Quyết định số 117/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
39
lượt xem
7
download

Quyết định số 117/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 117/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình cải cách hành chính và chống quan liêu (giai đoạn 2006 - 2010) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 117/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 117/2006/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2006 QUY T NNH V BAN HÀNH K HO CH TRI N KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH C I CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CH NG QUAN LIÊU (GIAI O N 2006 - 2010) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t i h i ng b thành ph khóa VIII; Căn c Ngh quy t c a H i ngh l n th 3 Ban Ch p hành ng b thành ph khóa VIII ngày 11 tháng 4 năm 2006 và Chương trình hành ng s 09-CTr/TU ngày 12 tháng 6 năm 2006 c a Thành y v th c hi n Chương trình c i cách hành chính và ch ng quan liêu, ch ng tham nhũng, ch ng lãng phí (giai o n 2006 - 2010), QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch tri n khai Chương trình hành ng th c hi n Chương trình c i cách hành chính và ch ng quan liêu (giai o n 2006 - 2010). i u 2. Phân công Ch t ch y ban nhân dân thành ph và Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph Nguy n Thành Tài theo dõi và ch o tri n khai th c hi n Chương trình. Thư ng tr c Ban Ch o C i cách hành chính thành ph là cơ quan thư ng tr c ph trách Chương trình. i u 3. Cơ quan thư ng tr c ph trách Chương trình có trách nhi m c th hóa thành k ho ch t ch c th c hi n hàng năm và ch ng ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan tri n khai th c hi n. Th trư ng các s , ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, Giám c các cơ quan, ơn v và doanh nghi p thu c thành ph căn c K ho ch này xây d ng k ho ch c th 5 năm 2006 - 2010 và hàng năm, nh m th c hi n t hi u qu cao nh t. i u 4. Giao cơ quan thư ng tr c ph trách Chương trình t ng h p báo cáo nh kỳ hàng quý v k t qu th c hi n và nh ng khó khăn, vư ng m c c n gi i quy t cho y ban nhân dân thành ph ; sơ k t hàng năm k t qu th c hi n. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có nh ng v n phát sinh t xu t, cơ quan thư ng tr c báo cáo Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph tr c ti p ph trách Chương trình ch o gi i quy t. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 (mư i), ngày k t ngày ký. i u 6. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Thư ng tr c Ban Ch o C i cách hành chính thành ph , Th trư ng các s , ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, Th trư ng các cơ quan, ơn v và doanh nghi p thu c thành ph có trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Thanh H i K HO CH TRI N KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH C I CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CH NG QUAN LIÊU (GIAI O N 2006 - 2010) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 117/2006/Q -UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ) Th c hi n Chương trình c i cách hành chính giai o n 2001 - 2005 thành ph ã t nh ng k t qu bư c u; tuy nhiên, so v i yêu c u phát tri n c a m t ô th l n, v n còn tình tr ng quan liêu, c a quy n và tham nhũng, lãng phí nhi u cơ quan, ơn v . phát huy các k t qu ã t ư c, kh c ph c nh ng t n t i, y u kém trong c i cách hành chính; ti p t c th c hi n giai o n II Chương trình T ng th c i cách hành chính Nhà nư c giai o n 2001 - 2010 và là m t trong năm Chương trình, Công trình mang tính ch t òn bNy do i h i ng b thành ph l n th VIII ra. Ph n th nh t M C TIÊU Xây d ng m t n n hành chính dân ch , trong s ch, v ng m nh, chuyên nghi p, hi n i hóa; ho t ng có hi u l c, hi u qu ; xây d ng i ngũ cán b , công ch c có phNm ch t và năng l c áp ng yêu c u c a công cu c xây d ng, phát tri n thành ph ; c th như sau: 1. i m i quy trình, nâng cao ch t lư ng xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a các c p có thNm quy n. H th ng các quy trình, th t c hành chính thu c thNm quy n gi i quy t c a các ngành, các c p t thành ph n cơ s ư c chuNn hóa, m u hóa, công khai hóa, tin h c hóa theo nguyên t c ơn gi n, th ng nh t và thu n ti n, gi m phi n hà cho t ch c và công dân. 2. Trên cơ s các k t qu t ư c trong giai o n 2001 - 2005, ti p t c i u ch nh, hoàn ch nh và ki n toàn h th ng qu n lý hành chính Nhà nư c t thành ph n cơ s phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph và quá trình h i nh p kinh t qu c t . 3. Xây d ng và phát tri n i ngũ cán b , công ch c c a thành ph v i s lư ng, cơ c u h p lý, ch t lư ng chuyên môn cao và có phNm ch t o c t t, t n t y ph c v nhân dân và s nghi p phát tri n thành ph . 4. Tăng cư ng các gi i pháp, bi n pháp có tính t phá, g n li n v i Ny m nh thanh tra công ch c, công v ; qua ó góp ph n ngăn ch n và t ng bư c Ny lùi các hi n tư ng quan liêu, c a quy n, tham
  3. nhũng, lãng phí; tăng cư ng hơn n a k lu t, k cương trong b máy các cơ quan hành chính, t ng bư c xây d ng b máy hành chính th t s trong s ch, v ng m nh và g n dân. 5. Ti p t c y quy n, phân c p m nh hơn, ng b hơn cho s , ngành thành ph , y ban nhân dân qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n ch ng và trách nhi m hơn trong qu n lý và u tư phát tri n. 6. Ny m nh ng d ng công ngh thông tin và các ti n b khoa h c - k thu t, nh m không ng ng nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý Nhà nư c và ch t lư ng cung ng các d ch v hành chính cho t ch c và công dân. 7. Ny m nh xã h i hóa i v i các ngành, lĩnh v c mà Nhà nư c không nh t thi t u tư 100% v n ngân sách; ng th i, i m i cơ ch ho t ng và qu n lý tài chính công i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, nâng cao hi u qu huy ng và u tư các ngu n l c cho phát tri n. Ph n th hai M TS NHI M V TR NG TÂM I. C I CÁCH HÀNH CHÍNH 1. C i cách th ch hành chính: a) C ng c , nâng cao năng l c xây d ng và ban hành văn b n c a s , ngành, qu n, huy n; trong ó, chú tr ng ào t o, b i dư ng i ngũ cán b , công ch c, n m v ng pháp lu t; quy trình, phương pháp xây d ng văn b n, nâng cao ch t lư ng văn b n. Thư ng xuyên rà soát văn b n quy ph m pháp lu t, k p th i ki n ngh b sung, s a i ho c bãi b nh ng văn b n có n i dung ch ng chéo, trái quy nh, không còn phù h p. b) Thư ng xuyên chuNn hóa, m u hóa và công khai minh b ch t t c các lo i gi y t th t c hành chính có liên quan n t ch c và công dân thu c thNm quy n gi i quy t c a các c p, các ngành t thành ph n cơ s ; c bi t là các th t c liên quan n nhà t, xây d ng, thành l p doanh nghi p, ăng ký kinh doanh, gi y phép các lo i,… t o i u ki n thu n l i cho công dân và doanh nghi p. c) Th trư ng các s , ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n tr c ti p ch o vi c ti p nh n và x lý d t i m, úng th i h n nh ng vư ng m c, ki n ngh c a công dân và doanh nghi p v th t c hành chính theo thNm quy n và lĩnh v c công tác ư c phân công; ng th i, x lý nghiêm nh ng cán b , công ch c thu c quy n qu n lý có hành vi nhũng nhi u, gây khó khăn, ch m tr trong th c thi công v . d) Ti p t c c i ti n trình t gi i quy t các lo i h sơ hành chính, t ng bư c nâng cao hơn v ch t lư ng gi i quy t công vi c cho công dân và doanh nghi p theo cơ ch “m t c a, m t d u” các s , ngành qu n lý Nhà nư c và qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n. e) Các cơ quan, ơn v t thành ph n cơ s ti p t c ki n toàn b ph n ti p công dân, ti p nh n và gi i quy t k p th i các ki n ngh chính áng c a công dân; thư ng xuyên t ch c kh o sát ý ki n c a công dân, doanh nghi p ti p thu ý ki n; k p th i c p nh t, b sung, s a i nh ng v n không còn phù h p, nh m ph c v công dân và doanh nghi p t t hơn. g) i m i quy trình, nâng cao ch t lư ng gi i quy t ơn, thư khi u n i, t cáo c a công dân, g n v i tăng cư ng ng d ng công ngh thông tin, qua ó k t n i m ng tin h c liên thông gi a các ngành, các c p ph i h p và gi i quy t công khai, minh b ch, t o i u ki n công dân giám sát. h) Tri n khai th c hi n thí i m áp d ng h th ng qu n lý theo k t qu (PMS), m r ng h th ng qu n lý ch t lư ng ISO và m t s k t qu trong c i cách hành chính, nh m nâng cao năng l c, hi u qu qu n lý, i u hành c a các c p, các ngành, áp ng ngày càng cao nhu c u s d ng các d ch v hành chính c a công dân và doanh nghi p do các cơ quan hành chính Nhà nư c cung ng. 2. C i cách t ch c b máy hành chính:
  4. a) Hàng năm các s , ngành và y ban nhân dân các qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n, ph i rà soát và hoàn thi n Quy ch t ch c và ho t ng; qua ó, xác nh rõ ch c năng, nhi m v , quy n h n c a cơ quan, ơn v và c a các b ph n c u thành; phân nh rõ ch trách nhi m gi a t ch c và cá nhân; xác nh m i quan h , l l i làm vi c và có s phân công h p lý, rõ ràng. b) Ti p t c ki n toàn và hoàn thi n b máy hành chính các c p t thành ph n cơ s , theo hư ng tinh g n, ho t ng có hi u qu . i m i phương th c ho t ng c a Chính quy n cơ s sát v i dân hơn và phù h p v i tính ch t qu n lý hành chính Nhà nư c v kinh t - xã h i a bàn dân cư. Nâng cao hơn n a hi u l c, hi u qu qu n lý Nhà nư c theo pháp lu t và ch t lư ng ph c v công dân các cơ quan hành chính Nhà nư c các c p. c) Hoàn thi n d n vi c phân công h p lý b ph n ti p nh n, x lý các yêu c u c a công dân và t ch c trong các lĩnh v c nhà, t; xây d ng; lao ng - thương binh và xã h i; giao thông - công chính; công nghi p; thương m i; phân nh r ch ròi gi a qu n lý hành chính Nhà nư c v i qu n lý s n xu t - kinh doanh. Sơ k t ánh giá ho t ng c a các T ng Công ty k p th i ra các gi i pháp ch n ch nh các doanh nghi p ho t ng kém hi u qu . Sơ k t, rút kinh nghi m v T nghi p v hành chính các qu n, huy n. d) Ti p t c m r ng phân c p và y quy n ng b cho s , ngành, qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n phù h p v i ch c năng và i u ki n qu n lý c a t ng ngành, t ng a phương, trên cơ s sơ k t th c hi n Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph . e) Ch m nh t năm 2008, hoàn thành vi c xây d ng m i ho c nâng c p, s a ch a tr s làm vi c c a c p y và y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n t chuNn quy nh và ư c trang b phương ti n làm vi c ng b , b o m cho công ch c làm vi c và giao ti p v i công dân thu n l i. g) Ny m nh ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng qu n lý Nhà nư c, th c hi n n i m ng gi a các cơ quan Nhà nư c thành ph , c ng c ho t ng các trang Web c a thành ph và các s , ngành, qu n, huy n, ti n n xây d ng n n hành chính i n t thành ph . M r ng áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn ISO trong các cơ quan hành chính Nhà nư c thành ph . Ph n u n h t năm 2006 có 100% các s , ngành, qu n, huy n áp d ng ISO trong m t s lĩnh v c công vi c; t ng bư c m r ng áp d ng ISO n các phư ng, xã, th tr n. h) Xây d ng án, thông qua Ban Thư ng v Thành y, Thành y, H i ng nhân dân thành ph ki n ngh Trung ương cho th c hi n thí i m mô hình Chính quy n ô th thành ph H Chí Minh. 3. C i cách, nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c: a) Công tác tuy n d ng: - Th c hi n ch tuy n d ng cán b , công ch c vào các cơ quan Nhà nư c các c p c a thành ph ch t ch , công khai. Xây d ng quy ch , quy nh rõ v trách nhi m, quy n h n c a ngư i ng u cơ quan tuy n d ng, s d ng cán b , công ch c thu c quy n. - Th c hi n có k t qu án b o m ngu n nhân l c cho h th ng chính tr c a thành ph . Hoàn thi n ch ãi ng , quy trình tuy n ch n ưa i ào t o, quy trình gi i thi u vi c làm, t o i u ki n cho cán b , công ch c phát huy t t nh t năng l c chuyên môn. - Các ngành, các c p tăng cư ng th c hi n thanh tra công ch c, công v , nh m nâng cao hi u qu giám sát ho t ng c a công ch c, qua ó tác ng nâng cao tinh th n trách nhi m, ý th c ph c v công dân, doanh nghi p, kh c ph c tình tr ng tiêu c c trong i ngũ cán b , công ch c. - Có nhi u hình th c và t o i u ki n cho cán b , công nhân viên m nh d n xu t, hi n k nh m xây d ng b máy, t ch c ngày thêm m nh và ho t ng có hi u qu , qua ó v a ng viên ư c trí tu , v a phát hi n ch n l a nh ng ngư i có phNm ch t và năng l c, b i dư ng tham gia vào i ngũ i u hành, qu n lý các ơn v .
  5. b) Công tác ào t o, b i dư ng và s d ng cán b , công ch c: - Các ngành, các c p ph i thư ng xuyên rà soát l i vi c quy ho ch các ch c danh thu c di n cán b ch ch t có k ho ch ào t o, b i dư ng t o ngu n, s n sàng áp ng yêu c u b nhi m cán b . - Th c hi n ào t o, b i dư ng ki n th c chuyên môn, ngo i ng và k năng hành chính, tin h c cho t t c cán b , công ch c làm vi c các cơ quan qu n lý hành chính các c p c a thành ph b ng các hình th c thích h p, c bi t chú tr ng ào t o theo ch c danh. - Tăng cư ng hơn n a k lu t, k cương i v i cán b , công ch c trong các cơ quan Nhà nư c t thành ph n cơ s . X lý nghiêm minh m i trư ng h p cán b , công ch c không hoàn thành nhi m v ho c có tiêu c c. c) Th c hi n ch , chính sách ãi ng : - Th c hi n t t các chính sách ti n lương, ti n thư ng, ch ph c p i v i cán b , công ch c theo quy nh c a Chính ph ; ng th i nghiên c u c thù c a thành ph ki n ngh v i Chính ph ho c xu t H i ng nhân dân thành ph xem xét, ch p thu n ch trương tăng thu nh p nh m khuy n khích và khen thư ng th a áng i v i cán b hoàn thành t t nhi m v . - Có chính sách ãi ng th a áng thu hút nh ng ngư i có trình cao vào làm vi c các cơ quan, ơn v thu c các ngành, các c p c a thành ph , nh t là l c lư ng tr có trình i h c chính quy v làm vi c phư ng, xã, th tr n và vùng khó khăn, nh ng ngành ngh c bi t. 4. C i cách tài chính công: a) Ny m nh xã h i hóa v i các cơ ch , chính sách h p d n thu hút các ngu n l c u tư phát