Quyết định số 117-BXD/KHKT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
4
download

Quyết định số 117-BXD/KHKT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 117-BXD/KHKT về việc ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước do Bộ xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 117-BXD/KHKT

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 117-BXD/KHKT Hà N i, ngày 17 tháng 4 năm 1990 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH M T TIÊU CHU N NHÀ NƯ C B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c i u l v công tác tiêu chu n hoá ban hành kèm theo Ngh nh s 141- H BT ngày 24-8-1982 c a H i ng B trư ng; Căn c Ngh nh s 1940-KG ngày 19-10-1989 c a Ch t ch H i ng B trư ng v vi c xét duy t ban hành tiêu chu n Vi t Nam v xây d ng cơ b n; Xét ngh c a H i ng khoa h c k thu t chuyên ngành B Xây d ng, ngh c a ng chí V trư ng V khoa h c k thu t B Xây d ng trong công văn s 28- BXD/KHKT ngày 16-4-1990, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này 1 tiêu chuNn Vi t Nam. TCVN 5065 - 90. Khách s n - Tiêu chuNn thi t k thay th cho 20 TCN-54-72. i u 2. Tiêu chuNn trên ban hành chính th c áp d ng có hi u l c t ngày 1-7-1990 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan. Nguy n M nh Ki m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản