình xu t kh u hàng hoá sang Lào: 1- Năm ...............(báo cáo hai năm g n nh t, trong đó có năm 1993). 2- Tên doanh nghi p Lào (có giá tr hàng xu t kh u t 200.000 USD tr lên). 3- Tên hàng, s lư ng, tr giá. 4- Đi u ki n giao hàng. 5- Phương ti n v n chuy n. 6- H p đ ng xu t kh u đư c th c hi n t ngày, tháng, năm đ n ngày, tháng, năm. C/ T nh n xét đánh giá tình hình th c hi n. Cam đoan v a qua không m c sai ph m. Ký tên và đóng d u (ghi rõ ch c danh ngư i ký) Ghi chú: Doanh nghi p có th báo cáo c ph n A và ph n B n u có th c hi n c hai ph n M U S 06: VĂN B N C A B THƯƠNG M I CHO PHÉP DOANH NGHI PVI T NAM V N CHUY N HÀNG HOÁ QUÁ C NH B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S /TM-XNK V/v v n chuy n hàng hoá quá c nh ...., ngày... tháng... năm 199... Kính g i: ................(doanh nghi p Vi t Nam xin v n chuy n hàng hoá quá c nh Căn c Quy ch "v hàng hoá c a C ng hoà Dân ch nhân dân Lào quá c nh lãnh th Vi t Nam" ban hành kèm theo Quy t đ nh s 01163/TM-XNK ngày 20 tháng 9 năm 1994 (vi t t t là Quy ch s 1163/TM-XNK) c a B thương m i;
 14. Căn c ý ki n c a ............................ t i Công văn s .... ngày....... tháng... năm 19... v vi c................................. ..................................................................... Xét đơn xin v n chuy n hàng hoá quá c nh s .../ ngày...tháng...năm 199... c a....................(tên doanh nghi p) B Thương m i cho phép............. (tên doanh nghi p) đư c v n chuy n hàng hoá quá c nh theo đúng các văn b n c a B Thương m i cho phép các doanh nghi p Lào quá c nh hàng hoá. ...................(tên doanh nghi p) ph i ch p hành đúng các quy đ nh trong Quy ch s 1163/TM-XNK c a B Thương m i và lu t pháp c a Nhà nư c v v n chuy n hàng hoá quá c nh và xu t, nh p kh u hàng hoá. Văn b n này có hi u l c đ n ngày... tháng... năm 199.. B TRƯ NG B THƯƠNG M I (Ký tên đóng d u) M U S 07: GI Y PHÉP V N CHUY N HÀNG HOÁ QUÁ C NH S ...../QC c p ngày.../../199.. có hi u l c t i ngày..../.../199. Ch hàng (tên, d a ch ) Doanh nghi p v n chuy n (tên, đ a ch ) Văn b n c a B Thương m i Văn b n c a B Thương m i cho phép cho phép quá c nh hàng hoá v n chuy n hàng hoá quá c nh S .../TM-XNK ngày / /19 S ..TM-XNK,ngày / /199.. H p đ ng v n chuy n hàng hoá s ............. QC, ký ngày.... tháng.... năm 199.... C a kh u nh p hàng..................... Tuy n đư ng......... C a kh u xu t hàng.....................Phí v n chuy n....... Tên hàng S lư ng Đơn giá Tr giá Doanh nghi p v n chuy n Phòng gi y phép xu t, nh p kh u (ký tên đóng d u) (ký tên đóng d u)
 15. H i quan c a kh u xu t hàng H i quan c a kh u xu t hàng T khai s ... ngày / /19.. T khai s ... ngày / /19.. Th c xu t: Th c xu t: Tình hình khác: Tình hình khác: Ghi chú:
Đồng bộ tài khoản