Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
3
download

Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p – T do – H nh phúc ------- S : 117/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V I U CH NH M C ÓNG B O HI M Y T I V I CÁC I TƯ NG THU C DI N CHÍNH SÁCH XÃ H I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 63/2005/N -CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph ban hành i u l B o hi m y t ; Căn c Ngh quy t s 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph v các bi n pháp ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i và tăng trư ng b n v ng; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH i u 1. i u ch nh m c óng b o hi m y t hàng tháng i v i các i tư ng thu c di n chính sách xã h i b ng 3% m c lương t i thi u chung, g m: 1. Các i tư ng ư c khám, ch a b nh theo quy nh t i i u 2 Quy t nh s 139/2002/Q -TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c khám, ch a b nh cho ngư i nghèo. 2. ng bào các dân t c thi u s ang sinh s ng m t s vùng theo các Quy t nh s : 24/2008/Q -TTg, s 25/2008/Q -TTg, s 26/2008/Q -TTg và s 27/2008/Q - TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành m t s cơ ch , chính sách h tr phát tri n kinh t - xã h i i v i các t nh vùng B c Trung B và duyên h i Trung B , vùng Tây Nguyên, vùng ng b ng sông C u Long và vùng trung du và mi n núi B c B n năm 2010. 3. Ngư i cao tu i t 85 tu i tr lên không có lương hưu ho c tr c p b o hi m xã h i. 4. Ngư i thu c h gia ình c n nghèo có m c thu nh p bình quân u ngư i t i a b ng 130% m c thu nh p bình quân u ngư i c a h gia ình nghèo theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Ngân sách nhà nư c b o m ngu n óng b o hi m y t cho các i tư ng quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u 1 và h tr t i thi u 50% m c óng b o hi m y t cho i tư ng quy nh t i kho n 4 i u 1 Quy t nh này.
  2. i u 3. Ngu n kinh phí th c hi n theo quy nh t i i u 2 c a Quy t nh này: 1. Ngân sách Trung ương h tr 100% kinh phí cho các a phương chưa t cân i ư c ngân sách. 2. Ngân sách trung ương h tr 50% kinh phí cho các a phương có t l i u ti t các kho n thu phân chia v ngân sách trung ương dư i 50%, g m: H i Phòng, Qu ng Ninh, Vĩnh Phúc, à N ng, Khánh Hòa, C n Thơ. 3. Các a phương còn l i, b trí t ngân sách a phương i u 4. T ch c th c hi n: 1. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m b trí ngân sách a phương theo quy nh t i các kho n 2, 3 i u 3; t ch c th c hi n và ki m tra, giám sát vi c th c hi n i u ch nh m c óng b o hi m y t i v i các i tư ng thu c di n chính sách xã h i theo quy nh t i Quy t nh này. 2. B Tài chính có trách nhi m cân i, b trí ngân sách trung ương h tr các a phương theo quy nh t i các kho n 1, 2 i u 3 th c hi n chính sách h tr m c óng b o hi m y t i v i các i tư ng thu c di n chính sách xã h i theo quy nh t i Quy t nh này; s d ng ngu n d phòng chi ngân sách trung ương năm 2008 b sung cho các a phương. 3. B Y t ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và xã h i hư ng d n th c hi n khám, ch a b nh và quy n l i trong khám, ch a b nh i v i các thành viên thu c h c n nghèo. 4. B lao ng - thương binh và xã h i có trách nhi m hư ng d n các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c xác nh h c n nghèo theo quy nh t i Quy t nh này. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 10 năm 2008. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh t i Quy t nh này u bãi b . i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản