Quyết định số 1165/QĐ-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định số 1165/QĐ-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1165/QĐ-VPCP về việc bổ sung Thành viên Ban Soạn thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1165/QĐ-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH Đ c l p - T do - H nh phúc S : 1165/QĐ-VPCP Hà N i, ngày 20 tháng 9 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C B SUNG THÀNH VIÊN BAN SO N TH O S A Đ I, B SUNG NGH Đ NH S 18/2003/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 2003 C A CHÍNH PH QUY Đ NH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A VĂN PHÒNG CHÍNH PH B TRƯ NG, CH NHI M VĂN PHÒNG CHÍNH PH Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh đ nh s 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng Chính ph ; Căn c nhu c u công tác, QUY T Đ NH: Đi u 1. B sung ông Nguy n Quang Th ng, V trư ng V T ch c cán b thay ông Nguy n Văn Tâm làm Phó Trư ng Ban So n th o s a đ i, b sung Ngh đ nh s 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng Chính ph . Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 3. Các V trư ng, C c trư ng, Th trư ng các đơn v thu c Văn phòng Chính ph và ông Nguy n Quang Th ng ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Như Đi u 3, - VPCP: BTCN, các PCN, - Lưu: Văn thư, TCCB (5b). Nguy n Xuân Phúc
Đồng bộ tài khoản