Quyết định số 1166/2005/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:180

0
31
lượt xem
4
download

Quyết định số 1166/2005/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1166/2005/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1166/2005/QĐ-CTN

 1. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ********** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S :1166/QĐ-CTN Hà N i, ngày 05 tháng 10 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C CHO THÔI QU C T CH VI T NAMCH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét đ ngh c a Chính ph t i T trình s 119/CP-XDPL ngày 22/9/2005, QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam đ i v i 2003 công dân hi n đang cư trú t i Trung Qu c (Đài Loan) có tên trong danh sách kèm theo. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong Danh sách t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH N G H Ĩ A V I T N AM Tr n Đ c Lương
 2. DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM CƯ TRÚ T I TRUNG QU C (ĐÀI LOAN) ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 1166/2005/QĐ-CTN ngày 05 tháng 10 năm 2005 c a Ch t ch nư c) 1. Nguy n Th H ng Vân, sinh ngày 15/01/1979 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 21/5, MIÊU PHONG, KHÓM 3, PHƯ NG MIÊU PHONG, TH TR N TRÁC LAN, HUY N MIÊU L T, ĐÀI LOAN. 2. Nguy n Th Đ ng, sinh ngày 15/11/1980 t i Bình Phư c Gi i tính: N Hi n trú t i: S 662, ĐO N 1, ĐƯ NG HI N TH O, KHÓM 4, PHƯ NG T TH O, KHU AN NAM, THÀNH PH ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN. 3. Huỳnh Ng c Ánh, sinh ngày 15/10/1981 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 46 - 15, ĐƯ NG TRÚC VI, KHÓM 6, THÔN H I KH U, XÃ Đ I VIÊN, HUY N ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN. 4. Nguy n Th Nguy t H ng, sinh ngày 28/3/1976 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 5-1, S 70, ĐƯ NG TRUNG SƠN B C, KHÓM 26, PHƯ NG VĨNH KHANG, THÀNH PH VĨNH KHANG, HUY N ĐÀI NAM. 5. Ph m Th Thùy Trang, sinh ngày 20/4/1980 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5, NGÕ 815, ĐO N 2, ĐƯ NG TRUNG SƠN, KHÓM 5, PHƯ NG TRUNG CHÍNH, THÀNH PH CHƯƠNG HÓA, HUY N CHƯƠNG HOÁ, ĐÀI LOAN 6. Mai Th C m Hư ng, sinh ngày 02/3/1981 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 71, NGÕ 41, ĐƯ NG HÒA BÌNH, KHÓM 4, THÔN THÍCH Đ NG, XÃ THÍCH Đ NG, HUY N VÂN LÂM, ĐÀI LOAN. 7. Nguy n Thanh Hà, sinh ngày 10/7/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 5, S 4, NGÁCH 6, NGÕ 62, ĐƯ NG HƯNG Đ C, KHÓM 1, PHƯ NG HƯNG XƯƠNG, KHU VĂN SƠN, THÀNH PH ĐÀI B C. 8. Lý S n Mùi, sinh ngày 18/12/1980 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 68, NGÕ TH CH SƠN, ĐƯ NG TH CH THÀNH, KHÓM 7, PHƯ NG BI Đ U, TH TR N ĐÔNG TH , HUY N ĐÀI TRUNG. 9. Vũ Th Ng c Thanh, sinh ngày 29/5/1977 t i Thành PH H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 44, ĐƯ NG TRUNG LI U, KHÓM 22, PHƯ NG LONG HOA, THÀNH PH BÌNH ĐÔNG, HUY N BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN. 10. Nguy n Th Kim Y n, sinh ngày 04/7/1972 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 25, NGÁCH 19, NGÕ 189, ĐƯ NG CHƯƠNG MÃ, KHÓM 14, PHƯ NG ĐÔNG PHƯƠNG, THÀNH PH CHƯƠNG HÓA, HUY N CHƯƠNG HOÁ, ĐÀI LOAN. 11. Nguy n Th y Như H i, sinh ngày 06/10/1978 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 23, NGÕ 46, ĐƯ NG H TR 1, KHÓM 14, PHƯ NG ĐÀI PHƯ NG, THÀNH PH CHƯƠNG HÓA, HUY N CHƯƠNG HÓA. 12. Hoàng M Đào, sinh ngày 15/8/1981 t i Bà R a - Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 62, NGÕ 65, ĐƯ NG TÂN QUANG, KHÓM 32, PHƯ NG
 3. QU NG NHÂN, TH TR N BÌNH CH N, HUY N ĐÀO VIÊN. 13. Lâm Th Mai, sinh ngày 20/02/1974 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 32-3, THÁI VIÊN, KHÓM 3, PHƯ NG THÁI VIÊN, THÀNH PH MÃ SÔNG, HUY N BÀNH H , ĐÀI LOAN. 14. Nguy n Th Vân, sinh ngày 18/5/1979 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 90, ĐƯ NG LONG Đ C, KHÓM 11, PHƯ NG LONG T , KHU C SƠN, THÀNH PH CAO HÙNG, ĐÀI LOAN. 15. Lê Th Đư m, sinh ngày 03/4/1972 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 25, NGÕ 221, ĐƯ NG TRUNG SƠN, KHÓM 14, THÔN TH Y PHONG, XÃ L C DÃ, HUY N ĐÀI ĐÔNG, ĐÀI LOAN. 16. Đ nh Th Thúy, sinh ngày 17/7/1982 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 163, CÂU T O, KHÓM 4, PHƯ NG CÂU T O, TH TR N B C C NG, HUY N VÂN LÂM, ĐÀI LOAN. 17. Lưu Ái Bình, sinh ngày 10/10/1983 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 3, S 10, NGÕ 66, ĐO N 2, ĐƯ NG M C TÂN, KHÓM 15, PHƯ NG M C TÂN, KHU VĂN SƠN, THÀNH PH ĐÀI B C. 18. Nguy n TH H i, sinh ngày 25/02/1978 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2-13, N I ĐI N, KHÓM 14, PHƯ NG KI N LONG, TH TR N B Đ I, HUY N GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN. 19. H Th Kim Toàn, sinh ngày 28/10/1972 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 7, S 23, ĐƯ NG MINH Đ C, KHÓM 20, PHƯ NG PHÚC TÂY, KHU LINH NHÃ, THÀNH PH CAO HÙNG, ĐÀI LOAN. 20. Quách Th M ng Trang, sinh ngày 13/02/1982 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 3, S 13, ĐƯ NG NGHI VĂN, KHÓM 19, PHƯ NG NGHI HÂN, THÀNH PH THÁI BÌNH, HUY N ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN. 21. Cao Th C m Linh, sinh ngày 16/6/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 50, ĐƯ NG NAM Đ , KHÓM 8, PHƯ NG NAM Đ , TH TR N KHÊ H , HUY N CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN. 22. Sỳ Say Phong, sinh ngày 29/4/1979 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 50, NGÁCH 9, NGÕ 428, ĐO N 1, ĐƯ NG SA ĐI N, KHÓM 2, THÔN PHÚC SƠN, XÃ Đ I Đ , HUY N ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN. 23. Nguy n Th H nh, sinh ngày 20/01/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 29-21, TRI U TH , KHÓM 4, THÔN TRI U TH , XÃ B O TRUNG, HUY N VÂN LÂM, ĐÀI LOAN. 24. Lê Th Bé Thương, sinh ngày 09/10/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13-1, Ngõ 37, Đư ng Trung Hi u, Khóm 8, thôn Sơn Đ c, xã Quy Sơn, huy n Đào Viên, Đài Loan 25 Trương Quý Loan, sinh ngày 21/02/1971 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 31, ĐƯ NG B CH M , KHÓM 2, PHƯ NG B CH M , TH TR N CƯƠNG SƠN, HUY N CAO HÙNG, ĐÀI LOAN 26 Đ ng Th Ánh Tuy t, sinh ngày 12/10/1979 t i C n Thơ Gi i tính: N
 4. Hi n trú t i: S 6, NGÁCH 139, NGÕ 88, ĐƯ NG LOAN LÝ, KHÓM 1, PHƯ NG VĨNH NINH, KHU NAM, THÀNH PH ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN. 27 Tr n Th Xuyên, sinh ngày 01/4/1981 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6-8, ĐO N 1, ĐƯ NG TRUNG SƠN, KHÓM 15, THÔN TRUNG TRANG, XÃ HOA ĐÀN, HUY N CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN. 28 L Nh c D nh, sinh ngày 01/01/1983 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, H N I, KHÓM 11, THÔN H LIÊU, XÃ NGUYÊN TRƯ NG, HUY N VÂN LÂM, ĐÀI LOAN 29 Tr n Kim Thiên, sinh ngày 08/01/1980 t i C Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: S 17, NGÁCH 6, NGÕ 30, ĐƯ NG DÂN QUY N, KHÓM 4, THÔN Đ I H , XÃ H N I HUY N CAO HÙNG, ĐÀI LOAN 30 Lê Th Thu Trang, sinh ngày 26/5/1975 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 137, ĐƯ NG XƯƠNG CÁT, KHÓM 12, PHƯ NG QU C THU N, KHU Đ I Đ NG, THÀNH PH ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 31 Lý Th B i, sinh ngày 13/8/1973 t i thành PH H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 17, NGÕ TAM NGHĨA, KHÓM 7, THÔN QUÁ QUY N, XÃ NH TH Y, HUY N CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN 32 Lê Th Hà, sinh ngày 01/01/1977 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 97-9, PHONG QUÝ VĨ, KHÓM 2, PHƯ NG PHONG QUĨ, THÀNH PH MÃ CÔNG, HUY N BÀNH H , ĐÀI LOAN 33 Dương Th Thi, sinh ngày 24/10/1980 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, ĐƯ NG TRÌNH TÍN, KHÓM 18, THÔN LOAN N I, XÃ NHÂN VŨ, HUY N CAO HÙNG, ĐÀI LOAN. 34 Nguy n Th M ng, sinh ngày 08/3/1973 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 91, ĐƯ NG QU NG HƯNG, KHÓM 10, PHƯ NG QU NG Đ C, TH TR N M NÔNG, HUY N CAO HÙNG, ĐÀI LOAN 35 Võ Th Thu Dung, sinh ngày 16/12/1974 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 72-6, ĐƯ NG TINH H I, KHÓM 21, PHƯ NG NAM XÃ, TH TR N THANH TH Y, HUY N ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN 36 Ph m Th Đi p, sinh ngày 17/8/1973 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 420, ĐO N 6, ĐƯ NG TRUNG HOA, KHÓM 5, PHƯ NG N I H , KHU HƯƠNG SƠN, THÀNH PH TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN 37 Nguy n Th H ng Hi p, sinh ngày 23/01/1978 t i thành PH H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, NGÕ SƠN CƯ C, KHÓM 10, THÔN NHÂN HÒA, XÃ DANH GIAN, HUY N NAM Đ U, ĐÀI LOAN 38 Lư Th Ng c Vân, sinh ngày 10/8/1978 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 635, ĐƯ NG H SƠN, KHÓM 23, PHƯ NG TÂN TH , TH TR N TH O Đ N, HUY N NAM Đ U, ĐÀI LOAN 39 Võ Th Thu Hà, sinh ngày 06/11/1973 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 407/1, ĐO N 3, ĐƯ NG TÂY AN, KHÓM 9, PHƯ NG H P THÀNH, TH TR N PH LÝ, HUY N NAM Đ U, ĐÀI LOAN
 5. 40 Lý L Hoa, sinh ngày 12/3/1967 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, NGÕ T P LIÊN, KHÓM 10, THÔN TH Y ĐI N, XÃ L C C C, HUY N NAM Đ U, ĐÀI LOAN 41 Trương Xuân Linh, sinh ngày 28/12/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 22, NGÕ 375, ĐƯ NG TRƯ NG AN, KHÓM 12, PHƯ NG THÀNH CÔNG, TH TR N LƯ CHÂU, HUY N ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 42 Huỳnh Th Nhanh, sinh ngày 11/12/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14, PHÁO T LU N, KHÓM 7, THÔN A NHU, XÃ THÂM KHANH, HUY N ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 43 Tiêu Bích Trang, sinh ngày 20/7/1971 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, L U 4, NGÕ 474, ĐƯ NG KHANG NINH, KHÓM 35, PHƯ NG KIM LONG, THÀNH PH T CH CH , HUY N ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 44 Lý Ng c Giàu, sinh ngày 25/4/1979 t i An Gaing Gi i tính: N Hi n trú t i: S 67, NGÕ 104, ĐO N 2, ĐƯ NG ĐINH CHÂU, KHÓM 10, PHƯ NG TH NGUYÊN, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PH ĐÀI B C 45 Lê Th Bích, sinh ngày 29/3/1969 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4, L U 2, NGÕ 493, ĐƯ NG V N Đ I, KHÓM 6, PHƯ NG HƯNG Đ C, KHU V N, THÀNH PH ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 46 Võ Th Bé Tám, sinh ngày 20/10/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12/12, L U 3, T 11, KHÓM 33, THÔN GIAI AN, XÃ LONG ĐÀM, HUY N ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN 47 Nguy n Th Thùy Trang, sinh này 23/8/1976 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 36, NGÕ 52, ĐƯ NG TRUNG HOA, KHÓM 12, PHƯ NG ĐI N TÂM, TH TR N Đ I KHÊ, HUY N ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN 48 Nguy n Th L Hà, sinh ngày 19/11/1981 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4, NGÕ 150, ĐƯ NG T DOANH H , KHÓM 14, PHƯ NG MI U B C, KHU T DOANH, THÀNH PH CAO HÙNG, ĐÀI LOAN 49 Voòng Kim Th y, sinh ngày 03/02/1983 t i thành PH H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 133, ĐO N 3, ĐƯ NG SƠN CƯ C, KHÓM 6, THÔN NHÂN HÒA, HUY N CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN 50 Huỳnh Th Kim Ph ng, sinh ngày 20/12/1975 t i thành PH H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4, L U 3, NGÕ 131, ĐƯ NG HÒA NH T, KHÓM 19, PHƯ NG XÃ LIÊU, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PH CƠ LONG, ĐÀI LOAN 51 Vòng Nhì Múi, sinh ngày 24/8/1976 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, L U 6, NGÕ ĐƯ NG PHÚC AN 1, KHÓM 33, PHƯ NG TRUNG PHÚC, THÀNH PH TRUNG L CH, HUY N ĐÀO IÊN 52 Nguy n Th Ki u Xuân, sinh ngày 19/10/1981 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 119, LOAN N I, KHÓM 8, THÔN LOAN NAM, XÃ L C CƯ C, HUY N GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN.
 6. 53 Đ ng Th PH , sinh ngày 23/4/1979 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13, ĐƯ NG DÂN SINH, KHÓM 14, PHƯ NG MA LIÊU, THÀNH PH THÁI B O, HUY N GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN 54 Châu Th Đoan Trang, sinh ngày 03/3/1978 t i thành PH H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 31, ĐƯ NG VĨNH AN, KHÓM 3, PHƯ NG VĨNH NINH, THÀNH PH TH THÀNH, HUY N ĐÀI B C ĐÀI LOAN 55 T Th Vân, sinh ngỳa 17/7/1981 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, NGÕ TRUNG HƯNG 6, KHÓM 10, PHƯ NG TRUNG HƯNG, KHU TÂY, THÀNH PH ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN 56 Tr nh Th Kim Cúc, sinh ngày 06/5/1976 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 37, NGÕ 151, ĐƯ NG TRUNG SƠN, KHÓM 26, PHƯ NG SÙNG LAN, THÀNH PH BÌNH ĐÔNG, HUY N BÌNH ĐÔNG 57 Nguy n Th Mai H nh, sinh ngày 30/12/1970 t i thành PH H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 31, Đ C LONG, KHÓM 5, THÔN THI N D , XÃ PHƯƠNG SƠN, HUY N BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN 58 Tr nh Th Thanh Thúy, sinh ngày 09/5/1982 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 25, NGÕ 68, ĐO N 1, ĐƯ NG BÌNH HÒA, KHÓM 4, THÔN NAM CH N, XÃ ĐI N VŨ, HUY N CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN 59 Nguy n Th Thúy H ng, sinh ngày 18/01/1977 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 20, NGÕ 15, ĐƯ NG TÂN H , KHÓM 17, THÔN TRUNG TH NG, XÃ B O TRUNG, HUY N VÂN LÂM, ĐÀI LOAN 60 Tr n Th M Th , sinh ngày 21/11/1972 t i An Gaing Gi i tính: N Hi n trú t i: S 458, ĐƯ NG VIÊN NAM, KHÓM 5, PHƯ NG LÂM TH , TH TR N VIÊN LÂM, HUY N CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN 61 Nguy n Th Bích H ng, sinh ngày 09/9/1976 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 79, NGÕ 56, ĐƯ NG VÂN NAM, KHÓM 6, PHƯ NG NH TRÙNG, TH TR N TRÚC ĐÔNG, HUY N TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN 62 Dương Tuy t Anh, sinh ngày 08/9/1979 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2-3, ĐƯ NG TRUNG SƠN, KHÓM 1, THÔN Đ I XÃ, XÃ Đ I XÃ, HUY N CAO HÙNG, ĐÀI LOAN 63 Tr n Th Mén, sinh ngày 03/01/1983 t i Đ ng HTáp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 82, NGÕ 405, ĐO N 3, ĐƯ NG TRƯ NG KHÊ, KHÓM 6, PHƯ NG TRƯ NG AN, KHU AN NAM, THÀNH PH ĐÀI NAM 64 Huỳnh Tho i Mi, sinh ngày 19/9/1977 t i thành PH H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 3, S 11, NGÕ 270, ĐO N 2, ĐƯ NG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 21, PHƯ NG VIÊN TÍN, THÀNH PH TH THÀNH, HUY N ĐÀI B C 65 Võ Th Phương, sinh ngày 20/4/1979 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 3, S 9, NGÁCH 7, NGÕ 80, ĐƯ NG KI U TRUNG 1, KHÓM 5, PHƯ NG HOA TRUNG, THÀNH PH B N KI U, HUY N ĐÀI B C 66 NGUY N TH M L , SINH NGÀY 10/6/1981 T I TÂY NINH Gi i tính: N
 7. HI N TRÚ T I: S 42, ĐƯ NG ĐÔNG L , KHÓM 6, PHƯ NG ĐÔNG L , TH TR N ĐI N TRUNG, HUY N CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN 67 TR N TH VŨ Y N, SINH NGÀY 25/3/1974 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 37, ĐƯ NG B C THÀNH, KHÓM 4, PHƯ NG THÀNH CÔNG, KHU B C, THÀNH PH ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN 68 NGÔ TH DI M THÚY, SINH NGÀY 20/10/1981 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 18, NGÕ 57, ĐƯ NG QUAN QUANG, KHÓM 13, PHƯ NG TÂY AN, THÀNH PH B N KI U, HUY N ĐÀI B C 69 HUỲNH TH KIM, SINH NGÀY 12/9/1981 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 11, NGÕ KỲ ĐÌNH, KHÓM 8, THÔN TAM HÒA, XÃ ĐI N LIÊU, HUY N CAO HÙNG, ĐÀI LOAN 70 H TH DI N, SINH NGÀY 17/10/1974 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 119, TRUNG LIÊU, KHÓM 15, THÔN TRUNG LIÊU, XÃ TH T C , HUY N ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN 71 LÝ TH HÀ, SINH NGÀY 18/9/1977 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 35, SONG XUÂN, KHÓM 5, THÔN SONG XUÂN, XÃ B C MÔN, HUY N ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN 72 NGUY N TH KIM CÚC, SINH NGÀY 02/02/1982 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 13/1, PH Đ I TRÍ, KHÓM 3, PHƯ NG TÚ TH Y, THÀNH PH TRUNG HÒA, HUY N ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 73 DƯƠNG NG C BÍCH, SINH NGÀY 10/02/1980 T I THÀNH PH H CHÍ Gi i tính: N MINH HI N TRÚ T I S 96, SA LUÂN H , KHÓM 10, PHƯ NG KHÊ CHÂU, TH TR N H U LONG, HUY N MIÊU L T, ĐÀI LOAN 74 TR N TH THƠ (THO), SINH NGÀY 25/7/1974 T I THÀNH PH H CHÍ Gi i tính: N MINH HI N TRÚ T I S 98/2, Đ I Đ NG LA, KHÓM 8, THÔN Đ NG KÍNH, XÃ TAM LOAN, HUY N MIÊU L T, ĐÀI LOAN 75 Đ TRÚC PHƯƠNG, SINH NGÀY 01/02/1983 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 81, NGÕ 412, ĐƯ NG LONG GIANG, KHÓM 27, PHƯ NG HÀNH NHÂN, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PH ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 76 NGUY N TH HUY N TRÂN, SINH NGÀY 13/11/1977 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 84, TÂN HƯNG, KHÓM 8, THÔN TÂN HƯNG, XÃ LÔ TRÚC, HUY N ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN 77 ĐINH TH TUY T SƯƠNG, SINH NGÀY 29/9/1982 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 16, L U 1, NGÕ 17, PH LÂM KH , KHÓM 8 PHƯ NG ĐĨNH CHÂU, THÀNH PH ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN 78 NGUY N TH C M LOAN, SINH NGÀY 17/3/1981 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 305, PH TUYÊN TÍN, KHÓM 16, PHƯ NG HƯNG NAM, KHU ĐÔNG, THÀNH PH IGA NGHĨA, ĐÀI LOAN 79 NGUY N TH HI N, SINH NGAY 25/3/1978 T I TÂY NINH Gi i tính: N
 8. HI N TRÚ T I S 6, H M 104, NGÕ 250, ĐƯ NG NAM XÃ, KHÓM 4, PHƯ NG CH N HƯNG, THÀNH PH NAM Đ U, HUY N NAM Đ U, ĐÀI LOAN 80 NGUY N TH KIM CHÂU, SINH NGÀY 16/6/1979 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 109, PH NÔNG AN, KHÓM 3, PHƯ NG TÂN TRANG, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PH ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 81 NGUY N TH XUY N, SINH NGÀY 01/01/1981 T I B C LIÊU Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 68, PH ĐÔNG KỲ, KHÓM 9, PHƯ NG TRUNG KHOA, TH TR N ĐÔNG TH , HUY N ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN 81 NGUY N TH XUY N, SINH NGÀY 01/01/1981 T I B C LIÊU Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 68, PH ĐÔNG KỲ, KHÓM 9, PHƯ NG TRUNG KHOA, TH TR N ĐÔNG TH , HUY N ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN 82 NGUY N TH M NG TRINH, SINH NGÀY 19/6/1980 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 819, ĐƯ NG XÍCH Đ , KHÓM 3, THÔN KHANH T , XÃ LÔ TRÚC, HUY N ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN 83 S M MINH H NH, SINH NGÀY 05/11/1975 T I THÀNH PH H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 19, ĐƯ NG NGHĨA T , KHÓM 11, PHƯ NG NHÂN TH , KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PH CƠ LONG, ĐÀI LOAN 84 NGUY N KIM HU , SINH NGÀY 28/02/1981 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 5, H M 5, NGÕ 177, ĐƯ NG TƯ NGUYÊN, KHÓM 13, PHƯ NG TƯ NGUYÊN THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 85 NGUY N TH ÚT, SINH NGÀY 03/4/1974 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 118, NGÕ 213, PH VĂN HOA, KHÓM 10, THÔN TRUNG KHANH, XÃ KHUNG LÂM, HUY N TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN 86 MÃ TH H NH, SINH NGÀY 20/6/1981 T I CÀ MAU Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 43, NGÕ 403, PH LIÊN THÔNG, KHÓM 3, THÔN TRUNG LÂM, XÃ N I B , HUY N BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN 87 HUỲNH TH NGHI P, SINH NGÀY 03/9/1982 T I THÀNH PH H CHÍ Gi i tính: N MINH HI N TRÚ T I S 13, TAM KHÔNG TUY N, KHÓM 9, PHƯ NG BÌNH Đ NH, TH TR N ĐÀM TH Y, HUY N ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 88 BÙI TH BÍCH LOAN, SINH NGÀY 20/6/1982 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 146, TÂY NAM TRANG, KHÓM 25, PHƯ NG PHÚC SƠN, THÀNH PH CHƯƠNG HÓA, HUY N CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN 89 NGUY N TH H NG HOA, SINH NGÀY 06/01/1976 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 5, NGÕ 30, PH BÁT TH NH T, KHÓM 7, PHƯ NG BÁT TH , TH TR N ĐÀM TH Y, HUY N ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 90 NGUY N TH DI M KI U, SINH NGÀY 16/8/1982 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 185/6, ĐO N 3, ĐƯ NG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 30, PHƯ NG VĨNH NINH, THÀNH PH TH THÀNH, HUY N ĐÀI B C, ĐÀI LOAN
 9. 91 NGUY N TH ÁNH TUY T, SINH NGÀY 20/02/1980 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 23, L U 3, PH Đ C XƯƠNG, KHÓM 7, PHƯ NG TOÀN Đ C, KHU V N HOA, THÀNH PH ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 92 H TH LÝ, SINH NGÀY 01/01/1980 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 234, TI U CƯ C TH I, KHÓM 6, THÔN Đ C NÔNG, XÃ LI U IDNH, HUY N ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN 93 TR N TH M LINH, SINH NGÀY 18/4/1979 T I LONG AN Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 58, L U 5, PH CÔNG CHÍNH, PHƯ NG 26, THÔN B Đ U, XÃ TAM CHI, HUY N ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 94 BÀNH TUY T TRANG, SINH NGÀY 19/4/1977 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 1, NGÕ 132, ĐƯ NG VĂN HOA B C, KHÓM 14, PHƯ NG TRUNG ƯƠNG, THÀNH PH TAM TRÙNG, HUY N ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 95 VÕ THANH THÚY, SINH NGÀY 19/8/1979 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 103, ĐƯ NG PH C HƯNG, KHÓM 8, PHƯ NG T CƯ NG, THÀNH PH T CH CH , HUY N ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 96 GIANG TH C M T , SINH NGÀY 10/11/1982 T I TRÀ VINH Gi i tính: N HI N TÚ T I S 10, H M 1, NGÕ TRUNG NGHĨA, ĐƯ NG TÂN CAO, KHÓM 19, PHƯ NG TÂN QUANG, THÀNH PH THÁI BÌNH, HUY N ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN 97 NGUY N TH YÊN, SINH NGÀY 16/01/1981 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 320, ĐƯ NG THANH NIÊN M T, KHÓM 17, PHƯ NG CHÍNH KHÍ, KHU TÂN HƯNG, THÀNH PH CAO HÙNG, ĐÀI LOAN 98 TR N TH BÍCH PHƯ NG, SINH NGÀY 18/6/1977 T I TI N GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 10, ĐƯ NG D C ANH, KHÓM 8, THÔN VƯƠNG CÔNG, XÃ PHƯƠNG UYÊN, HUY N CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN 99 BÙI TH KIM HÂN, SINH NGÀY 11/10/1981 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 171/4, NAM XÃ, KHÓM 15, PHƯ NG LONG TÂN, TH TR N H U LONG, HUY N MIÊU L T, ĐÀI LOAN 100 TIÊU LÒ sÊN, SINH NGÀY 25/01/1981 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 29, L U 3/12, NGÕ 580, ĐƯ NG TÂN PHÚ, KHÓM 16, PHƯ NG QU C PHÚ, THÀNH PH PHƯ NG SƠN, HUY N CAO HÙNG 101 Tr n Sy Múi, sinh ngày 12/5/1980 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, TURC1 LIÊU KHANH, KHÓM 11, THÔN BÌNH LÂM, XÃ SONG KHÊ, HUYN ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 102 VÒNG L MÙI, SINH NGÀY 27/11/1982 T I Đ NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 37-6, TI U C CƯƠNG, KHÓM 23, PHƯ NG C THÀNH, TH TR N KIM THÀNH, HUY N KIM MÔN, ĐÀI LOAN 103 LÝ TH THÙY LINH, SINH NGÀY 03/5/1977 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I L U 4, S 7-1, NGÕ 707, ĐƯ NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 23, PHƯ NG H LÔ, KHU SĨ LÂM, THÀNH PH ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 104 VÒNG C M HI NG, SINH NGÀY 16/7/1970 T I ĐÀ N NG Gi i tính: N
 10. HI N TRÚ T I S 4, NGÁCH 2, NGÕ 19, ĐƯ NG TH LÂM 8, KHÓM 21, PHƯ NG Đ I PHONG, THÀNH PH ĐÀO VIÊN, HUY N ĐÀO VIÊN 105 NGUY N TH AN CƠ QUỲNH NHƯ, SINH NGÀY 17/01/1981 T I AN Gi i tính: N GIANG HI N TRÚ T I S 8, ĐƯ NG NAM B C, KHÓM 1, THÔN Đ NH DIÊM, XÃ KI U Đ U, HUY N CAO HÙNG, ĐÀI LOAN 106 H NG C THÂN, SINH NGÀY 27/12/1979 T I CÀ MAU Gi i tính: N HI N TRÚ T I L U 2, S 77, ĐƯ NG T P M , KHÓM 9, PHƯ NG PHÚC Đ C, THÀNH PH TAM TRÙNG, HUY N ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 107 TRƯƠNG NG C, SINH NGÀY 04/9/1967 T I THÀNH PH H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 1-3, NGƯ LIÊU T , KHÓM 6, THÔN TRUNG HÒA, XÃ DÂN HÙNG, HUY N GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN 108 NGUY N TH TH Y, SINH NGÀY 19/9/1978 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 35, ĐƯ NG C U XÃ, KHÓM 3, THÔN C U XÃ, XÃ H U LÝ, HUY N ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN 109 HUỲNH TH M NG THU, SINH NGÀY 19/8/1981 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 12, ĐƯ NG THÀNH CÔNG, KHÓM 14, THÔN TRÚC VI, XÃ Đ I VIÊN, HUY N ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN 110 H TH NGOAN, SINH NGÀY 18/3/1983 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 38, L U 4, ĐƯ NG GIANG NAM 2, KHÓM 2, PHƯ NG LONG CƯƠNG, THÀNH PH ĐÀO VIÊN, HUY N ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN 111 VÕ TH THANH HUY N, SINH NGÀY 20/7/1981 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 12, H M 2, NGÕ 42, ĐO N BÁT Đ C, ĐƯ NG THÁNH ĐÌNH, KHÓM 1, THÔN THÀNH Đ C, XÃ LONG ĐÀM, HUY N ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN 112 NGUY N TH CÚC, SINH NGÀY 01/01/1983 T I CÀ MAU Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 16/12, L U 4, ĐƯ NG TRƯ NG SINH, KHÓM 20, PHƯ NG HƯNG NHÂN, THÀNH PH BÁT Đ C, HUY N ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN 113 LÊ TH NH T, SINH NGÀY 20/5/1982 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 23, NGÕ 26, ĐƯ NG HOA LONG, KHÓM 9, PHƯ NG KI N AN, THÀNH PH BÌNH TR N, HUY N ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN 114 BÙI TH H NG QU , SINH NGÀY 11/11/1977 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 2/2, H NG TH , KHÓM 5, THÔN C NG HÒA, XÃ TÂN C NG, HUY N GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN 115 NGUY N TH B CH Y N, SINH NGÀY 09/10/1980 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 59, B C C NG T , KHÓM 4, THÔN B C HOA, XÃ NGHĨA TRÚC, HUY N GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN 116 NGUY N KIM PH NG, SINH NGÀY 19/5/1982 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 92, H U ĐÀM, KHÓM 8, PHƯ NG TI N ĐÀM, THÀNH PH Đ I B O, HUY N GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN 117 NGUY N TH KIM NHANH, SINH NGÀY 14/3/1978 T I TÂY NINH Gi i tính: N
 11. HI N TRÚ T I S 10, Đ NH QUÁ CÂU, KHÓM 11, THÔN Đ I KHU T, XÃ TH Y THƯ NG, HUYN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN 118 TRƯƠNG TH H NG ĐI U, SINH NGÀY 03/10/1981 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 23, NGÕ 84, ĐƯ NG HU NAM, KHÓM 19, PHƯ NG KIM HOA, KHU NAM, THÀNH PH ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN 119 LÊ TH THU TH O, SINH NGÀY 11/3/1978 T I BÀ R A – VŨNG TÀU Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 75, L U 4, ĐƯ NG TRƯ NG XUÂN, KHÓM 18, PHƯ NG TÂN TRANG, KHU ĐÔNG, THÀNH PH TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN 120 NGUY N TH TƯƠI, ISNH NGÀY 10/02/1981 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 4, ĐƯ NG QUANG MINH TÂY, KHÓM 9, PHƯ NG QU NG PHÚC, TH TR N TÂY LOA, HUY N VÂN LÂM, ĐÀI LOAN 121 PHÀNG NG C VÂN, SINH NGÀY 07/9/1979 T I Đ NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 27, L U 5-1, NGÕ 100, ĐƯ NG THÁI SƠN, KHÓM 1, PHƯ NG PH QUÁCH, HUY N NGHI LAN, ĐÀI LOAN 122 HUỲNH TH THÚY, SINH NGÀY 04/4/1975 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 33, ĐƯ NG DAO HƯƠNG, KHÓM 5, PHƯ NG TÂN PHONG, TH TR N TH O Đ NG, HUY N NAM Đ U, ĐÀI LOAN 123 LÊ TH MINH NGUY T, SINH NGÀY 02/01/1983 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 4, L U 1-3, H M 3, NGÕ 406, ĐƯ NG TR N ĐÔNG 1, KHÓM 30, PHƯ NG TÍN Đ C, KHU TI N TR N, THÀNH PH CAO HÙNG 124 LÊ TH THU TRANG, SINH NGÀY 20/12/1977 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 31, NGÕ B O SINH 1, ĐƯ NG KÍCH KH M NAM, KHÓM 17, THÔN TÍCH ĐÔNG, XÃ T QUAN, HUY N CAO HÙNG 125 TĂNG TH NG C LIÊN, SINH NGÀY 27/3/1964 T I THÀNH PH H CHÍ Gi i tính: N MINH HI N TRÚ T I S 16/3, NGÕ 201, ĐƯ NG VĂN KI N, KHÓM 3, PHƯ NG VĂN PHÚC, THÀNH PH PH NG SƠN, HUY N CAO HÙNG, ĐÀI LOAN 126 PHAN THI KIM CHI, SINH NGÀY 21/10/1981 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 60, ĐƯ NG NHÂN SƠN, KHÓM 6, THÔN NHÂN HÒA, XÃ NHÂN VŨ, HUY N CAO HÙNG, ĐÀI LOAN 127 NGUY N TH MINH TÂM, SINH NGÀY 18/12/1980 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 80/4, ĐƯ NG AN L C 1, KHÓM 5, THÔN H U AN, XÃ NHÂN VŨ, HUY N CAO HÙNG, ĐÀI LOAN 128 NGUY N TH THU, SINH NGÀY 15/01/1976 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 370, ĐƯ NG SA LUÂN, KHÓM 3, PHƯ NG TÂN SINH, TH TR N ĐI N TRUNG, HUY N CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN 129 LÊ TH KIM SANG, SINH NGÀY 19/9/1978 T I B N TRE Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 39, NGÕ 313, ĐO N 3, ĐƯ NG DÂN SINH, KHÓM 8, THÔN THƯ NG PHONG, XÃ Đ I NHÃ, HUY N ĐÀI TRUNG 130 HUỲNH NG C HUY N, SINH NGÀY 25/6/1982 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N
 12. HI N TRÚ T I S 10, NGÕ 141, PH SƠN TRUNG, KHÓM 21, PHƯ NG PHÚC SƠN, THÀNH PH CHƯƠNG HÓA, HUY N CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN 131 HUỲNH TH Y NG C H NH, SINH NGÀY 30/11/1979 T I SÔNG BÉ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 150/52, ĐO N 2, ĐƯ NG KI N QU C, KHÓM 18, THÔN SONG PHÚC, XÃ DÂN HÙNG, HUY N GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN 132 LÊ TH H NG SƯƠNG, SINH NGÀY 19/02/1980 T I B C LIÊU Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 68, ĐO N 3, ĐƯ NG ĐĨNH CHÂU, KHÓM 1, PHƯ NG PHÚ TH Y, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PH ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 133 TRƯƠNG TH K T, SINH NGÀY 15/12/1975 T I C N THƠ Gi i tính: N 134 NGUY N TH LƯ NG, SINH NGÀY 10/4/1976 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 90, L U 2, PH TRNG HI U, KHÓM 24, PHƯ NG HOA NAM, THNÀH PH TURNG HÒA, HUY N ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 135 CHÂU TH THU TRANG, SINH NGÀY 30/11/1981 T I TRÀ VINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 1/1, ĐƯ NG GIÁC NHÂN, KHÓM 1, THÔN LÝ Đ C, XÃ MÃN CHÂU, HUY N BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN 136 LÊ TH V AN, SINH NGÀY 14/8/1979 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 439, ĐƯ NG H C ĐI N, KHÓM 9, THÔN H C ĐI N, XÃ ĐI U NH T, HUY N ĐÀI TRUNG, ĐÌA LOAN 137 LÊ TH BÍCH TH Y, SINH NGÀY 13/4/1971 T I THÀNH PH H CHÍ Gi i tính: N MINH HI N TRÚ T I S 238, PH CƯ NG QU C, THÀNH PH ĐÀI ĐÔNG, HUY N ĐÀI ĐÔNG, ĐÀI LOAN 138 NGUY N KIM THÁI CHÂU, SINH NGÀY 01/01/1973 T I TI N GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 58, L U 3, PH DIÊN BÌNH, KHÓM 6, PHƯ NG BÌNH HÒA, THÀNH PH TH THÀNH, HUY N ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 139 VƯƠNG TÚ MAI, SINH NGÀY 06/8/1976 T I THÀNH PH H CHÍ MINH Gi i tính: N 140 PHAN TH KIM CHÂU, SINH NGÀY 13/7/1970 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 8, H M 2, NGÕ 169, PH NHÂN M , KHÓM 34, PHƯ NG TRUNG CHÍNH, TH TR N NGÔ THÊ, HUY N ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN 141 LÂM TH KIM LIÊN, SINH NGÀY 31/5/1970 T I B N TRE Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 8, H M 2, NGÕ 169, PH NHÂN M , KHÓM 34, PHƯ NG TRUNG CHÍNH, TH TR N NGÔ THÊ, HUY N ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN 142 NGUY N TH KIM TH O, SINH NGÀY 01/7/1980 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 16, ĐÀM Đ LIÊU, KHÓM 7, THÔN DU TÂY, XÃ KHÊ H , HUY N GI NGHĨA, ĐÀI LOAN 143 VƯƠNG TH DUNG, SINH NGÀY 15/6/1977 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 22, TƯ MÃ H N, KHÓM 5, THÔN TRUNG HƯNG, XÃ THÁI AN, HUY N MIÊU L T, ĐÀI LOAN 144 H A TH H NG PHƯ NG, SINH NGÀY 03/7/1979 T I Đ NG NAI Gi i tính: N
 13. HI N TRÚ T I S 24, ĐƯ NG PHÚ DÂN, KHÓM 42, PHƯ NG TÂN THƯ NG, KHU T DOANH, THÀNH PH CAO HÙNG, ĐÀI LOAN 145 NGUY N TH THÙY LINH, SINH NGÀY 13/02/1980 T I TI N GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S ½, NGÕ 16, PH NAM GIANG, KHÓM 13, PHƯ NG NH T GIÁP, THÀNH PH THƯ NG SƠN, HUY N CAO HÙNG, ĐÀI LOAN 146 NGUY N TH THÙY LINH, SINH NGÀY 13/02/1980 T I TI N GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 3, H M 1, NGÕ 278, ĐO N 4, ĐƯ NG SA ĐI N, KHÓM 5, THÔN TRÚC KHANH, XÃ LONG T NH, HUY N ĐÀI TRUNG 147 NGUY N TH BÉ PHÚC, SINH NGÀY 03/01/1983 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 71, NGÕ 259, PH PHÚC SƠN, KHÓM 17, PHƯ NG PHÚC SƠN, TP. CHƯƠNG HÓA, HUY N CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN 148 HÙYNH TH C M PHƯ NG, SINH NGÀY 16/7/1981 T I THÀNH PH H Gi i tính: N CHÍ MINH HI N TRÚ T I S 72, N I H , KHÓM 2, THÔN N I H , XÃ T H , HUY N VÂN LÂM, ĐÀI LOAN 149 TR N TH HÚY OANH, SINH NGÀY 16/7/1981 T I THÀNH PH H CHÍ Gi i tính: N MINH HI N TRÚ T I S 246/1, Đ I Đ N, KHÓM 7, PHƯ NG TÂY Đ N, TH TR N H VĨ HUY N VÂN LÂM, ĐÀI LOAN 150 NGUY N TH KIM TRANG, SINH NGÀY 27/02/1979 T I BÀ R A – VŨNG Gi i tính: N TÀU 151 DƯƠNG TH L M, SINH NGÀY 06/6/1981 T I BÀ R A – VŨNG TÀU Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 103, ĐƯ NG H SƠN, KHÓM 9, PHƯ NG SƠN CƯ C, TH TR N TH A Đ N, HUY N NAM Đ U, ĐÀI LOAN 152 NGUY N TH L , SINH NGÀY 20/1/1982 T I THÀNH PH H I PHÒNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 20, H M 5, NGÕ 77, ĐƯ NG NGƯU B B C, KHÓM 2, PHƯ NG B TI N, KHU HƯƠNG SƠN, THÀNH PH TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN 153 NGUY N TH LOAN, SINH NGÀY 03/6/1978 T I B N TRE Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 7 NGÕ 575, ĐƯ NG Đ I PH , KHÓM 9, PHƯ NG DIÊN BÌNH, THÀNH PH CHƯƠNG HÓA, HUY N CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN 154 TR N L NG C QUỲNH, SINH NGÀY 10/3/1979 T I QU NG TR Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 68, ĐƯ NG TÍN NGHĨA, KHÓM 12, THÔN TH Y B C, XÃ TH Y LÂM, HUY N VÂN LÂM, ĐÀI LOAN 155 LÊ TH THU TH Y, SINH NGÀY 21/10/1974 T I LÂM Đ NG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 1-1, NGÕ Đ NH KH M, KHÓM 11, THÔN Đ NH KH M, XÃ TH Y LÝ, HUY N NAM Đ U, ĐÀI LOAN 156 LÊ TH KIM PHƯ NG, SINH NGÀY 19/02/1979 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: L U 7, S 150-1, ĐƯ NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 13, PHƯ NG B O HÒA, THÀNH PH LÔ CHÂU, HUY N ĐÀI B C 157 PHAN TH DI M LAN, SINH NGÀY 18/12/1979 T I C N THƠ Gi i tính: N
 14. HI N TRÚ T I L U 3, S 10, NGÕ 204, ĐƯ NG TRUNG CHÍNH TÂY, KHÓM 14, PHƯ NG TÂN XÃ, THÀNH PH TRÚC B C, HUY N TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN 158 NGUY N TH NG C BI T, SINH NGÀY 26/8/1981 T I CÀ MAU Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 11, NGÁCH 24, NGÕ 171, ĐO N 1, ĐƯ NG VIÊN ĐÔNG, KHÓM 3, PHƯ NG PHÙ QUY N, TH TR N VIÊN LÂM, HUY N CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN 159 LÊ TH KIM LOAN, SINH NGÀY 13/4/1981 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 44-1, NGÕ 134, ĐƯ NG VŨ DOANH, KHÓM 9, PHƯ NG TÂN VŨ, THÀNH PH PHƯ NG SƠN, HUY N CAO HÙNG, ĐÀI LOAN 160 CAO THÚY H NG, SINH NGÀY 27/10/1981 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I L U 6-1, S 267, ĐƯ NG DÂN AN TÂY, KHÓM 23, PHƯ NG QUANG HOA, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ĐÀI B C 161 TR N LÂM KHAI, SINH NGÀY 27/8/1969 T I THÀNH PH H CHÍ MINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 9, NGÕ HƯƠNG TIÊU, KHÓM 1, THÔNTÂN SƠN, XÃ TH Y LÝ, HUY N NAM Đ U, ĐÀI LOAN 162 NGUY N KIM THÙY, SINH NGÀY 12/5/1981 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 1, PHIÊN T TH , KHÓM 7, PHƯ NG TRUNG SƠN, TH TRT N Đ M TH Y, HUY N ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 163 PHAN TH THIÊN KIM, SINH NGÀY 08/3/1974 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 8/1, NGÕ 80, ĐƯ NG PHÚ SƠN, KHÓM 14, PHƯ NG SONG NGƯ C, THÀNH PH B N KI U, HUY N ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 164 NGUY N TH KIM TUY N, SINH NGÀY 03/8/1981 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 37/2, ĐƯ NG TRUNG C NG 1, KHÓM 4, PHƯ NG TRUNG THÁI, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 165 NGUY N ANH THƠ, SINH NGÀY 25/01/1982 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 30, ĐƯ NG CN G HOA, KHÓM 8, PHƯ NG C NG ĐÔ, KHU N I H , THÀNH PH ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 166 BÙI TH NGOAN, SINH NGÀY 02/01/1978 T I H I PHÒNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 136, H TH LIÊU, KHÓM 15, PHƯ NG H GIA, TH TR N THI N HÓA, HUY N ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN 167 DƯƠNG H NG NGUY T, SINH NGÀY 12/01/1981 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 6, NGÕ 83, TÂN TH T , KHÓM, PHƯ NG VĨNH AN, TH TR N B CH HÀ, HUY N ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN 168 H C M NHUNG, SINH NGÀY 19/9/1982 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 495, SÙNG NHÂN, KHÓM 6, PHƯ NG BÌNH NGUYÊN, TH TR N THÔNG TIÊU, HUY N MIÊU L T, ĐÀI LOAN 169 TRƯƠNG TH N T, SINH NGÀY 09/4/1982 T I BÀ R A – VŨNG TÀU Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 31/1, TH CH TR N, KHÓM 5, PHƯ NG TH CH TR N, TH TR N UY N LÝ, HUY N MIÊU L T, ĐÀI LOAN 170 TR N TH THU OANH, SINH NGÀY 01/8/1977 T I B C LIÊU Gi i tính: N
 15. HI N TRÚ T I S 4, ĐƯ NG THÁI BÌNH, KHÓM 2, THÔN THÁI BÌNH, XÃ H U LÝ, HUY N ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN 171 NGUY N TH PHƯƠNG VI, SINH NGÀY 07/7/1982 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 23, L U 2, ĐƯ NG ĐÀI TÂN, KHÓM 36, PHƯ NG TÍCH TU , THÀNH PH TRUNG HÒA, HUY N ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 172 LÊ TH TUY T XANH, SINH NGÀY 20/9/1981 T I ANG GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 20, ĐƯ NG NH T TÂN, KHÓM 12, PHƯ NG MI CHÂU, TH TRN61 KỲ SƠN, HUY N CAO HÙNG, ĐÀI LOAN 173 T TH H NG, SINH NGÀY 10/8/1972 T I QU NG NAM Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 81-2, NGÕ NHAN TH , KHÓM 20, PHƯ NG H I TH , TH TR N L C C NG, HUY N CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN 174 NGUY N TH NG C LOAN, SINH NGÀY 17/9/1979 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 32, NGÕ 8, ĐƯ NG ĐÔNG LÝ, KHÓM 4, PHƯ NG Đ I LÝ, THÀNH PH Đ I LÝ, HUY N ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN 175 NGUY N TH HUỲNH, SINH NGÀY 13/01/1981 T I Đ NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 136, ĐƯ NG TRƯ NG SINH, KHÓM 1, THÔN MÃ MINH, XÃ NGO I PH , HUY N ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN 176 HÀ TH TUY T MAI, SINH NGÀY 05/02/1973 T I THÀNH PH H CHÍ Gi i tính: N MINH HI N TRÚ T I S 236, L C TH O, KHÓM 5, THÔN L C ĐÔNG, XÃ L C TH O, HUY N GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN 177 LÊ KIM CƯƠNG, SINH NGÀY 01/01/1979 T I TI N GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 434, ĐƯ NG Đ I NGHĨA, KHÓM 5, THÔN HÒA M , XÃ TRUNG PH , HUY N GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN 178 VƯU TH L A, SINH NGÀY 19/5/1980 T I CÀ MAU Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 1-3, NGÕ 49, ĐƯ NG DÂN HÒA, KHÓM 20, PHƯ NG B O AN, KHU TAM DÂN, THÀNH PH CAO HÙNG, ĐÀI LOAN 179 H TH H I Y N, SINH NGÀY 02/02/1978 T I TH A THIÊN - HU Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 202, DIÊM LIÊU, KHÓM 5, THÔN DIÊM LIÊU, XÃ TH PHONG, HUY N HOA LIÊN, ĐÀI LOAN 180 ĐO N TH BÍCH HÒA, SINH NGÀY 08/8/1979 T I B N TRE Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 73-1, ĐƯ NG TAM TR N, KHÓM 8, THÔN TAM TR N, XÃ TH Y THƯ NG, HUY N GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN 181 T NGUYÊN Y N, SINH NGÀY 05/8/1978 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 200, ĐƯ NG V N TH , KHÓM 12, PHƯ NG C NH PHÚC, TH TR N L C C N, HUY N CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN 182 TR N TH HUỲNH CHÂU, SINH NGÀY 10/01/1983 T I B C LIÊU Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 9, ĐƯ NG TÂN HÓA, KHÓM 16, THÔN TÍN TH , XÃ H KH U, HUY N TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN 183 TR N KIM LOAN, SINH NGÀY 21/12/1981 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 93, MAO C NG VĨ, KHÓM 5, THÔN MAO C NG, XÃ H DOANH, HUY N Đ I NAM, ĐÀI LOAN
 16. 184 NGUY N TH NG C SANG, SINH NGÀY 20/02/1975 T I Đ NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 56, NGÕ 87, ĐƯ NG DIÊN CÁT, KHÓM 6, PHƯ NG AN PHÁT, KHU TAM DÂN, HUY N CAO HÙNG, ĐÀI LOAN 185 NGUY N TH H NH, SINH NGÀY 18/7/1979 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 122, ĐƯ NG C U XƯƠNG, KHÓM 3, PHƯ NG TH XƯƠNG, KHU NAM T , THÀNH PH CAO HÙNG, ĐÀI LOAN 186 CAO TH M H NH, SINH NGÀY 23/10/1977 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 2, H Đ , KHÓM 12, THÔN ĐI U TÙNG, XÃ ĐÔNG TH CH, HUY N GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN 187 NGUY N TH TUY T NHUNG, SINH NGÀY 25/3/1980 T I B N TRE Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 226, L U 12/1, ĐƯ NG SA LUÂN, KHÓM 13, PHƯ NG D U XA, TH TR N ĐÀM TH Y, HUY N ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 188 NGUY N TH M NG HOÀNG, SINH NGÀY 17/4/1979 T I THÀNH PH H Gi i tính: N CHÍ MINH HI N TRÚ T I: S 5, L U 3, H M 14, NGÕ 155, ĐƯ NG DÂN TÂY AN, KHÓM 11, PHƯ N QUANG CHÍNH, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ĐÀI B C, ĐÀI LOAN 189 MAI TH KIM LOAN, SINH NGÀY 20/11/1973 T I THÀNH PH H CHÍ Gi i tính: N MINH HI N TRÚ T I S 10, H M 22, KHÓM 271, ĐƯ NG VŨ L C, KHÓM 3, PHƯ NG KIM TRÚC, THÀNH PH TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN 190 PH M TH M PHƯ NG, SINH NGÀY 20/7/1983 T I BÌNH PHƯ NG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 334, L U 3, ĐƯ NG D THÀNH NAM, KHÓM 24, PHƯ NG D THÀNH, TH TR N DƯƠNG MAI, HUY N ĐÀO VIÊN 191 NGUY N NG C TH Y, SINH NGÀY 18/12/1978 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 162, PH PHÚC NGUYÊN, KHÓM 17, PHƯ NG TRUNG NGHĨA, THÀNH PH ĐÀO VIÊN, HUY N ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN 192 HUỲNH TH OANH, SINH NGÀY 20/11/1980 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 24/1, ĐƯ NG M PHÚC, KHÓM 6, THÔN M PHÚC, XÃ TRANG VĨ, HUY N NGHI LAN, ĐÀI LOAN 193 VÕ TH ÁNH DUNG, SINH NGÀY 13/5/1974 T I THÀNH PH H CHÍ Gi i tính: N MINH HI N TRÚ T I S 11, NGÕ 7, ĐƯ NG N I THÀNH, KHÓM 7, THÔN ĐÔNG THÀNH, XÃ ĐÔNG SƠN, HUY N NGHI LAN, ĐÀI LOAN 194 TRƯƠNG TH NG C VÂN, SINH NGÀY 21/12/1980 T I THÀNH PH H Gi i tính: N CHÍ MINH HI N TRÚ T I S 26, ĐƯ NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 4, THÔN NÔNG PHÚ, XÃ TH Y LÝ, HUY N NAM Đ U, ĐÀI LOAN 195 LÊ TH NG C LAN, SINH NGÀY 19/02/1982 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 585/3, L U 7, ĐO N 2, ĐƯ NG TRUNG SƠN, KHÓM 34, PHƯ NG TÍCH HU , THÀNH PH TRUNG HÒA, HUY N ĐÀI B C, ĐÀI LOAN. 196 TR N TH TUY T TRINH, SINH NGÀY 10/5/1981 T I AN GIANG Gi i tính: N
 17. HI N TRÚ T I S 150/2, DƯƠNG T , KHÓM 6, PHƯ NG PHÒNG VINH, TH TR N TÂN HÓA, THÀNH PH ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN 197 L I TH DUYÊN, SINH NGÀY 19/02/1978 T I H I PHÒNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 58, NGÕ THANH VIÊN, KHÓM 10, THÔN LUÂN NHÃ, XÃ HOA ĐÀN, HUY N CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN 198 TR N NG C TRÂM, SINH NGÀY 17/01/1978 T I LONG AN Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 45/2, ĐƯ NG TH T GIA, KHÓM 4, THÔN TH T GIA, XÃ THÂN C NG, HUY N CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN 199 LƯU LAN HƯƠNG, SINH NGÀY 27/11/1979 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 36, ĐƯ NG QUANG MINH, KHÓM 16, THÔN TÂN C NG, XÃ TÂN C NG, HUY N CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN 200 VÕ TH THU NĂM, SINH NGÀY 20/12/1958 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 8, NGÕ 635, ĐƯ NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 15, PHƯ NG B C L , TH TR N ĐI N TRUNG, HUY N CHƯƠNG HÓA 201 Đ NH TH NĂM, SINH NGÀY 27/5/1981 T I H I PHÒNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 11, NGÕ 732, ĐO N 5, ĐƯ NG TRUNG SƠN, KHÓM 10, THÔN HÒA M , XÃ TRUNG B , HUY N GIA NGHĨA – ĐÀI LOAN 202 HÙYNH TH BÍCH CHÂU, SINH NGÀY 13/9/1973 T I KIÊN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 220, GIÁP XƯƠNG, KHÓM 22, THÔN GIÁP B C, XÃ KI U Đ U, HUY N CAO HÙNG – ĐÀI LOAN 203 NGUY N TH TƯƠI, SINH NGÀY 11/7/1980 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I 373 ĐO N 1, ĐƯ NG CAM VIÊN, KHÓM 11, PHƯ NG ĐÔNG VIÊN, THÀNH PH TH THÀNH, HUY N ĐÀI B C 204 PHAN TH KIM TUY T, SINH NGÀY 27/3/1977 T I THÀNH PH H CHÍ Gi i tính: N MINH HI N TRÚ T I S 179, H U M C, KHÓM 9, PHƯ NG H U B N, TH TR N TAM HI P, HUY N ĐÀI B C – ĐÀI LOAN 205 LÊ TH L THU, SINH NGÀY 09/8/1980 T I THAH HÓA Gi i tính: N HI N TÚ T I S 178, ĐO N 4, ĐƯ NG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 1, PHƯ NG Đ NH PH , THÀNH PH TH THÀNH, HUY N ĐÀI B C 206 VÕ TH BÍCH DUYÊN, SINH NGÀY 15/3/1982 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 164/1, L U 3, ĐƯ NG ĐÔNG VIÊN, KHÓM 2, PHƯ NG B O Đ C, KHU V N HOA, HUY N ĐÀI B C – ĐÀI LOAN 207 NGUY N TH BÍCH VÂN, SINH NGÀY 10/01/1982 T I TI N GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 7/33, DOANH BÀN, KHÓM 29, PHƯ NG TIÊU LÝ, THÀNH PH BÁT Đ C, HUY N ĐÀO VIÊN – ĐÀI LOAN 208 VÕ TH SÁU, SINH NGÀY 15/10/1981 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I:o S 50, L U 3, NGÕ 140, ĐO N 2, ĐƯ NG TÂY VIÊN, KHÓM 8, PHƯ NG HÒA BÌNH, KHU V N HOA, HUY N ĐÀI B C 209 TRƯƠNG KIM M NG, SINH NGÀY 06/02/1977 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 29, H M 1, NGÕ 137, ĐƯ NG THÀNH B C, KHÓM 6, PHƯ NG VĂN NHÃ, KHU B C, THÀNH PH TÂN TRÚC – ĐÀI LOAN
 18. 210 TRƯƠNG TH BÍCH VÂN, SINH NGÀY 24/6/1979 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 20, NGÕ 30, ĐƯ NG TÍN NGHĨA KHÓM 26, PHƯ NG BÌNH HÒA, THÀNH PH NAM Đ U, HUY N NAM Đ U – ĐÀI LOAN 211 MAI TH LÂM PHƯƠNG, SINH NGÀY 27/3/1979 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 84, ĐƯ NG VĨNH UÂN, KHÓM 14, PHƯ NG DÂN SINH, TH TR N VIÊN LÂM, HUY N CHƯƠNG HÓA - ĐÀI LOAN 212 HÀ TH H NG NHUNG, SINH NGÀY 18/11/1980 T I LONG AN Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 192, ĐƯ NG DÂN T C, KHÓM 6, PHƯ NG ĐÔNG TRANG, TH TR N Đ U PH N, HUY N MIÊU L T – ĐÀI LOAN 213 HUỲNH TH THANH HƯƠNG, SINH NGÀY 29/3/1981 T I THÀNH PH H Gi i tính: N CHÍ MINH HI N TRÚ T I S 16, KỲ KHANH, KHÓM 7, PHƯ NG H LÂM, TH TR N, DIÊM TH Y, HUY N ĐÀI NAM – ĐÀI LOAN 214 BÙI TH KIM THÙY, SINH NGÀY 28/3/1981 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 6, ĐƯ NG ÁI C U, KHÓM 5, PHƯ NG HOA CƯƠNG, KHU NHÂN ÁI, THÀNH PH CƠ LONG – ĐÀI LOAN 215 Đ NG TH KI U, SINH NGÀY 26/5/1980 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 482, ĐO N 1, ĐƯ NG CHƯƠNG VIÊN, KHÓM 8, THÔN TAM XUÂN, XÃ HOA ĐÀN, HUY N CHƯƠNG HÓA – ĐÀI LOAN 216 TR N TH DƯ, SINH NGÀY 17/8/1981 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 5, L U 18, NGÕ 54, ĐO N 4, ĐƯ NG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 15, PHƯ NG Đ NH B , THÀNH PH TH THÀNH, HUY N ĐÀI B C – ĐÀI LOAN 217 NGUY N TH NGA, SINH NGÀY 20/02/1983 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 8, H M 10, NGÕ 410, ĐƯ NG DÂN AN TÂY, KHÓM 1, PHƯ NG QUANG HOA, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ĐÀI B C 218 NGUY N TH LANH, SINH NGÀY 07/3/1981 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 9, L U 5, NGÕ 270, ĐƯ NG Đ I Đ NG, KHÓM 8, PHƯ NG TRUNG B , TH TR N TAM HI P, HUY N ĐÀI B C 219 PH M TH HOA, SINH NGÀY 24/3/1981 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 44, NGÕ 25, ĐƯ NG Đ I TRÍ, KHÓM 22, PHƯ NG T CƯ NG, THÀNH PH B N KI U, HUY N ĐÀI B C - ĐÀI LOAN 220 H TH THÚY, SINH NGÀY 22/8/1981 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 468/1, L U 10, ĐO N 2, ĐƯ NG TRUNG HOA, KHÓM 17, THÔN C U THÀNH, XÃ BÁT LÝ, HUY N ĐÀI B C – ĐÀI LOAN 221 HOÀNG TH HOA, SINH NGÀY 20/10/1979 T I HƯNG YÊN Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 34, NGÕ 329, ĐƯ NG LÂM RÂM, KHÓM 20, PHƯ NG NH GIÁP, THÀNH PH PHƯ NG SƠN, HUY N CAO HÙNG 222 TR N TH NG C PHƯ NG, SINH NGÀY 21/02/1983 Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 32, NGÕ 145, ĐO N 4, ĐƯ NG HƯNG LONG, KHÓM 6, PHƯ NG TRUNG THU N, KHU VĂN SƠN, THÀNH PH ĐÀI B C 23 NGUY N TH TRUNG, SINH NGÀY 08/8/1978 T I AN GIANG Gi i tính: N
 19. HI N TRÚ T I S 35/4, NGÕ 323, ĐƯ NG THÔNG HÀ, KHÓM 17, PHƯ NG PHÚC HOA, KHU SĨ LÂM, THÀNH PH ĐÀI B C – ĐÀI LOAN 224 TR N TH KIM H NH, SINH NGÀY 01/01/1982 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 29, NGÕ 2133, ĐƯ NG TRUNG HOA 1, KHÓM 24, PHƯ NG LONG T , KHU C SƠN, THÀNH PH CAO HÙNG 225 PH M TH THÙY TIRNH, SINH NGÀY 08/6/1975 T I B C LIÊU Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 1, H M 7, NGÕ 10, ĐƯ NG C NAM, KHÓM 13, THÔN L HƯNG, KHU C SƠN, THÀNH PH CAO HÙNG – ĐÀI LOAN 226 VÕ TH THU NGÂN, SINH NGÀY 05/4/1973 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 1, L U 5, ĐƯ NG HOA HÂN, KHÓM 22, PHƯ NG HOA PHONG, KHU C SƠN, THÀNH PH CAO HÙNG – ĐÀI LOAN 227 LÂM TH DUNG, SINH NGÀY 05/4/1973 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 1, L U 5, ĐƯ NG HOA HÂN, KHÓM 22, PHƯ NG HOA PHONG, KHU C SƠN, THÀNH PH CAO HÙNG – ĐÀI LOAN 228 HÙYNH THU TUY N, SINH NGÀY 10/9/1970 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 5, NGÕ 41, ĐƯ NG PHÚC AN, KHÓM 4, PHƯ NG PHÚC AN, TH TRN M NÔNG, HUY N CAO HÙNG – ĐÀI LOAN 229 NGUY N TH THÙY DUNG, SINH NGÀY 15/3/1980 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 431, ĐƯ NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 20, THÔN M NG LÝ, XÃ ĐI U TÙNG, HUY N CAO HÙNG – ĐÀI LOAN. 230 ĐOÀN TH KIM SON, SINH NGÀY 02/7/1981 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 2, NGÕ 45, ĐƯ NG LÂM N I, KHÓM 1, THÔN LÂM N I, XÃ LÂM VIÊN, HUY N CAO HÙNG – ĐÀI LOAN 231 NGÔ TH KIM PHƯ NG, SINH NGÀY 18/11/1980 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 45/2 TƯ NG QUÂN ÁO, KHÓM 8, THÔN TƯ NG QUÂN, XÃ VONG AN, HUY N BNÀH H - ĐÀI LOAN 232 NGUY N TH KIM CHON, SINH NGÀY 26/11/1978 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 7/1, NGÕ 128, ĐO N 2, ĐƯ NG HƯNG NAM, KHÓM 12, PHƯ NG N I H , TRUNG HÒA, HUY N ĐÀI B C – ĐÀI LOAN 233 TR N TH MAI PHƯƠNG, SINH NGÀY 21/01/1967 T I THÀNH PH H Gi i tính: N CHÍ MINH HI N TRÚ T I S 119, ĐƯ NG LUÂN SƠN, KHÓM 12, THÔN LUÂN SƠN, XÃ TRÁC KHÊ, HUY N HOA LIÊN – ĐÀI LOAN 234 NGUY N TH CHI, SINH NGÀY 05/10/1981 T I B N TRE Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 194, L U 4, ĐƯ NG NGUYÊN VI N, KHÓM 16, PHƯ N Đ NH HÒA, KHU NOÃN, THÀNH PH CƠ LONG 235 VÕ TH KIM TH O, SINH NGÀY 05/11/1982 T I B N TRE Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 11, NGÕ 47, ĐƯ NG Đ NH M , KHÓM 9, PHƯ NG TRUNG B , KHU HƯƠNG SƠN, THÀNH PH TÂN TRÚC – ĐÀI LOAN 236 TR N TH NG C MAI, SINH NGÀY 02/10/1976 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 248, ĐƯ NG LI U CHÂU, THÀNH PH ĐÀI ĐÔNG, HUY N ĐÀI ĐÔNG – ĐÀI LOAN
 20. 237 NGUY N TH THÙY DI M, SINH NGÀY 19/02/1980 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 45, ĐƯ NG PHÚC ĐƯƠNG, KHÓM 3, PHƯ NG PHÚC THU N, KHU NAM, THÀNH PH ĐÀI TRUNG – ĐÀI LOAN 238 HÙYNH TH M DUNG, SINH NGÀY 09/4/1973 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 5, NGÕ 70, ĐƯ NG TÂN HƯNG, ĐO N 1, KHÓM 2, THÔN PHÚC NHÂN, TH XÃ ĐÀM T , HUY N ĐÀI TRUNG 239 PHAN ÁNH TUY T, SINH NGÀY 11/8/1976 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 42, NGÕ 106, ĐƯ NG L C L 11, KHÓM 15, PHƯ NG L C L , TH TR N SA L , HUY N ĐÀI TRUNG – ĐÀI LOAN 240 NGUY N TH GIANG, SINH NGÀY 10/12/1981 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 68, NGÕ 85, ĐO N 1, L TRUNG ƯƠNG, KHÓM 5, THÔN LONG TR CH, XÃ LONG T NH, HUY N ĐÀI TRUNG 241 VÕ THÚY OANH, SINH NGÀY 25/02/1976 T I TI N GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 75, NGÕ 671, ĐO N 1, ĐƯ NG KHÊ NAM, KHÓM 2, THÔN KHÊ C , XÃ ĐI U NH T, HUY N ĐÀI TRUNG – ĐÀI LOAN 242 CHÂU TH PHƯ NG, SINH NGÀY 01/01/1977 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 1110, ĐƯ NG NHÂN ÁI, KHÓM 13, PHƯ NG Đ I B , TH TR N TRÚC NAM, HUY N MIÊU L T, ĐÀI LOAN 243 TR N TH THANH TUYN , SINH NGÀY 24/8/1979 T I Đ NG HTÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 26, H M 19, NGÕ 287, ĐO N 1, ĐƯ NG XÃ Đ U, KHÓM 3, THÔN NHÂN NHÃ, HƯƠNG XÃ Đ U, HUY N CHƯƠNG HÓA – ĐÀI LOAN. 244 LÊ NG C DUNG, SINH NGÀY 24/4/1970 T I B C LIÊU Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 65, ĐƯ NG D A DŨNG, KHÓM 6, PHƯ NG BNÀ ĐÀO, TH TR N Đ U PH N, HUY N MIÊU L T – ĐÀI LOAN 245 NGUY N TH ÁNH H NG, SINH NGÀY 15/8/1980 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 39, ĐƯ NG TH TRƯ NG, KHÓM 17, THÔN NAM Y N, XÃ Y N SÀO, HUY N CAO HÙNG – ĐÀI LOAN 246 PH M TH NG C BÍCH, INH NGÀY 20/5/1983 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 58, MAI NAM, KHÓM 10, XÃ MAI NAM, TH TR N THÔNG TIÊU, HUY N MIÊU L T – ĐÀI LOAN 247 NGUY N THÚY H NG, SINH NGÀY 14/12/1980 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 91/1, TRUNG CHÍNH, KHÓM 13,PHƯ NG TRUNG CHÁNH, TH TR N UYÊN LÝ, HUY N MIÊU L T – ĐÀI LOAN 248 HÙYNH TH TÁM, SINH NGÀY 13/02/1979 T I LONG AN Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 88, NG THÁI B , KHÓM 10, PHƯ NG VĨNH HÒA, THÀNH PH PHÁC T , HUY N GIA NGHĨA – ĐÀI LOAN 249 NGUY N NG C HÒNG MAI, SINH NGÀY 25/6/1979 T I Đ NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I S 1, NGÕ 2, H M 102, ĐƯ NG CH N HƯNG, KHÓM 11, PHƯ NG B C HOA, THÀNH PH BÌNH TR N, HUY N ĐÀO VIÊN 250 LÊ TH TRINH, SINH NGÀY 04/10/1977 T I Đ NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 110, L U 12/6, L TRUNG PHONG, KHÓM 16,
Đồng bộ tài khoản