tri n thành ph , nh t là i v i các lĩnh v c y t , giáo d c - ào t o, văn hóa, th thao và h t ng k thu t ô th . M r ng u th u m t s lo i d ch v công như ch , v sinh ô th , c p - thoát nư c, công viên, cây xanh, nư c ph c v nông nghi p,… Ti p t c cho thuê t xây d ng cơ s trư ng h c, b nh vi n. b) T ng bư c nhân r ng mô hình d ch v hành chính công có thu d ch v phí; m r ng vi c th c hi n quy n t ch tài chính cho các ơn v s nghi p có thu. c) Ti p t c c ng c và nâng cao hi u qu ho t ng c a các ơn v hành chính th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính. d) Qu n lý ch t ch qu nhà, t thu c s h u Nhà nư c và có phương án b trí, s p x p s d ng ti t ki m, hi u qu . T ch c ho t ng có hi u qu th trư ng v n, nh m huy ng các ngu n v n u tư trong nư c và v n nư c ngoài, t ng bư c hình thành h th ng qu n lý, i u ti t th trư ng v n. II. CH NG QUAN LIÊU 1. Th c hi n t t quy ch t ch c và ho t ng c a các cơ quan, ơn v ; tăng cư ng vai trò và trách nhi m cá nhân trong qu n lý, i u hành công vi c; nâng cao ch t lư ng h i h p. Lãnh o các ngành, các c p ph i dành nhi u th i gian i cơ s , l ng nghe và gi i quy t k p th i nh ng ki n ngh chính áng c a cán b , công ch c và công dân. 2. Tăng cư ng các hình th c g p g , i tho i gi a cơ quan, chính quy n v i công dân, t ch c và doanh nghi p; qua ó tháo g k p th i các khó khăn, vư ng m c, t o thu n l i cho công dân và doanh nghi p làm ăn theo quy nh pháp lu t. 3. i m i tư duy, phong cách lãnh o, i u hành c a cán b lãnh o, cán b qu n lý, tránh sa vào công vi c s v ; tôn tr ng, l ng nghe và ti p thu ý ki n chính áng c a cán b , công ch c, cơ quan, ơn v và các ngu n thông tin khác; ch ng tư tư ng c oán, chuyên quy n trong ch o và i u hành công vi c.
  6. 4. Các s , ngành, qu n, huy n thư ng xuyên giáo d c i ngũ cán b , công ch c không ng ng rèn luy n nâng cao phNm ch t, o c ngh nghi p trong th c thi công v , tâm huy t v i công vi c chuyên môn. Xây d ng tác phong, thái giao ti p, ng x l ch s , ân c n, t o s g n gũi, thân thi n v i công dân và doanh nghi p Chính quy n ngày càng g n dân và ph c v dân t t hơn. 5. Tăng cư ng th c hi n quy ch dân ch cơ s , g n v i công khai, minh b ch nh ng n i dung ph i ư c công khai theo quy nh; khuy n khích s giám sát c a c ng ng i v i ho t ng c a các cơ quan hành chính Nhà nư c các c p. 6. i m i phương th c ho t ng, nâng cao ch t lư ng ti p và gi i quy t ơn, thư khi u n i, t cáo c a công dân. H n ch n m c th p nh t các v khi u ki n kéo dài ho c vư t c p, m i trư ng h p x y ra (n u có) ngư i ng u ơn v ph i ch u trách nhi m trư c c p trên tr c ti p. Xây d ng quy ch ph i h p liên ngành gi i quy t ơn, thư khi u n i, t cáo. Ph n th ba CÁC GI I PHÁP CH Y U 1. Ti p t c c ng c và ki n toàn nhân s Ban Ch o C i cách hành chính thành ph (sau ây g i t t là Ban Ch o) và l c lư ng chuyên trách làm công tác c i cách hành chính các ơn v t thành ph n cơ s . Thư ng xuyên duy trì ho t ng c a Ban Ch o, nh m không ng ng nâng cao ch t lư ng công tác c i cách hành chính a phương và ơn v . 2. Tăng cư ng hơn n a công tác tuyên truy n v c i cách hành chính v i nhi u hình th c thích h p, nh t là các ngành ch c năng và các cơ quan thông t n báo chí: Truy n hình, phát thanh, báo chí. M i ơn v ph i giao cho m t thành viên Ban Ch o ph trách công tác ph i h p tuyên truy n. 3. Công khai minh b ch các th t c, quy trình hành chính và các quy nh c a pháp lu t liên quan n quy n và l i ích c a t ch c, công dân; tăng cư ng vai trò ki m tra, giám sát c a các cơ quan ch c năng và ngư i ng u ơn v , khuy n khích s giám sát c a c ng ng trong vi c gi i quy t các h sơ hành chính theo yêu c u c a t ch c và công dân t i các cơ quan hành chính. 4. Thư ng xuyên kh o sát ý ki n c a t ch c, công dân. Coi ây là m t tiêu chí và thư c o quan tr ng ánh giá k t qu công tác c i cách hành chính nói riêng và hi u qu ho t ng c a t ng ơn v nói chung. 5. Thi t l p h th ng giám sát, ánh giá công tác c i cách hành chính theo các ch s ánh giá mang tính nh lư ng và k t qu th c hi n các ơn v s ư c công b nh kỳ trên phương ti n thông tin i chúng, t ch c và công dân giám sát. 6. Tăng cư ng giám sát, ki m tra t i ơn v vi c th c thi công v và hành x c a cán b , công ch c i v i công dân và doanh nghi p khi quan h v i ơn v mình. i v i công ch c làm vi c các b ph n gi i quy t công vi c cho công dân và t ch c, n u làm nhanh, làm t t công vi c theo yêu c u c a t ch c, công dân s ư c khen thư ng th a áng, ngư c l i n u có hành vi quan liêu, h ng hách, nhũng nhi u, làm sai ho c c ý kéo dài th i gian, gây khó khăn thi t h i n l i ích chính áng c a t ch c ho c công dân s b x lý theo quy nh c a pháp lu t trên cơ s xét trách nhi m c a t ng công ch c. 7. Tranh th ngu n l c h tr c a các t ch c qu c t xây d ng D án c i cách hành chính, nh m h tr th c hi n các thí i m, t ng k t và nhân r ng các sáng ki n m i, trong ó có áp d ng h th ng qu n lý theo k t qu (PMS) ánh giá k t qu công tác c i cách hành chính các ơn v . 8. Ny m nh th c hi n tin h c hóa trong các ho t ng c a cơ quan hành chính, th c hi n Chương trình hành chính i n t . Ph n u n 2010 h u h t ho t ng qu n lý hành chính Nhà nư c c a 3 c p Chính quy n thành ph u ư c ti n hành thông qua m ng tin h c. Qua ó, lo i b d n n n hành chính th công ang t n t i trong nhi u lĩnh v c, thay vào ó là m t n n hành chính trong s ch, v ng m nh và hi n i.
  7. 9. M i bi u hi n quan liêu, c a quy n, c ý gây phi n hà, nhũng nhi u ho c làm sai, làm ch m h sơ hành chính c a t ch c ho c công dân, ngoài trách nhi m tr c ti p c a cán b , công ch c x lý h sơ, ngư i ng u cơ quan, ơn v ph i ch u trách nhi m liên i và ph i ư c x lý nghiêm minh, b t kỳ ngư i ó là ai. Ph n th tư T CH C TH C HI N Trên cơ s m c tiêu, các nhi m v tr ng tâm và các gi i pháp ch y u c a Chương trình hành ng th c hi n Chương trình c i cách hành chính và ch ng quan liêu giai o n 2006 - 2010 c a thành ph , hàng năm các s , ngành thành ph , y ban nhân dân các qu n, huy n, các cơ quan, ơn v và doanh nghi p thu c thành ph có trách nhi m c th hóa thành chương trình và k ho ch th c hi n nh ng n i dung liên quan sau ây: 1. Thư ng tr c Ban Ch o làm u m i ph i h p các chương trình nhánh: a) Thư ng tr c Ban Ch o ch trì ph i h p v i S N i v , S Tư pháp và các cơ quan, ơn v liên quan xây d ng và tri n khai th c hi n n i dung Chương trình c i cách hành chính và ch ng quan liêu. b) Ban Ch o Chương trình ng d ng và phát tri n công ngh thông tin xây d ng và tri n khai th c hi n khNn trương Chương trình hành chính i n t 5 năm 2006 - 2010, nh m t o s chuy n bi n v ch t so v i năm 2005. 2. nh kỳ hàng quý, các ơn v ph i báo cáo k t qu th c hi n cho y ban nhân dân thành ph (thông qua các cơ quan ư c phân công ch trì ph i h p) ánh giá và có s ch o chung./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản