Quyết định số 117/1999/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 117/1999/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 117/1999/QĐ-UB về chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành, để bổ sung một số điều của Quyết định số 19/1999/QĐ-UB ngày 02 tháng 02 năm 1999 về chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 117/1999/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 117/1999/QĐ-UB Đà Nẵng, ngày 24 tháng 09 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/1999/QĐ-UB NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 1999 VỀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG UỶ BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn cứ Quyết định số 874/TTg ngày 20/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức; Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố Đà Nẵng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Bổ sung một số điều của Quyết định số 19/1999/QĐ-UB ngày 02 tháng 02 năm 1999 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau: - Tại Điều 5, ở Mục b được bổ sung: “Trưởng, Phó các Đoàn thể: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam”. - Tại Điều 5, ở Mục c được bổ sung: “Trưởng, Phó các Đoàn thể: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam”. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ Nơi nhận: NẴNG - Như điều 3 (để thực hiện); CHỦ TỊCH - Ban Thường vụ Thành uỷ (để b/c); - Các Ban của Đảng, các Đoàn thể; - Lưu VPUB, TCCQ.
  2. Nguyễn Bá Thanh
Đồng bộ tài khoản