Quyết định số 1171/QĐ-BNV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
95
lượt xem
6
download

Quyết định số 1171/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1171/QĐ-BNV về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1171/QĐ-BNV

 1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1171/Q -BNV Hà N i, ngày 06 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ NHÀ NƯ C C A B N I V B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Quy t nh s 30/ Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 - 2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 4 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 - 2010; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009 v vi c Công b Cơ s d li u qu c gia v th t c hành chính và t ch c vi c th c hi n rà soát các th t c hành chính t i các B , ngành, a phương; Xét ngh c a Chánh Văn phòng B , T trư ng T công tác th c hi n án 30 c a B N iv , QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này B th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý nhà nư c c a B N i v . 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i ư c ban hành thì áp d ng úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i Quy t nh này thì ư c áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . i u 2. T công tác th c hi n án 30 c a B N i v có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các V , C c, Ban, ơn v có liên quan thư ng xuyên c p nh t trình B trư ng công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 i u 1 Quy t nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy nh th t c hành chính có hi u l c thi hành.
 2. i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này, T công tác th c hi n án 30 c a B có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các V , C c, Ban, ơn v có liên quan trình B trư ng công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa ư c công b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng B , T trư ng T công tác th c hi n án 30 c a B , th trư ng các V , C c, Ban, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Lãnh o B ; - T Công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph ; - Các ơn v thu c, tr c thu c B ; - Trang Thông tin i n t c a B N i v ; Tr n Văn Tu n - Lưu: VT, TCT th c hi n án 30 c a B . TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B N I V (Ban hành kem theo Quy t nh s 1171/Q -BNV ngày 06 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B N i v ) PH N I. DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B N I V STT Tên th t c hành chính Lĩnh v c Cơ quan th c hi n I. TH T C HÀNH CHÍNH C P TRUNG ƯƠNG 1. C p b n sao, ch ng th c lưu tr . Văn thư - Lưu C c Văn thư và tr Lưu tr nhà nư c 2. Ph c v c gi t i phòng c. Văn thư - Lưu C c Văn thư và tr Lưu tr nhà nư c 3. ThNm nh vi c thành l p t ch c s T ch c hành V T ch c - Biên nghi p nhà nư c. chính, s nghi p ch nhà nư c 4. ThNm nh vi c t ch c l i t ch c T ch c hành V T ch c- Biên s nghi p nhà nư c. chính, s nghi p ch nhà nư c 5. ThNm nh vi c gi i th t ch c s T ch c hành V T ch c- Biên nghi p nhà nư c. chính, s nghi p ch nhà nư c
 3. 6. Tuy n d ng công ch c. Cán b , công V Công ch c, ch c, viên ch c viên ch c nhà nư c 7. Tuy n d ng công ch c d b . Cán b , công V Công ch c, ch c, viên ch c viên ch c nhà nư c 8. Tuy n d ng viên ch c. Cán b , công V Công ch c, ch c, viên ch c viên ch c nhà nư c 9. Thay i, b sung n i dung danh M t mã dân s Ban Cơ y u Chính m c ã ư c c p phép. ph 10. C p l i gi y phép s n xu t, kinh M t mã dân s Ban Cơ y u Chính doanh s n phNm m t mã dân s trong ph trư ng h p thay i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 11. C p Gi y ch ng nh n h p chuNn s n M t mã dân s Ban Cơ y u Chính phNm m t mã dân s . ph 12. C p l i gi y phép s n xu t, kinh M t mã dân s Ban Cơ y u Chính doanh s n phNm m t mã dân s trong ph trư ng h p gi y phép b rách, nát. 13. Thu h i gi y phép s n xu t kinh M t mã dân s Ban Cơ y u Chính doanh s n phNm m t mã dân s . ph 14. C p Gi y ch ng nh n h p quy s n M t mã dân s Ban Cơ y u Chính phNm m t mã dân s . ph 15. C p gi y phép m i s n xu t kinh M t mã dân s Ban Cơ y u Chính doanh s n phNm m t mã dân s sau ph khi gi y phép cũ h t h n. 16. C p gi y phép m i s n xu t, kinh M t mã dân s Ban Cơ y u Chính doanh s n phNm m t mã dân s . ph 17. C p l i gi y phép s n xu t, kinh M t mã dân s Ban Cơ y u Chính doanh s n phNm m t mã dân s trong ph trư ng h p gi y phép b m t. 18. Công nh n T ch c tôn giáo có ph m Tôn giáo Ban Tôn giáo vi ho t ng nhi u t nh, thành ph Chính ph tr c thu c Trung ương. 19. Ch p thu n thành l p t ch c tôn Tôn giáo Ban Tôn giáo giáo tr c thu c. Chính ph 20. Ch p thu n chia, tách t ch c tôn Tôn giáo Ban Tôn giáo giáo tr c thu c. Chính ph 21. Ch p thu n sáp nh p, h p nh t t Tôn giáo Ban Tôn giáo ch c tôn giáo tr c thu c. Chính ph
 4. 22. Ch p thu n thành l p trư ng ào t o Tôn giáo Ban Tôn giáo nh ng ngư i chuyên ho t ng tôn Chính ph giáo. 23. Ti p nh n thông báo vi c gi i th Tôn giáo Ban Tôn giáo trư ng ào t o nh ng ngư i chuyên Chính ph ho t ng tôn giáo. 24. C p ăng ký ho t ng tôn giáo cho Tôn giáo Ban Tôn giáo t ch c có ph m vi ho t ng Chính ph nhi u t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 25. ăng ký h i oàn tôn giáo có ph m Tôn giáo Ban Tôn giáo vi ho t ng nhi u t nh, thành ph Chính ph tr c thu c Trung ương. 26 C p ăng ký cho dòng tu, tu vi n và Tôn giáo Ban Tôn giáo các t ch c tu hành t p th khác có Chính ph ph m vi ho t ng nhi u t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 27. Ch p thu n trư ng h p phong ch c, Tôn giáo Ban Tôn giáo phong phNm, b nhi m, b u c , suy Chính ph c ch c s c nhà tu hành có y u t nư c ngoài. 28. ăng ký ngư i ư c phong ch c, Tôn giáo Ban Tôn giáo phong phNm, b nhi m, b u c , suy Chính ph c . 29. Ti p nh n thông báo vi c cách ch c, Tôn giáo Ban Tôn giáo bãi nhi m ch c s c trong tôn giáo. Chính ph 30. Ch p thu n h i ngh , ih ic p Tôn giáo Ban Tôn giáo trung ương ho c toàn o. Chính ph 31. Ch p thu n m i t ch c tôn giáo Tôn giáo Ban Tôn giáo nư c ngoài vào Vi t Nam ho t ng Chính ph tôn giáo. 32. Ch p thu n cho t ch c tôn giáo Tôn giáo Ban Tôn giáo tham gia ho t ng tôn giáo nư c Chính ph ngoài. 33. Ch p th ân cho ch c s c, nhà tu Tôn giáo Ban Tôn giáo hành tham gia khoá ào t o tôn giáo Chính ph nư c ngoài. 34. Ch p thu n cho ch c s c, nhà tu Tôn giáo Ban Tôn giáo hành là ngư i nư c ngoài gi ng o Chính ph t i Vi t Nam. 35. Khen thư ng Huân chương Sao vàng Thi ua - Khen Ban Thi ua – cho t p th v thành tích th c hi n thư ng Khen thư ng nhi m v chính tr . Trung ương
 5. 36. Khen thư ng Huân chương H Chí Thi ua – Khen Ban Thi ua – Minh cho t p th v thành tích th c thư ng Khen thư ng hi n nhi m v chính tr . Trung ương 37. Khen thư ng Huân chương c l p Thi ua – Khen Ban Thi ua – cho t p th v thành tích th c hi n thư ng Khen thư ng nhi m v chính tr . Trung ương 38. Khen thư ng Huân chương Lao ng Thi ua – Khen Ban Thi ua – cho t p th , cá nhân v thành tích thư ng Khen thư ng th c hi n nhi m v chính tr . Trung ương 39. Khen thư ng Huân chương Chi n Thi ua – Khen Ban Thi ua – công cho t p th , cá nhân có thành thư ng Khen thư ng tích th c hi n nhi m v chính tr . Trung ương 40. Khen thư ng Huân chương i oàn Thi ua – Khen Ban Thi ua – k t dân t c v thành tích th c hi n thư ng Khen thư ng nhi m v chính tr . Trung ương 41. T ng thư ng C thi ua c a Chính Thi ua – Khen Ban Thi ua – ph v thành tích th c hi n nhi m v thư ng Khen thư ng chính tr . Trung ương 42. T ng thư ng B ng khen c a Th Thi ua – Khen Ban Thi ua – tư ng Chính ph v thành tích th c thư ng Khen thư ng hi n nhi m v chính tr . 43. Phong t ng danh hi u Chi n sĩ thi Thi ua – qKhen Ban Thi ua – ua toàn qu c. thư ng Khen thư ng Trung ương 44. Phong t ng danh hi u Anh hùng Lao Thi ua – Khen Ban Thi ua – ng. thư ng Khen thư ng Trung ương 45. Phong t ng danh hi u Anh hùng L c Thi ua – Khen Ban Thi ua – lư ng vũ trang nhân dân. thư ng Khen thư ng Trung ương 46. Phong t ng danh hi u Bà m Vi t Thi ua – Khen Ban Thi ua – Nam anh hùng. thư ng Khen thư ng Trung ương 47. Phong t ng danh hi u Nhà giáo nhân Thi ua – Khen Ban Thi ua – dân, Nhà giáo ưu tú. thư ng Khen thư ng Trung ương 48. Phong t ng Danh hi u Ngh sĩ nhân Thi ua – Khen Ban Thi ua – dân, Ngh sĩ ưu tú. thư ng Khen thư ng Trung ương 49. Phong t ng danh hi u Th y thu c Thi ua – Khen Ban Thi ua – nhân dân, Th y thu c ưu tú. thư ng Khen thư ng Trung ương
 6. 50. Phong t ng danh hi u Ngh nhân Thi ua – Khen Ban Thi ua – nhân dân, Ngh nhân ưu tú thư ng Khen thư ng Trung ương 51. T ng Gi i thư ng H Chí Minh, Gi i Thi ua – Khen Ban Thi ua – thư ng Nhà nư c. thư ng Khen thư ng Trung ương 52. Khen thư ng Huân chương Lao ng Thi ua – Khen Ban Thi ua – cho t p th , cá nhân v thành tích t thư ng Khen thư ng xu t. Trung ương 53. Khen thư ng Huân chương Chi n Thi ua – Khen Ban Thi ua – công cho t p th , cá nhân có thành thư ng Khen thư ng tích t xu t. Trung ương 54. T ng thư ng B ng khen c a Th Thi ua – Khen Ban Thi ua – tư ng Chính ph v thành tích t thư ng Khen thư ng xu t. Trung ương 55. Khen thư ng Huân chương Lao ng Thi ua – Khen Ban Thi ua – cho t p th , cá nhân v phong trào thi thư ng Khen thư ng ua theo t ho c chuyên . Trung ương 56. Khen thư ng Huân chương Chi n Thi ua – Khen Ban Thi ua – công cho t p th , cá nhân có thành thư ng Khen thư ng tích thi ua theo t ho c chuyên . Trung ương 57. T ng thư ng C thi ua c a Chính Thi ua – Khen Ban Thi ua – ph v thành tích thi ua theo t thư ng Khen thư ng ho c chuyên . Trung ương 58. T ng thư ng B ng khen c a Th Thi ua – Khen Ban Thi ua – tư ng Chính ph v thành tích thi thư ng Khen thư ng ua theo t ho c chuyên . Trung ương 59. Khen thư ng Huân chương Sao vàng Thi ua – Khen Ban Thi ua – cho cá nhân có quá trình c ng hi n. thư ng Khen thư ng Trung ương 60. Khen thư ng Huân chương H Chí Thi ua – Khen Ban Thi ua – Minh cho cá nhân có quá trình c ng thư ng Khen thư ng hi n. Trung ương 61. Khen thư ng Huân chương c l p Thi ua – Khen Ban Thi ua – cho cá nhân có quá trình c ng hi n. thư ng Khen thư ng Trung ương 62. Khen thư ng Huân chương Lao ng Thi ua – Khen Ban Thi ua – cho cá nhân có quá trình c ng hi n. thư ng Khen thư ng Trung ương 63. Khen thư ng Huân chương Lao ng Thi ua – Khen Ban Thi ua – cho t p th , cá nhân ngư i nư c thư ng Khen thư ng ngoài, ngư i Vi t Nam nư c ngoài. Trung ương
 7. 64. Khen thư ng Huân chương H u ngh Thi ua – Khen Ban Thi ua – cho t p th , cá nhân ngư i nư c thư ng Khen thư ng ngoài. Trung ương 65. Khen thư ng Huy chương H u ngh Thi ua – Khen Ban Thi ua – cho cá nhân ngư i nư c ngoài. thư ng Khen thư ng Trung ương 66. T ng thư ng B ng khen c a Th Thi ua – Khen Ban Thi ua – tư ng Chính ph cho t p th , cá nhân thư ng Khen thư ng ngư i nư c ngoài. Trung ương 67. Gi i quy t ơn thư, khi u n i. Thi ua – Khen Ban Thi ua – thư ng Khen thư ng Trung ương 68. Xác nh n, c p i hi n v t khen Thi ua – Khen Ban Thi ua – thư ng. thư ng Khen thư ng Trung ương 69. Công nh n Ban v n ng thành l p H i, t ch c phi B qu n lý nhà h i có ph m vi ho t ng trong c chính ph nư c v ngành, nư c ho c liên t nh. lĩnh v c mà h i d ki n ho t ng 70. Phê duy t i u l h i có ph m vi H i, t ch c phi V T ch c phi ho t ng toàn qu c ho c liên t nh. chính ph chính ph 71. Cho phép thành l p h i có ph m vi H i, t ch c phi V T ch c phi ho t ng toàn qu c ho c liên t nh, chính ph chính ph thành ph tr c thu c Trung ương. 72. Chia, tách; sáp nh p; h p nh t h i có H i, t ch c phi V T ch c phi ph m vi ho t ng toàn qu c ho c chính ph chính ph liên t nh. 73. H i có ph m vi ho t ng toàn qu c H i, t ch c phi V T ch c phi ho c liên t nh b gi i th . chính ph chính ph 74. T gi i th i v i h i có ph m vi H i, t ch c phi V T ch c phi ho t ng toàn qu c ho c liên t nh. chính ph chính ph 75. H p nh t, sáp nh p, chia, tách qu H i, t ch c phi V T ch c phi i v i qu có ph m vi ho t ng chính ph chính ph toàn qu c ho c liên t nh ho c qu do t ch c, cá nhân nư c ngoài góp tài s n v i cá nhân, t ch c Vi t Nam thành l p, ho t ng. 76. Cho phép thành l p và công nh n H i, t ch c phi V T ch c phi i u l qu có ph m vi ho t ng chính ph chính ph toàn qu c ho c liên t nh ho c qu do t ch c, cá nhân nư c ngoài góp tài s n v i cá nhân, t ch c Vi t Nam thành l p, ho t ng.
 8. 77. ình ch , thu h i gi y phép thành l p H i, t ch c phi V T ch c phi qu có ph m vi ho t ng toàn qu c chính ph chính ph ho c liên t nh ho c qu do t ch c, cá nhân nư c ngoài góp tài s n v i cá nhân, t ch c Vi t Nam thành l p, ho t ng. 78. i tên i v i qu có ph m vi ho t H i, t ch c phi V T ch c phi ng toàn qu c ho c liên t nh ho c chính ph chính ph qu do t ch c, cá nhân nư c ngoài góp tài s n v i cá nhân, t ch c Vi t Nam thành l p, ho t ng. 79. Qu có ph m vi ho t ng toàn qu c H i, t ch c phi V T ch c phi ho c liên t nh ho c qu do t ch c, chính ph chính ph cá nhân nư c ngoài góp tài s n v i cá nhân, t ch c Vi t Nam thành l p, ho t ng b gi i th . 80. T gi i th i v i qu có ph m vi H i, t ch c phi V T ch c phi ho t ng toàn qu c ho c liên t nh chính ph chính ph ho c qu do t ch c, cá nhân nư c ngoài góp tài s n v i cá nhân, t ch c Vi t Nam thành l p, ho t ng. 81. Thay i gi y phép thành l p ho c H i, t ch c phi V T ch c phi công nh n i u l qu có ph m vi chính ph chính ph ho t ng toàn qu c ho c liên t nh ho c qu do t ch c, cá nhân nư c ngoài góp tài s n v i cá nhân, t ch c Vi t Nam thành l p, ho t ng. 82. V n ng quyên góp, v n ng tài H i, t ch c phi V T ch c phi tr c a qu có ph m vi ho t ng chính ph chính ph toàn qu c ho c liên t nh ho c qu do t ch c, cá nhân nư c ngoài góp tài s n v i cá nhân, t ch c Vi t Nam thành l p, ho t ng. 83. T m ình ch qu có ph m vi ho t H i, t ch c phi V T ch c phi ng toàn qu c ho c liên t nh ho c chính ph chính ph qu do t ch c, cá nhân nư c ngoài góp tài s n v i cá nhân, t ch c Vi t Nam thành l p, ho t ng. 84. X lý ơn thư Gi i quy t khi u Thanh tra B n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng 85. Gi i quy t t cáo Gi i quy t khi u Thanh tra B n i, t cáo và
 9. phòng, ch ng tham nhũng 86. Gi i quy t khi u n i l n u Gi i quy t khi u Thanh tra B n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng 87. Gi i quy t khi u n i l n hai Gi i quy t khi u Thanh tra B n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng 88. Ti p công dân Gi i quy t khi u Thanh tra B n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng II.TH T C HÀNH CHÍNH C P T NH 1. ThNm nh vi c thành l p t ch c s T ch c hành S N iv nghi p nhà nư c. chính, s nghi p nhà nư c 2. ThNm nh vi c t ch c l i t ch c T ch c hành S N iv s nghi p nhà nư c. chính, s nghi p nhà nư c 3. ThNm nh vi c gi i th t ch c s T ch c hành S N iv nghi p nhà nư c. chính, s nghi p nhà nư c 4. Tuy n d ng công ch c. Cán b , công y ban nhân dân ch c, viên ch c các t nh, thành ph nhà nư c tr c thu c Trung ương 5. Tuy n d ng công ch c d b . Cán b , công y ban nhân dân ch c, viên ch c các t nh, thành ph nhà nư c tr c thu c Trung ương 6. Tuy n d ng viên ch c. Cán b , công y ban nhân dân ch c, viên ch c các t nh, thành ph nhà nư c tr c thu c Trung ương 7. Ch p thu n vi c t ch c l h i tín Tôn giáo S N iv ngư ng như: L h i ư c t ch c l n u; ư c khôi ph c l i sau nhi u năm gián o n; ư c t ch c nh kỳ nhưng có thay i v m t n i dung, th i gian, a i m so v i truy n th ng.
 10. 8. Công nh n t ch c tôn giáo có ph m Tôn giáo S N iv vi ho t ng ch y u m t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 9. Ch p thu n vi c thành l p t ch c Tôn giáo S N iv tôn giáo cơ s . 10. Ch p thu n vi c chia, tách, t ch c Tôn giáo S N iv tôn giáo cơ s . 11. Ch p thu n vi c sáp nh p, h p nh t Tôn giáo S N iv t ch c tôn giáo cơ s . 12. ăng ký h i oàn tôn giáo có ph m Tôn giáo S N iv vi ho t ng nhi u qu n, huy n, thành ph thu c t nh. 13. C p ăng ký ho t ng cho dòng tu, Tôn giáo S N iv tu vi n và các t ch c tu hành t p th khác có ph m vi ho t ng nhi u qu n huy n, th xã, thành ph trong ph m vi m t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 14. Ch p thu n vi c m l p b i dư ng Tôn giáo S N iv nh ng ngư i chuyên ho t ng tôn giáo. 15. ăng ký ngư i ư c phong ch c, Tôn giáo S N iv phong phNm, b nhi m, b u c , suy c . 16. Ti p nh n thông báo cách ch c, bãi Tôn giáo S N iv nhi m ch c s c trong tôn giáo. 17. Ch p thu n ho t ng tôn giáo ngoài Tôn giáo S N iv chương trình ăng ký c a t ch c tôn giáo cơ s . 18. Ch p thu n h i ngh , i h i c a t Tôn giáo S N iv ch c tôn giáo không ph i là t ch c tôn giáo cơ s , trung ương ho c toàn o. 19. Ch p thu n các cu c l di n ra ngoài Tôn giáo S N iv cơ s tôn giáo có s tham gia c a tín n t nhi u qu n, huy n, th xã, thành ph trong ph m vi m t t nh, thành ph ho c nhi u t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 20. Ch p thu n vi c c i t o, nâng c p Tôn giáo S N iv xây d ng m i công trình tôn giáo. 21. Ti p nh n thông báo t ch c quyên Tôn giáo S N iv góp vư t ra ngoài ph m vi m t
 11. huy n c a cơ s tín ngư ng, tôn giáo. 22. C p ăng ký ho t ng tôn giáo cho Tôn giáo S N iv t ch c có ph m vi ho t ng m t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 23. T ng thư ng B ng khen c p B , Thi ua – Khen V , Phòng, Ban ngành, oàn th Trung ương, t nh, thư ng T KT các B , thành ph thu c Trung ương. ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 24. C thi ua c p B , ngành, t nh, oàn Thi ua – Khen V , Phòng, Ban th Trung ương. thư ng T KT các B , ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 25. Danh hi u Chi n sĩ thi ua c p B , Thi ua – Khen V , Phòng, Ban ngành, oàn th Trung ương, t nh, thư ng T KT các B , thành ph thu c Trung ương. ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 26. Danh hi u T p th Lao ng xu t Thi ua – Khen V , Phòng, Ban s c. thư ng T KT các B , ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 27. T ng thư ng B ng khen c p B , Thi ua – Khen V , Phòng, Ban ngành, t nh, oàn th Trung ương thư ng T KT các B , theo t ho c chuyên . ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 28. C thi ua c p B , ngành, t nh, oàn Thi ua – Khen V , Phòng, Ban th Trung ương thành tích thi ua thư ng T KT các B , theo t ho c chuyên . ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 29. T ng thư ng B ng khen c p B , Thi ua – Khen V , Phòng, Ban ngành, t nh, oàn th Trung ương thư ng T KT các B , thành tích t xu t. ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 30. T ng thư ng B ng khen c p B , Thi ua – Khen V , Phòng, Ban ngành, t nh, oàn th Trung ương thư ng T KT các B , thành tích i ngo i. ngành, t nh, thành ph tr c thu c
 12. Trung ương. 31. Gi i quy t ơn thư, khi u n i thu c Thi ua – Khen V , Phòng, Ban thNm quy n c p B , ngành, t nh, thư ng T KT các B , thành ph tr c thu c Trung ương. ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 32. Xác nh n, c p i hi n v t khen Thi ua – Khen V , Phòng, Ban thư ng thu c thNm quy n c p B , thư ng T KT các B , ngành, t nh. ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 33. Công nh n Ban v n ng thành l p H i, t ch c phi S qu n lý nhà h i có ph m vi ho t ng trong t nh. chính ph nư c v ngành, lĩnh v c mà h i d ki n ho t ng 34. Xin phép t văn phòng i di n c a H i, t ch c phi S N iv h i có ph m vi ho t ng trong c chính ph nư c ho c liên t nh. 35. Phê duy t i u l h i có ph m vi H i, t ch c phi S N iv ho t ng trong t nh, huy n, xã. chính ph 36. Cho phép thành l p h i có ph m vi H i, t ch c phi S N iv ho t ng trong t nh, huy n, xã. chính ph 37. Chia, tách; sáp nh p; h p nh t h i có H i, t ch c phi S N iv ph m vi ho t ng trong t nh, huy n, chính ph xã. 38. H i có ph m vi ho t ng trong t nh, H i, t ch c phi S N iv huy n, xã b gi i th . chính ph 39. T gi i th i v i h i có ph m vi H i, t ch c phi S N iv ho t ng trong t nh, huy n, xã. chính ph 40. H p nh t, sáp nh p, chia, tách qu có H i, t ch c phi S N iv ph m vi ho t ng t i t nh ho c liên chính ph huy n; huy n và xã (n u chưa có y quy n cho Ch t ch y ban nhân dân c p huy n th c hi n). 41. Thay i gi y phép thành l p ho c H i, t ch c phi S N iv công nh n i u l qu có ph m vi chính ph ho t ng t i t nh ho c liên huy n; huy n và xã (n u chưa có y quy n cho Ch t ch y ban nhân dân c p huy n th c hi n). 42. Cho phép thành l p và công nh n H i, t ch c phi S N iv i u l qu có ph m vi ho t ng t i chính ph t nh ho c liên huy n; huy n và xã (n u chưa có y quy n cho Ch t ch
 13. y ban nhân dân c p huy n th c hi n). 43. ình ch , thu h i gi y phép thành l p H i, t ch c phi S N iv qu có ph m vi ho t ng t i t nh chính ph ho c liên huy n; huy n và xã (n u chưa có y quy n cho Ch t ch y ban nhân dân c p huy n th c hi n). 44. i tên qu có ph m vi ho t ng t i H i, t ch c phi S N iv t nh ho c liên huy n; huy n và xã chính ph (n u chưa có y quy n cho Ch t ch y ban nhân dân c p huy n th c hi n). 45. Qu có ph m vi ho t ng t i t nh H i, t ch c phi S N iv ho c liên huy n; huy n và xã (n u chính ph chưa có y quy n cho Ch t ch y ban nhân dân c p huy n th c hi n) b gi i th . 46. T gi i th i v i qu có ph m vi H i, t ch c phi S N iv ho t ng t i t nh ho c liên huy n; chính ph huy n và xã (n u chưa có y quy n cho Ch t ch y ban nhân dân c p huy n th c hi n). 47. t chi nhánh ho c văn phòng i H i, t ch c phi S N iv di n a phương khác v i nơi t chính ph tr s chính c a qu có ph m vi ho t ng toàn qu c, liên t nh. 48. V n ng quyên góp, v n ng tài H i, t ch c phi S N iv tr c a qu có ph m vi ho t ng t i chính ph t nh ho c liên huy n; huy n và xã (n u chưa có y quy n cho Ch t ch y ban nhân dân c p huy n th c hi n). 49. T m ình ch qu có ph m vi ho t H i, t ch c phi S N iv ng t i t nh ho c liên huy n; huy n chính ph và xã (n u chưa có y quy n cho Ch t ch y ban nhân dân c p huy n th c hi n). III. TH T C HÀNH CHÍNH C P HUY N 1. ThNm nh vi c thành l p t ch c s T ch c hành Phòng N i v nghi p nhà nư c. chính, s nghi p nhà nư c 2. ThNm nh vi c t ch c l i t ch c T ch c hành Phòng N i v s nghi p nhà nư c. chính, s nghi p nhà nư c
 14. 3. ThNm nh vi c gi i th t ch c s T ch c hành Phòng N i v nghi p nhà nư c. chính, s nghi p nhà nư c 4. ăng ký h i oàn tôn giáo có ph m Tôn giáo Phòng N i v vi ho t ng trong huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh. 5. C p ăng ký cho dòng tu, tu vi n và Tôn giáo Phòng N i v các t ch c tu hành t p th khác có ph m vi ho t ng trong m t qu n, huy n, thành ph thu c t nh. 6. Ti p nh n thông báo thuyên chuy n Tôn giáo Phòng N i v nơi ho t ng tôn giáo c a ch c s c, nhà tu hành. 7. ăng ký thuyên chuy n nơi ho t Tôn giáo Phòng N i v ng tôn giáo c a ch c s c, nhà tu hành. 8. ăng ký thuyên chuy n nơi ho t Tôn giáo Phòng N i v ng tôn giáo c a ch c s c, nhà tu hành vi ph m pháp lu t v tôn giáo. 9. Ch p thu n ho t ng tôn giáo ngoài Tôn giáo Phòng N i v chương trình ăng ký c a t ch c tôn giáo cơ s có s tham gia c a tín trong huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh. 10. Ch p thu n h i ngh , ih ic at Tôn giáo Phòng N i v ch c tôn giáo cơ s . 11. Ch p thu n các cu c l di n ra ngoài Tôn giáo Phòng N i v cơ s tôn giáo có s tham gia c a tín trong ph m vi m t qu n, huy n, thành ph thu c t nh. 12. Ch p thu n vi c gi ng o, truy n Tôn giáo Phòng N i v o ngoài cơ s tôn giáo 13. Ti p nh n thông báo t ch c quyên Tôn giáo Phòng N i v góp trong ph m vi m t huy n c a cơ s tín ngư ng, t ch c tôn giáo. 14. Gi y khen c a Ch t ch y ban nhân Thi ua – Khen Phòng N i v dân c p huy n v thành tích th c thư ng hi n nhi m v chính tr . 15. Danh hi u T p th Lao ng tiên Thi ua – Khen Phòng N i v ti n. thư ng 16. Danh hi u thôn, p, b n, làng, khu Thi ua – Khen Phòng N i v ph văn hóa. thư ng
 15. 17. Danh hi u Chi n sĩ thi ua cơ s Thi ua – Khen Phòng N i v thư ng 18. Danh hi u Lao ng tiên ti n. Thi ua – Khen Phòng N i v thư ng 19. Gi y khen c a Ch t ch y ban nhân Thi ua – Khen Phòng N i v dân c p huy n v thành tích thi ua thư ng theo t, chuyên . 20. Gi y khen c a Ch t ch y ban nhân Thi ua – Khen Phòng N i v dân c p huy n v thành tích t xu t. thư ng 21. Gi y khen c a Ch t ch y ban nhân Thi ua – Khen Phòng N i v dân c p huy n v khen thư ng i thư ng ngo i. 22. Gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo Thi ua – Khen Phòng N i v thu c thNm quy n c p huy n. thư ng 23. Xác nh n, c p i hi n v t khen Thi ua – Khen Phòng N i v thư ng thu c thNm quy n c p huy n. thư ng 24. Công nh n Ban v n ng thành l p H i, t ch c phi Phòng N i v h i có ph m vi ho t ng trong chính ph huy n, xã. 25. H p nh t, sáp nh p, chia, tách qu có H i, t ch c phi Phòng N i v ph m vi ho t ng trong huy n và xã chính ph (n u ư c Ch t ch UBND t nh y quy n th c hi n). 26. Cho phép thành l p và công nh n H i, t ch c phi Phòng N i v i u l qu có ph m vi ho t ng chính ph trong huy n và xã (n u ư c Ch t ch UBND t nh y quy n th c hi n). 27. Thay i gi y phép thành l p ho c H i, t ch c phi Phòng N i v công nh n i u l qu có ph m vi chính ph ho t ng trong huy n và xã (n u ư c Ch t ch UBND t nh y quy n th c hi n). 28. ình ch , thu h i gi y phép thành l p H i, t ch c phi Phòng N i v qu có ph m vi ho t ng trong chính ph huy n và xã (n u ư c Ch t ch UBND t nh y quy n th c hi n). 29. i tên qu có ph m vi ho t ng H i, t ch c phi Phòng N i v trong huy n và xã (n u ư c Ch chính ph t ch UBND t nh y quy n th c hi n). 30. Qu có ph m vi ho t ng trong H i, t ch c phi Phòng N i v huy n và xã (n u ư c Ch t ch chính ph UBND t nh y quy n th c hi n) b gi i th .
 16. 31. T gi i th i v i qu có ph m vi H i, t ch c phi Phòng N i v ho t ng trong huy n và xã (n u chính ph ư c Ch t ch UBND t nh y quy n th c hi n). 32. V n ng quyên góp, v n ng tài H i, t ch c phi Phòng N i v tr c a qu có ph m vi ho t ng chính ph trong huy n và xã (n u ư c Ch t ch UBND t nh y quy n th c hi n). 33. T m ình ch qu có ph m vi ho t H i, t ch c phi Phòng N i v ng trong huy n và xã (n u ư c chính ph Ch t ch UBND t nh y quy n th c hi n). IV. TH T C HÀNH CHÍNH C P XÃ 1. Ti p nh n thông báo t ch c l h i Tôn giáo U ban nhân dân tín ngư ng không thu c quy nh t i c p xã kho n 1 i u 4 Ngh nh s 22/2005/N -CP ngày 01/3/2005 hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh tín ngư ng, tôn giáo. 2. ăng ký chương trình ho t ng tôn Tôn giáo U ban nhân dân giáo hàng năm c a t ch c tôn giáo c p xã cơ s . 3. Ti p nh n thông báo vi c c i t o, s a Tôn giáo U ban nhân dân ch a, nâng c p công trình tôn giáo c p xã mà không làm thay i ki n trúc, k t c u ch u l c công trình. 4. ăng ký ngư i vào tu. Tôn giáo U ban nhân dân c p xã 5. Ti p nh n thông báo t ch c quyên Tôn giáo U ban nhân dân góp c a cơ s tín ngư ng, t ch c c p xã tôn giáo. 6. ăng ký sinh ho t i m nhóm Tin Tôn giáo U ban nhân dân lành. c p xã 7. Gi y khen c a Ch t ch y ban nhân Thi ua – Khen U ban nhân dân dân c p xã v th c hi n nhi m v thư ng c p xã chính tr . 8. Gi y khen c a Ch t ch y ban nhân Thi ua – Khen U ban nhân dân dân c p xã v thành tích thi ua theo thư ng c p xã t ho c chuyên . 9. Gi y khen c a Ch t ch y ban nhân Thi ua – Khen U ban nhân dân dân c p xã v thành tích t xu t. thư ng c p xã 10. Danh hi u Gia ình văn hóa. Thi ua – Khen U ban nhân dân thư ng c p xã
Đồng bộ tài khoản