Quyết định số 117/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định số 117/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 117/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về chính sách khuyến khích phát triển khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 117/2007/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NGH AN c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 117/2007/Q -UBND Vinh, ngày 10 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N KHU CÔNG NGHI P NH TRÊN NA BÀN T NH NGH AN U BAN NHÂN DÂN T NH NGH AN Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t u tư ban hành ngày 29/11/2005; Căn c Quy t nh s 92/2005/Q -UBND ngày 17/10/2005 v ban hành quy ch t m th i qu n lý các Khu công nghi p nh và Quy t nh s 91/Q -UBND.CN ngày 11/01/2007 c a UBND t nh Ngh An v phê duy t quy ho ch phát tri n các khu công nghi p nh t nh Ngh An n năm 2020; Căn c Ngh quy t s 185/2007/NQ-H ND ngày 25/7/2007 ư c H i ng nhân dân t nh Ngh An khoá XV thông qua t i kỳ h p th IX; Xét ngh c a Giám c S Công nghi p t i T trình s 25/CN-KH ngày 27 tháng 8 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "B n quy nh v chính sách khuy n khích phát tri n khu công nghi p nh trên a bàn t nh Ngh An". i u 2. Quy t nh có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. Các quy nh c a t nh Ngh An trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c các S , Ch t ch UBND các huy n, thành ph Vinh, th xã C a Lò, các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN CH TNCH Phan ình Tr c
  2. QUY NNH CHÍNH SÁCH H TR PHÁT TRI N KHU CÔNG NGHI P NH TRÊN NA BÀN T NH NGH AN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 117/2007/Q -UBND ngày 10/10/2007 c a UBND t nh Ngh An) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng áp d ng T ch c, cá nhân trong và ngoài nư c u tư xây d ng h t ng, u tư s n xu t công nghi p, ti u th công nghi p trong khu công nghi p nh , ngoài ư c hư ng ưu ãi, h tr theo Lu t u tư, còn ư c hư ng h tr theo Quy nh này. i u 2. Gi i thích t ng Khu công nghi p nh (vi t t t là KCN nh ) là nơi t p trung các doanh nghi p s n xu t công nghi p, ti u th công nghi p do UBND thành ph Vinh, th xã C a Lò và các huy n (g i chung là UBND huy n) tr c ti p qu n lý, có di n tích t i thi u 05 ha i v i huy n mi n núi, 10 ha i v i các huy n còn l i. T i a không quá 35 ha, không có dân cư sinh s ng. Chương 2: QUY NNH C TH i u 3. N i dung và m c h tr kinh phí 1. H tr quy ho ch: Ngân sách t nh h tr t ngu n Qu khuy n công kinh phí l p quy ho ch chi ti t KCN nh . M c h tr như sau: a) 120 tri u ng i v i KCN nh các huy n mi n núi. b) 100 tri u ng i v i KCN nh các huy n ng b ng, thành ph Vinh, th xã C a Lò. 2. H tr b i thư ng gi i phóng m t b ng Ngân sách t nh h tr kinh phí b i thư ng t gi i phóng m t b ng KCN nh theo quy t toán ư c duy t. M c h tr t i a như sau: a) 100 tri u ng/ha i v i KCN nh các huy n mi n núi cao b) 80 tri u ng/ha i v i KCN nh các huy n mi n núi th p
  3. c) 70 tri u ng/ha i v i KCN nh các huy n ng b ng, thành ph Vinh, th xã C a Lò 3. H tr xây d ng h t ng ngoài hàng rào Ngân sách t nh h tr kinh phí xây d ng h t ng ngoài hàng rào KCN nh g m: ư ng giao thông tr c chính n chân hàng rào KCN nh nhưng không quá 02 km, ư ng gom ngoài hàng rào, h th ng thoát nư c chung. M c t i a không quá 500 tri u ng/KCN nh . 4. H tr xây d ng h t ng k thu t KCN nh UBND các huy n ư c l i 100% ti n cho thuê t trong KCN nh u tư xây d ng h t ng k thu t KCN nh , như: ư ng giao thông, h th ng thoát nư c, khu x lý nư c th i t p trung, hàng rào. M c h tr do UBND các huy n, thành ph Vinh, th xã C a Lò quy t nh. Th i gian và ngu n thu ti n thuê t ư c l i m b o chi phí h tr theo quy t nh c a UBND các huy n, thành, th . Sau th i gian ó, ti n thuê t ư c th c hi n theo quy nh hi n hành 5. Giá thuê t trong KCN nh a) i v i KCN nh do Ngân sách nhà nư c u tư h t ng: giá thuê t trong KCN nh = giá thuê t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p do UBND t nh quy nh (theo b ng giá t) t i th i i m thuê t c ng (+) chi phí u tư xây d ng h t ng trong KCN nh do Ngân sách nhà nư c u tư ư c phân b theo hình th c kh u hao tài s nc nh trong th i h n 25 năm. b) i v i KCN nh do nhà u tư u tư xây d ng h t ng thì: - Giá thuê t i v i nhà u tư u tư xây d ng h t ng = giá thuê t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p do UBND t nh quy nh (theo b ng giá t) t i th i i m thuê t, c ng (+) chi phí u tư xây d ng h t ng trong KCN nh do Ngân sách Nhà nư c u tư (n u có) ư c phân b theo hình th c kh u hao tài s n c nh trong th i h n 25 năm. - Giá thuê t s n xu t trong KCN nh , do Nhà u tư h t ng và ngư i thuê t tho thu n. 6. H tr ào t o ngh T ch c, cá nhân u tư s n xu t trong KCN nh ti p nh n t 30 lao ng tr lên (có h khNu thư ng trú t i Ngh An), ký h p ng lao ng v i ngư i lao ng t 12 tháng tr lên, g i lao ng i ào t o t i các cơ s ào t o trong nư c, ngoài nư c, ho c ào t o t i cơ s s n xu t, có ch ng ch sơ c p ngh tr lên ư c ngân sách t nh h tr t ngu n qu khuy n công. Chi phí ào t o m t l n 500.000 ng/lao ng. i u 4. Qu n lý, s d ng ngu n kinh phí u tư và h tr Ngân sách t nh và Qu khuy n công h tr , giao cho UBND các huy n chi tr cho i tư ng ư c h tr .
  4. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 5. Quy trình, th t c th c hi n h tr : 1. Căn c pháp lu t hi n hành và các h tr trong quy nh này, S Công nghi p ch trì cùng v i S Tài chính, S K ho ch và u tư, S Lao ng thương binh và xã h i ban hành văn b n liên ngành kèm theo Quy nh này hư ng d n quy trình, th t c h tr g n, rõ t o thu n l i nh t cho i tư ng ư c h tr . 2. UBND các huy n, thành ph Vinh, th xã C a Lò có khu công nghi p nh : ph i xây d ng phương án thu h i v n ngân sách u tư, h tr xây d ng h t ng trong hàng rào khu công nghi p nh sau khi cho l i ti n thuê t trong các khu công nghi p nh . 3. S Tài chính ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Công nghi p hư ng d n UBND các huy n, thành ph Vinh, th xã C a Lò có khu công nghi p nh xây d ng phương án thu h i v n ngân sách u tư và t ng h p trình UBND t nh. TM. U BAN NHÂN DÂN CH TNCH Phan ình Tr c HƯ NG D N V QUY TRÌNH TH T C TH C HI N H TR PHÁT TRI N KHU CÔNG NGHI P NH TRÊN NA BÀN T NH NGH AN ( ính kèm Quy nh V quy trình th t c th c hi n h tr phát tri n khu công nghi p nh trên a bàn t nh Ngh An ư c ban hành t i Quy t nh s 117/2007/Q -UBND ngày 10/10/2007 c a UBND t nh Ngh An). I. QUY TRÌNH: 1. UBND các huy n ư c h tr l p h sơ ngh h tr u tư g i S Tài chính i v i kho n h tr t ngân sách t nh và S Công nghi p i v i kho n h tr t qu khuy n công. 2. S Tài chính và S Công nghi p ti p nh n và thNm nh h sơ h tr , trình UBND t nh quy t nh trong th i gian không quá 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ h p l .
  5. 3. y ban nhân dân t nh quy t nh h tr u tư trong th i gian không quá 4 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c xu t c a S Công nghi p ho c c a S Tài chính. 4. S Tài chính c p v n h tr t ngu n ngân sách và t ngu n qu khuy n công c p cho các i tư ng ư c h tr trong th i gian không quá 4 ngày làm vi c k t ngày có quy t nh c a UBND t nh. II. H SƠ, TH T C: 1. H tr quy ho ch: B n g c ho c b n sao h p l c a: Quy t nh phê duy t quy h ach c a c p có thNm quy n. 2. H tr b i thư ng gi i phóng m t b ng B n g c ho c b n sao h p l c a: + Quy t nh phê duy t c a c p có thNm quy n v phương án b i thư ng gi i phóng m t b ng. + Quy t nh phê duy t quy h ach c a c p có thNm quy n. 3. H tr xây d ng h t ng ngoài hàng rào - T trình c a i tư ng ư c h tr ghi rõ n i dung và m c h tr u tư. - B n g c c a: + D án u tư xây d ng công trình: Khu công nghi p nh ư c duy t (Ph i có phương án thu h i v n ngân sách u tư, h tr xây d ng h t ng trong hàng rào khu công nghi p nh ). + Thi t k k thu t, d toán toàn khu công nghi p ư c c p có thNm quy n phê duy t. + Thi t k d toán các h ng m c ư c c p có thNm quy n phê duy t. 4. H tr ào t o lao ng t ngân sách t nh: 4.1. Nhà u tư t t ch c ào t o: B n g c ho c b n sao h p l c a: + Quy t nh m khóa ào t o, danh sách trích ngang c a h c viên có xác nh n ho c có căn c xác nh n h khNu thư ng trú t i Ngh An. + Quy t nh công nh n t t nghi p c a ơn v t ch c ào t o, h p ng lao ng vào làm vi c t i doanh nghi p. 4.2. H p ng v i các cơ s ào t o:
  6. B n g c ho c b n sao h p l c a: + Quy t nh m khóa ào t o, danh sách trích ngang c a h c viên có xác nh n ho c có căn c xác nh n h khNu thư ng trú t i Ngh An. +H p ng và thanh lý h p ng ào t o. + Ch ng ch ngh c a h c viên và h p ng lao ng vào làm vi c t i doanh nghi p.
Đồng bộ tài khoản