Quyết định số 1172/2006/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 1172/2006/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1172/2006/QĐ-UBTDTT về việc thành lập Phòng Quản trị Kỹ thuật mạng thuộc Trung tâm Tin học do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1172/2006/QĐ-UBTDTT

  1. UỶ BAN THỂ DỤC THỂ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1172/2006/QĐ-UBTDTT Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG QUẢN TRỊ KỸ THUẬT MẠNG THUỘC TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO Căn cứ Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Thể dục thể thao; Căn cứ Quyết định số 444/2004/QĐ-UBTDTT ngày 24/3/2004 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học; Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Phòng Quản trị Kỹ thuật mạng trên cơ sở tách từ Phòng Thông tin và cơ sở dữ liệu thuộc Trung tâm Tin học. Điều 2. Giám đốc Trung tâm Tin học chịu trách nhiệm xây dựng, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế làm việc của Phòng Quản trị kỹ thuật mạng. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học, Thủ trưởng các vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như điều 3; PHÓ CHỦ NHIỆM - Bộ trưởng; - Các PCN Uỷ ban; - Lưu VT, TC. Huỳnh Vĩnh Ái
Đồng bộ tài khoản