Quyết định số 117/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định số 117/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 117/2004/QĐ-UB về việc quy định tạm thời về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 01/7/2004 đến ngày 31/12/2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 117/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 117/2004/Q -UB Hà N i, ngày 29 tháng 07 năm 2004 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH QUY NNH T M TH I V THU TI N S D NG T, TI N THUÊ T TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I T NGÀY 01/7/2004 N NGÀY 31/12/2004 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t t ai năm 2003; Căn c Ch th s 05/2004/CT-TTg ngày 9/2/2004 c a Th tư ng Chính ph v tri n khai thi hành Lu t t ai năm 2003; Căn c Ch th s 16/2004/CT-UB ngày 5/5/2004 c a Ch t ch UBND thành ph v vi c tri n khai Lu t t ai trên a bàn thành ph Hà n i; Xét ngh c a Liên ngành : S Tài chính, S Tài nguyên môi trư ng và Nhà t và C c Thu thành ph Hà N i t i T trình 15450/TTLN ngày 6 tháng 7 năm 2004, QUY T NNH: i u 1. Quy nh t m th i v thu ti n s d ng t trên a bàn Thành ph Hà N i, như sau: 1- i v i các trư ng h p có Quy t nh giao t, chuy n m c ích s d ng t xây d ng nhà , nhà bán; Quy t nh c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i ô th , Gi y ch ng nh n quy n s d ng t , t vư n, ao li n k t i khu dân cư nông thôn (sau ây g i t t là Gi y ch ng nh n quy n s d ng t) t ngày 1/7/2004 n 31/12/2004: a) i v i di n tích t xây d ng nhà chung cư cao t ng: Thu 100% ti n s d ng t theo giá t quy nh t i Quy t nh 3519/Q -UB và Quy t nh 35/2004/Q -UB c a UBND thành ph i v i di n tích t ư c giao, ư c chuy n m c ích xây d ng nhà chung cư cao t ng. b) i v i di n tích t xây d ng bi t th , nhà vư n, chia lô; t ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t: Thu 100% ti n s d ng t theo giá t ư c UBND Thành ph quy nh sau ngày 1/7/2004 t i th i i m thu ti n s d ng t. 2- i v i các trư ng h p ã có Quy t nh giao t, chuy n m c ích s d ng t xây d ng nhà , nhà bán; Quy t nh c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t trư c ngày 1/7/2004:
  2. a) Trư ng h p Cơ quan Thu ã tính ti n s d ng t và ra thông báo cho ngư i n p ti n s d ng t trư c ngày 1/7/2004: a.1- N u v n trong th i h n 60 ngày k t ngày Cơ quan Thu ra thông báo n p ti n s d ng t thì m c thu ti n ư c gi nguyên theo thông báo c a Cơ quan Thu . a.2- N u quá th i h n 60 ngày k t ngày Cơ quan Thu ra thông báo n p ti n s d ng t thì ph i xác nh l i theo giá t do UBND Thành ph quy nh sau ngày 1/7/2004 t i th i i m thu ti n s d ng t. Các trư ng h p ã t m n p m t ph n ti n s d ng t theo thông báo c a Cơ quan Thu thì vi c xác nh l i giá t theo giá t do UBND Thành ph quy nh sau ngày 1/7/2004 t i th i i m thu ti n s d ng t ch áp d ng i v i ph n di n tích chưa n p ti n. b) Các trư ng h p kê khai, tính ti n s d ng t sau ngày 1/7/2004: b.1) N u Quy t nh giao t, chuy n m c ích s d ng t; Quy t nh c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t có trư c ngày 1/7/2004 nhưng ch s d ng t ã n kê khai tính ti n s d ng t t i Cơ quan Thu trong th i h n 15 ngày (tính t ngày có Quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n) thì giá t ư c áp d ng theo quy nh c a Quy t nh 3519/Q -UB ngày 12/9/1997 và Quy t nh 35/2004/Q -UB ngày 12/3/2004 c a UBND thành ph . b.2) N u Quy t nh giao t, chuy n m c ích s d ng t; Quy t nh c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t trư c ngày 1/7/2004 nhưng ch s d ng t n kê khai tính ti n s d ng t t i Cơ quan Thu sau 15 ngày (tính t ngày có Quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n) thì giá t ư c áp d ng theo giá t do UBND thành ph quy nh t sau ngày 1/7/2004 t i th i i m thu ti n s d ng t. i u 2 . Quy nh thu ti n thuê t i v i các t ch c trong nư c s d ng t trên a bàn Thành ph Hà N i, như sau : 1. Các trư ng h p ã tính ti n thuê t trư c 1/7/2004 : a) Các trư ng h p ã ư c Chi c c Thu các qu n, huy n t m tính ti n thuê t và t m thu theo giá t quy nh t i Quy t nh 3519/Q -UB và Quy t nh 35/2004/Q -UB c a UBND thành ph thì ư c gi nguyên m c thu theo t m tính c a Chi c c Thu cho c năm 2004. b) Các trư ng h p ã ký H p ng thuê t theo Quy t nh cho thuê t c a Th tư ng Chính ph ho c Quy t nh c a UBND thành ph mà th i h n thuê t chưa quá 5 năm ư c gi nguyên m c thu ti n thuê t ã tính cho c năm 2004. c) Các trư ng h p ã ký H p ng thuê t theo Quy t nh cho thuê t c a Th tư ng Chính ph ho c Quy t nh c a UBND thành ph nhưng n ngày 1/7/2004 ã quá th i h n 5 năm thì ph i xác nh l i ti n thuê t theo giá t do UBND Thành ph quy nh t sau ngày 1/7/2004. d) Các trư ng h p ã n p ti n thuê t m t l n cho nhi u năm ho c cho c th i gian thuê t theo m c thu ư c xác nh trong H p ng thuê t thì không ph i xác nh l i ti n thuê t trong th i gian ã n p ti n.
  3. 2. Các trư ng h p có quy t nh thuê t và ký h p ng thuê t sau ngày 1/7/2004: Giá t ư c áp d ng theo giá do UBND thành ph quy nh t sau ngày 1/7/2004. i u 3. Các trư ng h p th c hi n di chuy n cơ s s n xu t theo Quy t nh s 74/2003/Q -UB ngày 17/6/2003 c a UBND Thành ph , khi ư c l p d án s d ng t theo quy ho ch thì thu ti n s d ng t, ti n thuê t theo nh giá do Liên ngành trình và ư c UBND thành ph phê duy t. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng H ND và UBND thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành thành ph ; Ch t ch UBND các qu n, huy n; Các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn
Đồng bộ tài khoản