Quyết định số 1165/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định số 1165/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1165/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá thu tiền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Cầu Bươu, huyện Thanh Trì của Công ty Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1165/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 1165/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2009 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐÔ THN MỚI CẦU BƯƠU, HUYỆN THAN H TRÌ CỦA CÔN G TY CỔ PHẦN KIN H DOAN H PHÁT TRIỂN N HÀ VÀ ĐÔ THN HÀ N ỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004; Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004; Căn cứ Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009; Công văn số 37/HĐND- KTNS ngày 04/3/2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc xác định giá thu tiền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Cầu Bươu, huyện Thanh Trì; Xét: Tờ trình số 2527/TTrLN-STC-QLCS ngày 23/12/2008 của Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế Hà Nội, Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội về việc xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Cầu Bươu, huyện Thanh Trì của Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội, Công văn số 576/STC-QLCS ngày 18/02/2009 của Sở Tài chính Hà Nội về việc báo cáo bổ sung Tờ trình số 2527/TTrLN-STC- QLCS ngày 23/12/2008 của Liên ngành, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Phê duyệt đơn giá thu tiền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Cầu Bươu, huyện Thanh Trì của Công ty Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà N ội như sau: - Đơn giá thu tiền sử dụng đất của khu đất xây dựng nhà ở thấp tầng là 4.020.295 đ/m2 (bốn triệu, không trăm hai mươi nghìn, hai trăm chín mươi lăm đồng/một mét vuông). - Đơn giá thu tiền sử dụng đất của khu đất xây dựng nhà ở cao tầng là 3.720.874 đ/m2 (ba triệu, bảy trăm hai mươi nghìn, tám trăm bảy mươi bốn đồng/một mét vuông) Điều 2. Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà N ội có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài chính Hà N ội và cơ quan thuế để được hướng dẫn và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định. Các đơn vị: Sở Tài chính, Cục Thuế Hà N ội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách theo đúng quy định hiện hành của N hà nước và Thành phố. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  2. Chánh Văn phòng UBN D thành phố; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố Hà N ội, Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà N ội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TNCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TNCH - N hư điều 3; - Chủ tịch UBN D TP (để báo cáo); - Thường trực HĐN D TP; - V, TH, KT; - Lưu VT. Hoàng Mạnh Hiển
Đồng bộ tài khoản