Quyết định số 1168/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 1168/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1168/QĐ-TTg về phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1168/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1168/Q -TTg Hà N i, ngày 07 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ CHU N K T QU B U C B SUNG THÀNH VIÊN Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG NHI M KỲ 2004 - 2011 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c i u 20 Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c i u 122 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân (s a i) ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 v vi c kéo dài nhi m kỳ ho t ng 2004 - 2009 c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph Quy nh s lư ng Phó Ch t ch và cơ c u thành viên y ban nhân dân các c p; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh An Giang t i t trình s 61/TTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2009 và ngh c a B trư ng B N i v t i t trình s 2454/TTr-BNV ngày 30 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH i u 1. Phê chuNn b sung ông Ph m Biên Cương, y viên d khuy t Ban Ch p hành Trung ương ng, nguyên Bí thư Huy n y T nh Biên, gi ch c Phó Ch t ch y ban nhân dân t nh An Giang nhi m kỳ 2004 - 2011. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. B trư ng B N i v , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân t nh An Giang và ông Ph m Biên Cương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Th tư ng và các Phó Th tư ng CP; - VPCP: BTCN; - C ng TT T; - Lưu: VT, TCCV (5b). Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản